20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
13 Nisan 1937 CUMHURİYET 22046 numara 200 000 lira kazandı Piyango keşidesi nihayetlendi Sonları 068 046 937 822 ve 430 ile biten biletlere de yüz bin lira taksim edilecek Tayyare piyangosunun yirmi ikinci tertib altıncı keşıdesine dün de Beyoğlunda Asrî smemada devam edilerek bütün numaralan çekilmıştir. Bu ke şidenin en büyük ikramiyesi olan iki yüz bin lırayı 22046 numara kazanmıştır. Dün de yazdığımız gibi yüz bin liralık mükâfat beş büyük ikramiyenin son üç numarasile nihayetlenen bilet lere taksim edilecektir. Buna nazaran sonları 068, 046, 937, 832 ve 430 la biten biletler biner lira; onda bir hesabile yüzer lira alacaklardır. Bundan başka hiç ikramiye ve mükâfat kazanmamış biletlerden de sonları 0, 2, 4, 6, 8 le biten biletler de yirmişer lira amorti kazanmışlardır. Dünkü keşidede ikramiye ve mükâfat kazanan numaralar sıra tertibile aşağıdadır. 18488 18979 20018 21198 21803 22578 23141 23768 24957 26103 26428 27638 29163 29488 30326 30824 31840 32415 32896 33980 34647 35522 36689 38082 39186 39767 9 435 786 1151 1541 2356 2870 3352 3835 4279 4845 5184 5503 6164 6450 7029 7698 8317 8702 8867 9294 9975 10375 10797 11212 11812 12171 12639 12953 13324 13689 14097 14754 15153 15632 16268 16730 17102 17527 17924 18607 18959 18829 20202 20727 21398 21967 22209 22699 22957 23280 23855 24915 25686 26495 26838 27203 27651 28454 28876 29169 29793 30498 31115 31264 31509 31858 32198 32793 33112 33885 34317 34735 35054 35606 35870 36240 36925 37532 37815 38594 38984 39622 18512 19178 20272 21143 21814 22599 23195 23829 24992 26234 26454 28009 29201 29539 30437 31129 31919 32434 33115 33991 34662 35932 36725 38255 39202 39787 18773 19205 20659 21364 22131 22604 23310 24001 25040 26244 27012 28290 29272 29567 30449 31153 32091 32533 33286 34009 35092 35935 37148 38510 39447 39976 18947 19303 20965 21463 22223 22394 23584 24145 25092 26270 27466 28342 29330 29766 30451 31311 32140 32702 33426 34022 35384 36278 37863 38729 39580 18834 19380 21080 21577 22271 22930 23653 24202 25274 26273 27491 28818 29415 29992 30519 31538 32168 32738 33702 34180 35414 36485 37825 38903 39609 18860 19629 21172 21756 22459 23044 23679 24664 25480 26368 27545 29012 29460 30155 30755 31732 32347 32866 33725 34186 35503 36606 37891 39011 39687 Montrö Konferansı müsaid bir hava içinde açıldı [Baştaraft l inci sahtfese] da da, yukarıki tedric usulünün kısmen kabulünü derpış etmıştir. Mısır hükumeti, bir sarsıntı olmadan intikalin temini için şunları teklif etmektedir: 1 Konsüler mahkemelerin kaza hakkınm muhtelif mahkemelere devri. 2 Millî mahkemelere devri hazırlamak üzere tedricen ortadan kalkacak muhtelit mahkemeler teşkıli. Fakat intıkal mefhumile telifi kabil olmıyan yabancı hâkimler ekseriyeti prensipinin geri alınması münasib olacaktır. Nahas Paşanın nutku alkışlarla karşılanmış ve takıben rıyaset intihabına geçilmiştir. Dün sabah Belgradda mühim siyasî temaslar başladı [Baştaraîı 1 inci sahifede] kulübünde mükellef bir ziyafet vermiştir. Ziyafetten sonra bir resmi kabul tertib edilmiştir. Belgradda bulunan Türk gazetecileri de bu ziyafete davet edilmişlerdir. Havanm yağmurlu olmasına rağmen Türk bayraklarile donanmış olan sokak lar halkla doludur. Her tarafta, misafirler halkm coşkun tezahüratile karşılan maktadır. İsmet İnönü yarın sabah (bu sabah) Oplenatza giderek müteveffa Kral A leksandr'ın kabrine bir çelenk koyacaktır. Dönüşte de meçhul asker abidesini ziya» e edecektir •t kında gösterdiği sempati ve bu sempatinin tezahürü suretile beni şereflendirdiği dostluktan dolayı size, dost memleket hükumetinin reisine teşekkür ederim. Yugoslav milletinin bu tezahürünün ve söylediğiniz asil sözlerin bütün Türkiyede ve bütün Türklerin kalbinde bir akis bulacağından emin olabilirsiniz. En güzel ülkü için ve en güzel ülkü ile birleşmiş olan iki memleketimiz ve onlann müüefikleri, endişe ve ümidin şaşır tıcı bir süratle birbirlerini takib ettiği bu son seneler zarfında, ittifaklannın hakikî manasını ve manevî kuvvetlerinin derecesini tanımışlardır. Banş davası için her şeyi yaptık ve yaptığımız her şey de memleketlerimizin beynelmilel teşriki mesai ve dünya banşı dahilinde saadetini istihdaf etmiştir. Bu itibarla, teşekkül ve inkişafına Yugoslavya ile Türkiye ve onlann müttefikleri tarafından bu kadar hararetle yardım edilmiş olan Balkan Antantının bugün tam bir inkişaf halinde ve kendisine düşen mühim vazifeyi tamamen yapabilecek kabiliyette oldu ğunu, mülâkatımız münasebetile müşa hede ve tesbit etmekle bahtiyanm. Yugoslav gazetecileri arasında samimî görüşmeler oîmuştur. Türk gazetecileri bugün muhtelif müesseseleri ziyaretle tetkiklcrine devam etmişlerdir. Yugoslav gazetelerinin neşriyatı Riyaset intihabı ve komiteler Fransa Başvekâlet müsteşarı ve Fransız heyeti murahhasa reisi olan M. François de Tessan'ın teklıfi üzerine rıyasete Nahas Paşa fahrî riyasete de M. Motto seçilmiş ve kapitülâsyonlar meselesini görüşmek üzere iki komite aynlmıştır. Bunlardan, Mi3irda bugünkü kapi tülâsyonlar vaziyetini görüşecek olana Yunan murahhas heyeti reisi M. Politis riyaset edecektir. İkinci komite de Mısır projesini tetkik ederek bir rapor hazırlıyacaktır. ABlDtN DAVER Valide Kraliçenin çay ziyafeti Yugoslav gazeteleri bugün de Türk Yugoslav dostluğu hakkında mühim makaleler neşretmişlerdir. Samupravda gazetesi başmakalesinde ezcümle şunlan yazmıştır: «Asrî Türkiye Cumhuriyeti ricalinin Belgradı ziyaretleri, Balkan Antantının Küçük Antant gibi gayet rrühim bir teşekkül olduğunu ispat etmiştir. Mes'ud bir nişane olan bu ziyaret, Balkan ve cihan banşına büyük bir tesir yapacaktır.» Belgradda açuacak Türk sergisi 200 bin lira 22046 40 bin lira 30937 20 bin lira 10832 15 bin lira 27430 3 bin lira 21381 35016 Belgrad 12 (A.A.) Valide Kraliçe Mari bugün saat 1 7 d« Başbakan ve Bayan İsmet İnönü şereflerine bir çay vcrmiştir. Çayda Hariciye Vekili Rüştü Arasla Türk heyetinin diğer azası, Yugoslav Başvekili ve Bayan Stoyadinoviç, Türkiyenin Belgrad elçisi ve Bayan Ali Haydar Akbay vc elçilik erkânı da hazır bulunmuşlardır. 1500 lira kazananlar 6589 9608 9918 11031 23950 30200 35937 36469 1000 lira kazananlar 4646 7896 8481 11830 19697 25212 27206 28476 32215 32390 37121 500 lira kazananlar 15 1095 5198 8410 10544 13485 15154 16248 17851 19706 22510 25749 29149 30101 31874 34544 37615 1231 10496 16356 18628 21699 29732 32834 37295 391 2831 4041 5568 6741 9140 10569 11706 13173 13820 14761 16520 17593 18705 20548 21780 23529 25620 27035 27771 28351 31307 34108 36401 37587 38757 89 681 1206 1924 2845 3976 5064 6087 7528 8627 9195 11169 12334 13939 15126 15849 16761 18081 349 481 669 937 1088 1943 1979 3188 3411 4553 5246 5804 7612 7905 8183 9305 9613 9997 10009 10319 10861 11035 11316 11678 12779 13494 13880 14399 14703 15094 15206 15283 15585 15713 16083 16719 17151 17295 17316 17662 18055 18308 18363 18538 19096 19802 19895 21538 22037 22157 24608 24654 24868 25311 25508 26007 26532 26776 28386 28981 29304 29611 29708 29924 29985 30229 30327 30680 30894 31308 32231 32579 34087 34210 34381 34956 36292 36699 36766 37398 38652 39075 39306 1335 3280 3644 10408 11039 12632 13861 14457 17012 17541 17737 18341 19138 19752 20097 21212 21782 22873 23709 25912 30281 30353 30958 31478 33441 33819 35369 35595 37396 37827 38091 39427 10411 16011 18366 21413 28270 31520 37042 200 lira kazananlar 70 lira kazananlar 398 415 933 988 2318 3146 3369 3556 3604 3881 4824 4915 5191 5267 5453 5775 5841 6010 6030 6705 7136 7155 7428 8041 8250 9277 9472 9528 9565 10144 10583 10618 10679 10874 11145 12231 12393 12424 12525 12603 13268 13435 13436 13441 13644 13932 14039 14076 14422 14468 15446 15553 15657 15851 16456 16698 16895 16965 17194 17258 17870 18358 18454 18549 18599 18716 19247 20027 20138 20265 20629 20785 20868 20987 21599 21851 21908 21920 22367 23133 24510 24607 24858 24916 25582 25679 25917 26479 26596 26939 27050 27214 27306 27421 27511 28124 28135 28335 28410 28412 29142 30081 30657 30914 30962 31809 32147 32677 33387 33954 34527 35056 35907 36143 36340 36503 36972 37008 37012 37468 37679 38287 38509 38527 38536 39152 39617 39878 202 747 1247 1971 2856 4387 5366 6155 7714 8730 9773 11722 12340 14443 15238 16009 16929 18117 331 971 1331 2027 3078 4443 5389 6348 7763 8750 10354 11939 12765 14781 15474 16031 16932 18118 344 990 1549 2165 3310 4640 5421 7007 7804 8897 10482 12018 13180 14875 15734 16280 17329 18192 436 1026 1669 2543 3445 4776 5563 7306 7823 8898 10629 12040 13302 15007 15737 16327 17364 18268 550 1084 1721 2566 3547 4940 6062 7391 8340 9073 11017 12209 13930 15022 15797 16522 17745 18303 50 lira kazananlar Montreux 12 (Sureti mahsusada giden 44 75 245 336 343 arkadaşımızdan) Konferanstan evvel Bu akşamki ziyafette Başvekil M. 446 546 572 726 774 burada muhtelif siyasî temaslar olmuş 840 845 847 929 1072 tur. Bu sabah gelen Fransız heyeti reisi Stoyadinoviç aşağıdaki nutku söylemiş, 1153 1260 1371 1420 1426 M. de Pessan Nahas Paşa ile uzun bir tir: Ekselân», aziz meslektaş ve dostum: 1645 1767 1777 1967 2332 mülâkat yapmıştır. Bu görüşmeden alı2496 2502 2558 2669 2862 nan intıba, Fransanın Mısır taleblerine Yugoslav hükumeti merkezinde, dost 2954 3058 3127 3154 3289 müsaid bulunduğu merkezindedir. Türkiye Cumhuriyetinin en güzide ve en 3419 3428 3719 3722 3800 Mısıra 25 30 milyar frank radde salâhiyetli mümessillerinden biri olan 3884 3954 3982 4153 4272 lerinde sermaye yatıran Fransız mali Türkiye Başvekilinin şahsında çok aziz 4587 4605 4668 4697 4721 bir misafiri selâmlamak fırsatına nail ol4900 4995 5033 5059 5094 yesinin endişelerine tercüman olan Franduğumdan dolayı çok mes'ud ve memnu5274 5328 5356 5367 5447 sız gazeteleri Mısırdaki ecnebi menafii 5565 5771 6027 6084 6135 ve bu menafiden teminat bulmak husus num. Bundan yedi ay evvel, memleketi6236 6369 6389 6405 6420 lannda Fransanın İngiltere ile mutabık nizin hükumet merkezinde, bizzat sizinle 6467 6519 6615 6736 6769 olduğunu, bu teminat cümlesinden olarak ve yeni Türkiyeyi terakki yolunda idare 7253 7279 7452 7551 7665 1 2 1 5 senelik bir intikal devresinin ka ederek onu şimdi bulunduğu gıptaya şayan seviyesine koyanlarla şahsan temas e7700 7738 7739 7761 8122 bul olunacağını yazmaktadırlar. 8379 8394 8409 8479 8659 ttalyan gazeteleri ise, Romanın bu derek unutulmaz birkaç gün geçirmiştim. 8710 8715 8772 8785 8821 konferansa memnunıyetle müzaheret ede Bu birkaç gün, memleketinizin kuvvetine 8869 8921 9155 9216 9256 ceğini kaydetmekle beraber, Mısırda ve ayni zamanda Türkiye Cumhuriyetini 9365 9567 5615 9616 9901 miktan çok olan Italyanlann menafiini Yugoslavya Krallığına bağlıyan samimî 10011 10036 10132 10188 10357 ve hakikî dostluk hislerinin devamhlığına 10383 10439 10456 10723 10788 korumak üzere karşıhklı tavizlerde bu lunmak lüzımgeldiğini ileri sürmektedir olan inanırnj takviyeye kâfi geldi. Temel10986 11051 11079 11106 11162 11259 11346 11361 11378 11493 ler. Konferans hakkında, umumiyetle nık leri devletlerimizin iki büyük şefi tarafından tarihî bir anda atılmış olan bu dost11858 11983 12049 12070 12159 bin bir kanaat hüküm sürmektedir. luk, Balkan Antantının diğer devletler 12207 12296 12462 12501 12514 Doğan Nadi le bir dostluk ve ittifak tesisi suretile inki12732 12850 12852 12890 12919 îngilterenin teklif ettiği proje 12978 13106 13206 13287 13296 Montreux 12 (A.A.) İngiliz dele şaf etmiş ve kuvvetlenmiştir. Bugün bu 13348 13373 13398 13415 13437 g€ heyeti, Mısırda kapitülâsyonlann ilga dostluk, ekselânslannın mümtaz dostum 13887 13961 13976 14017 14046 Rüştü Arasın refakatile Belgrada yap14098 14117 14434 14456 14474 sı hakkında konferansa bir proje vermiş mak lutfunda bulunduğu ziyarette yeni 14755 14890 14893 15089 15152 tir. Bu projenin ikinci maddesinde, bun bir delilini bulmaktadır. 15233 15276 15286 15432 1555 dan böyle Mısırda yabancıların, beynel Ekselâns ve aziz dostum; 15945 15973 16030 16099 16137 milel hukuk kaideleri müstesna olmak üYugoslav toprağına muvasalatınızdan 16338 16432 16632 16691 16710 zere, Mısır kanunlanna tâbi olacağı bıl çok evvel, şahsınızda bütün saadetile top16748 16815 16862 16881 17098 dirilmektedir. lanmış olan güzel ve yüksek meziyetleri 17145 17263 17297 17318 17429 Mısır hükumeti bir med«nî kanunla bir 17543 17644 17717 17768 17889 ceza kanunu ve bir de muhakeme usulleri Yugoslav Krallığının en hücra köşelerine 17969 17998 18009 18351 18543 kanunu teklifini vadetmektedir. Bu ka kadar aksetmiştir. 18652 18649 18719 18780 18881 Yugoslav milleti şahsınızda asker cesanunlar 13 eylul 1937 de mer'iyete gire19356 19392 19589 19764 19770 cektir .Muhtelit mahkemeler hakkındaki retini, devlet adamı kiyasetini ve büyük 18892 18899 18998 20107 20123 bir vatanperverin fedakârlık ruhunu ta 20225 20276 20500 20536 20613 yeni hükümler 15 teşrinievvelden son 20773 20809 20859 21062 21283 ra mer'iyete girecektir. İntikal devresi nımaktadır. Bütün bu meziyetler, mille21435 21581 21610 21797 21801 müddeti Mısır projesinde açık bırakıl timizin ruhuna çok yakın ve onun için pek azizdir. Buna binaendir ki, Yugoslav mil21997 22056 22081 22173 22203 mıstır. leti ekselânslannda yalnız kendisi için 22286 22366 22383 22402 22629 22719 22739 22764 22885 22928 kasında amele Fortine ve dört arkadaşı, çok aziz bir misafiri değil, ayni zamanda 22984 23068 23109 23192 23235 Tarlabaşında 15 numarada Apustol, Kamâlist Türkiyenin güzide bir mümes 23462 23645 23725 23780 23848 İzmirde Mustafa Tosun. silıni selâmlamakla mahzuzdur. 24075 24434 24491 24594 24705 Bu vesile ile Ekselânslannın Belgradı ziyareti mün25048 25049 25435 25476 25647 200,000 lira hasıran iki memleket arasında devamlı ve 25886 25926 26016 26043 26221 kazanan ve samimî bir dostluk tezahürü değildir. Bu 26564 26610 26627 26645 26706 biletini İstik ziyaret ayni zamanda, Balkan Antantı 26848 26859 26891 26902 26981 lâl caddesin çerçevesi içinde tesis ettiğimiz ve Küçük 27258 27304 27423 27483 27623 de Yıldınm Antantın çok müteyemmin bir surette ta28127 28151 28188 28221 28417 gışesınden al28460 28481 28601 28651 28749 mamladığı müsalemetperver ve yapıcı simış olan Tar28908 29010 29014 29025 29031 yasetin devamı, takviyesi ve tevsii hak 29280 29509 29690 29712 29772 lalaba şı n d a kındaki müşterek arzularanızın da ifade29933 30084 30235 30275 30432 15 numarada sidir. İki memleket, müttefiklerile samimî 30754 30794 30814 30851 31112 Apustol Kseve tesirli bir teşriki mesaide bulunmak ve 31137 31139 31209 31215 31228 nofonun bir istisnasız bütün komşularile devamlı bir 31278 31322 31329 31399 31473 resmini koyubanş muhafaza etmek arzulan hakkında 31515 31686 31705 31791 31843 yoruz. kâfi deliller göstermişlerdir. İki memleket 31909 31939 31994 32114 32131 40,000 lira kazananlar: mümessillerinin toplanması banş için ha32302 32408 32557 32567 32629 Adanada tütüncü Mehmed ve Ömer, kikî bir hizmet ve bunu samimî surette 32867 32938 33006 33080 33101 Yeniköyde ahçı Montezo. istiyenler için mes'ud bir hâdise teşkil et33150 33404 33424 33485 33636 25,000 lira kazananlar: mektedir, 34031 34047 34092 34207 34245 Samsun Ziraat Bankası direktörü 34418 34457 34586 34611 34623 Kadehimi Türkiye Cumhur Başkanı 34802 34866 34871 34880 35007 Atıf üç arkadaşı «bunlar tam biletin yarısına sahibdirler», Nazilli posta ve tel S. E. Kamâl Atatürkün şerefine, aziz 35146 35167 35286 35490 35507 35611 35639 35706 35725 35863 graf müdürlüğünden mütekaid Hüsnü. Başvekil ve dostumun ve Bayan înönünün sıhhatine, dostum Tevfik Rüştü Ara20,000 lira kazananlar: 35948 36013 36053 36058 36112 36272 36516 36671 36691 36703 Kadıköy Pazaryolu 84 numarada Sa sın sıhhatine ve Türkiye Cumhuriyetinin 37024 37133 37168 37260 37360 im ve eşi, Beyazıd Tathkuyu İkbalçık itilâ ve terakkisine kaldırırım.» 37585 37603 37671 37697 37794 mazı 2 numarada Mahmud ve eşi, FeleBaşvekilimizin cevabı 38006 38038 38107 38319 38393 menk Bankasında memur Mari, Akhisar Başvekil İsmet înönü, Yugoslav Baş 38654 38688 38784 38814 38842 Manisasında Belediye meydanında Hilvekili Stoyadinoviç'în nutkuna cevaben 39019 39219 39268 39390 39572 mi. aşağıdaki nutku söylemiştir: 39641 39655 39791 39884 15000 lira kazananlar: « Bay Başvekil ve aziz dostum. Talihliler Maltepe Atış mektebinde subay Hik Sizi Ankarada kabul etmek büyük şeTayyare piyangosunun bu keşidesin met, İzmir tütün amelesinden Vecihe ve ref ve zevkine nail olduğum gündenberi de büyük ikramiye kazanan bir kısım iki arkadaşı, Fethiyede kahveci Mehmed, bu büyük ve güzel dost memlekette bu Kırklaelinde kunduracı Hüseyin. lunmak sevincini kendime emel edinmişvatandaşm isimlerini bildiriyoruz. tim. Bu memlekete muvasalat eder etmez 10,000 lira kazananlar: 200,000 lira kazananlar: Beykoz kooperatifi muhasebecisi Nev güzel sözlerinizin bütün vüs'atile çok beKütahyada manifaturacı Vehbi, Yezad ve eşi, Lüleburgazda fotoğrafçı Ha liğ bir surette ifade edegeldiği sıcak sanipostane, Türbe sokak 9 numarada Receb, Altıncıdairede Kuble apartımanı san ve makinist Muharrem, Geliboluda mimilik havasını hissettim. Yugoslav milletinin memleketim hakkapıcısı Nazaret, Çakmakçılar tül fabri balıkçı Rebulu. 40 lira kazananlar Konferanstan evvel temaslar Yugoslav Başvekilinin ziyafetteki nutku Biraz evvel zikrettiğim yıllar zarfın da, Balkan antantının, faaliyeti hiçbir zaman endişe çaresi içinde değil fakat daima ümid çerçevesi içinde tezahür etmiş olan bir unsur olmuş bulunduğuna tiraz imkânı yoktur. Yugotlavyada Başvekilimizin istisnasız bütün komşulanmızla iyi anistikbali safhalarından laşma ve banş siyasetinin haiz olduğu Belgrad 12 (A.A.) Sabah gazemümeyyiz vasıf kazanılmış dostluklan mızdan asla birşey eksiltmeksizin bunlara teleri ilk sütunlarını Türkiye Başvekili daima ilâve imkânını veren sağlamlık ve İsmet înönü ile Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Arasın Belgradı ziyaretlerine tahademi inhisardır. sis etmekte ve dün akşam istasyonda vuku Gene bu itibarladır ki, Yugoslavya nın hem kendısinin ve hem de Türkiye bulan karşılaşma merasiminin mutantan nin komşusu bulunan ve kendilerile ayni ayni zamanda dostane olduğunu kaydeydostİDs: münasebetini idame ettirdiğimiz lemektedlr. Gazeteler Türkiye Başvekiki memleketle ahiren yapmağa muvaffak lıle Hariciye Vekilinin Bulgaristan ve geçişleri hakkında da olduğu kıymetli anlajmalan zikredece Yugoslavyadan malumat vermektedirler. Niş istasyonunğim. Filhakika blok halinde ve yahud ayn ayrı Balkan Antantı azasile diğer da yapılan kabul resmi bılhassa pek dosdevletler arasında karşıhklı taahhüd çer tane oîmuştur. Kalabalık bir halk kütlesi çevesi dairesinde vuku bulan bütün sureti Başvekil İnönü ile Rüştü Arası şiddetle tesviye ve anlaşmalar gerek Balkan ba alkışlıyarak «Yaşasın Türkiye, yaşasın rışı ve gerek beynelmilel barış için tesirli Kamâl Atatürk, yaşasın inönü ve Rüştü ve kıymetli bir muzaherettir. Antantımı Aras» diye bağırmıştır. Trenin Niş istasyonundan hareketi es" • zın karşıhklı bir itimad içinde birleşmiş olan azasını bağlıyan menfaatler, Balkan nasında muhterem misafirler yeniden ha camıasını alâkadar eden dış işlertmızin raretle alkışlanmışlardır. Diğer cihetten Türk matbuatının. Baş sevk ve idaresinde hiçbir zaman falsolu bir ses çıkarmamıştır. Bu şartlar dahilin vekil İsmet İnönü ile Tevfik Rüştü Arade, Balkan ittifakımızı ve kendimize çiz sın Belgrad seyahatlerini Türk efkârı udiğimiz raüşterek ülkü sahasında itimad mumiyesinin şevk ve heyecanla karsıla verici Türk Yugoslav münasebetlerini dığı hakkındaki tefsirlerini dercetmekte bekliyen günden güne daha mes'ud is dirler. tikbalden şüphe etmiyorum. Başvekilimizi için Belgrad radyoBay Başvekil ve aziz dostum, size dost ve müttefık memleketin kahramanca başarmasını bildiği bütün işler hakkındaki samimî takdir ve hayranlığımı söylerken, müttefik Yugoslavya siyasetinin mes'ud inkişaflannı hiç şüphesiz yüksek şahsi yetinizin eseri olduğunu tebarüz ettirmek isterim. Kadehimi S. M. Kral îkinci Piyer'in şan ve şerefine, temaşası Yugoslavya dostlannın kalblerini sevincle dolduran mükemmel başanlan hayırkâr basiretile ilham eden S. A. Naib Prens Pol'un ve Niyabet meclisi azasının şereflerine kal dırınm. Dost ve müttefik Yugoslavyanın ve asil Yugoslav milletinin daima daha yüksek olmasını temenni ettiğimiz refah ve saadetine ve sizin şahsî saadetinizle ve nazik ev sahıbi Bayan Stoyadinoviç'kı saadetine içiyorum.» Belgrad 12 (Telefonla) Türk resim sergisinin Kral Naibi Prens PoFun müzeye çevrilen sarayında açılacağı ma lumdur. Sergiye tahsis olunan salonlar, meb'us Salâh Cimcozun riyaset ettiği heyete teslim olunmuştur. Sergi çarşamba günü Prens Pol'la İsmet İnönü, bütün nazırlar ve elçiler hazır bulunduğu halde açılacaktır. Resim heyeti büyük sevgi ve saygı görmekte olup dün gece şereflerine mükellef bir ziyafet verilmıştir. Ziyafette Sırbis tan Şeyhülislâmı Bay Salıh tercümanlık etmiş ve Türk Sırb dostluğu hakkında samimî nutuklar söylenmiştir. sunda verilen konferans Beİgrad 12 (Hususî) Belgrad radyosunda bu gece Türkiye Başvekili İîmet İnönünün hayat ve eserleri hakkında çok mühim bir konferans verılmiştir. Belgrad radyosu spikeri Süleyman Pa siç tarafından kaleme alınan ve bu gece fransızca olarak verilen bu konferans yarın akşam ingilizce, çarşamba akşamı da türkçe olarak İstanbul saatile saat 7,30 da tekrar edilecektir. Başvekilimizin askerî ve siyasî muvaffakiyetlerini tebarüz ettiren bu mühim konferanstan sonra radyoda îstiklâ. marşımız çalınmıştır. * * * Akdeniz Paktı meselesi de görüsülüyor Berlin 12 (Hususî) Belgraddan bildirildiğine göre, Türkiye Başvekilile Yugoslavya Başvekili arasında mühim müzakereler cereyan etmektedır. Bu meTürk gazetecilerine ziyafet yanda Türkiye Yugoslavya YunanisMatbuat Umum Müdürü Kosta Lu tan ve îtalya arasında bir Akdeniz paktı koviç bugün Türk gazetecilerine bir zi akdi meselesinin görüşülmekte olduğu yafet vermiştir. Bu münasebetle Türk ve haber verilmektedır. ((İstanbulun esrarı» filmi İngiliz romancılarmdan Dennis Wheatley ve George Hill tarafından «İstanbul Haremağası» adile yazılan eserden adepte edilmek suretile ve «İstanbulun Sırr» unvanile sahneye vazedilen filim Londrada Metropole sinemasında gös terilmeğe başlanmıştır. Bu fılmin Başaktörü Frank Vosper geçenlerde Nev yorktan İngiltereye avdet etmekte iken Paris Transatlantiğinden denize düşmüş tü. Kendisi İngiltere Güzellik Kraliçesi Muriel Oxford'a âşık farzedildiğinden vak'a bir intihar şeklinde gösterilmek istenmiş, fakat bunun da esası çıkma Füimden ötr sahne ve Frank Vosper mıştı. Filimde Vosper, İstanbulda ya pılan gizli bir suikasdde sinsi bir Ha remağası rolünü ifa etmekte imiş! Bakalım şu filim gelsin de, İstanbulun esran ne imiş bir öğrenelim!
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle