20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 13 Nisan 1931 Fedakâr kadın! | Avrupaya gönderiIen Türk sigaraları Necmi, bir aylık A\rupa seyahatinden le bir tasavvur aklına gelmemişti. GeleİSTANBUL: dönüşte yirmi beş senelık arkadaşı Sü mezdi, çünkü evvelâ bir arkadaş karısıy12,30 plâkla Türk musikisi 12,50 havaleymanı ziyarete gitti. Bir cumartesi öğ dı.. Sonra, hayatında aşk ve kadına meıdls 13 25 muhtelıf plâk neşrijatı 14,00 înhisarlar Umum Müdürünün Avru son 18,30 plâkla dans musıkısi 19,30 leden sonra olmasına rağmen Necmi ev butiyet mühim rol oynamamış, hele bir konferans: Eminonu Halkevi neşnyat kolu de yoktu. Kapıyı kansı Naciye açtı. Dılz yuva kurmak, çoluk çocuk sahibi olmak padaki son seyahati esnasında, Çekoslonamma Nusrat Safa (Yeni neşriyat) Meksiko 12 (A. bir krepon elbise giymiş, saçını gelişi gü hulyalannı zihninden geçirmek değil, rü vakya tütün rejisile her sene memleke • 20,00 Belma ve arkadaşları tarafından Türk Troçki musikisi ve halk çarkıları 20,30 Omer zel toplamıştı. Esmer denecek derecede yada bile görmemişti. Fakat şimdi büsbü timizden 300 bin kilo tütün almması hak A.) Rıza tarafından arabca söylev 20.45 Cemal hakkında tahkikatün aksi düşünceler dimağına hâkimdi. kmda bir mukavele yaptığı yolundaki koyuya çalan renginde tuhaf bir uçukluk Kâmıl ve arkadaşları tarafından Turk muta memur olan kovardı. Oldukça yorgun görünüyordu. Evine gidip yatıncıya kadar hep ayni haberlerin doğru olmadığı anlaşılmıştır. sikisi ve halk şarkıları: Saat ayarı 21,15 Bize verilen malumata göre, Çekos misyon Troçki'nin Şehır Tıyatrosu dram kısmı. (Pleas ve NeYalnız siyah gözlerinde, ilk bakışta his cümleyi tekrar etti: «Ah, Naciye serbest 1902 senesinde eclizandi) 22,15 Ajans ve Borsa haberleri ve olsaydı, bütün hayatımı onu mes'ud et lovakya rejisi her sene memleketimizden solunur bir cevvalıyet mevcuddu. ertesi günün programı 22,30 plâkla meğe hasreder, bütün servetimi ayaklan münakasa ile 1 , 5 2 milyon kilo tütün nebi memleketler O, buyurun efendim! dedi. sololar, opera ve operet parçaları 23,00 faaliyetile almaktadır. Bu reji, son defa 1,700,000 deki na dökerdim!» son. Süleyman yok mu? meşgul olmuştur. kilo tütün almıştır. Gene Çek rejisinin VIYANA: * * * Hayır.. Bugün biraz işi varmış, 18 30 ŞAN KONSERİ 18,45 PİYANO Tahkikat TroçNecminin temennisi birkaç ay içinde önümüzdeki aylar içinde yeni bir münaöğle yemeğine gelmiyeceğöi söyledi. KONSERİ 19,05 konuşma, gramofon, franhakikat oldu. Süleyman, 4bir gün derste kasa açması beklenmektedır. Çekoslo ki'nin ilk defa olasızca ders, haberler 20,15 ev musikisini Öyleyse girmiyeyim.. vakya ile münasebatımız normal bir vazi rak Siberya'ya 4 oğrenelım! 20,35 konuşmalar 21,05 KO Demek sade Necmi için geldiniz.. anî gelen bir kalb sektesinin kurbanı olaRO KONSERİ 21,40 karışık yayın 22,05 sene için menfi e yette olduğu ve oradan piyasamız için rak gitmişti. O zaman, Necmi, Naciyeye Hayır efendim.. EĞLENCELİ KONSER 23,15 haberler, hadildiği tarihten itidevamlı surette mal alındığı için takas va 23,25 MUSIKI 24,10 gramofonla daas Öyleyse girin.. Biraz gördüklerı duyduğu acıyı unutturmak, onu teselli etjnusikısi 24,35 haberler. mek için elinden geleni yaptı. Zavallı vaziyeti, daha fazla tütün almağa da baren başlamaktanizi anlatm.. O da neredeyse döner.. BERLIN: müsaiddir. Binaenaleyh, Çekoslovak re dır. Necmi şapkasını, pardesüsünü gardro kadıriı yalnız bırakıp ıstırab içinde kıvran17 35 gTamofon 19,05 KONSER 20,05 jisinin önümüzdeki mübayaa devrelerinTroçki Siberyaspor musabakası naklı 20,20 MüSIKI . ba astı. Salonumsu küçük odaya doğru dırmamak gayesile gecelerini ve gündüzdan firar ettikten 20,45 gunun akisleri, haberler 21,15 OPElerini ona hasretti. Muayyen vaktî gelin de şimdiye kadar aldığından daha fazla yürüdüler. Karşılıklı oturdu. tütün alması beklenmektedir. Bu vazi sonra tevkif edile RA YAYINI 22,20 KONSER: STRAUSS'UN ce de keridisile evlenmek isteyip istemiyeTroçki Meksiko'da... Ey.. Styahariniz nasıl geçti? ESERLERI 23,05 hava, haberler, spor yette, bu reji ile 300 bin kilo tütün al rek 1905 senesin Fena geçmedi. Fakat bilhassa iş ceğini sordu. Naciye ne büyük bir sevinc ması için mukavele akdi bittabi mevzuu 23,35 DANS HAVALARI VE HALK MUde gene o havaliye gönderilmişse de bir Kendisini müdafaa eden avukat Gold SIKISI. göstermiş, ne de süzülüp nazlanmağa kaliçin gitmiş olduğumdan pek fazla gezip bahsolmamak Iâzımgelir. kere daha firar etmeğe muvaffak olarak man, Radek Piyatakof davasından bahPEŞTE: eğlenemedim. Hoş vaktim de olsa gene kışmıştı. Hayır.. Böyle sun'îliklere hacet 18 35 OPERA ORKESTRASI 19,45 konAvusturyaya iltica etmiştir. înhisarlar Umum Müdürünün son sesederek müekkılınin kendisine isnad edıfazla hareketli bir hayat geçiremiye görmeden sükunet ve sadelikle: ferans, gramofon, konferans 21,25 piyesBundan sonra kendisini Alman ajanı len cürümlerin birer itiraftan ibaret bu 21.50 MACAR ŞAKILARI 23,45 italyanca yahati daha ziyade Avrupa piyasalann Hay hay! demişti. cektim ya.. Defalarca gördüğüm, uzun da inhisar mamulâtınm satışmı artırmak olmakla itham eden Ingiltere hükumeti lunduğunu kolayca isbat edebileceğini konferans 24,05 CAZBAND TAKIMI Necmi bekârken yaşadığı apartımam uzun kaldığım yerler.. Artık ıhtiyarlaişile alâkadar bulunuyordu. Bu arada, nin talebi üzerine bir daha tevkif edil söylemiş ve bu davaya aid olan evrakın 1,10 son haberler. terkedip biraz daha genişini ve kullamşdıkmı nedir, böyle gezintiler beni yoruBUKREŞ: sigaralanmızın Fransa ve tngilterede faz miştir. Pariste çalmmasını protesto etmiştir. 18 05 EĞLENCELİ KONSER 20,05 ko yor. Bir iki temsile, konsere gittim o ka lısmı tuttu. Hem yemek yapan, hem de la sürümünü temin için iki müessese ile Troçki bilâhare Norveçte ikamet et Reis Dewey, Troçki'nin yedi muh nusma 20,25 PİYANO KONSERİ 21,40 orta hizmetine bakan yaşlı bir kadın ondar.. Sizler ne âlemdesiniz bakahm? ÇEK ŞARKILARI 22,10 KONSER: mutabık kalınmıştır. Hükumet, yapılan miş ve kendisine orada menfi muamelesi telif cürümle itham edilmekte olduğunu BACHTN ESERLERI 22,50 HAFIP MU Biz mi? Bildiğiniz gibi yaşıyoruz.. ların işierini altı yedi ay kadar pek güzel mukavele esaslannı tasvib ettiği takdir yapılarak polisçe sıkı bir nezaret alhna SIKI 23,20 gramofonla gece konseri23,50 On beş senelik evlilik hayatımızda bir ay idare etti. de Avrupa piyasalanna yeni usuller da almmış ve muhaberatı sansüre tâbi hıtul ve bunlann ayn ayn tetkik edileceğini almanca ve fransızca haberler 24 son ha* ** zarfmda mı değişiklik olacak?.. Süleybildirmiştir. Komite geîecek pazartesi berler. iresinde sigara ihracatına başlanacakhr. muştur. man dersleri ve kitablarile o derece meşEvlilik hayatında Necmiyi şaşırtan ilk LONDRA: Inhisarlar idaresi Avrupa merkezle Troçki nihayet Meksikaya gelmiştir. günü sabahleyin yeniden toplanacaktır. 18,35 ORKESTRA KONSERİ 19,05 P İ gul ki benimle değil ya, sıhhatile bile hâdise bir akşam apartımana döndüğü zarinde sigaralanmızın fazla miktarda is YANO KONSERİ 21,05 haberler ve sairealâkadar olacak vakit bulamıyor.. Bu man yatak odasına baskın yapmış olan tihlâkini temin için fiatlannı indirmeğe, 21,35 tarihî pıyes 22,15 KONSER: MO günlerde kalb heyecanlan gene sıklaştı.. mukavva kutular oldu. Naciye birkaç kat mamulâtımızı bugün mevcud fiat reka ZARTTN ESERLERI 23,05 varyete numaraları, konuşma 24,05 haberler, spor ve Hemen hemen her hafta buhranlar geçiri elbise, üç dört şapka birden ahp ge'mış betinden müteessir olmıyacak bir hale saire 24,30 DANS ORKESTRASI 1,35 yor.. ti. getirmeğe karar vermiştir. Bu nokta üze[Baştarafı 1 inci sahıjede] Üç sene evvel sehrimizi ziya haberler, gramofon ve salre. Belki bir hevestir, geçer! Bari az çalışsa.. Yahud biraz mePARİS [PT.TJ: rinde de tedbirler alınmaktadır. timali, Cebelıdüruzda olduğu gibi bu ret eden tanınmış sinema artistlerinden 18,05 PİYANO KONSERİ 18,20 gramoDiye o defalık sesini çıkarmadı. Fa zuniyet filân alsa.. mıntakada da bir hareketm vukua gel Don Jose Mojika'nın iki, üç haftaya kafon, musiki konusması 19 05 ŞARKI kat Naciye gittıkçe asrileşiyor ve lüks MÜTEFERRÎK mesmi günun meselesi haline sokmuş dar yeniden İstanbula geîeceği haber SERİ. haberler 20 05 ŞARKTLAR KON Kaç kere söyledim amma, beni din20,20 verilmektedir. Karısı Madam Mojika ile gramofon, haberler ve saıre 21,05 sur lemiyor.. Fazla kazanalım ki iyi yaşıya hayata alışıyordu. Ekseri öğleden sonratur. Karabük fabrikasını inşa larını daima caylarda, kuvafürde, terzicfe Fransızların Türklere musallat İstanbula gelecek olan artist İstan'bul prızler 21,35 SENFONIK KONSER 23,35 lım, diyor.. haberler, gramofon, hava. edecek mühendisler geçiriyordu. Bazı günler de yeni yeni ettikleri şeyhin başına gelenler! da iki şan konseri verecektir. İyi amma, siz onun kazancından ROMAKarabük demir ve çelik fabrikalarmı Haleb 12 (Hususî) Fransız müs peyda ettiği arkadaşlarını eve dolduru istifade de etmiyorsunuz ki.. 18.20 VE PİYANO KON inşa eden Brassert firmasını teşkil eden temleke zabıtleri ve Suriye mahallî Bilecikliler endişeye düştü SERI VİYOLONSEL haberler, konuşma 20 10 ingılızce Evet orası öyle.. Fakat on beş se yor, neş'e ve kahkahalar duvarlarda sert şirketlerden meşhur îngiliz Kautuar hükumet erkânmm Suriyenin bütün Eski Bılecik meb'usu avukat Kemal lar 21,45 KARIŞIK MUSIKI 22,05 Panedır feragate alıştım. Bütün gayem ko akisler yapıyordu. şirketi teknik müdürü Goric bu sabah irtica unsurlarile teşriki mesaiye karar imzasile aldığımız mektubda denili lermo'dan naklen: FEDORA operası. camı mes'ud görmekten ıbaret.. Onun için Necmi itiraz edecek oldu. Naciye Londradan şehrimize gelecektir. Kau verdikleri malumdur. Bu iş'birliğinin yor ki: halimden şikâyetçı de değilim.. Lüks ve derhal onun ağzını kapattı: tuar müdürü buradan Ankaraya gide nümunelerinden biri de Crablus kaza cBılecik ve havalisinin mahsulâtı afşatafat benim gibi ciddî bir kadm için Yoo.. dedi, dostlanma dokunma.. cek ve Sümer Bankla Karabükün tek sma tâbi Amarnede ikamet eden nakşî yon, koza ve tütündür. Afyonla tütünun ı^mevzuu bahsolamaz!. Onlar benim içtimaî seviyemi yükseüneğe nik kısımları üzerinde müzakerelerde şeyhlerinden Ebu Nasırın oğlu şeyh hemen hemen masrafmı bile koruyabiBu akşam sehrln muhtelif semtlerlnde Necmi ile Naciye arasındaki bu konu çalışan, kıbarlık ve asrılık hususunda ba bulunacaktır. Bu müzakerelerden son Kolelidir. Kendisi muayyen bir meb lecek derecede olmaması itıbarile mu nobetçı olan eczaneler sunlardır: istanbul cıhetindekıler: F r şaş tarzı Süleymanın geldıği zamana ka na örnek olan ınsanlar! Şimdiye kadar ra Karabük fabrikalarının makine ak lâğ mukabilinde Fransa ve mahallî hü hitimiz halfcı bu mahsülleri yetiştir Eminönünde (Mehmed Kâzım), Beya samı hazırlanacaktır. kumet tarafından satm alınmıştır. Şeyh mekten vazgeçerek yalnız kozacılığa e zıdda (Asador), Kuçükpazarda (Necati Ahdar devam etti. Süleyman gözleri çökük, meğer ben ne bön kadmmışım.. Hiçbir şey Gelecek pazartesi günü de Karabük Kölelinin vazifesi şapka aleyhinde ve hemmiyet vermiş bulunmaktadır. med), Eyubde (Mustafa Arıf), Şehreminınyanakları solgun, saçları darmadağınık bılmiyormuşum.. Haydi, öyle şaşkın şaşfabrikasımn teknik kısımlarile meşgul nakşilik lehinde propaganda ve tahriHal böyle ıken Bursadan teraşşuh e de (Hamdı), Karagumrukte (Arif), Samatbir halde içerı girdı. Arkadaşile soğukça, bm bakma.. Git smokinini giy.. Bu akolacak mühendislerden C. A. H. Ed kât yaparak Fransızlar hesabma faa den bir haberde koza mahsulünün pa yada (Rıdvan), Şehzadebaşmda (Hamdi), kansile dalgın konuştu. Hatta Nacıyeye şam Park Otel mi olur, Garden mi olur, wards, E. L. B. Ravenhillo ve S. C. Aksarayda (Şeref), Fenerde (Vitali), A liyette bulunmaktır. ra etmiyeceği ve müstahsillerin ancak lemdarda (Ali Rıza), Bakırkoyde (Mer bir aralık fena halde kızdı. Çünkü iste bir yere gidelim.. Yiyelim, içelim, eğlenc Patton şehrimize gelerek Karabüke giŞeyh Köleli kendisine tâbi olan bir masraflanm alabilecekleri 3'olundaki fi kez). diği bir kadeh konyağı içmesine müsaacb lim.. Kanım tıpkı yirmi yaşında imişim deceklerdır. kaç müridle birlikte Crablustaki Türk kir ve mütalealar muhitimizde derhal Beyoğlu cihetindekiler: etmemişti. Naciye onun sert ve dürüşt gibi kaynıyor!... Karabukte demir ve çelik fabrikala köylerine sevkolunmuştur. Fakat bu tesirini göstermiş ve herkes koza için Istlklâl caddesinde (Della Suda), Galasözlerine çok yumuşak cevablar vererek Necmi başı önüne eğik yatak odasına rının inşaat işlerinde kullanılmak üze yobaz seyahatinin birinci merhalesi o hazırlığını yaparken şimdi de koza çı tada (Hüseyln Hüsnü), Taksimde (Limon gürültülü bir kavga çıkmasma mâni ol yürüdü. Hesabda yanılmak, tahmininde re bugünlerde îstanbuldan Karabüke lan Kırkağara köyüne geldiği zaman: karmamak endişe ve tehlikesi başgös cıyan), Şışlide (Nargıleciyan), Kasımpaşada (Müeyyed), Haskoyde ^Nesım Aseo), Bedu. « Şapka giymeyiniz, şapka giyenler termiştir. aldanmak bu kadar olurdu. Yaşlılık za 20 büyük kamyon gidecektir. gâvur olur. Nakşi tarikatine giriniz!» Bılecik halkınm bir senelik maişet şiktasta CNail Halid), Sarıyerde (Osman). manında sakin bir hayat geçirmek için * * * Frank düşüyor Usküdar. Kadıkoy ve Adalardakiler: intihab ettiği arkadaştaki bu değişikhğin Dünva borsalarmda Fransız frangı diye va'za başladığı zaman Türk hal ve bilhassa memleket istihsalâtma şidOrtalık yatıştıktan sonra Necmi karı Üskudarda (Imrahor), Kadikoy Muvakkının ıslıklarile karşılanmış. dayak ye detle taalluk eden bu meselenin alâkakocadan müsaade alarak sokağa çıktı. sebebi hiç şüphesiz o zamana kadar dün dün biraz daha düşmüş ve bunun tesi miş, ve halkın elinde kendisini gene dar makamlarca süratle halledılmesini kithane caddesinde (M. Tevfık), Büyükarile borsamızda da frank kıymeti te dada (Şinasi Rıza), Heybelide (Halk). yadan gâmını almamış olmasıydı. Yolda düşünüyordu: nezzül göstermiştir. Cumartesi günü Türklerin yardımile kurtarabilmiştir. ve her halde himaye olunmasmı bütün Naciye o kadar mes'ud sevinc için Bilecikliler beklemektedirler.> Ne fedakâr kadm!.. Tam on beş borsamızda bir Türk lirası 17,62,10 frank Şeyh eski yerine dönmüştür. Şişlide kurulacak telefon de görünüyordu ki neş'esini kırmamak için sene bu hırçm ve hasta adamm kahrını olarak kapanmıştı. Frank dün borsada itiraz etmek değil, ağzını açmağa biîe santrali çekmek, hiç te kolay değil.. Ne olur, serdüşmekte devam etmiş ve muhtelif tekendisinde kuvvet ve cesaret bulamadı. mevvüçler gösterdikten 9onra 17,78,75 Şışli civarında yapılacak telefon sanbest olsaydı da onunla evlenebilseydı.. Y A V R U N U N GECESi Sabur ve mütevekkil gitmeğe koyuldu. te kapanmıştır. Henüz frangın asgarî trali için iki arsa bulunmuştur. AlâkaKendisine mükemmel bir arkadaş olurdu. Ses kraliçesi Bayan H a m i y e t ve Yavruyu kıymeti devalüasyon anlaşmasile tah darlar bu arsalara aid raporları Nafıa seven saz arkadaşlarının iştirakile Acaba, şimdiye kadar nasıl olup ta böy AHMED HİDAYET San'atkâr NAŞID ve arkadaşlan tarafından did edilen hadde gelmemiştir. Vekâletine göndermişlerdır. Nafıa Ve KURT AGZINDA KUZU komedi 3 perde kâletinin intihab ve tasdıkından sonra İşten çıkarılan hamallar Aynca: KALAYCI KUARTETOSU burada büyük telefon santrali kurula Ü^B^H Umum şantözler tarafından m^^^^H İstanbul Liman idaresi Galata ve Sircak ve inşaat iki sene devam edecek keci volcu salonlarını da devir almış tir. tır. Bunun için lıman yeni bir kadro yapmış ve hamalların miktarı elli kişiîzmir sergisi hakkında ye indirilmiştir. Kadro harici bırakılan bir tamim hamallara, işten çıkarıldıkları Emniyet müdürlüğü vasıtasile tebliğ edilmiştir. îktısad Vekâleti Vilâyete gönderdiği Bu hamallara dün de yeni bir iş tuta bir tezkerede bütün Ticaret Odaları bılmeleri için Emniyet müdürlüğü vanamına İzmir sergisinde daimî bir pasıtasile altmış beşer lira ikramiye ve viyon yapılmakla beraber arzu eden zirılmiştir. raat ve ticaret erbabınm kendi paralarile sergide yer kiralıyabileceklerini Fenerler idaresi satın bildirmiştir. (JSu akşamki program J Inhisarlar Umum Müdürü esaslı tetkikat yaptı Eski Kızılordu kumandanı hakkında tahkikat yapmak üzere Meksikoda bir komisyon faaliyete geçti Troçki beş muhtelif suçla itham ediliyor RADVO Propagandanm bu Don Jose Mojika tekrar kadarı artık rezalettir! Istanbula geliyor NOBETCİ ECZANELER Bu akşam T U R A N tiyatrosunda Bahar havası bu! JOHNNY WEİSSMULLER Türkçe Sözlü TARZAN KAÇIYOR alınıyor Fenerler idaresinin satm almması hakkmdaki müzakereler bitmiş ve mukavele esasları hazırlanmıştır. Maliye Vekâletıle şirket mümessılleri arasında çıkan son ihtilâflar da Adlıye Vekili Saracoğlunun hakemliğile halledildiğin den mukavele yakında imzalanacak Bahar geldı\ tabiat uyamyor. Gencleşme ve nes'e araba beygırlerine kadar tır. ^tettaBırbırieril^lveleşen şu hayvanlar buna ne canlı misal değil mi? Mukavelenin imzasmdan sonra şirkete aid fenerler TahlLsiye Umum Mü dürlüğüne devredilecektir. Bundan sonra şirket umumî heyeti toplanarak tasAnkarada resmî bir müessesede iyi şartlarla çalışacak bir bayan memur aranıfiye kararı verecek ve bir tasfiye heyeti teskil olunacaktır. yor. Türk olması şarttır. îyi referans, bir fotoğraf ve bir mektubla ( N . Y. riJmuzüe) İstanbul 176 numaralı pos ta kutusu adresine gönderilmesi. K I RAL EĞLENİYOR Amerikanın altın sesli İM yıldızı Polis müdürümüz Belgrada gıttı İstanbul Emniyet müdürü Salih Kı lıc Başvekil İsmet înönünün seyahatinden bilistıfade Yugoslav polisi hakkında tetkikatta bulunmak üzere Belgrada gıtmiştir. ^ I• I ^ Acele bir memur aranıyor KARL BRİSSON MARY ELLİS NEŞE ZEVK NEFİS ŞARKILAR EĞLENCELİ BİR MEVZU . . Müessif irtihal Önümüzdeki PERŞEMBE MELEK te ? evkalâde bir musıkı temsilı, zamanımızın Kauzosu olarak şöhret alan, Milâno Operası tenoru ALESSANDRO ZİLİANİ S U M E R sineması Yarın akşamdan itibaren Amerika harbine aid tarihî bir safhayı musavver AŞK ŞARKİSİ Üniversite ordinar>rüs profesörlerin den Mehmed Ali Ayninin mahdumu Necıb Sırrı Ayni Ankarada kalb sek tesinden vefat etmiştir. Necib Sırn Almanyada tahsilini ikmal etmiş ve memlekete avdetten sonra bankalarda, Şe ker şirketinde hizmet etmış ve en sonra Ankarada İktısad Vekâleti İş büro sunda şeflik etmekte bulunmuş münevver bir gencdi. Cenabıhak ailesi efradına sabırlar ihsan buyursun. ^üyük musiki filminde (Verdi, Puccini, Gior'ano) nun klâsık parcalarını, Napoliten sereatlarını italyanca ve almanca teganni edecektir Diger yıldızlar: CAROLA HÖHN, PAUL HORBİGER. FİTA BENKHOFF Tumadau itibaren T ' I T r » ! ^ ' sinemasmda CASUS PENÇESİNDE Mühim ve alâkabahş mevzuda ask filmini gösterecektir. Oynıyan: JOHN BOLES WALLACE BERRY ve dilber BARBARA STANWİCK Satılık piyano Sıe\vester marka az kullanıknış bir piyano satılıktır. Görmek ve almak istiyenlerin Beyoğlunda Tünelbaşmda Narmanlı Yurdunda 7 numaralı apar tımanda Mm. Şeftel'e müracaatleri. TURK
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle