11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 27 Mart 1937 Bir kadın kazalara karşı İtalyan Hariciye Nazırının bu sabah Romadan Bugün Ankara ve Izmir tramvaylara muska koymak istiyormuşü de devam edilecek alacağı talimat üzerine doğruca Ankaraya Son zamanlarda aklî müvazenesi bo Millî küme maçlarına bugün Ankara gelmesi çok muhtemeldir ve İzmir şehirlerinde devam edilecektir. zuk olan Seniye adında bir kadın Adlitirilmesine karşı koymaktadır. İki tarafın kazanct 2 Yugoslavya için arazi statuko Belgrad 26 (A.A.) Siyasî meha sunun idamesi lehindedir. filin kanaatine göre, İtalya Yugoslavya 3 Ekonomik i§ birliği taraftarıdır. anlasmalan mütekabil tavizlere istinad Anlaşmanın tasdiknameleri etmektedir. teati edilmedi İtalyanın kazancı: Belgrad 26 (A.A.) Evvelce tah1 Habeşistan Imparatorluğunun min edilip bildirildiğinin hilâfına olarak tanınması, dün imzalanan İtalyan Yugoslav anlaş2 Yugoslavyamn Roma ekonomik malarının tasdiknameleri Romadan gelanlaşmalarına kısmen iltihakı, mediğinden tasdiknamelerin teatisi bu ak3 Arnavudluk meselesi anlaşmada şam teati edilememiştir. Bu, diplomatik mevzuu bahsedilmediğine göre, Arna yollarla yakında yapılacaktır. vudluk statükosunun zınuıen tanınması, Stoyadinoviç nisanda Romaya 4 Başka bir devletle ihtilâf halingidiyor de Yugoslavyamn bitarafhğı, Belgrad 26 (Hususî) Başvekil ve Yugoslavyamn kazancı: Hariciye Nazın Dr. Milan Stoyadino 1 Yugoslav kara ve deniz hududvic nisan ayı içinde Kont Ciano'nun zilarının garantisi, 2 İtalyanm tethişçi Hırvatlara mu yaretini iade etmek için Romaya gide cektir. zaheretten vazgeçeceği teminatı, Musolini ile Stoyadinoviç arasında 3 İstriya ve Göricedeki Sloven etelgraflar kalliyetlere daha iyi muamele edileceği Roma 26 İtalya ile Yugoslavya hakkında Ciano'nun gazetecilere beya arasındakı son anlaşrna üzerine Musso natı sırasında verdiği teminat, lini ile Stoyadinoviç arasında hararetli 4 Esaslı ekonomik istifadeler, telgraflar teati edilmiştir. 5 Yugoslavyamn beynelmilel veciKont Ciano Kral Aleksandr'ın belerinin İtalya tarafmdan tamnması. [Baştaraft 1 inci sahifese] Bugün ve yarın Fenerbahçe ile Beşiktaşın alacağı neticeler hiç kestirilemez. Filhakika Fenerbahçeliler bu sene içinde, takımlan tam formunda iken, Ankaraya iki seyahat yaptılar ve oynadıklan maçlarda tam bir muvaffakiyet kazanama dılar. Bugün ise sanlâciverd takımın, üstüste devam eden fena neticeli oyun lar dolayısile, maneviyatı hayli bozuk olduğu gibi oyunculann bir kısmında da sürantrenman alâmetleri belirmiştir. Bundan başka futboldan çekilen Fazılın yerine ikame edilen oyuncunun bir türlü muvaffak olamıyarak Fener müdafaasının can alacak bir yerinde gedik husule gelmesi ve Ali Rızanın yerine tecrübe edilen Muzafferin daha pek çok idmana ihtiyaç gösteren bir oyun oynaması Fe nerbahçe takımını maddeten sarsan sebeblerdir. Binaenaleyh Fenerbahçenin Gençlerbirliği ve Ankaragücile yapacağı maçlann neticesi kolay kolay tahmin edilemez. Beşiktaş takımına gelince, geçen hafta Fenere karşı elde ettiği galibiyetle yavaş yavaş düzeldiğini isbat eden siyahbeyaz takımın karşısına bugün ve yarın İz mirin kuvvetli dört takımı ikişer ikişer, muhtelit halinde çıkacak demektir. Eskisine nisbetle herhalde daha kuv vetli birer teşekkül haline gelen Dogan spor ve Üçok takımı oyunculannın, daha doğrusu İzmirli futbolcularm bir de netice üzerine tesir edebilecek bir avantaj lan vardır. Bu da maçm kendi sahalarında cereyan etmesidir. Elhâsıl Ankara ve îzmirde bulunan iki İstanbul takımmın karşılaşacağı güç lükler oldukça mühimdir. Kendilerinden kolay elde edilebüen galibiyetler bek lenmemelidir. Ankara ve îzmir takımlarının kuvveti hakkında kat'î bir bilgimiz olmadığı için kendimizde mukayese yapmak kudret ve imkânını bulamıyoruz. Fenerbahçe il Beşiktaşın alacaklan neticeler bundan sonra yürütülecek mütalealara birer esas olabilirse de Genclerbirliği, Ankaragücü, Doğanspor ve Üçok takımlannı sahada, iş başında seyredip hepsi hakkında ay n ayrı birer fikir edinmenin daha muvafık bulunduğu kanaatindeyiz. Kont Ciano bu sabah Belgraddan ayrılıyor Millî küme maçları Adliyede geçen garib bir hâdise Tehlike bertaraf edildi Ispanyadan gönüllülerin geri çekil mesi paskalyadan sonra görüşülecek IBaştarafı 1 inci sahifede] leri teyid etmemiştir. Valencia hükumeti namma Sovyetler tarafmdan yapılmış olan müracaate ge lince ademi müdahale hakkındaki itilâfın bütün ithamlarm müspet ve bedihi hâdiselere istinad ettirilmesi lüzumunu derpiş etmekte olduğu hatırlatılmaktadır. Sovyetlerin müracaati, ciddî deliller irae edilmedikçe, tetkik olunmıyacaktır. beri müessir bir surette mevkii tatbika girmiş olduğu kanaatindedir. Fransız gazetelerinin yazdıkları Peştede teessür Budapeşte 26 (A.A.) Havas muhabiri bildiriyor: Siyasî mehafil, ltal Yugoslav anlaşmalarının imzasındaki bu çabukluğu süryrizle karşılamaktadır. Mussolini, daha pek yakmda, Milâno nutkunda, Macaristamn tadilci istek lerini terviç eylemekteydi. Halbuki şim di, Yugoslavya ve Macaristan hududu da dahil olmak üzere Yugoslavya hududlarmın tadili hakkında hiçbir propagan da yapılmamasmı istemektedir. Siyasî mehafilin ümidi, îtalyanın tesirile Yugoslavyadaki Macar ekalliyetle rinin vaziyetlerinin ıslahı kabil olabileceği merkezindedir. Ekonomik mehafil ise, İtalyan Yu goslav anlaşması karşısında endişelerini bildirmektedir. Zira, Macar buğdayı ve koyunlan, îtalyan piyasasında, Yugos lav mahsullerile rekabet etmektedir. mezarında Belgrad 26 (A.A.) Kont Ciano. Oblenatz'ı ve Avala dağını ziyaret et tikten sonra Kral Aleksandr'ın ve Meçhul askerin kabirlerine çelenkler koymuş ve Avala dağında Stoyadinoviç'in ver diği öğle yemeğinde bulunmuştur. Kont Ciano, öğleden sonra da italyan mezarlığmı ziyaret eylemiştir. Bu akşam İtalya elçiliğinde büyük bir ziyafet ve rilmiştir. e koridorlarında garib garib hareketler apmağa başlamış ve dün de bu hususta pek ileri gitmiştir. Seniye, dün kocasından boşandığmı mevzuu bahsederek buna sebeb olan Nezihe adında bir kadın aleyhine dava ikame ettiğinden bahsederek evvelâ dördüncü asliye mahkemesine müracaat etmiş tir. Mübaşir istidayı tetkik etmiş ve puluz olduğunu söyleyince Seniye: « Pul vardır, sen görmüyorsun!..» cevabını vermiş ve mübaşiri bir tarafa iterek heyeti hâkime odasına girmiş ve istidasını Reise vermiştir. İstidada şöyle yazılıdır: «Benim aşk yüzünden heykelimi dikmek istiyorlar, ben razı olmuyorum. Benim kocamdan aynlmama sebeb olan Neziheyi çağırın. Ceza veriniz. Ben çirkin değilim, ceza veriniz. Kızım atıyor, ben tutuyorum. Tramvay kazalannın önüne geçmek istiyorsamz raylann altma muska koyun, Yenicaminin taşları arasında iskeetler var.» 35 yaşlannda kadar olan ve yalnız burnunun ucuna pudra sürmüş bulunan bu zavallı kadın, dördüncü asliyeden çıktıktan sonra üçüncü sulh ceza mahkemesine gitmiş ve hâkime dördüncü asliye mahkemesi hakimini şikâyet ederek tevkifini taleb etmiştir. Bundan sonra Müddeiumumiliğe gi derek her Müddeiumumî muavinine bir istida vermeğe kalkmış, daha birçok salonlara girip çıktıktan sonra bu istida hastalığına mübtelâ olmuş olan zavallı kadını, memurlar iyilikle ikna etmişler ve Adliyeden uzaklastırmıslardır. ttalyan bahriyelileri Tancada bir gazete idaresine taarruz ettiler Tanca 26 (A.A.) Dün saat 16,30 da 30 kadar İtalyan bahriyelisi Demo eracia ismindeki İspanyol gazetesinin i}gal ettiği binaya hücum ederek camları ve çerçeveleri indirmişlerdir. Bahriyelilerden biri yaralanmıştır. îspanyol posta ve telgraf binasına da birkaç kere ateş edilmiştir. Şehirde bü yük bir heyecan hüküm sürmektedir. Dükkânlar kapanmıştır. Almanlar da ttalyanların mağlubiyetini kabul ediyorlar ttalyanın verdiği Yugoslavyaya teminat Briiksel 26 (Hususî) Belgraddan alınan haberlere nazaran, îtalya sulh muahedelerinin yeniden tetkik edilmiye ceğine dair Yugoslavyaya teminat ver tniştir. Hariciye Vekâleti Siyasî Müsteşarlığı Kont Ciano Atinaya da gidecek Briiksel 26 (Hususî) Romadan bildirildiğine göre, İtalyanın şarkî Ak Fransızlara göre denizdeki vaziyetini takviye etmek üze • Paris 26 (A.A.) Petit Parisien re İtalyan Hariciye Nazın Kont Ciano gazetesi yazıyor: yakmda Atinayı ziyaretle Yunan rica «Yeni muahedede, Yugoslavyamn es lile müzakerelerde bulunacaktır. ki dostlanna muzir hiçbir şey yoktur. îTataresco Pragdan ayrıldt talya, Balkanlarda birinci sınıf muzahePrague 26 (A.A.) Tataresco, rete mazhar olmaktadır. Fakat bu muza Brno'ya hareket etmiştir. Oradan Bük heret, Belgradın kontrolu altındadır.» reşe gidecektir. Humanite diyor ki: «italya Yugoslavya ittifakı, Kiiçük Romanya ile Çekoslovakya arasında imzalanan itilâf Antantm esaslı surette istikametini şaşırtPrague 26 (A.A.) Tataresco makta ve Fransamn Balkanlardaki dostHodza arasındaki görüşmelerden sonra luklannı tehdid eylemektedir.» neşredilmiş olan tebliğde iki devlet adattalyamn takib ettiği politika mmın iki memleket arasındaki ticarî müRoma 26 (A.A.) Havas muha badeleler miktarını arttırma çarelerim biri bildiriyor: Siyasî mehafil, son aylar zarfmda î tetkik etmiş ve Romanya ordusu hesabma talyan haricî siyasetinin, bilhassa Akde Çekoslovakyaya yapılmış olan siparişlere nizdeki vaziyetlerde bir salâh vücude ge müteallik bir itilâfname imzalamış ol tirmeği istihdaf eylemiş bulunduğunu te duklan tasrih edilmektedir. barüz ettirmektedir. İngilizİtalyan anlaşmaları, İngiliz fiJosunun İtalya sahilleri için teşkil ettiği tehdidi bertaraf etmiştir. Aras Ciano konuşmalan, şarkî Akdenizde İtalyaya karşi olan endişeleri kaldırmıştır. îtalya ile Mısır arasında dostane münasebetler bulımmaktadir. Yakın zamanda İtalya Yunan an laşmaları imzalanması mevzuubahstır. Nihayet, İtalyanm İspanya siyaseti, garbî Akdenizde Moskovadan mülhem bir rejimin kurulmasına mâni olmağı istihdaf eylemektedir. Yeni anlaşmalar, Yugoslavyamn sa hillerinin tamamiyetini garanti etmekte olmasmdan ve bir anlaşmazhk takdirin de bunlan bitaraf bir hale getirmiş bu lunmasındanberi İtalyanm sevkulceyş düşüncelerine dayanarak Dalmaçya hakkmdaki isteklerinin de sebebi vücudü kalmamıştır. İtalyanm sevkulceyş noktai nazarın dan tatmin edilmiş bulunduğu söylene bilir. Avusturya ve Macaristan, •Romanya prgtokollan mucibince İtalya Yugoslavya müzakerelerinden haberdar tutulmuştur. Öğrenildiğine göre, İtalya, Yugoslavya aleyhindeki arazi taleblerini terket mesi için Budapeşte üzerinde tesir icra eylemiştir. Roma siyasetince, bu anlaşmalar, yalnız îtalyanın Akdenizdeki vaziyetini çok mühim bir surette takviye etmekle kalmamakta, fakat ayni zamanda İtalya için, orta Avrupada bir istikrar unsuru olmayı mümkün kılmaktadır. Zira, bu anlaşmalar, 1 Habsburgların yeniden tahta ge [Baştaraft l inci sahijesc] Numar. Rifatten açılacak Hariciye Vekâleti Kâtibi Umumiliğine Büyük Elçilerden birinin getirileceği söylenmekte dir. Maliye Vekâleti Müsteşarlığına kimin getirileceği hakkında muhtelif rivayetler söyleniyor. Bu arada Merkez Bankası JJmumî Müdürü Salâhaddinin ismi geçtiği gibi Müsteşar muavinlerin den birinin Müsteşarlığa getirileceğinden Tokyo olimpiyadına iştirak de bahsedilmektedir. Gene ileri sürülen bir şayiaya göre bazı banka umum müedeceğiz dürlüklerinde de tebeddüller olması muhÖğrendiğimize göre, Türk sporculan temeldir. 1940 ta Tokyoda yapılacak Olimpiyad Partinin tamimi oyunlanna iştirak edeceklerdir. Olimpi Ankara 26 (A.A.) Kayseri sayyad komitesi bu kararı Japon sefaretine lavı Süleyman Demirezen ve Gazi An resmen bildirmiştir. teb saylavı Nuri Conkerden boşalan Türkiye kros müsabakası yarın yapılıyor Atletizm Federasyonunun beş bin metroluk yol üzerinde asgarî üç kır ko şusu yapan şehirler atletleri arasında tertib ettiği Türkiye kros kantri birinciliğ pazar günü Ankarada yapılacaktır. Eski Atletizm Federasyonu tarafmdan hiçbir vakit ehemmiyet verilmemiş olan bu kır koşulannın birinci defa Ankara İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir ve îz mit atletleri arasında yapılmış olması u zun senelerdenberi mukavemet koşula rında güdük bir vaziyette kalmış olma' mızdan bizi kurtaracak en hayırlı bir te şebbüstür. Viyana ve Berlinde memnuniyet Kayseri saylavhğına Maliye Müsteşarı Faik Baysal ve Gazi Anteb saylavlığı na Hariciye Vekâleti r 'nel Sekreteri Numan Rifat Menemencioğlu Parti Genbaşkurunca Parti namzedi olarak onaylanmışlardır. Sayın seçicilere bildi rir ve ilân ederim. C. H . P . Genel Başkan vekili Ismet Inönü Viyana 26 (Hususî) Yugoslavya ile İtalya arasında imzalanan son anlaşmalar gerek Berlinde ve gerek Viyanada umumiyetle iyi karşılanmıştır. Gaze telerin mütaleaları anlaşmanın lehinde dir. Şüpheli bir adam nezaret altında Hitler pulları Emniyet müdürlüğü, Beyoğlunda oturan Viyanalı bir kuyumcuyu kalp para basmak suçile nezaret altma almıştır. Viyanalı kuyumcunun evi aranmışsa da bir şey bulunamamıştır. Yalnız bu adamm piyasadan mühim miktarda guİlk fırsatta 18 atleti beş bin metroluk müş satm alması şüpheleri celbetmektebir mesafe üzerinde toplıyacak olan Tür dir. Emniyet ikinci şube müdürü Nekiye şampiyonası, memleketin köşe buca cati bizzat tahkikatı idare etmektedir. ğında mevcud olan mukavemetçileri mey Tahkikatm sonu bugün belli olacaktır. dana çıkarabileceği gibi bu şehirlerde d < mukavemet koşularına karşı büyük bi Galatasaray denizcileri faaalâkanın doğmasma da yardım etmiş ola liyete geçiyorlar caktır. Türkiye kros birinciliği pazar gü Galatasaray denizcilik şubesi kürek nü saat iki buçukta Ankaradaki yen kaptanlığına kıymetli kürekçilerimizden staddan başlıyacaktır. Stadyomda iki tur yapılacak, ve stad Âli Emced intihab edilmiştir. Galatasa haricindeki açık arazide koşularak atlet ray kürekçileri bu münasebetle yann mevler Maraton kapısmdan stada girecekler simin ilk idmanlarını Bebek koyunda yapacaklardır. bir tur yaparak müsabakayı bitirmiş o lacaklardır. Müsabakada en az sayı alan şehir at Ietleri Türkiye Kros şampiyonu olacak tır. İstanbul, İzmit ve Bursa atletleri b akşamki trenle Ankaraya hareket ede ceklerdir. Ankaradaki müsabakalarda îstanbulu, Hitlerın doğum gününün yıldöniimü münasebetile önümüzdeki nisanm beşin Receb, İbrahim ve Hikmetten teşkil e den itibaren Almanyada ilk defa olarak dilecek takım temsil edecektir. üzerinde Hitlerin resmi bulunan puüar Yürüme müsabakası mevkii tedavüle çıkarılacaktır. Beyoğlu Halkevi ikinci yürüme mü Basketbol federasyonunun bir kararı Beutrctıes&fctctı Basketbol Federasyonu büyük futboî maçlanndan evvel stadyomda basketbol maçlan yapmağa karar vermiştir. Halkın bu spora karşı alâkasını uyandıracak bu oyunlar için hazırlıklara başlanmıştır. Akmdan Akma Tarihî ve edebî roman. Bu eserde Türk gücü, Türk zekâsı, Türk inceliği biitün parlaklığile görünür. Eser baştan başa şiirdir, tarihtir, felsefedir, san'attır. M. Turhan Tanın kaleminden çıkmıştır. Fiatı bir lira. Filistinde komünist tevkifatı sabakasını 1 7 nisanda Şişli ile Kilyos yo lu arasında yapacaktır. Geçen sene iyic< Kudüs 26 (A.A.) Yahudi gaze rağbet gören bu müsabakanın bu mev teleri yalnız Telaviv'de otuz Yahudi ko sim daha büyük bir alâka uyandıraca münistinin tevkif edilmiş olduğunu itiraî ğı yapılan müracaatlerden anlaşılmakta etmektedir. dir. Berlin 26 (A.A.) Havas ajansı nm muhabirinden: ALman matbuatı, Franco kıt'alarının Guadalajara mıntakasındaki mağlubi yetlerini itiraf etmektedir. Madrid 26 (A.A.) Dün öğleden Essen'de çıkan ve Göring'in naşiri efkârı olan National Zeitung, şöyle diyor: sonra, Guadaljara'nın şimal bölgesinde «Büyük bir kısmı îtalyan gönüllülerin asiler şiddetli bir ateşten sonra Cumhu den mürekkeb olan Franco'nun piyade riyetçilerin siperlerine hücum etmişler, fataburlannın Guadalajara cephesinde kat Cumhuriyetçiler saat 16 da şiddetli Alman muhacirlerile Fransız komünist bir topçu ateşini müteakıb mukabil taar * lerinden mürekkeb olan beynelmilel liva ruza geçmişlerdir. Asiler ilk mevzilerin ya mensub taburlarla ilk defa olarak den de bir kısmını terkederek çekilmişlerkarşılaştıklan zaman bozguna uğradık dir. Casa de Sangalando bölgesinde Ara larınm teeyyüd etmekte olduğu anlaşılgon yolunun batısında bir düşman tahaşmaktadır. Bu hâdiseleri müteakıb Madrid önün şüdü dağıtılmış ve köyün civarı düşmandeki cephede istikrar hasıl olduğu şüphe dan temizlenmiştir. Cumhuriyet ordusunun piştarları bu « sizdir. Şimdi artık askerî vaziyette ya gün Espinosa del Henares'e doğru Arakında bir değişiklik olacağını veya hükumet merkezinin süratle düşeceğini ü gon yolurftm batısında 20 kilometro mesafede milliyetperverlerin taarruza geç « mid etmek beyhude olur.» Rheinische Wesfalische de diyor ki: tikleri noktanm hizasına gelmişlerdir. İhtilâlcilere göre «Avrupa sulhunu muhafaza etmek Salamanka 26 (A.A.) Umumî için yapılacak en iyi şeyin ademi mü karargâhtan saat 20 de tebliğ edilmiş dahale siyasetinden şaşmamak ve îspan• yolları dahilde harbermekte yalnız bı tir: Şimal orduları: rakmak olduğu kanaatini muhafaza et Avila ve Soria fırkalan beşinci, altmmekteyiz.» İspanya hükumetinin protestosu cı ve sekizinci fırkalar: Hafif müsademeParis 26 (Hususî) Madrid hü ler olmuştur. 12 aile, 8 i silâhlı olmak ü kumeti, bitaraflık komitesine tevdi edü zere 36 köylü hatlarımıza iltica etmiş • mek üzere İngiliz ve Fransız hükumet tir. Madrid orduları grupu: Hemen bü * lerine bir nota göndermiştir. Altı maddetün bölgelerde şiddetli müsademe ve topden mürekkeb bir nota, ihtilâlcilere yardım eden devletlerin İspanyol sahilleri çu ateşi olmuştur. Cenub orduları: Korduba bölgesin • « kontroluna iştiraklerini kabul edemiyecede bir taarruzu defettik ve düşmanı ta « ğini bildireTek, bilhassa İtalyayı itham ekib ederek kendisine ağır zayiat verdir diyor ve diyor ki: dik. Keza, Andalozyanm ayni bölgesin«Demokrasiye sadık devletler bitarafde bulunan kollarımızdan birine karşı yalık anlaşmasına riayet ettikleri halde dikpılan bir taarruzu da defettik. Tanklarla tatörlükle idare edilen devletler bu an takviye edilmiş olan düşman ağır zayiat laşmayı açıkça ihlâl etmişlerdir. Faşizm verd'rmiştir . İspanyo! hâdiselerine müdahale etme Ihtilâlci tayyarelerin faaliyeti miş olsaydı, ihtilâl çoktan bastırılmış olaGijon 26 (A.A.) Sabahleyin sacak ve binlerce masum İspanyol beyhude at 11 de, 17 asi tayyare Gijon üzerinde yere ölmemiş olacaktı. İtalya, İspanyaya gönüllü gönderilme uçarak Musel limanında demirli gemilerı sini yasak eden karardan 20 gün sonra bombardıman etmişlerdir. Tyxa Ondo İspanyaya muntazam bir ordu gönder vapurunun güvertesi kumandanla birlikte diğinden, Roma hükumeti bitaraflık ko uçmuştur. Beş denizci ağır surette yara lanmıştır. mitesine iştirak hakkını da kaybetmiş Diğer bir bomba Asuncion vapuruna tir.» düşmüş ve birkaç bahriyeli yaralanmıştır. Ademi müdahale komitesi ve 13 Junker ve dört Fiyat makineden müİtalyanların itirazları teşekkil olan asi filo, bombardımandan Londra 26 (A.A.) Paskalya yor sonra vapurlann üzerinden alçaktan uçatulan esnasmda, ademi müdahale komi rak tayfalarını ateşe tubnuştur. tesile tâli komiteler, içtima akdetmiyecekBeş tayyare daha düşüraldü tir. Yalnız teknik tâli komitelerin yortuMadrid 26 (A.A.) Guadaljara lara rağmen görüşmelerine devam etmenm şimal bölgesinde dün üç Heinkel taysi muhtemeldir. yaresile bir Yunker bombardıman tayyaİngiliz mehafilinin fikrine göre, Ispan resi düşürülmüştür. Saat 18 de milliyet • < yada karadan ve denizden kontrolun tat perverler yeni bir baskın yaptıklan za * bikma başlanmasındaki gecikme ancak man, bir Fiat tayyaresi düşürülmüş ve birkaç günden ibaret kalacaktır. tayyareciler yanmıştır. Kontrol, onbeş güne kadar tatbik mev İhtilâlciler iki mevkii zaptettiler kiine girecektir. İngilizlerin fikrine göre, Toledo 26 (A.A.) NasyonalistGrandi'nin, gönüllülerin geri çağırılması ler dün öğled*n sonra iki saat süren çok meselesi hakkmdaki beyanatı, şimdiye ka şiddetli bir muharebeden sonra Madri * dar vücude getirilmiş olan işleri kat'ıyyen din cenubu şarkisinde Maruta de Taju tehlikeye koymıyacaktır. Delbos'la İn na'yı zaptetmişlerdir. giliz Büyük Elçisi arasındaki mülâkata gelince, İngiliz mehafili, Fransanm ve Devlet hesablarının tasfiyesi herhangi başka bir devletin, gönüllü yolAnkara 26 (Telefonla) Maliye lanması yasağının tam surette kat'ı me Vekâleti 1929 malî yılı sonuna kadar selesinin Milletler Cemiyetine havale muhtelif suretlerle muhasibler namına sini teklif eylemiş olduğunun doğru ol borç çıkanlan paralar müdürlük hizmemadığmı bildirmektedir. Bu mesele, her ti için avans olarak verilen mebaliğin ea şeyden evvel, bu mesele için kurulmuş kısa bir zamanda terkinine karar ver beynelmilel bir teşekkül olan ademi mü ıniştir. V^ekâlet bu gibi muameleleri kısa dahale komitesinin işidir. zamanda tasfiye etmeğe ve devlet hesabDiğer taraftan İngiliz mehafilinin fık larını pürüzsüz bir hale getirmek için çari şudur ki, herhangi başka bir tedbir a lışmaktadır. Bu hususta vilâyetlere bir tamim yapıllınmadan evvel kontrol komitesinin faaliyetinin hüsnü suretle cereyan etmekte mıştır. Vilâyetler, 15 mayısa kadar bu olmasının tam surette kontrol edilmesi lâ şekildeki bütün muameleleri ikmal ede zımdır. Delbos ve İngiliz Büyük Elçis cekler ve neticeyi Vekâlete bildirecek bu mesele üzerinde mutabık kalmışlar lerdir. Göndermiyenler aciz ve kayid dir. Diğer taraftan îngiliz mehafili, gö sizlikle itham edilecek ve sicillerine bu nüllü gönderme yasağının 20 şubattan şekilde kaydedilecektir. Paris 26 (A.A.) Matbuat İspanya vaziyeti meselesıle bilhassa meşgul oîmaktadır. Echo de Paris gazetesinde Pertinax diyor ki: «Londranın tertib ettiği sistemden dışan çıkmadığı müddetçe, ağustos ve şubat anlaşmalarına herhangi bir suretle muhalefette bulunulduğu, ancak kontrot teşkilâtı memurları tarafmdan tesbıt edildikten sonra mevzuu bahsedilebilir. İşte, Londra hükumetinin şimdiye kadar İtalyaya karşı milis ve asker gön^erdiği için yapılan ithamlan üzerine almamasının sebebi budur. Önümüzdeki haftalarda kontrol başlıyacak ve şu veya bu hükumete diplomatik surette muahazede bu lunmak mümkün olacaktır. Milletler Cemiyetine müracaat, ayn bir Fransız Injiliz icraatı ancak bu sistemin iflâsı Londrada ve Pariste müşahede ve tesbit edildiği zaman mevzuu bahsolabilecektir.»' * * * Guadalajara cephesinde muharebeler
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle