12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 13 Nisan 1937 [ Şehir ve Memleket Haberleri j Siyasî icmal Tarlhî tefrika : 87 Yazan : M. Turhan Tan (Tercüme ve iktibas edilemez) Eşekle nakliyat nihayet menedildi Doğru değli mi? Avukatlığın hakları ve vazifeleri hududu Hükumetimiz hakikati halde adliyeden bir cüz olduklarına şüphe olmıyan avukatlann haklarmı ve vazifelerini, eski vaziyetlere nisbetle, daha iyi tayin ve tesbit etmek ve netice itibarile bu mesleğin haysiyetini yükseltmek maksadile, çoktandır bir kanun lâyihası üzerinde çalrçıyordu. Avukatlann dahi mütaleaları alınmak suretile mükemmeliyetine itina olunan bu lâyihanm arnk Türkiye Büyük Millet Meclisinde müzakeresi kalmıştır denilefcilir. Bunca dikkate rağmen bu lâyihanm 23 üncü maddesindeki bir fıkra bize avukatlara aid hukuk hududunu tecavüz ediyor göründü. Bu maddede avukatlann mahkeme veya o mahiyetteki mercüer nezdinde sebkedecek faaliyetleri yazılırken «ve resmî dairelerdeki münazaalı işleri takib etmek» meselesi dahi Baronun inhisan altına konmuştur. Eğer madde böyle geçerse malî müşavirler, gümrük ve emlâk kumusyonculan gibi ötedenberi bir taktm işler üzerinde çalışmağı kendılerine adeta ihtısash bir meslek yapmış olan bir takım vatandaşların faaliyetlerine darba vurulmuç olacaktır. Kaldı ki ihtısasa aid bu işlerin Baro inhisanna ircaı halkın haklan ve menfaatlerine de uygun düşmez. Resmî dairelerdeki münazaalı işlerin takibi vekil olarak avukata memnu olmıyabilir. Fakat adliye mahkemelerinden gayri resmî dairelerin işlerini de avukatlann inhisan altına koymak elbette doğru olmaz. Biz bu maddenin yukanki mülâhazalara göre tashih olunmasını istiyoruz. 19 mayıs spor bayramı programı Bütün memleket gencliği bayrama iştirak edecek Silâhları bırakma ç senedenberi ilk defa olaraE silâhları bırakma konferansının riyaset divanı toplantıya davet edilmiş ve Amerika murahhası bulunan Norman Davis divanın toplantısında hazır bulunmağa karar vermiştir. Bu iki hâdise büyük küçük umum devletlerin fevkalâde silâhlanmakta ve harb 19 mayısta yapılacak jimnastik şen liklerinin bu sene memleketin her yerin için iktısadî noktadan dahi geniş mik de ayni günde ve daha şümullü şekilde yasta hazırlanmakta olmalan Milletler işlerinden yapılması için Cumhuriyet Halk Partisi Cemiyetini ve hatta Avrupa aid oldukları encümenlere havale edildikuzakta kalmak için kat'î surette karar Selim bir, Bayezid iki, Mihrimah Efendimden ayrılah zulümat âleişi üzerine almış ve bunun için bir pro ten sonra, şehirde eşekle nakliyatın men'i üç. Demek ki sen üç yıldızlı bir aysın. minde olduğum doğrudur. O âlemin âbıgram hazırlıyarak memleketin her tara vermiş bulunan Amerikayı bile harekete hayatı da mübarek hayalindir. Diriliğim hakkmda Zabıtai belediye talimatnameNeden tasalanasm. Bırak, kötü kuruntufma göndermiştir. Bu programa göre 19 getirdiğini gösteriyor. sinin 1 10 uncu maddesine ilâvesi istenibu sayede olsa gerek. Devletlerin harb hazırlığı şimdiden lan da aşk ol, nur ol, hayat ol!.. mayısta yapılacak jimnastik ve spor baylen fıkraya dair Mülkiye encümeni mazdünyayı iktısadî büyük bir buhraHünkâr, manalı manalı gülümsedi: Hurrem, kocasmın meramına ram olramına, resmî memurlann da fazla mikbatası okunmuştur. Uzun münakaşalara Hayal ile zindelik elde edilmez. du, aşk kevserine yeni baştan sakilik etti, tarda iştirak edebilmeleri için öğleden na uğrattı. Bir taraftan İngiltere Amesebeb olan bu mazbata okunduktan sonfakat dudaklarından sunduğu her zevk Âbıhayat bulmadınsa bile kocayı gence ra Belediye Reisi Muhiddin Ustündağ, sonra başlanacaktır. Merasimde sporcu rikadan yüz milyon varil tayyare benzini çeviren bir macun elde ettiğine şüphe yok. cür'asma İbrahim aleyhinde bir nükte lann, mekteb talebelerinin jiranastik gös ahrken diğer taraftan İtalya geçen birkaç gerek dünkü celsede, gerek bundan evvelBu sırrı başka bir gün sana faşettiririm katmayı unutmadı. Artık ona karşı açıkterileri, geçid resmi seyredilecektir. Bun ay içinde haricden altı yüz bin tona yakm ki celsede bu mesele hakkmda yapılan tan harb ilân etmişti ve vezirin Selime inşallah! dan başka stadyomda ve şehrin diğer buğday ithal etti. îtalyada bu sene mahmünakaşalara nihayet vermek maksadile karşı kayidsiz görünmesini vesile sayarak Onlann konuşmalan îbrahimin sinir meclise izahat vermiştir. Muhiddin Üs meydan ve spor sahalarında spor hare sul iyi olduğu halde şimdiye kadar em yıllardanberi tasarladığı plânı yürütme lerini bozuyor, yüzüne ekşi hatlar sıra ründağ ezcümle demiştir ki: ketleri yapılacak, futbol maçlan, pehli sali görülmemiş derecede buğday satm ğe çalışıyordu. lıyor ve lokmalannı boğazında bırakı van güreşleri, cirid oyunları, atlı ve yaya almış olması senelerce devam edecek u« Eşekle nakliyatın menedilmesi koşulan gibi spor müsabakaları yapıla zun bir harb için hazırlıktan başka bir Hünkâr, buseler ve deraguşlar ara yordu. Lâkin Padişahın kullandığı mademek, mutlaka yerine sırt hamallığınm maksadı istihdaf etmediği şeklinde tefcaktır. sında yapılan bu ısrar üzerine dayana cun kelimesi kıskanç ve muhteris vezirin zihninde ansızın bir ışık uyandırdığından kaim olması demek değildir. Medenî samadı: Jimnastik şenliği merasimi ju şekilde sir edilmektedir. yılmıyan bu iki vastfa da lâğvedilir, yeriAlmanyada dahi mezruat bu sene iyi olacaktır: Peki canım, dedi, üzülme. Ben sı sinirleri yatıştı. yüzü düzeldi, iştihası ane başka bir vasıta ikame olunabilir. rası gelince îbrahime de haddini bildi çıldı. Şimdi şevk ile yemeğini yiyor ve O gün öğleden sonra ilk, ortamekteb olduğu halde haricden durmaksızın buğBöyle bir kararla bazı vatandaşların aç gene şevk ile düşünüyordu. ririm. lerle lise, muallim mektebleri, san'at day alıyor. Bu iki büyük devlet bütün kalması endişesi de varid değildir. Bu kaEvet. Zihninde bir ışık vardı ve bu mektebleri, yüksek mektebler ve Üniver dünya buğday stoklarını adeta tüketiyorO gece, işte bu sözle tarihî bir kıy rar yüzünden işini kaybeden yurddaşlar site fakültelerine mensub bütün talebeler lar. îngiltere de bir gün denizden ve hamet aldı ve îbrahimin hayatında dönüm ışık ona, şu ihtiyar rakibden kurtulmak daima iş bulabilirler. Biz tanzifat ve yol ve spor kulüblerine mensub gencler, men vadan haricle muvasalası kesilmesi ihtinoktası oldu. Bununla beraber Hünkâr, yolunu gösteriyordu. Başimrahor Rüs amelesi için adam bulamıyoruz. Sonra temin Piri Paşa hakkında kendisine fısılsub olduklan müessese ve teşekküllerden malini gözönünde bulundurarak azim durumunu değiştirmedi. Mahmur, fakat memlekette yeni yeni fabrikalar da açılhareket ederek saat 15 te, tesbit edil miktarda buğday ve diğer hububat al mahzuz bir vaziyette düğünün on beşinci dadığı üç beş kelimenin yüreğine dökül maktadır.» miş olan spor sahalarında bulunacaklar mak için hazırlanıyor. gününü açmak rasimesine riyaset etti. O düğü gündenberi Piri Paşayı ortadan Muhiddin Ustündağdan sonra azadan Dünya stoklan tükenmekte olduğun ve orada evvelden hazırlanmış krokilere gün, bütün devlet ricali kendi huzurunda kaldırmayı tasarlamışken emeline ermek yolunu bulamamıştı. Çünkü Piri, hizmet Fuad Fazlı söz alarak eşekle nakliyatın dan bu sene dünya mahsulü iyi olmadığı göre yerlerini alacaklardır. Yol esnasınkurulacak sofralara davetliydi. Hurremten uzaklaştırılmış bir ihtiyar olmakla be menedilmesinin doğru olmadığı hakkında da millî marşlar ve şarkılar söylenecek takdirde gelecek sene umumî bir kıtlık den bütün bir gece aldığı zevkin huma raber kolayca yok edilebilir adamlardan geçen celsede venniş olduğu izahatın, tir. Saat 15 te mahallin en büyük mül olabilecegi de iddia edilmektedir. Bu surile pek beşuş ve pek neş'eli olan Hünkâr, değildi. Onu öldürmek için Padişahın meseleyi yanlış anlamış olmasından ileri kiye memuru askerî komutanla beraber retle büyük devletlerin harb hazırlığı güzide misafirlerine boyuna iltifat edi müsaadesini almak ve böyle bir teşebbü geldiğini, makamın izahatından sonra yanlarmda Parti reisi, Halkevi reisi, Be şimdiden dünyayı aç bırakmak tehlikesini yor ve adeta hükümdarlıktan uzaklaşıp se girişmek için de makul sebebler bul sırf çirkinliğe bir nihayet vermek için bu lediye reisi, maarif mümessili ve spor doğurmuştur. Harb sanayii için elzem odost yüzü takmıyordu. mak lâzımdı. Uzun yıllar memlekete par nakliyatın kaldırılmak istenildiğini ve bumıntaka reisi olduğu halde toplantı ma lan ham maddelerin tedarikinde bilhassa Fatih Sultan Mehmed, o devirde ke lak hizmetler yapmış, halkın sevgisini kanun da doğru birşey olacağmı söylemiştir. halline gelecekler, toplanmış olan spor İtalya ile Almanyanın ve İngilterenin lime kelime muteber tutulan kanunna zanmış ve şimdi bir köşeye çekilip kendi gösterdikleri tehalük bu maddelerin fiatIsmail Şevket te eşekle nakliyatın menalaylannı teftiş edeceklerdir. mesine: «Cenabı şerifim ile kimesne ta halinde yaşamıya başlamış olan bir adalarını hadden fazla yükseltmiştir. Bütün Teftişten sonra bütün talebe ve meraam edemez. Meğer ehli ayalden ola. mı neyle, ne gibi suçla itham edip te ine aleyhtar olduğunu söyledikten sonra: Do&ru değil mi? sime iştirak edenler mızıka ile beraber dünyada şimdiden demir ve çelik kıtlığı «Sözlerim tenkid anlaşılmasın, samimî Ecdadı izamım vezirlerile yerlermiş. Ben öldürttürebilirdi?.. olduğuma emin olmanızı rica ederim. Erefetmişimdip> şeklinde bir madde koyîstiklâl marşını söyliyecekler ve sahaya hissediliyor. şekle nakliyatın men'i yüzünden birçok Müstakbel harbin önüne geçmek için Padişahın son aylarda ona sevgi gösduğu için her birinde tarihî bir kıvmet bayrak çekilecektir. Evvelce seçllmig olan bir talebe veya en müessir çare silâhları bırakma işini bulunan misafirler, Hünkârın sofrasında termeğe başlaması da bu güçlüğü çoğal kimseler aç kalacaklardır. Belde mümes sporcu 19 mayıs günunün tarihî kıymetini tekrar canlandırmak ve milletleri sıkıntı yer alamazlardı. İmrahimle, hatta Gritti tan ayrı bir sebeb oluyordu. Uysal gö silleri sıfatile bunlan düşünmeğe mec ve sporun bir ulusun beden kabüiyetlnl ve ve nevmidiye düşüren yüksek gümrük taburuz. Tanzifat amelesine 1315 lira veile kadehdaşhk eden Sultan Süleyman ründüğü halde yerinde tecellüdden, takarakterini yükseltmek hususunda ve yurd da bu mahrem kalmış. örneklere ve ogün hakkümden ve dilediğini yapıp yaptır riyoruz. Nakliyatın men'ile işsiz kalacak savgasında 'oynıyacağı rolü tebarüz ettlre rifeleri ve kontenjan ve kambiyo tahdi datı gibi kayidlerin kaldırılarak umumî cek bir nutuk soyliyecektir. taşıdığı yüksek neş'eye rağmea ele gü maktan geri kalmıyan Hünkârın huzu olan vatandaşları tanzifat amelesi yap Jkîekteb talebesımn jimnastik gosterıleri refaha yol açmaktır. ne karşı büyük dedesinin kanununu ayak runa çıkıp ta: «Suçu muçu yok amma mak suretile tatmin edemeyiz. Ben eşekbundan sonra yapılacak ve bu gosteriler altına alamıyordu. O sebeble sofrasında şu Piri denilen adamdan hoşlanmıyo lerin kalmasma taraftanm.» demiştir. Bunun için Amerika her iki çareye Maarif Bakanlığı tarafından gonderilen takendisi tek kaldı, misafirlerini takım ta rum. İzin ver de kafasını kestireyim» deBundan sonra Vali Muhiddin Ustün limatnamede tesbit edilen tarzda olacak baş vurulmasında önayak oluyor. Lâkin Îstanbulda bulunan Maarif Vekâleti kım başka sofralara oturtturdu. nemezdi ki... dağ tekrar söz alarak noktai nazarını u müfettişleri dünden itibaren Anadoluda tır. her iki teşebbüsten de müsbet ve seri neTalebeden sonra sporcular tarafından zunuzadıya müdafaa etmiştir. îsmail ki lise ve ortamektebleri teftişe çıkmış İşte bu gerçeklik onu aylardanberi Sağındaki iki sofrada İbrahim, Ayas gosteriler yapılacak ve bunun programı ticeler beklememelidir. Almanya ile italiçin için üzüyordu. Fakat Hünkâr, kul Şevket te eşekle nakliyatın yalnız ana lardır. Müfettişlerden bir kısmı da bu Tiirk Spor Kurumu tarafından blldirile ya silâhlan bırakma konferansma iştirak ve Kasım Paşalar, Rumeli ve Anadolu etmiyeceklerini şimdiden resmen bildir « kazeskerlerile hoca Hayreddin ve T a landığı macun kelimesile bu üzüntüyü a caddelerde menedilmesi ve iç sokaklarda gün ve yarın memur edildikleri mmtaka cektir. Gosterilerden sonra başta mekteb talebetar Hanının oğlu, solundaki sofralarda deta merhemlemiş, yapılacak işin ne su eşekle sebze satanlara müsaade edilmesi lara gideceklerdir. mişlerdir. Dünyanın iktısadî makinesinin leri ve arkalarında sporcular olmak üzere Piri ve Mehmed Paşalar, Akkoyunlu sü retle başarılacağını öğretmişti. Muhteris hakkmdaki teklifinin reye konulmasını isMaarif müfettişlerinin îstanbulda iken mahallin en buyük idare âmiri onunden anahtannı elinde bulunduran İngiltere lâlesinden Ferahşar, Mısır prensi Murad vezir, bu sebeble derin bir sevinc duyu temiştir. Bunun üzerine Muhiddin Üs gerek resmî, gerek ecnebi ve ekalliyet geçid resmi yapılacak, ayni alay, bozulmak ise şu zamanda ticarî ve iktısadî kayid ve sızuı sahadan dışarı çıkarak mızıka ile birve Dulkadir oğlu Lâtif Bey bulunu yor, rakibine sunacağı ölüm macununu tündağ: mekteblerinde yaptıklan tetkikat henüz likte ve Onuncuyıl veya sporcular marşı bağlan çözmek hususunda istical etme« Âleme kepaze olmağa vaktimiz tedrisatın bu mekteblerde müstekar ve soylenerek şehrin başlıca sokaklarında gös mektedir. Fransa bu işe daha ziyade tayordu. Bu üç bey, yıkılmış üç tahtın terkib edecek zehirlere kafasmda geçid yurdsuz varisleri olup başlanndan alı resmi yaptınyordu. yoktur. Ya hep, ya hiç...» şayanı memnuniyet bir derece almaktan terl gezişi yapılacak, abldelere çelenk ko raftardır. Filvaki Fransanın zoru üze • nacaktır. Macun?.. Bu, orta çağ Avrupa saraynan taclann matemini o matemi kendi Demiştir. îsmail Şevketin teklifine, uzak olduğunu göstermektedir. MektebBundan sonra herkes kendi yerine döne rine İngiltere bu devletle beraber Belçîlerine sunan adamın sofrasında bulunmak larında olduğu gibi Osmanlı sarayında kendisinden başka hiç kimse taraftar çık lerde disiplin meselesi de henüz üzerinde cek ve geri kalan zaman şehrin meydanka Başvekilini ticarî kayidlerin izaîesi şerefile avutmaya davet olunmuşlardı. da yer alan uğursuz hizmetkârlardan biri madığından teklif, eşekle nakliyatın Be uğraşılacak bir haldedir. larında ve spor sahalarında eğlence olarak için umum devletlerle temasta bulunmaBu vaziyetten belki elem duyuyorlardı. idi ve onu bu saraya tanıtan Lâla Şahin yoğlu ve Eminönü kazalarında bir ağusVekâlet, gelecek ders senesi için mü spor müsabaıkaları ve maçlarile geçlrile cektir. ğa davet ettiler. Fakat bu daveti mumaLâkin o sofrada yer almanm bir Akko Paşa idi. Edirnenin fatihi olan bu kud tostan itibaren, encümenin tesbit ettiği ka fettişlerden alacağı raporlar üzerine e 19 mayıs spor ve genclik bayramını kut iîeyhin kabul etmiş bulunmasma rağmen yunlu, bir Mısır, bir Dulkadir tahtında retli asker, kendi silâh arkadaşı Hacıil zalarda ise altı ayı tecavüz etmiyen bir hemmiyetli kararlar verecektir. Bu karar lamak İçin: Vllâyetlerde: Vali ve Parti Başkanı riya şimdilik bundan müsbet bir netice çıka * oturmaktan daha şerefli olduğunu da, beyinin kazandığı büyük bir zaferi kıs müddet zarfında menedilmesi kaydile ka lar meyanında bilhassa ortamekteblerin setinde ve askeri komutan, Kultur Direk cağı pek ümid olunamaz. şüphe yok ki anlıyorlardı. riyaziye ve tabiî ilimler programlarmın töru, Belediye, Halkevi başkanı, spor bölkanarak zehir kullandı, on bin akıncı ile bul edilmiş ve içtimaa nihayet verilmiştir. Mnharrem Feyzl TOGAY ıslahı meselesi vafdır. Bundan maada gesl başkanı ve matbuattan bir mümessil. Hünkâr, ziyafetin devamı müddetin kırk bin kişilik bir Ehlisalib ordusunu son Kazalarda: Kaymakamın riyasetinde, ce misafirlerine iltifat etmekten geri kalDENİZ tŞLERl ilkmektebler müfredat programlannda askerî komutan, Parti başkam, Belediye neferine kadar kıhcdan geçiren dostunu çok mühim değişiklikler yapılacaktır. madı. Fakat en büyük itinasını Piri MehReisi, Kültür mümessilleri, Halkevi başka Halid Ziya Uşaklıgil gecesı öldürdü. Karadenizde bir mayin daha med paşaya tahsis etti. İbrahime üç ke nı, spor başkanı. Saray, Lâla Şahin Paşayı cezalan ŞEHİR tŞLERl Nahiyelerde: Nahiye Müdurünün riya Eminönü Halkevi,T edib Halid Ziya lime söylediyse eski lâlasına on kelime görüldü setinde, Parti Başkanı, okul oğretmeni, spor Uşaklıgil ve Ser\ etifünun edebiyatl ihsan etti. Hatta onun geçkin yaşına rağ dırmak şöyle dursun, icad ve istimal etEvvelki gün, Karadeniz sahillerinde kulübü başkanı. Yıkılan binalar hakkmda bir gece müsameresi tertib men kuvvetli göründü|ünü lâtife mev tiği ölüm vasıtasmdan dolayı gizlice tak avlanmağa çıkan balıkçılar, Şilenin A Köylerde: Muhtar, mekteb muallimleri, Çinili Rıhtım ve Merkez Rıhtım hanetmiştir. 22 nisanda yapılacak olan bu zuu yapmaktan da çekinmedi: dir etmişti. Çünkü boy salıp serpilen is nadolu sahilinde Kabakozun Ozanya ci ları arasındaki binaların yıkılmasına Parti, Ocak baskanından mürekkeb olmak üzere birer kutlama komisyonu teşkil edi müsamerede Agâh Sırrı Levend tara Baka paşa, dedi, senden kuşku tibdadın böyle vasıtalara da ihtiyacı var varında bir mayin görmüşlerdir. Balık başlanmıştır. Binaların yıkılması ve en lerek derhal bayram programını hazırlama çılar, yanlarmda silâhları olmadığı için fından Halid Ziyanm hayatı, eserlerî lanıyorum. Bizden aynldıktan sonra boş dı. Onun için Lâla Şahinin kullandığı mayini imha edememişler ve geri do kazın taşınması bu ay sonuna kadar ta işlne başlıyacaklardır. ve Servetifünun edebiyatındaki mev Bütün şehirler ve kasabalar 19 mayıs durmamışa, zulümat âlemine gidip âbıha zehir, saray hazinesinin en kıymetli me nerek buradaki tahlisiye istasyonuna işi mamlanacak, bu suretle yeni yolcu sa günü bayraklanacaktır. (Talimatma göre kii anlatılacak, bundan sonra da gene lonu yapılacak saha tamamen açılmış yatı bulmuşa benziyorsun. Başka türlü taı haline geldi ve bir gün oğlun baba haber vermişlerdir. Mayin, sahillerimi olacaktır. Şimdi yıkılmakta olan bina Parti bayrağı da asılacaktır.) Servetifünun edebiyatmda mühim mevze yakm bir mesafede bulunduğu için, Meraslm sahalarına vecizeler konacaktır. bu dirilik, bu züıdelik olmaz. lar Maritim, Orta ve Panorama hanlasmı öldürmesine de yaradı. tehlikeli vaziyetten bütün vapurlar, Şehirler ve kasabalardaki mağaza vitrin kii olan Ali Kâmi ve Hüseyin Siret tarıdır. Bunlar bittikten sonra, Merkez leri, nakil vasıtaları bugünün manasına Piri Paşa, zarif bir cevab verdi: (Arkası var) derhal haberdar edilmiş ve dün mayin rafından da üstad hakkında birer edeRıhtım hanının karşısmdaki Küçük göre süslenecektir. müfrezesi mayini aramak üzere Karabî konferans verilecektir. Rıhtım hanile müştemilâtı da yıkıla Şehirler ve kasabalar üzerine uçaklarla denize çıkmıştır. caktır. Liman işletme idaresi burasmı vecizeler atmak üzere tedbir almacaktır. Şile önlerinde görülen mayinin ge da bir park haline koyacaktır. Türk Kusunun subeleri olan yerlerde, bu Mühim bir konferans çenlerde Trabzon açıklarmda gene babayrama hareketli bir surette katılacaktır. verilecek Her şehirde, kasaba ve köyde törene bizİıkçılar tarafmdan görülen mayin olGÜMRÜKLERDE zat gelemiyecek ihtiyar sporculara seçil madığı anlaşılmıştır. Çünkü bu kadar Maruf tarihçi edıbimiz M. Turhan mis birer heyet 1 gönderilerek saygı ziyaretzarranda mayinin buralara kadar geleGümrüklerde muamelâtı leri yapılacaktu . Tan önümüzdeki perşembe günü saat bilroesine imkân verilmemektedir. îzi basitleştirmek için 12,30 da Kadıköy Kız Ortamektebinde kaybolan birinci mayin gibi bunun da KÜLTÜR tŞLERl «Türk kadmları» mevzulu bir konferans Almanyada gümrük muamelelerini ve müstahkem Rus limanlanndan kopup sularm tesirile sahillerimize kadar düş yolcu salonlarını tetkik ederek şehri 23 nisan Hakimiyeti Milliye verecektir. M. Turhan Tan, bu konfe * mize dönen Gümrük Başmüdür mua tüğü zannedilmektedir. ransında tarihte şöhret kazanmıs, siyasî vini Methi ve Salon müdürü Cevad, bayramında mektebler iki Boğazdan geçen sabih havuz dün, Gümrük Başmüdürlüğünde alâkave içtimaî sahalarda müessir rol oynamış gün kapalı Evvelki gün Boğazdan Povdlok is dar dairelerin şeflerinin iştirakile de 23 nisan Hakimiyeti Milliye bayramı olan Türk kadmlarının hayatlarını tahlil minde büyük ve sabih bir Rus havuzu toplanarak gümrük işlerinde yapılacak dolayısile mektebler cuma ve cumarte edecektir. değişiklikler üzerinde görüşmüşlerdir. si günü kapanacak, pazartesi günü tekgeçmiştir. Büyük bir romorkör tarafmTetkik seyahati yapan heyetin Ve rar tedrisata başlanacaktır. dan çekilen havuz Karadeniz Boğazın kâlete verdiği rapor üzerine, gümrük da Toros ve Tayfun isminde iki romor muamelelerinde yapılması lâzım gelen Yüksek Tedrisat müdür Nüsbası 5 ktırnşttır. körü yedeğine alarak içeri girmiştir. tadilât esaslan tesbit edilmiştir. Mu vekili gitti Türkiye Barîç 126 ton ağırlığında ve harb gemileri ameleleri kırtasiyecilikten kurtarmağa ve basitleştirmeğe matuf olan bu tadil Bir müddettenberi şehrimizde bu için için Kayseri (Hususî) Yeni Emniyet Müdürümüzün ilk işi, vilâyete gelir nin havuzlanmasına mahsus olan bu haişi üzerinde yakında tatbikata başlana lunmakta olan Maarif Vekâleti Teftiş Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. gelmez bekçi teşkilâtım yeni baştan ıslah etmek olmuş ve bunda da mu vuz "Vladivostok'a gitmektedir. Bu mevaffak olmustur. Emniyet kadrosuna bir yardımcı olan bu bekçi teşkilâtı şim safeyi Portsaid, Aden, Singapur ve caktır. Gümrük muameleleri ıslahatile Heyeti reisi ve Yüksek Tedrisat mü Altı aylık 750 > 1450 • beraber gümrük memurlarınm vaziyet dür vekili Cevad, buradaki tetkiklerini di gerek disiplin gerekse elbise ve iş itibarile muntazam bir hale ifrağ ve Kongkong yolile 120 günde katedecek lerini de düzeltici bazı tedbirler alına ikmal ederek dün ak§am Ankaraya Oç aylık 400 • 800 • kendilerinden istifade edilir bir şekle girmiştir. Gönderdiğim resim yeni tir. Biı aylık 150 « Yoktuı caktır. dönmüştür. bekçilerimizi göstermektedir. Şehir Meclisi dün hararetli münakaşalardan Fatih fcanunnamesine «kimesnenin zatışerifüe sonra bu kararı verdi taam edememesi» maddesini koymakla beraber Şehir Meclisi dün, birinci reis vekili Necib Serdengeçtinin riyasetinde toplanKanuni de buna ittıbaa mecbur oldu mıştır. Dünkü celsede bazı mazbatalar, Padişahın en neşeli günü Ecnebi ve ekalliyet mekteblerinde Tedrisat şayanî memnuniyet görülmedı "* Kayseride yeni bekçi teşkilâtı kuruldu Cumhuriyet Abone şeraiti
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle