09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 13 Nisan 1937 S ATiE s s ^ ^ i 1 1 i YİNE UGUR YİNE UGUR • < ' 4 % \\ \ \\ İPTArfBvL Size: Akisleri müteharrik ziyadar Parlak bir havuz teklif eder... Lâtif bir ziya altında hoş manzaralı çiçekler.... Gözlerin zevkile şenlenen bir mesken Camekân nız için dayanılmaz bir cazibe Fiatı, taksitlerle ödenmek şartile 3 2 5 LİRADIR ^' 7 / VCCAHC./EKTET.IIAZINEJI Galata: Karaköy, postane karşısı No. 1 Telefon : 40021 Kazananlarm adresleri mahufzdur. Dahilive Vekâletinden: 1 Yenişehirde Devlet mahallesinde Vilâyetlerevinin haricî projektör tesisatı kapah zarf usulıle eksiltmiye konmuştur. 2 Eksiltme 14/4/937 tarıhmde çarşamba günü saat 15,30 da Vekâlet binası içinde toplanan Satmalma Komisyonunca yapılacaktır. 3 Muhammen keşif bedeli 11276 lira 90 kuruştur. 4 Muvakkat temmat 845 lira 77 kuruştur. 5 İstekliler bu baptaki şartnameyi vesair fennî vesaiki Vekâlet Le vazım Bürosundan bilâbedel alırlar. 6 İsteklilerm 14/4/937 tarihinde çarşamba günü saat 14,30 a kadar teklif mektublarını Satmalma Komisyonu Reisliğine vermeleri ve makbuz almalan ıcab eder. 7 Posta ile gönderilecek teklif mektublarmın altmcı maddede yazılı saate kadar Reisliğe gelmiş bulunması şarttır. Postada olacak geciknteler muteber değildir. Dış zarfların mühür mumile iyice kapatılmış olması şarttır. «750» (1750) YENi TERTiB BİLETLER GELMıSTiR. ıle derhal geçer. Uşümekten, bel, diz ve arkaya giren ağrıları hemen keser ROMATiZMA PiMANOL NAS1R İLAC1 KAMZUK Vatandoş pararu, haclcc vcsnnemete tam yerii NEOKALMİNA Grip,Nezle, Nevralji, Siyatik, Baş ve Diş ağrıları, Artritizm Karadeniz Eresrli Kavmakamhfifindan: Eregîl köyleri içîn aşagıda müfredatı yazılı 10 kalem telefon ve levazım kapah zarf usulile satın ahnacaktır. Muhammen bedeli 3535 liradır. Muvakkat teminat 266 liradır. İhale 26/4/937 pazartesi günü saat 14 te Ereğli Köy İşleri Müşterek Komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin mufassal şartnameyi görmek için hergün bizzat veya posta ücret. kendilerine aid olarak taahhüdlü mektubla Kaymakamhktan istemeleri (1643) gerektir. Cinsi Evsafı Miktarı Tutarı Lira K. Galvanizli tel 3 M/M en birinci nevi 15000 kilo 1875 Yedi santim yüksekli Fincan, deveboynu 4500 aded 450 rile beraber ğinde Tarto marka 937 model 20 lik santral 1 aded 200 Tarto marka 937 model Masa telefonu 3 aded 90 Tarto marka 937 model Duvar telefonu 24 aded 720 Tarto marka 937 model Sevvar telefon makinesi 1 aded 50 Mahmuz maa bel kemeri Avrupa malı 1 çift 11,50 Kompilepil Laklanse Fransız malı 60 aded 48 hakikî A. D. marka Mikrofon Tarto marka 3 aded 30 Telefon malzemesi Müteferrik 20 kalem 60.15 3534.65 Yekun Doğum ve kadın hastalıkları mütehassısı Cağaloğlu, Nuruosmaniye caddes No. 22, Mavi yapı I YerllTraşBıçağı E MiR ^Lçagt kUtarvmdkla otur hwcc yecdc a c a â£ÇS& (Radium c&tâ 10 tanesi 15 Uuruştur. RIZA UNVER Telefon 22683 Operatör L DOKTOR JEMSiH Amerikada uzun tetkikat netlcesi olarak bulduğu bir formüldür. FCANZUK NASIR İLÂCI en eski nasırlan bile kökünden çıkanr. Ciddî ve şayanı itimad bir nasır ilâcıdır. İNGİLÎZ KANZUK Eczanesi Inhisarlar Umum Müdürlüöründen Antika alıyorum Eski Türk eserleri, gümüş, tahta, bakır, Beykoz ve sair işlerle eski yağlıboya tablo, gravür, porselen, fayans vazo ve biblolar, bronz heykeller, her nevi salon tezyinat eşyası alıyorum. Beyoğlunda İstiklâl caddesinde eski Polonya sokağmda Merkez apartımanı (1) numarah dairede mimar Knol. Lıste 1 22 kalem Muğla Vilâyetinin Köyceğiz kazasma bağh Dalaman nahiyesinin Bezkese köI İdaremizin İzmir fabrikası için şartnamesi mucibince 24 ton mazut yü içinde şimalen Çataltepeden başlı(ağır Dizel yağı) pazarlıkla satm ahnacaktır. yarak Sırapmarı çeşmesine hattı müsII Pazarhk 14/IV/1937 tarihme raslıyan çarşamba günü saat 15 te takim, şarkan Sırapınar çeşmesinden Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapı Velişan yurdu pmarı çeşmesine hattı lacaktır. müstakim, cenuben Velişan yurdu pıIII Sartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden almabilir. narı çeşmesinden ve Akkayah HüseyLn IV İsteklılerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatte yüzde yedi buçuk güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân tarlasmdaki beton sütundan geçerek olunur. (1826) Zeytintepesine hattı münkesir, garben Zeytintepesinden ve Bozeğri deresile 1 İdaremizin Maltepe Tütün Enstitüsünde şartname ve projesi mu Dalaman çaymın birleştiği noktadan gecibince yaptırılacak «2972» lira «32» kuruş keşif bedelli Sundurma inşaatı çerek hudud başlangıcı olan Çataltepeaçık eksiltmive konulmustur. ye hattı münkesir ile çevrilmiş 843,57 2 Eksiltme 15/IV/937 tarihine raslıyan perşembe günü saat 15 te Ka hektar arazide madenci Cemal ve bataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisvonunda yapılacaktır. arkadaşlarınm 30/1/933 tarihli 1/2 3 Muvakkat temmat «222.92» liradır. numarah ruhsatnameye dayana 4 Şartname ve projeler hergün 15 kuruş mukabilinde sözü geçen şurak aramakla meydana çıkardık beden almabilir. ları Krom madeninin 60 yıl müddetle o İstekliler ihaleden en az *2» gün evyel bu gibi işleri muvaffakivetle vaptıklarma dair resmî vesaikle İnhisarlar İnşaat Şubesine müracaat edip mumaileyh Cemal ve arkadaşlarma ihale kılmacağından maadm nizamnameayrıca ehlivet vesikası almalıdırlar. 6 İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaikle yukarıda ya sinin 36 ve 37 nci maddeleri mucibince zıh vesika ve % 7,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme için tayin edilen bu babda bir guna itirazı olanların 27 gün ve saatte adı geçen Alım Komisvonuna gelmeleri ilân olunur. (1794) şubat 937 tarihinden itibaren iki ay müddet içinde Ankarada İktısad VekâI. Nümunesi mucibince 2000 aded büyük 100 aded küçük süpürge pa letine ve mahallinde Vilâyet makamızarlıkla satın ahnacaktır. na bir istida ile müracaat eylemeleri II Pazarhk 27/IV/937 tarihine raslıyan sah günü saat 14 te Kabataş ilân olunur. ta Levazım ve Mubavaat Şubesindeki Alım Komisvonunda yapılacaktır. III İsteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı gecen Komisvona gelmeleri ilân olunur. (2067) Optık aletler (Zeis mamulâtı) 2 Mikrotom levazımı (Yung firmasından) 3 Bakterioligie ve Mycologie aletleri 4 Lâborator fılitreleri (Seitz Fabrika mamulâtı) Lâboratuar terazisi (Satroius mamulâtı) 5 Rasat aletleri (Fuess veya Lambrechtgöttingen 6 mamulâtı) I. İdaremizin Maltepe Tütün Enstitüsü Biologya Lâboratuarı için yukarıda gösterilen (6) grup hahnde ve fennî şartnamelerinde miktar ve ev safı yazılı cem"an (44) kalem muhtelif alet ve malzeme ayrı ayrı pazarlıkla satm ahnacaktır. II. Pazarhk 26/IV/1937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla caktır. III. Sartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden almabilir. IV. İsteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatte T 7,5 güvenc me paralarile birlikte adı geçen Alım Komisyonuna gelmeleri ilân olunur. (1944) B E Y O Ğ L U tstanbul Iktısad Vekâleti Maadin Umum Müdürlüğünden: DOKTOR Kemal Osman jSinir hastalıkları mütehassıs» Cağalosjlu Kapalıfırm karşısı No. 42 BOZKURT Beşiktaş Tapu Sicil Muhafızlığından: Beşiktaş Ihlamur kasri karşısında Ihlamura giden yol üzerinde içinde meyva'ağaçları bulunan ve tarafları Ihlamur köşkünden Nişantaşına giden yol ve eski Teşvikiyederesi sokağı ve eski Ihlamur caddesi şimdi Kâğıdhane caddesile çevriİi 2 İSTo.h bostan mülga Hazinei Hassadan Mıllî Emlâke mü devver emİâkten olmakla hazine adına tescili Defterdarlıkça ıstenilmektedir. Tapu kaydi bulunamamış olan bu yerin tasarrufunu tesbit için martm 13 üncü günü yerinde tahkikat yaptınlacağı 6 mart 1937 tarihli Cumhuriyet gazetesile ilân edilmiş ise de o gün bazı sebeblerden mahalline gidılememiş ol masından nisanın 17 nci cumartesi günü mahallen tahkikat yaptırılması kararlaştırılmış olduğundan tasarruf iddiasmda bulunanlar varsa tahkikat gününe kadar muhafızlığa ve tahkikat günü de mahalline gidecek olan memura müracaat evlemesi ilân olunur. (2050) , Telefon: 22666, HAVA KORUNMASI Temel kaideleri Fiatı 50 kuruş Istanbul: HiLMi Kitapevi Ankara : AKBA Kitapevi SATILIK EV Unkapanmda Hızırbey mahallesiade Tavanlıçeşme sokağında 1 numaralı beş odah ahsab bir ev satılıktır. İstekliler mahalle bekcisine sorsun. Adliye Vekâletinden: Açılan Bürhanive noterliiğne imtihansız noter olabilmek şartlarmı haiz taliblerin bir ay içinde Adliye Vekâletine müracaatleri ilân olunur. Hep rekor!.. Hep rekor!.. 200,000 lirayı SPOR PARK 2 2 0 4 6 numaralı biletle Altıncı Dairede Kuplu sokak 6 numarada kapıcı NAZARET'e verdi 200,000 lirayı kazanan Nazaret parasını alıyor Her tertipte olduğu gibi bu sefer de SPOR PARK Piyango gişesi sahibi Bay TANRI VERDi elindn çıktı. Bundan sonra da bütün müşterilerine kademli elile büyük ikramiyeler vereceğini vadeder. Son altmcı keşidenin en büyük numarası olan Beyoğlu istiklâl caddesinde 205 numarah Or. Suphi Şenses iürar yolları hastalıkları mütelıassısı Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Leklergo Apt. Muayene 4 ten sonra Cumartesi fakirlere Tel: 43942 KIRALIK EMLÂK Piyango gişesi Cezairli Gazihasanpaşa vakfmdan Büyükdere ve caddesinde 54 numa ralı dükkân. Cezavirli Gazihasanpaşa vakfmdan Kasımpaşa Kayıkiskelesi 41 numarah müfrez arza. Takcimde Ayazpaşa Selimehatun sokak 1 No.lı ev. Yukarıda bulundukları yerlerle mevkileri yazılı vakıf mallar 31 mayıs 938 sonuna kadar kirava verilmek üzere açık arttırmıya konmuştur. îstek lilerin 23 nisan 937 cuma günü saat 14,30 da Beyoğlu Vakıflar Müdürlüğü Akarat kalemine gelmeleri. (2062) Sahib ve Başmuharrtri: Yanus Uüdüru: Hikmef MGnif Cumhunyet matbaast Nadı UmumH nesriyati tdare eden Yazı /jien
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle