11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
27 Mart 1937 CUMHURİYET İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan: Yuvakımin tasarrufunda olup Emniyet Sandığına birinci derecede ipotek edilen ve tamamma (10120) lira kıymet takdir olunan eski Hacımustafaağa yeni Ahıçelebi mahallesinde Limoniskelesi sokağında eski ve yeni 7 ve Tulumba çıkmazında 2 numaralı hududu: Sağ tarafı Hacı Ali veresesi ve bazan sütçü Filip vesaire dükkâm, sol tarafı kuru yemişçi Hüseyin veresesi, • arkası yoğurtçu ve cephesi Çardak sokağile mahdud zemin katında mağazayı havi tam kârgir hanm tamamının satılmasma karar verilmiştir. Mezkur hanın evsafı asağıda vazılıdır. Zemin katı zemini çimento döşeli üstor kepenkli mağazadır Birinci, ikinci ve üçüncü katlarda birer sofa birer oda ve üçüncü katta ayrıca bir halâ vardır. Dördüncü kat zemini kırmızı çini kârgir korkuluklu tarası olup tarasmdan nezareti kâmilesi birinci kattan itibaren her iki cephede çıkmalar vardır. Ahşap kısımlar yağhbovalıdır. Umumî mesahası 17 m2 dır. Mezkur gayrimenkul tapu kaydi üzerinden tamamı açık arttırmıya vazedilmiştir. Arttırma peşindir. Arttırmıya iştirak edecek müşterilerin kıymeti muhammenenin % 7,5 nisbetinde pey akçesi veya millî bir bankanın teminat mektubunu hâmil olmaları icab eder. Müterakim vergi, tanzifat, tenviriye ve vakıf borclan borcluya aiddir. Arttırma ssrtnamesi 22/3/937 tarihine musadif pazartesi günü dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 10/5/937 tarihine musadif pazartesi günü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek birinci arttırmada bedel kıymeti muhammenenin % 75 ini bulduğu takdirde üstte bırakıbr. Aksi takdirde son arttırmanın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha temdid edilerek 25/5/ 937 tarihine musadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve iflâs kanununun 126 ncı maddesine tevfikan hakları tapu sicillerile sabit olmıvan ipotekli alacaklılarla diğer alâkadaranın ve irtifak hakkı sahiblerinin bü haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilân tarihinden itibaren 20 gün zarfmda evrakı müsbitelerile birlikte dairemıze bildirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit olmıvanlar satıs bedelinin paylaşmasmdan haric kalırlar. Müterakim verği, tenviriye ve tanzifiyeden ibaret olan Beledive rüsumu ve Vakıf icaresi bedeli miizayededen tenzil olunur. 20 senelîk vakıf icaresi tavizi müşteriye aiddir Daha fazla malumat almak istiyenlerin 934/1088 numaralı dosyada mevcud evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anlıyacakları ilân olunur. (1700) Denizyolları tŞLETMESl Acentaları: Karaköy Köpriibaşı TeL 42362 Sirkeci Mühürdarzade Han. Tel. 22740 ADEM i Trabzon Postaları Pazar, sah 12 de, perşembe 16 da Izmir Sür'at Postası Cumartesi 15 te Tabletleri. Her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Hormobin)Galata, istanbul HORMOBİN BOZKURT TIRAŞ BIÇAKLAR1 .IRAŞ MAKiNESi, TIRAŞ SABU NU, TIRAŞ FIRÇALARI Bütun Türk kibarlarının tıraş levazımıdır. Çünkü : Türk piyasasında en yüksek ve yegâne ve BEL GEVŞEKLiGiNE İKTİDAR KARŞI Mersin Postaları Salı, Perşembe 10 da kalkarlar. Diğer Postalar Cumartesi, Çarşamba 18 de tZMİT Pazar, Salı, Perşembe 9,30 da MUDANYA Pazar. Salı, Perşembe, Cuma 8.30 da BANDIRMA Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cumartesi 20 de KARABİGA Sah. Cuma 19 da AYVALIK Sah. Cuma 19 da İMROZ Pazar 9 da Trabzon ve Mersin Postalanna günleri yük almmaz. (1704) BARTIN 4 5 Kr. 25 Kr, ÖZTÜRK MALIDIR. Tanesi 5, on tanesi 40 Kr. Balıkesir Nafıa Müdürlüğünden: 1 Eksiltmiye konulan iş: Balıkesir Vilâyet Merkezinde Maliye Dairesi bina inşaatı. Binanm keşif bedeli 15,969 lira 25 kuruş olup berayi tetkik ve tasdik Vekâlete gönderilmiştir. Keşif cetveli üzerinden Vekâletçe yapılacak tadilât ve tashihata göre tutacak bedel esas kabul edilecektir. 2 Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır: A Eksiltme şartnamesi B Mukavele proiesi C Baymdırhk işleri genel şartnamesi E Fennî ve hususî şartname F Kesif ve silsilei fiat cetveli G Beş aded plân İstekliler bu şartname ve evrakı Vilâyet Nafıa Dairesinde görebilirler. 3 Eksiltme 15/4/937 tarihine musadif perşembe günü saat 15 te Vilâyet Konağında yapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 5 Eksiltmiye girebilmek için 1197 lira 70 kuruşluk muvakkat teminat vermesi, bundan baska aşağıda yazılı vesikayı haiz olup gösterme.si lâzımdır. Eksiltmiye girebilmek için yedinde Vekâletten verilmiş müteahhidlik vesikası bulunup ibraz etmesi şarttır. 6 Teklif mektubları yukanda üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Vilâyette teşekkül eden Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderileceklerin nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumile iyice kapatümış olması lâzımdır. Postada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmez. (1579) r İnhisarlar Umımı MiîHnrHiöünden Tepe kutru Irtifaı Miktarı Aded 29 225000 X 40 30 30000 X 40 34 20000 X 45 25 700000 X 30 26 140000 X 35 28 20000 X 35 30 8000 X 35 1143000 1 Nümunesine uygun olmak şartile yukanda miktar ve eb'adı yazılı «1,143,000» aded kırmızı renkte kapsül pazarlıkla satm almacaktır. 2 Pazarhk, 31/111/937 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapüacaktır. 3 îsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme Taralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (1523) 1 Aldanmamak için Verilen çeyle alman karşılık arasında, büyük bir mübadele farkı bulunmamasına dikkat etmek lâzımdır. Krem Pertev'in değerini onu senelerce evvel beğenmi; ve kullanmağa karar vermiç olanlardan sorunuz. KANZUK öksürük şurubu Göğüs nezlelerile had ve müzmin kasabat iltihablarında, zatürree, zatülcenp ve boğmaca öksürüklerinde çok faydalı bir ilâcdır. Göğüsleri zayıf olanlara ayrıca tavsiye olnnur. İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ BEYOĞLU İSTANBUL Öksürenlere I Şartnamesi mucibince 6000 kilo bel ipi pazarlıkla satın alınacaktır. II Pazarhk l/IV/937 tarihine rashyan perşembe günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapüacaktır. İII Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. IV Isteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (1614) Fred Astaire, Ginger Rogers, Marlen Dietrich, Bing Crosby, Paul Robeson, Grace Moore vesaire gibi dünvanın PLAK MERAKLILARI... ' Kınık Belediyesinden: EN MÜKEMMEL S1NEMA ARTİSTLERİ ve Duke Ellington, Casani, Cab Colloway, Jack Pavne vesaire gibi En ü k e m m e l C a z Orkestraları Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Heyetinden: 1 Büyük Millet Meclisi otomobilleri için «600» teneke benzin kapalı zarf usulile münakasava konmuştur. 2 Münakasa 12/4/1937 pazartesi günü saat 15 te Büyük Millet Meclisi İdare Heveti odasmda yapılacaktır. Bundan bir saat evvel zarflarm tevdii lâzımdır 3 Muhammen bedel (2670) liradır. 4 Muvakkat teminat (200) liradır. (Banka mektubu olacaktır). 5 Şartname hergün Büvük Millet Meclisi Daire Müdürlüğünden bedelsiz olarak almır. " «671» (1587) • ıVıoda deniz banyoları" Kadıköy muhitinin yegâne banyo su olan Moda deniz banyoları devr en satılıktır. Müracaat:Göztepede Pl Bay Ihsan kaptan. Tel. 52179 ^ 1 Eksiltmiye konulan iş: Kınık Belediyesi Şehir haritası. 2 Şehir haritasının ihtiva ettiği mesaha «65» hektar olup 32/50 hektar» meskun 32/50 hektarı gayrimeskun arazidir. 3 Muhammen bedeli: Meskun kısmı «25» lira gayrimeskun kısmı «10» liradır. 4 İhale müddeti 15 gündür. 5 Yapılacak haritanın fennî keşifnamesi ve krokisi dairede mahfuzdur. Talibler Belediyemize başvurarak öğrenebilirler. 6 îhale kapalı zarf usuliledir. 7 İhale 3 nisan 937 cumartesi günü saat 15 te Belediye Encümeni huzurunda icra edilecektir. 8 tştirak edecek talibler % *7,5 teminatı muvakkateyi Belediye Sandığına teslim edecektir. 9 Teklif mektublannın 7 nci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Kınık Belediye Encümenine verilmiş veya gönderilmiş olması lâzımdır. 10 îştirak edecek taliblerin Nafıa Bakanlığmdan bu seneki yaptığı işler hakkında musaddak ehliyetnamesini ibraz etmesi şarttır. (1562) BRUNSWİCK İMPERİAL KRİSTAL PLÂKLARINDADIR Adresinizi bildiriniz. Her ay yeni katalog göndeririz. Her marka TÜRKÇE PLÂKLAR da ucuz satılır. devren satılıktır BRUNSWİCK PAZARI Beyoğlu, Tünelbaşı Aydın Belediye Reisliginden: 1 Kapalı zarf usulile yüz aded potrel direği satın almacaktır. 2 Muhammen bedel, beher kilogramı «15» kuruştur. 3 Ihalesi 8/4/1937 perşembe günü saat 16 da Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 4 Isteklilerin şartnameyi görmek veva örneğini almak üzere Yazı tşleri Müdürlüğüne müracaatleri ve kilogram üzerinden vapılacak fiat teklifile 200 liralık teminat makbuzunu havi mektubunu ihaleden bir saat e w e line kadar Belediye Encümenine tevdi eylemeleri ilân olunur. (1582) istanbul Üniversitesi Arttırma, Eksiltme ve Pazarlık Komisyonundan: Muhammen bedeli 1980 lira 23 kuruş olan Üniversite ve müştemilâtı için 110 voltluk ve muhtelif vatlık ampuller 12/4/937 pazartesi günü saat 15 te açık eksiltme usulile Rektörlükte satın almacaktır. Bu işe girmek istiyenler 149 liralık muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği vesikalarla eksiltme günü Komisyona müracaatleri lâzımdır. Bu işe En tabiî, en leziz şarabıdır aid şartname ve liste hergün Rektörlükte görülür. (1692) ŞARABI Kapalı Zarf Usulile Gayrimenkul Satış Arttırma Ilânı Mahallesi Esvak Sokağı Sıramağazalar Metruke No. Tahtanî ve fevkanî 247 mağaza Nev'i Muhammen Kapı kıymeti No. Lira 148 20,000 Beyoğlu Yıldız sineması karşısı Leblergo Apt. Muayene 4 ten sonra Cumartesi fakirlere parasız ıTel. : 43942 Dr. Suphi Şenses drar yolları hastalıklan mütehassısı| Satılık arsa Trabzon DefterdarliPindan: İstanbul Nafıa Beyazıdda Soğanağa mahallesi Nur sokağında 13 numaralı bütün Marmarayı gören 157 metro murabbaı arsa sa1 Yukanda evsafı yazılı gayrimenkulün mülkiyeti peşin para ile sa tılıktır. Yanmdaki 14 numaraya müratılmak ve bedeli gayrimübadil bonosile ödenmek şartile 1/4/937 tarihinden iti caat edilmesi. baren on beş gün müdetle arttırmıva çıkarılmıştır. SATILJK EŞYA 2 Arttırma 15/4/937 perşembe günü saat 14 te Trabzon Defterdarlığı Satış Komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapüacaktır. Demir kasalar, camekân do 3 Arttırmıya girebilmek için isteklilerin % 7,5 teminat akçesi için lablar, sandalyalar, mermerli mamakbuz veya banka mektubu vermesi lâzımdır. salar, fransızca hukuk kitabla4 Isteklilerin teminat makbuzlan veya banka mektublarile teklif mekrı, fotoğraf makineleri ve yazı matublannı ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Komisyon kinesi, sair birçok eşya müzayede Reisliğine makbuz mukabilinde vermesi lâzımdır. ile satılacağından talib olanların 5 Posta ile gönderilecek mektubların nihayet ikinci maddede yazılı İstanbulda Sultanhamammda Kasaate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumile iyice kapatılması lâtırcıoğlu hanmdî. 3 nisan 1937 cuzımdır. Postada vukua gelecek gecikmeler kabul edilmez. (1583) martesi günü saat 13 te bulunma ları ilân olunur. Müdürlüğünden: 12/4/937 pazartesi günü saat 15 te İstanbulda Nafıa Müdürlüğünde (102,833) lira keşif bedelli Florya iltisak yolunda yapılacak (2500) metrelik asfalt şose inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Mukavele, eksiltme, baymdırhk işleri genel, hususî ve fennî şartnameleri proje, keşif hulâsasile buna müteferri diğer evrak 514 kuruş mukabilinde dairesinde verilecektir. Muvakkat teminat «6392» liradır. İsteklilerin teklif mektublarım ve en az «100,000» liralık bu işe benzer iş yaptığma dair Nafıa Vekâletinden almış olduğu müteahhidlik ve saire veBikalarmı havi kapalı zarflannı 12/4/1937 pazartesi günü saat 14 e kadar îstanbul Nafıa Müdürlüğüne vermeleri. (1474) Sahlb ve Basmuhamrt: Yunu» Nadt ümumi nemvat* idare eden Yazı Müdüru: Hikmet Münit ÇARPINTIYA NEVROL CumHitnvet matbaasi Emsalsiz ilâçür. Sinire hafakana, teessürle bayılanlara 20 damlası hayat verir.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle