20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
13 Nisan 1937 CUMHURİYET î Gene TEK KOLLU CEMAL GiŞESiNE 200,000 lira işte Tek Kollu Cemal'den aldığı çarptı!. işte isim ve hüviyetinin gizli tutulmasını arzu eden 22,046 numaralı biletle kazanan talihli müşterinin Tek Kolluya hediye ettiği büketle beraber yolladığı mektubun suretini lutfen okuyunuz: Bu mektubun sureti aşağıdadır: Lutfen okuyunuz: Uğurlu Bayiim Tek Kollu Bay Cemal: Çok şanslı gişenizden inad edercesine iki sene bilet aldım. Son tertipte bilet intihabım size bırakhm. Uğurlu elinizle siz bana bilet çektiniz ve bu gün de tek kolunuzla 200.000 lirayi sayarak verdiniz. Sonsuz teşekkürlerimi sunar ve isim ve hüviyetimin mahrem tutulacağı hakkmdaki sözünüzü tamamen tutacağınıza emin olarak daima muvaffakiyetinizi dilerim. ı m z a ) .»*•*«.• 200,000 lira kazanan 6 ncı keşide biletinin F O T O G R A F I si SVTİ8 2 TİJRK K S/7 3 \ BÜ'UK t :.« 22040 B fli »ı t J *v Yeni tertib biietler için son günlere kalmayınız Maltepe Atış mektebinde Aslan Türk zabiti Bay Hikmet 22430 No. biletle Adres: Eminönü Köşe No. 57 Tek Kollu Cemal Gişesi 15,000 lira kazandı 2 0 0 , 0 0 0 lirayi kazanan sayın müşterinin Tek Kolluya hediye ettiği böket D i K K A T: Hiçbir yerde şubesi yoktur. Galatasaray Lisesi Direktörlüğünden: Cinsi Miktan Tahmin bedeli Dk teminat Elbiselik lâdverd kumaş 280 metre 1190 lira 89.25 lira Galatasaray Lisesi parasız yatılı talebesine yaptırılacak elbise için yukarıda miktarı, cinsi, muhammen bedeli ve ilk teminatı yazılı kumaşın açık eksıltmesi 14/4/1937 çarşamba günü saat iki buçukta Istanbul Kültür Direktörlüğü binasında Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Okul Satınalma Komisvonunda yapılacaktır. İsteklilerin Tıcaret Odası belgesi, ruhsat, ünvan tezkeresi ve Liseler Muhasebecilığıne yatırmış oldukları ilk teminat makbuzile Komisyona ve şart namevi görmek üzere Okul tdaresine gelmeleri. (1763) CEMALGüVEN Sahibi «HAVZA» da pazarlıkla elektrik tesisatı İzmir Belediyesinden: Nafıa Vekâletinden tasdıkli projesi mucibince şehrimizde yapılacak Bina ve dırekler harıc 17785 l>ra bedeli keşifli elektrik tesisatınm kapalı zarfla eksıltmesıne muddetı içınde talıb bulunmadığmdan 1 nisan 937 den ıtiba • ren bir ay müddetle toptan veya parça parça yaptırılmak üzere pazarlığa bırakılnııstır. Istekhler her türlü tafsilât ile, proje ve fennî şartname ve diğer evrakları Havza Beledıyesınden ve İstanbulda Taksımde Şark apartımanmda eîektrık muhendisi Bay Hasan Haletten bedeli mukabilınde alabilirler. Muvakkat tem'nat 1333 lira olup hergun pazarlık teklifleri kabul edileceği ve kat'î ıhalenin 30 nisan 1937 cuma günü saat 17 de Havza Beledıye Encümenince yapılacağı ilân olunur. (1904) Belediye Havagazi fabrikasmm bir senelik ihtiyacı olan dört bin yedi yüz elli ton Zero Dis Lâve Zonguldak maden kömürü kapalı zarfla eksilt me ıle 27/4/1937 salı günü saat on altıda Belediye Daımî Encümeninde ihale edılecektır. Bedeli muhammeni beher tonu on lira on kuruştan kırk yedi bin dokuz yüz yetmiş beş liradır. Şartnamesi iki yüz kırk kuruş bedel mukabilinde Havagazi Müdürlüğünden satılmaktadır. Taşradan istivenler şartname ve posta ücretini peşm olarak göndermelidirler. İştırak için üç bın beş yuz doksan lira on üç kuruşluk muvakkat teminat makbuzu veya banka temmat mektubile birlıkte 2490 sayılı kanunun tarifi dairesinde hazırlanmış teklıfler ihale günü olan 27/4/1937 salı günü saat on beşe kadar îzmır Belediye Reıs liğine verilmelidir. (1934) 2204$ » KADER Gişesi en büyük ikramiyeyi 2 2 0 4 6 numaralı bilet sahibi Beyoglunda Bay Nazaret'e kazandırdığı gibi Sayın müşterilerini her keşidede zengin ve mes'ud eden KADER buna AKBA müessesesi Ankarada her dilden kitab, mecmua, gazete ve kırtasiyenizi ucuz olarak Akbadan tedarik edebilirsiniz. Cumhuriyet ve diğer gazete ve mecmualann Ankarada satıcısıdır. Gazete ve mecmualar için ilân kabul eder. Abone kaydeder. Her dilden kitab, gazete ve mecmua siparişi kabul eder. Yazı ve hesab makinelerinin Ankara acentasıdır. Parker kalemlerinin Ankarada satış yeridir. Telefon: 3377. 23 Nisan: Mutlu tarih.. Beynelmilel Kömür Sergisinin açılışida bu mutlu tarihe tesadüf ediyor J 2OO9OOO lirahk Bu son altıncı keşidede dahi Pazardan başka günlerde öâledeı sonra saat (2% tan 6 ya) kadar îstan bulda Divanyolunda (104) numaral hususî kabinesuıde hastalannı kabul e der. Salı, cumartesi günlerl sabal' «9 Vi 12> saatîeri hakikî hkarava mah sustur. Muayenehane ve ev telefon 22398 Kışlık 21044 Dr. Hafız Cemal Ankarayı, Ankaranm baharını ve Romur senlıklerını qorunuz! Polatlı Belediyesinden: 1 9/4/1937 cuma günü ihale edileceği ilân olunan 3488 lira 80 kuruş bedeli keşifli Cumhuriyet suyunun betondan depo inşası ve fond borularla kasabaya getirilmesine talib çıkmadığından münakasa müddeti on gün daha uzatılmıştır. 2 Mevcud proje, şartname ve keşifnameyi görmek istiyenler hergün mesaJ saatlerinde Polatlı Belediye dairesinde görebilirler. 3 Münakasaya gireceklerin ellerinde su işlerini yapabileceklerine daır salâhıvettar makamdan tasdikli vesikalan bulunması şarttır. 4 ihale 19/4/1937 pazartesi günü saat tam 16 dadır. 5 Taliblerin 261 lira 66 kuruş muvakkat teminat akçelerile birlikte tayin olunan gün ve saatte Polatlı Belediyesi Daimî Encümenine gelmeleri ilân olunur. (2051) 4o,ooo lirahk ikinci ikramiyeyi de 200.000 lirayi kazanan Bay NAZARET parasım KADER gişesinden akrken 40.000 lirayi kazanan Bay YORGt MALTEZO parasını KADER gişesinden akrken Pektorin Pektorin.. Pektorin Öksürüsünüz rhii var ? Nezlemi oldunuz? Bronşite mi tutuldunuz ? Pektorin'den şaşmayınız! Pektorin Köylü, Şchirli, işçi Zabıtan Herkes, memnuniyetle 3 0 9 3 7 Dumaralı biletle Yeniköyde ahçı Yorgi Maltezoya kazandırdı. Yeni teıtip biletlerimiz gelmiştir. Taliin cilvesine mazhar olmak için bitetinizi gişemizden alınız Adres: Emînönü Valide hanı yanında No. 4 Pektorin KUTUSU 35 KURUŞ Pektorin POKER tıras bıçaklannı kullanıyor I Siz de POKER PLAY markasım tercih edmiz. BEŞİR KEMflL MAHMUICEVAT ECZANESİ. SİRKECi Bahçeka pı Uşütmenin. Crip, N.ıle, Bo, ve Diş Ağnlar.mn jffi K E S K İ N K A Ş E L E R İ D İ R . Salih Necati
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle