16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 CUMHURİYET 27 Mart 1937 îaı*iKc karışî ^< Eskiden çalgı çalmasını bilmıyen kızlar koca bulamazlardı. Meselâ: bır kızın pıyano çalması altın para zamanında ailesine 4500 lıraya malolurdu. Halbuki şimdi hassas, ve sonderece tekâmül etmiş radyolar sayesinde genç kızlar çalgı çalmak külfetınden kurtuldular w '/ S'y v.«\ Erkekler îse güzel bir radyonun keyfini bayanlannın pıyanıstliğinetercıh edıyorlar. Şu halde Radyonun tekâmülü her iki tarafı da memnun bırakmış oldu. Yalnız Radyo deyip geçmeyin; daıma R. C. A, R a d y o s u n u tercıh edinı Musıkı ihtiyacınızı yalnız \ ama yalnız R. C. A.tatmir? edebilir.. Ayda 12 liralık küçük bir taksitle hakikî bir R. C. A. Radyosuna sahip ol a b i I i rs i n i z* I BOURL" F E M İ L , , TUVALET BEZLERİDİR. Her eczanede bulunur. Tiirkiye ve umum Balkan hükumetleri için vekili: İŞ Ecza Deposudur. BIRADERLERVE $2 İ5TANBUL*ANKARA* İZ/V\İR O . T . T . A Ş . İSTİKLAL CADOESİ Resimli hakikf bir vak'a Görünmenin yeni ve kolay usulü Bayanıann candan arkadaşı: Aybaşlannda kullandıklan GENC ve TAZE JYDE HAŞX?ULIK Kilis Belediye Reisliğinden: 1 Belediyeye aid elektrik tesisatı için muhtelif tul ve miktarda izole tel, sublon tel ve başkaca şube hattı malzemesi açık eksiltme ile satın alına caktır. 2 Muhammen bedel 983 liradır. Muvakkat teminat 72 lira 72 kuruştur. 3 İstiyenler keşif evrakını Belediyemizden istemelidirler. 4 Eksiltme ve ihale 29 mart 1937 pazartesi günü saat 14 te Kilis Belediye Encümeninde yapılacaktır. Talib olanların müracaatleri. (1488) Kilis Belediye Reisliğinden: Saat 6,45 te bu Saat 6 da yorucu Saat 7 de şayani yeni ve süırâmiz hayret bir tenle bır meşgulıyetten <4 te bir> pudrayı genc ve terütaze sonra, buruşuk ve kullandı. Bir mikgörünüyordu. yorgun bir yüzü natisin iğneleri Yüz ve burnun parvardı. cezbettiği gibi cild laklığı tamamen zail Bu yeni pudranın için son derece yaolmuş, hatta bütün sison derece yapışma pışma hassasma mayah benler kaybolmuş hassasını veren fevlik gayet ince bir tur. Bir defa pudrakalâde inceliği adeta pudradır lanmak kâfidir. Çünyüzünde gayrimer'idir. En samikü bu pudra cildiniz mî dostlannız bile şayani hayret için kuvvetli bir yateninizin, tabiî güzellıkten mütepışma hassasma mavellit olmadığına kail olamıyaliktir. caktır. Dışarıda, yağmurda ve yüzde leke ve tabaka teşkil etguneşte veya deniz banyosunda mez. Tokalon pudrasını, cildinizve yahud tenis maçlarında, içeride de son derece yapışma hassasmı sıcak salonda dansta daima cazib veren ve fevkalâde ince olan bu güzellikte bir tene malik olabilirsihrâmiz «4 te bir> pudrayı kulsiniz. lanınız. Neticesinden son derece Bu pudra, ne sudan, ne de termemnun kalacaksınız. den kat'iyyen müteessir olmaz ve Belediyemize aid Gazijen motorunda çalıştırılmak üzere bir makiniste ihtiyacımız vardır. Talıb olanlarm evrakı müsbitelerini ve istedikleri ücret miktarını Belediyeye bildirmeleri ve göndermeleri ilân olunur. (1487) Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlânı Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden: Sivrihisar Hamidiye yolunun 12 + 550 34 + 000 kilometreleri arasında 35665.34 lira keşif bedelli yeni şose ve imalâtı sınaiye inşaatı 12/4/937 tarihine musadif pazartesi saat 14 e kadar kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme Eskişehir Vilâyet dairesinde toplanan Daimî Encümen huzu runda icra edilecektir. Muvakkat teminat (2674.90) liradır. Bu işe aid evraklar şose ve sınaî imalâta aid hulâsai keşif, grafik, fennî ve eksiltme şartnamelerile mukavele projeleri Ankara ve İstanbul Nafıa Müdürlüklerinde, projeler, tafsilât ve hulâsa keşiflerj, grafik, fennî ve eksiltme ve baymdırlık işleri genel şartnamelerile mukavele projesi Eskişehir Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. İsteklilerin bu gibi işleri yapmış olduklarma dair Nafıa Vekâletinden alınmış müteahhidlik vesikasile senesi icinde Ticaret Odasmdan almmış malî kifayet vesikasmı 2490 numarah kanunun tarifi veçhile teklif mektublanna leffeylemeleri lâzımdır. Teklif mektublarınm 12/4/1937 pazartesi günü saat 13 e kadar Encümeni Daimî Riyasetine vermeleri muktezidir. Postada vaki olacak teahhur nazarı itibre almmaz. (1471) dıkkat ve IYl HAZIM ediniz. Çabuk, iyi çiğnemeden yemek yiyenler, fazla baharatlı ve biberlj yiyenler, bühassa içki içenler midelerıni tahrış ederler. Ve EKŞtLIK, HAZIMSIZLIK, ağırUk ve baş dönmelerı hissederler. MİDENİZE \ HAZIMSIZLIGI, MiDE EKŞiLiK ve 4 YANMALARINI GiDERiR. M A Z O N isim, H O R O S markasına dikkat. MAZON MEYVA TUZU INKIBAZI defeder. Bugünden bir şişe MAZON alınız. Hiçbir mümasıl müstahzarla kıyas kabul etmez. ENTERNASYONAL ı Z M İı R â. m 20 Ağustos 20 Eylul 1937 FUARI L Bıırsa İoek Böcekçilisfi Enstitüsünden: Bursa tpek Böcekçiliği mektebi bu sene Adapazan îlçe merkezinde 1 nisan 937 tarihinde açılacaktır. Tahsil devresi 4 aydan ibaret olan bu mekteb kursuna girmek istiyen lerin ilk mekteb şehadetnamesi, sıhhat raporu, aşı şehadetnamesini dilekçelerine iliştirerek Enstitümüze veya Adapazan Ziraat Memurluğuna başvur malan. (1581) Binlerce Tokalon müşterisinden müessesemize mektub yazanların müşahedeleri kendiliğinden gelen en kıymetli delillerdir: (Tokalon krem ve pvdralartm kullanmaya başladığtm gündenberi cildim kendi krem Ve pudrasını buldu) Beylerbey K. caddesi Ma (Kremlerinizin bir hafta zarhnda cildimde göstermîş olduğa iyi tesirden müteoellid memnuniyetimi isim ve adresimle ilân etmenizi rica ederim.) Bebek... tb... So... No. 11 Ra... Mektubların asılları dosyalarımızda sakhdır. Kapalı zarf usulile eksiltme ilânı Nafıa Vekâletinden: 1 Eksiltmeye konulan iş* Ankara civarında Çubuk barajmda yapılacak gazino inşaatı. Keşif bedeli «75252» lira «55» kuruştur. 2 Eksiltme 31 mart 937 tarihinde çarşamba günü saat «15» te Nafıa Vekâletinde Sular Umum Müdürlüğü Eksiltme Komisyonu odasmda kapalı zarf usulile yapılacaktır. 3 İstekhler; eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Baymdırlık işleri genel şartnamesi, inşaata aid umumî ve hususî fennî şartnameler, keşif cetveli, silsilei fıat cetveli ve projeyi «3» lira «76» kuruş bedel mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 4 Eksiltmeye girebılmek icin isteklilerin «5012» lira «63» kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve Resmî Gazetenin 3297 sayılı nüshasmda çıkan talimatnameye tevfikan müteahhidlik vesikası ıbraz etmesi ve «50» bin liralık iş yapmış olması lâzımdır. İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat ev« veline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lâ(13341 zımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. «536. Yuca Ülkü'den Yetişenler Derneğinden: Derneğimizin yıllık toplantısı martm 28 inci pazar günü saat onda Yuca Ülkü Lisesinde yapılacaktır. İlgili arkadaşların gelmeleri.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle