16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 13 Nisan 1937 Otelciler kongresi Geçen sene Peştede toplanan beynel IBaştaraft 1 inci sahifese] milel otelcilik kongresi bu sene İstanbul keme dosyasmdan almması için dördünda toplanacaktır. Avrupa ve Amerika cü asliye mahkemesi başkâtib muavmi nm her tarafından gelecek ımırahhasların Avni ile temasa geçmiştir. Onnık, bu iş iştirakile açılacak ojan kongrede döviz, için kâtib Avniye 100 lira teklif etmiş pasaport, hayat pahalılığı, otel kredileri, tir. Kâtib, bu parayı az bulmuş gibi gö bahşiş meseleleri, otel bonolan, propa rünerek mühlet istemiş ve keyfiyetten IBaştarafı 1 inci suhifede) mıştır. Bu devirde Şinasi ve Namık Keganda neşriyatmın tevzii gibi mühim mahkeme reisi Fazılı haberdar etmiş ve Büyük şairimizin sıhhî vaziyeti beş altı malle de tanışmıştır. meseleler görüşülecektir. Perapalas oteli iş Müddeiumumiliğe aksetmiştir. Müd gün evvele gelinciye kadar iyi gidiyordu. Büyük şair 25 yaşında Paris sefaretiTürkün kendi sporu olan güreşin, hakkı sakrt olacak ve müsabakalardan sahibi Misbah muhtelif memleketlerden deiumumilik, zabıtaya müracaat ederek Perşembe akşamı Serkl Doryanda otu mize ikinci kâtib olarak, Avrupaya gitü. gelecek murahhaslan meccanen otelinde bir cürmü meşhud hazırlamıştır. Türk gencliği arasında her gün bir parça ihrac edileceklerdir. rurken bir rahatsızlık hissederek saat 10 Ondan sonra sefaret başkâtibi olarak daha artan bir hızia inkişaf etmekte ol 4 Bu müsabakalara millî takrm iskân etmeği vadetmiştir. Kâtib Avni, Onnikle bir iki kere daha da evıne dönmüş ve yatmıştır. Kendısınde Londrada, şehbender sıfatile Bombayda duğunu memnuniyetle görüyoruz. Berlin kadrosuna dahil bulunan güreşçiler gire ADLÎYEDE görüşmüş ve bu konuşmalar, buluşmalar, hafif bir bronşit ârazı görülüyordu. Ertesi ve gene başkâtiblik memuriyetıle Pariste Oümpiyadmda Türk bayrağını şeref di miyeceklerdir. taharri memurlan tarafından tesbit olun günü doktor Abravaya çağırılmış, şairi bulundu. En son vazife olarak ta Brükreğine çektiren güreşçilerimiz, bu bey Müsabaka şekli: Havagazi şirketi aleyhine muştur. Neticede şöyle bir formül bulun inceden inceye muayene eden doktor: sel sefirliğini yaptı. Daha sonra İstan nelmilel müsabakadan sonra da gene yüBeynelmilel nizamname mucîbince « Dikkat ediniz, dışarı çıkarmayı bula avdetle Âyan azalığına seçildL, iki muştur. Onnik, dosyadan çalınacak olan açılan dava zümüzü ağartacak muvaffakiyetler gös müsabakalar eliminasyon esasıaa göre Diştabibi Ruhi tarafından Havagazi istidalann yerine diğer iki istida hazırh nız, yatakta istirahat etsin.» tavsiyesinde devredenberi Türkiye Büyük Milfet termişlerdir. yapılacaktır, yani beş fena puvan alan şirketi aleyhine açılan davaya dün de yacak ve bunlarm altındaki şerhleri ken bulunmuştur. Meclisinde aza bulunuyordu. Millî güreş takımı kadrosuna dahil müsabaka harici kalacaktır. vam edilmiştir. Dünkü celsede Ruhi disi değil, başka birine yazdıracak ve Hâmidi cumartesi günü profesör Akil Abdülhak Hâmid Avrupada geçirdigüreşçiler, mülî muvaffakiyetler kazan Müsabaka müddeti on beş dakikadır. Vamıkla iki vekili hazır bulunmuşlar bunlar dosyaya konacaktır. Muhtar da muayene etmiş, ve ayni tavsi ği seneler zarfında garb edebiyatmdan mak için muntazaman hazırlanır ve çalı Bunun altı dakikası ilk devre; lüzum dır. Şirket vekili Yusuf Kenan şöyle Onnik, dün sabah kâtib Avninin Ca yeleri tekrar eylemiştir. Fakat o gün bü ilham alarak mütemadiyen eserler yazmış şırlarken kulüblerimizde bu sporu yapan görüldüğü takdirde üçer dakikası altta demiştir: yük üstadın bronşiti artmış, arasıra sıkış ve bunlar Türk edebiyatında haklı ola gencler de ancak kendi aralannda çalış ve üstte tecrübe devresi ve son üç dakika « Davacı Ruhi Vamık gaz istihiâ ğaloğlundaki evine girmiş, fakat her ne tıran muannid bir öksürük etrafındakileri rak en yüksek mevkileri işgal etmiştir. mak fırsatını bulabilmektedirler. Miilî da ayakta devamı lâzım gelen son devkinden borcu olmadığını ve binaena dense eve girmek istemiyerek Avniyi soBilhassa Bombaydan dönerken vefat ekağa davet etmiştir. Bu sırada tahani ko bir hayli endişeye düşürmüştür. takımımıza yarın için kıymetli bir uzuv redir. Müsabakaya girecek kulüblerin leyh gazin kesilmemesi lâzım geldiğini Pazar günü Hâmid daha iyi bir halde den refikası Fatma Hanımın, üzerinde miserlerinden Eşref, Rıza, diğer Rıza, olabilecek bu gencleri, muntazaman ça azamî 1 7 nisan 937 cumartesi günü saat söylüyor. Bu doğrudur. Fakat bizim idi. Hatta ısrar ederek yataktan kalkmış, bıraktığı tesirle vazmış olduğu «Maklıştırmak ve bunlarm hakikî kabıliyet ve bire kadar Cağaloğlundaki Halk Partisi kendisinden istediğimiz, gazi istihlâk Cevad ve Osman evin içinde ve dışında kitablarile, şu ve bu işlerle, yorulacak ber», Türk edebiyatının bir şaheseridir. kıymetlerini ortaya koymak, bu sporu se binasında Güreş Federasyonuna müra parası değil, saatin onda kaldığı müd tertibat almış bulunuyorlardı. detçe işliyen kirasıdır. Davacı bu pa Avni evden çıkınca Onnikle beraber kadar, meşgul olmuştur. Büyük edib ve şairin bize bıraktığı uvenlerin vazifesidir. caatleri lâzımdır. rayı inkâr etmektedir. Gaz kullansın, Yanında Fazıl Ahmed bulunuyordu. nutulmaz eserler arasında Eşber, Tezer, Yerebatana doğru yürümeğe başlamış ve Türk sporuna şeref veren güreşçi Türk kullanmasm, saatin kirası durmadan işHakemler: Onoınla edebiyattan konuşuyor, şiirîer o Tarık ibni Zeyyad, Finten, Nestren, çocuklarına böyle bir imkân hazırlamak, oradan da Sultanahmed meydanına çıkBaş hakem Güreş Federasyonu reisi ler.» kutuyordu. Hatta br aralık, yazmakta Abdullah Sagir, Tayflar Geçidi, Duhteonların bilgi, tecrübe ve kabıliyetlerini Bu iddiaya karşı Ruhi Vamık ta şun mıştır. Fakat bu sırada Onnik biraz şüp olduğu yeni eserinden de bahsetmiş ve Ahmed Fetgeri, kronometro; Rıza Süeri ri Hindu, Içli Kız ve daha birçok kıyartırmak maksadile «Cumhuriyeb> gene helenmış olduğundan Avniye paraları ları söylemiştir: ve Mazhar. asrı dolduran san'at hayatının en son metli ve eşsiz kitablar vardır. büyük bir güreş müsabakası tertıb etmiş < Ben istedikleri bu parayı şirkete vermemiştir. Bunun üzerine komiserler mısraları olarak şu beyitleri söylemiştir: Minder ve yan hakemleri: tir. Abdülhak Hâmid, Türk edebiyat tagötürdüm, verdim. Kabul etmediler. den bazısı Sultanahmeddeki otomobÜleİsmail Hakkı, Dr. Saib, Seyfi Cenab Zevk yok geces'mde, gündüzünde Üç dört sene evvel yaphğımız güreş Yanımda muharrir Peyami Safa da rin yanına giderek nazarı dikkati celbetrihinde en büyük ve en şerefli mevkii işBen neyliyeyim bu yeryüzünde müsabakaları bu sporun bugünkü hale ve Sadullah Çiftçioğlu, eski şampiyon vardı. Bunun üzerine kalkıp notere memek için pazarlığa girişmişler, diğer gal eder. Bizde ilk Avrupai edebiyat, Kemal, millî takım güreşçisi Saim, Faik verdim. Noter kendilerine tebligat yapgelmesinde büyük bir âmil olmuştu. Bu leri de oradaki mahallebici dükkânına Şinasi, Namık Kemal ve onunla başlar. Maahaza evvelki gün, kalbinin kuv tı. Hâlâ gidip parayı almadılar. Şirke girmişlerdir. Hatta bu sırada mahallebici defa tertib ettiğmiz müsabakalar ise gü tir. vetini muhafaza etmesine rağmen tansi Fakat muhakkak ki onun oynadığı rol tin bu parayı almamakta maksadı beni hiçbir şey yemek istemiyen bu müşterilereşçılerimıze hem çahfmak fırsatı bah Mükâfat: yonu yükselmiş ve 25 e kadar çıkmış" bu Şinasiden de, Namık Kemalden de yükNeticede en iyi derece alan kulübe bü borclu ve haksız mevkie düşürmektir.» ri kapıdan kovmuş ve «burası kahvehaşedecek, hem de millî takımımıza yeni sektir. Hâmidin edebryatımızdaki mevkilunuyordu. yük bir kupa veya buna mümasil bir ha Bu iddia üzerine mahkeme Ruhi Va nemi, kahvehanede bile bir çay içmek elemanlar hazırlıyacaktır. mığm notere yatırdığı paraya aid ev Bu yorgunluklardan sonra Hâmid ısrar ini ifade etmek istersek kısa olarak şöyle mecburiyeti vardır, çekin arabayı» demiş la yatağına yatınlmış ve bir müddet sonra diyebiliriz: Bu müsabakalar. Güreş Federasyo tıra verilecektir. rakın aslını veya suretini istemiş ve Sıklet sınıflannda birinci, ikinci ve ü numuzun fennî murakabesi ve idaresi bunun çıkarılması için dava 30 nisana sede memurlar hiç aldırmamışlar ve On kendisine yemek te verilmiştir. Büyük şaEğer Hâmid yetişmeseydi, modern deçüncülük derecelerini alanlara da ayrıca niği gözetlemekte devam etmişlerdir. altında beynelmilel GrekoRumen güreş kalmıştır. diğimiz Avrupai edebiyatımızda en az ir «bana yemek yedirmeyin, yemiş ve kavaıdıne göre yapılacaktır. Müsabaka birer hatıra verilecektir. bir asır daha geri kalacaktık. Ve edebiKâtib Avni ile Onnik Alemdar sine rin» diye söylenmiştır. Bu ne açıkgözlük? Bu hatıralann cins ve nevileri bilâhare larm tanzimi için ayrıca bir organizasyon masma doğru yürümeğe başlamışlardır. Dün sabah gene ayni vaziyette uya yat taribimizde asla doldurulamıyacak Mehmed Fehmi isminde biri gazete ilân edilecektir. komitesi de teskil edilmiştir. Onniğin şüphesi zail olduğundan cebin nan Hâmid sabah kahvaltısını yaptık kadar büyük bir boşluk bulunacktı. müvezzii Afyonlu Aliden bir gazete alTürkiye Başpehlivanlık Müsabaka'.ara, millî güreş takımı kadmış ve müvezzie bir İtalyan lireti uza den iki tane ellişer liralık çıkraıp Avniye tan sonra uyumak arzusunda bulunmuş Abdülhak Hâmid, Namık Kemal ve rosuna dahil olmıyan ve lisansı bulunan müsabakası tarak <ver şu liranm üstünü» demiştir. uzatmış ve Avninin elinde bulunan ha ve bu haîet öğleyi takiben daha çok art Şinasilerin arkadaşı idi. Lâkin san'atınm bütün güreşçiler girebılecek, bu suretle Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumun Bir gümüş liraya benziyen İtalyan pa kikî evrakı istemiştir. Avni, evrakın zayi mıştır. erişilmez yüksekliğile onlara da adeta kuvvetler arasında bir tevazün temin edil dan: rasını alan Ali, Mehmed Fehmiye dok olmasından korktuğu için vermekt ete Gecenin birine kadar gözünü açmadan mısal oldu, denilebılir. O cemıyet haremiş olacaktır. Çocuk Esirgeme Kurumu umumî san beş kuruş ta üste vermiştir. reddüd eder gibi bir tavır takınmış, bunun yatan ulu edib, saat biri beş geçe artık ketleri kadar ve belki daha ziyade ruhu95 kuruşu alan Fehmi kaçmağa yel üzerine Onnik Avninin üzerine atıîarak Spor hayatımızda yeni bir dönüm nok merkezi tarafından her sene tertib edilnun sonsuz tahassüslerinden ılham alıyor tası teşkıl edecek olan bu müsabakalara mekte olan ve stadyomun brtmesine in tenmişse de, gazete müvezzileri tara elindeki evrakın yansmı kapıp yırtmağa bir daha uyanmamış ve ebedî uykusuna ve: ' ' ' • • • ' '' ' •> önümüzdeki pazar günü başlanacaktır. tizaren bir, iki senedir yapılamıyan fından yakalanmış ve polise verilmiş başlamıştır. Bu sırada komiserlerin beşi dalmıştır. tir. Bu sırada şiddetlice bir boğuşma olMerhumun başucunda refikası Bayan Şair oldur ki sesler geîir guşuna müdam Müsabakaların nerede ve saat kaçta ya Türkiye Başpehlivanlığını seçme müsabakaları bu sene 21 mayıs cuma günü muş ve paralar da sokaklara dökülerek birden çıkarak Onniği yakalamak iste Lusyen ve akrabaîarından, îbrahim Pa Bir perdedarı mutribei nağmesazdan pılacağını ayrıca ilân edeceğiz. Ankara stadyomunda başlıyacaktır. Gü dağılmıştır. Mehmed Fehmi cürmü mişlerdir. Onnik kaçmağa başlamış, bu şa kerimesi Bayan Sabiha bulunuyordu. Organizasyon komitesinin tebliği diyordu. sırada birdenbire sokak içinden çıkan koreş üç gün sürecektir. Başpehlivana 500 meşhud mahkemesine verilmiştir. Vefatı telefonla Ankaraya ve Istanbul Cumhuriyet gazetesi güreş organizas lira ile bir madalya verilecektir. Bu milŞckil olarak tiyatroyu tercih etmiş ve miserlerden Rıza ile çarpısmış ve yere yon komitesinden: lî güreşe bütün Türkiye pehlivanları Ana vatana gelen göçmenle yuvarlanarak çenesinden yaralanmış ve Valisi Muhiddin Üstündağa bildirilmiş, mevzularmı en çok tarihten toplamıştı. Cumhuriyet gazetesinin tertib ettiği davetlidirler. geç vakit şuyu bulan haber hükumet mer Bunlan oynanmaktan fazla okunmak ügözü şişmiştir. rin hepsi yerleştirildi amatör güreş müsabakalarına 184937 kezimizde ve İstanbulda çok derin bir zere kaleme alıyordu. Geçen sene ana vatana gelen otuz Halkevinin sporculara Onnik feci akıbetini anlaymca kendi pazar günü başlanacaktır. Müsabaka yebin küsur göçmenin yerleştirilme işi taHâmid beşerî ömrü itibarile tam bir sini yerdenyere atarak yaralannı daha çok teessür uyandırmıştır. vereceği hediye ri ve tartı saati ikinci bir tebliğle ilân emamen bitmiştir. Bu sene gelecek göçDün gece aldığımız malumata naza asn; edebî tesirleri bakımından, maziye ağırlaştırmak istemiş, fakat yakalanarak dilecektir. Eminönü Halkevinden: menler için de merkezde bir program ve atiye nisbetle, uzun devirleri temsil eMüsabakalar beynelmilel nizamna 11/10/936 tarihinde başlıyarak 21/3/ hazırlanmaktadır. Yapılan hazırlıklara sigorta davasının görülmekte olduğu dör ran büyük şairimiz için gerek Türk milder. Divan Edebiyatının mahdud çerçemeye uygun olarak yapılacaktır. Müsa 937 tarihinde nihayetlenen Evimiz fut göre bu sene geçen seneden fazla göç düncü asliye mahkemesine götürü'müştür. letinin, gerek kendisinin şanma lâyık muvelerini semavî bir kartal darbesile yırtıp Onniğin üzerinde dosyaya konmak ü tantan bir cenaze merasimi yapılacaktır. bakalann idaresıni Güreş Federasyonu bol lik maçlarının neticesinde Akmspor men nakliyatı olacağı anlaşılmaktadır. birinciliği, Aksaray Gencler Birliği i Merkezde hazırlanan program yakmda zere hazırladığı sahte evrak ta zuhur et Merasim programının bugün tesbit ve yıkarak yeni ölçüler, taze şekiller ve federuhde etmiştir. zalara sıgmıyan engin manalarla bıze ilân edilmesi muhtemeldir. Müsabakaya iştirak edeceklerin evsa kinciliği ve Şarkşimendıfer ayrıca ya alâkadar İskân müdürlüklerine bildiri miştir. pılan (B) takımları şildi birinciliğini lecektir. mehib ve muazzam bir san'at getiren Hayatı ve eserleri fı: Onnik mahkemede: kazanmışlardır. Mükâfat tevzii 13/4/ Hâmid; bir değil, birçok edebî mekteb1 Amatör olmaları ve bu amatör Hâmid, Hekimbaşı Abdülhak Mol « Avni ile sokakta karşılaştık. Da937 tarihinde Evimiz merkez salonunda Fakîr çocuklara yardım için lükleri ispat etmek üzere Güreş Fede yapılacaktır. Alâkadar kulüblere teb İlkmekteblerdeki gıdasız çocuklara, ha merhaba demeden memurlar çıktılar, lanm torunu ve müverrih Hayrullah E lerin, edebiyat cereyanlarının bayraktarı olmuş ve kemalinin sayesi bir asra vuran rasyonunca tesçıl edılmış bulunmaları, liğ olunur. mekteb zamanlarmda birer kab yemek ne olduğunu anlıyamadım» şeklinde tevil fendinin oğludur. 1851 senesinde Bebekbir kudret meşalesi halinde Türk nesille2 Bugüne kadar lısans muamelesı tedarik etmek, defter ve kitablannı te yoluna sapmak istemiştir. Yapılan duruş te doğmuştur. 'yapmamış olanların lisanslarını müsabaka Pul müfettişleri hakkında min etmek işini Halk Partisinin üzerîne madan sonra Müddeiumumî muavini Büyük şair daha küçük yaşta çalışkan rine feyiz vermişti. * * * aldığını ve bu maksadla, mekteblerde Hikmet Ozdeş Onniğin tecziyesini istegününe kadar ikmal ettirmeleri. lığı ve zekâsile temayüz etmiş, gerek debir tamim ki himaye heyetleri baki kalmak şar 3 Müsabaka gününe kadar lisans Büyük Hâmidimizin ziyaı karşısında miştir. Heyeti hâkime, Onniğin perişan vam ettiği Robert Kollejde, gerekse huPul tetkiktı yapmak için mahkeme tile Parti merkezinde «İlkmelcteb Ço muamelesım yaptıramıyanlara ılk ve son hali dolayısile kendisini müdafaa edemi susî nruallimlerinden mükemmel surette daha fazla söz söylemeği imkânsızbularak olmak üzere Güreş Federasyonu müsa ve icra dairelerine müracaat eden pul cuklarına Yardım Birliği» ismile bir yeceğini görmüş ve muayene edilmek üzemüfettiş ve memurlarma bazı Adliye birlik kurulduğunu yazmıştık Birlik bu ingilizce, fransızca, arabca ve farsça öğ şahsî ve millî matemimizle baş başa kaladesile lisans fişlerile müsabaka mahallidairelerince müşkülât çıkarıldığı ve işe lâzım olan parayı temin için icab re Tıbbı Adliye gönderilmesine karar renmiş, ve bu milletlerin edebiyatlarında mayı tercih ediyor, kederli ailesile berane gelerek hüviyetlerini ispat etmek fırsa müsaade edilmediği hakkında vaki şi eden tedbirlere tevessül etmek üzere vermiştir. derin nüfuz sahibi olnruştur. Gene yaşın ber Türk milletine, Türkiye Büyük Miltı verilecektir. Yalnız ileride nizamname kâyet üzerine, Adliye Vekâletince bü perşembe günü Partide bir toplantı yaMuhakeme 16 nisana talik ediîmiş ve da Tahranda da bulunan ve babası ora let Meclisine, Türk edebiyat ve matbuat ye uygun olmıyan kulüb değiştirme, mm tün adlî makamlara bir tamim gönde pacaktır. Toplantıya Vali Muhiddin taka değiştirme gıbı vazıyetler tahaddüs rilmiş ve bu müfettişlerin pul tetkikine Üstündağ namma, Necib Serdengeçti görülen lüzum üzerine de maznun tevkif da vefat edince îstanbula dönen Hâmid; âlemine en derin taziyetlerimizi sunuyoettiği takdirde bu usulsüzlüğü yapanlann salâhiyettar oldukları bildirilmiştir. riyaset edecektir. bu sıralarda ilk eserlerini vermeğe başla ruz. Allah Hâmide rahmet eylesin. edilmiştir. Büyük bir güreş müsabakası te*tib ediyoruz Beynelmilel kongre bu se Mahkeme kâtibine rüşvet ne şehrimizde toplanacak teklif eden bir maznun Sigorta soyguncuları Hâmidi kaybettik Büyük şairimiz kısa bir hastalıktan sonra dün gece saat biri beş geçe vefat etti Bütün amatör güreşçilere açık olan bu mühim maçlara önümüzdeki pazar günii başlanacak Köşe minderinin esrarı Zabıta romanı : 97 Bu iki garib dost, Ferdinin son teşeb yor? büsünü bildikleri için Samoilof'un bir in Bu sualler, bugün pek dost olan iki filâka sahne olan ikametgâhında başbaşa sabık düşman için bir muamma halinde iızunboylu araştırmalar yaptılar. Kapı kaldı. cıdan ve diğer katlardaki kiracılardan Ferdinin Gedikpaşa tarafındaki evinmalumat istediler. Alt kata çöken ve o de yaptıkları son araştırmanm akşamı rada bir ihtiyar Museviyi yaralıyan o Beyoğlunda Hasretle Nurinin oturduğu, danın enkazı arasında cesed, yahud baş daha doğrusu yerleştiği otelin lokanta ka bir iz aradılar: Yok. sında üç dost başbaşa yemek yerlerken Yalnız kiracılardan birisi çöken ka Nuri, bir hafta sonra Avrupaya gide enkazı arasında komiser Ferruh Beyi ceklerinden bahsetti. O zaman Hasret: yaralı olarak çıkaran polislerın başka bi Ah, hayır... dedi. Bize canlabaşrisını cansız olarak bulduklarını ve onu la hizmet eden Ferdinin ne olduğunu da sedyeye koyup götürdüklerini iddia öğrenmeden bir yere gidemeyiz. Düşün ediyordu. ki bu adam belki bize son derece muh Cansız mı? tac bir haldedir. O alde bu hâdise nedejj gizleniyor? Nuri cevab veremedi. Azmi şarabmı Neden herkes, ne müdiriyette, ne mer içerek: kezde Ferdinin öldüğünü gizliyordu? Canım, beni hesaba katmryor muFerdinin hâdiseden yaralı veya sapa sunuz?.. Ferdi benim memurumdur. Ben saglam kurtulduğunu farzedelim. O hal onu bırakır mıyım sanıyorsunuz?.. de kendisi neden gizleniyor? Neden bir Keşke sağ olsa da maddî veya manevî kartla, telefonla, hatta talgrafla izini b:ze ihtiyacı olduğunu öğrensek..» Hasan Azmiye veya Nuriye bildirmi Hasret dedi ki: yor. Bu da Samoilof'un istediği şekilde Ben onun zekâmız ve vücudümüz Çok basit: Henüz aradan bir haf dürdüğünü öğrendi. le bizim yardımımıza muhtac olması ih ta geçti. Belki adamcağız henüz kendine Evet, hem de ne ustalıkla öğren imha edildıği manasına gelmez mı?...Nuri bu fikri kabul etmedi: timalini düşünüyorum. Yoksa paraya ih malik değildir. di!.. tiyacı ehemmiyetsiz şeydir. Fakat.. Ha İki erkek, gene kadının bu mütaleası Ferdi, sizin memurunuzdur. Onu Ahmed Fikri Paşanm Hasretin kikaten adamcağızın sağ olup olmadıgmı na iştirak ettiler ve Hasan Azmi, Nuri babası oîduğunu, Hasretin asıl ismi Ne siz benden çok daha eskidenberi tanıyorbile bilmiyoruz. ye: rime olduğunu, Nerimenin asıl annesi ö sunuz amma... Galıba benim kadar Azmi teessürle: Dediği doğru; dedi. Sen Istanbul lerek Fikri Paşanın başka bir kadınla tanımamışsınız. Bu adam eğer sağ ise im Bence, dedi, sağ olsaydı mutlaka hastanelerini baştanbaşa bir iyice araş evlendiğini, Samoilof'un bu kadınla el ha edilmeğe asla razı olmıyacaktır. haber alırdık. Mutlaka kendini belli e tir. Vaktim oldukça ben de sana refakat birliği edip paşayı ortadan kaldırarak o Neyse... Fakat ben sana bu Samoderdi. Değil mi Nuri? nun yerine geçer geçmez Nerimeyi ka ilof'la artık asla alâkadar olmamayı tavederim. çırdığını ve Hasret ismile Istanbuldan siye ederim. Başma belâ mı istiyorsun? Evet amma ölümünün gizli tutul Nuri, karısına dönerek: masına sebeb var mı? Demek, dedi, seyahatten şimdilik başka memleketlere aşırdığını öğrendi... Evet amma, acaba o bizi rahat bıBütün bunlan öğrenmiş olduğunu Sa rakacak mı?.. Buradan savuşup gitsey Belki polis böyle mühim bir tah vazgeçiyoruz. kikat sırasında gayrimes'ul birisinin hazır Kadının başile tasdik ettiğini görerek moilof bilse çıldırırdı.. dik neyse... Fakat gidemiyoruz. Hasretin bulunmasının şayi olma,smdan hoşlanma devam etti: çok haklı olarak dediği gibi Ferdinin a Evet, hiç ümid etmemiştir. mışbr!.. O halde, ben yalnız Ferdinin izini İşte bu kadar kuvvetli malumatla, kıbetini öğrenmedikçe gidemeyiz de. Dü Evet... Olabilir!.. ceğil, Samoilof'un izini de arayacağım. gayet gizli tertib edilen baskından bile şünün ki burada bulundukça ve ben her Hasretten ziyade Azmi bu fikre iti haydud herif yakayı kurtardı. Yakayı akşam otele geldikçe Hasreti buiup Hasret Iâkırdıya kanştı: raz etti: kurtarmakla kalmadı. Cürüm ortağını da bulamıyacağımı bılmıyorum. Ne olursa olsun, onun öldüğünü veya yaşadığını kat'iyyen öğrenmeliyiz. Bırak şu herifi! dedi. Ne korkunc, beraber götürdü ve rakiblerini imha et Otelde oturdukça bu endişene pek Öğrenmedikçe bir yere gidemeyiz Nu ne müthiş şey olduğunu görüyorsun. On ti... mahal yoktur. Sonra yılanm başına basri... Nihayet İstanbulun bellibaşlı hasta da kendisini istediği kalıba sokmak hü Hasret heyecanla: mazsan zaran az olur. nelerini araştırmak ta mümkündür. Çün neri oldukça onu yakalamak kolay de Sus, Allah göstermesin... Ah... Samoilofu yılanla mukayekü Ferdinin öldüğünü değil, yaralı ola ğildir. Fevkalâde bir tesadüfe, bir mu Evet, Allah göstermesin. înşallah se etmek yanlıştır. Samoilof yılandan çok rak bir hastanede yattığını da böyle bir cizeye bakar. Halbuki onun peşinden Ferdi sağdır. Fakat zavallı komiser?.. daha müthiştir. tahkikat ortaya çıkarabilir.. gitmenin insana neye mal olacağını işte Hem Ferdi sağ bile olsa mademki ortada Şimdi bunlan bırakalım. Bize buNuri hayretle sordu: son hâdise de gösteriyor. Zavallı Ferdi, yoktur, mademki ya fena bir hastalık, gün lâzım olan Ferdiyi bulmaktır. Her Yaralı olarak yatıyorsa neden giz herifin Ahmed Fikri Paşa isminde za mecruhiyet yüzünden, yahud bilmediği çareye başvurarak Ferdiyi bulmaktır. vallı bir adamı, kansile bir olarak öl miz bir sebeb yüzünden ortaya çıkaçu lensin?.. İArkası var)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle