20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 27 Mart 1937 { Şehir ve Memleket Haberleri j Siyasî icmal talya Hariciye Nazın Kont Ciano, kendi ifadesi üzere yüksek ve mühim (Tercüme ve Lktibas ediiemez) bir vazife ile Yugoslavyanın merkezi Belgrada geldi. Kontun bu seyahati, Berlıne ve Tuna havzasındaki iki memlekete, yani Avusturya ve Macaristana evvelce yaptığı seyahatler gibi mühim olup müsbet neticeler vermiştir. İtalya Bomonti fabrikasının bira imal ve saMaarif Vekâleti ortamekteblerle lise Başvekili Musolini bu büyük devletin iç tışı için İnhisarlar idaresile 928 senesinde Ierde okutulmakta olan bütün tarih ki ve dış politikalarını daima dilediği gibi Bununla beraber vezirine yüzünü çe nüşte de vezirini gölgede bırakbğına ka yaptığı 10 senelik mukavele önümüzdetablarını yeni baştan tertib etmeğe karar idare etmekle beraber, son zamanlarda .virmekten ve söz söylemekten ihtiyarsız naat getirdikten sonra o günkü kıyafe ki birincikânun ayı sonunda nihayet bu Mevsukan öğrendiğimize göre İktısad vermiş ve bunun için Ankarada bir ko dış politikanın idaresini gene kendi proçekindi, başını yana kıvırdı, Başimrahur tindeki yüksekliği, bindiği attaki güzel lacaktır. ve Maliye Vekâletleri genel ithalât re misyon teşkil etmiştir. Komisyona şehri gramma ve direktiflerine tâbi bulunmak Rüstemi görerek işaretle yanına çağırdı: liği ve eğerde gülümsiyen serveti orduya înhisarlar idaresinin bu tarihten sonra jimile ithalâtm serbestısi için atılmış olan mizden de bazı kimseler ve bu meyanda şartile dam dına bırakmıştı. Yarın, dedi, en iyi atımı hazırlat, teşhir etmek hevesine kapıldı, yan konak Bomonti şirketile yeni bir mukavele yap adımı daha ziyade tevsi ederek tam bir muallim mektebi müdürü Hâmid de ça Musolini'nin harice seyahat etmemektakımı da seçme olsun. Sipahilerc cirid yerinde cirid oynanılmasını emretti. Kenmıyacağı ve bira imal ve satışı işini üze serbesrj tesisi için etüdler yapmaktadır ğınlmıştır. te olması ve birçok mühim meselelerin disi, oyuna iştirak edecek Sipahilere pek oynatacağım, lar. rine alacağı söylenmektedir. Vekâletin, lise ve ortamekteb tarih ki halli haricdeki müzakere ve temaslara Fakat bu emri verdikten sonra içine yakırı bulunacağı, ordu da duraklayıp G. I. R. kararnamesile ortaya konu tablarını yeni baştan yazdırmak istemesi, muhtac bulunması dolayısile, mumaileyBira fiatının iptidaî maddelerinin u bir üzüntü geldi. Vicdanı utanıyor, idra saf saf oyunu seyredeceği için kılıkça tacuzluğuna ve istihsal masrafınm ehem lan rejimin tatbikatı bu ana kadar çok sırf bir usul meselesinden ileri gelmek hin damadına geniş salâhiyet vennesinî ki kızanyordu. Bir köle ile süs yanşına, şıdığı haşmetin ve bu haşmete karşı vezimuvaffakiyetli bir netice vermiştir. Yeni tedir. Malum olduğu üzere şimdiye ka icab ettirmiştir. Bu sayede Kont Ciano rınde belırecek sönüklüğün binlerce göz miyetsizliğine rağmen yüksek ohnası ötegösteriş koşusuna mı çıkacaktı? denberi şikâyetleri mucib olmaktadır. ln etüdler buhran yıllarından evvel olduğu dar, gerek mektebler için, gerekse sırf bir nun Berlinde Almanya Hariciye Nazırı Bu, kendine elbet yakışmazdı. İbrahim tarafından görüleceğini düşünüp çocukça hisarlarlidaresi bu şikâyetlerle alâkadar gibi ithalâtta tam bir serbestiyi istihdaf tetkik mahsulü olarak yazılan bütün ta Baron von Neurath'la yaptığı müzake kimdi, Süleyman kimdi? Biri katreyse bir sevinc duyuyordu. olmuş ve vaziyeti etraflı bir şekilde tet eder mahiyette görünmektedir. Alâka rih kitabları bir kronologiden ibarettir. reler ve Hitler'le yaptığı görüşmeler neöbürü derya, biri nefesse öbürü rüzgâr, Sipahilerin cirid oyunu bütün orduya dar makamlardan sızan malumat ta bu Bunlar ya şahısların tercümei hallerin ticesi olarak Almanya ile İtalyanın, Avkik ettirmiştir. biri zerre ise öbürü güneşti. Deryanın tam bir harb zevki verdi. Yiğit atlıların den yahud da bir harb ve istilâdan rupa politikasında beraberce yürümeleri, Söylendiğine göre fabrikanm şimdiki nu teyid etmektedir. katreyi, rüzgânn nefesi, güneşin zerreyi her biri atlanıp gökten yere inmiş bulutu ibaret olduklan için muhayyileyi hiç iş diınya komünistliğine ve bahusus Sov Bu hususta Vekâletler tarafından yakıskanması ne demekti? andırıyordu ve bu yüzlerce bulutun bır vaziyet ve şartları dahilinde bira fiatla pılmış olan ilk etüdler müsbet bir kana letmemekte ve talebeyi de ezberciliğe yetlere karşı müttehid bir cephede mü Süleyman, idrakini ter ve vicdanmı birini kovalaması gökleri imrendiren bir nnda fazla tenzilât yapmağa imkân yokmecbur etmektedir. cadele etmeleri gibi eski bir gaye tahakhicab içinde bırakan bu düşünce arasın manzara oluyordu. Sipahî bileğinden ay tur. Çünkü fabrika bira için inhisar resmi ate doğru tekemmül etmiştir. Bundan sonHalbuki en modern tarih tedrisatı u kuk etmişti. da babasım hatırladı: îyi ve temiz giyin rılıp uçan her cirid, Türk elinde gülle ödemektedir. Bugünkü fabrika eski Os ra şehrimizde alâkadarlann iştirakile Kont Ciano'nun, Viyana ve Peşteye meyi seven Yavuz, fazla süsten daima lesmiş bir yıldırım zannı uyandırıyordu: manlı İmparatorluğunun vaziyeti gözö toplantılar yapılması ve mütalealar a sullerine göre talebeye böyle kronolojileri uzak kalmak istemiş ve süse karşı göster Temas ettiği yeri yakıp yıkan, lâkin sa nünde tutularak çok geniş bir istihlâk sa lınması takarrür etmiştir. Bu toplantıîar ve günügününe vak'alan öğretmektense yaptığı seyahatler, devlet adamlan da « bu vak'ayı icab ettiren tarihî, içtimaî ik ima Romayı ziyaret eden bu iki orta Avdiği bu tenezzülsüzlüğün sebebini soran hibinin pençesine dönünce çomaklaşan hası için hazırlanmıştır. Halbuki fabrika önümüzdeki hafta içinde olacaktır. nm bira sarfiyatı mahduddur. Binaena lara: «Vezirler bana zarif ve halka ca bir yıldırım!.. Sanayi Umum Müdürii Reşad da bu tısadî sebebleri araştırmak ve ancak bu rupa memleketi için birer cemile oldukzîb görünmek için süslenirler. Ben ken Hünkâr da ayni zevkin heyecanına leyh bu büyük ve fazla masraflı tesisatın günlerde Ankaradan şehrimize gelecek araştırma dolayısile vak'aya ve tercü tan başka, millî muhitlerde yapılan damei hallere temas etmenin doğru olabile ha serbest müzakerelerle İtalya, ötedendimi kime beğendireceğim?» cevabını kapıldığı için ciridden sonra bınicilik hü amortisnvaiM için mühim bir para tefriki tir. ceği anlaşılmaktadır. Ancak bir tedri beri menfaatlerini müdafaa ettiği bu iki vermişti. Onun şu düşüncesile kendisinin neri göstermek istedi, asil ve terbiyeli a icab etmektedir. Bu vaziyet bittabi fiatŞu vaziyet, buhran yıllarınm tamamen biraz evvelki kıskanc mülâhazası ara tına çarklar çevirtti, hendekler atlattı, lara tesir etmektedir. İnhisarlar idaresi, geçtiğini ve onun icab ettirdiği tedbirle satla arzu edildiği derecede bir randıman devletle daha iyi anlaşabilmişti. elde edilebileceğini ve talebenin de musında ne büyük fark vardı? italya, evvelce Almanya ile, iki memkerrüfer (ileri geri oyunu) hünerleri yap bira imal ve satışı işini üzerine alırsa in rin kaldınlmasında artık mahzur görül hakeme ve temyiz kabiliyetinin inkişaf leketin rejimleri arasında mutlak otorite Hünkâr, bu üzüntülü iç durumundan tırdı ve sonra ordu saflan arasından sü hisar resmi farkı ortadan kalkacaktır. O mediğini göstermektedir. ettirileceğini anlıyan Vekâlet kitabların esasına dayanmadan neş'et eden fikir gene babasının Sadrıazamlar hakkında züldü, Çatalca yoluna düzüldü. Onun at zaman, idarenın fazla masraflı tesisat yeona göre hazırlanmasmı zarurî görmüş rine ufak bir fabrika ile idare etmesi vekarabeti dolayısile anlaşmağa taraftar ki davTanışlannı hatırlamakla kurtula aynattığı, tınsa kalkıp menzile doğru yol tiir. Yeni yazılacak kitablar şimdilik üçü bulunmakla beraber kendi hayatî men bildi. Yavuz, dört Sadnazamını birbiri aldığı sırada herkese parmak ısırtan bir ya Ankaradaki bira fabrikasile bir anlaşortamektebler, dördü de liseler için ol faatlerinin merkezi sikletini orta Avrupa aîdınca idam etmişti, hayatlanna ilişme manzara tekevvün etti: Yaya sulaklann ma yapması icab etmektedir. Bu yapıldımak üzere 7 cilddir. Bunlardan bir kısmı saydığından Almanyanın, Tuna havzadiği üç Sadnazamını ise, hiddet ettikçe, yürüyüş marifeti!.. Sayıları yüzü aşan ğı takdirde bira istihsalâtında maliyet yeni ders senesine yetiştirilecektir. sının ortalarına ve aşağılarına doğru elile döğerdi, ipe sarıp zindana atardı. bu rikâb hademesi, efendilerınin izinden düşecek ve fiatlar da mühim miktarda usarkmasına şiddetle muhalifti. Lâkin Onun oğlu ve saltanatta varisi olmak bir santim bile ayrılmamışlar, gölgeleri cuzlamış olacaktır. İnhisarlar idaresinin KÜLTÜR ÎŞLERİ Habeşistan harbi, İtalyayı kendi hayatî haysiyetile kendisi de istediği gün şu o yüğrük atın ayakları altında çığnene Bomonti fabrikasının tesisatmı satın al haşmetli ve mağrur veziri donsuz, göm çiğnene Çatalcaya ulaşmışlardı. ması hakkmda verilmiş hiçbir karar yokîmtihana girecek talebeler menfaatinin Akdenizde bulunduğuna ve Çöplerin yakılması için lâzım olan fıbunun lâyıkile müdafaası için orta Av leksiz bırakıp serseri devrişler gibi çınl tur. Yalnız, bira istihsalâtı işinin daha Hünkâr, Halkalıpınar menzilinden İstanbul Belediye hududu dahilinde çıplak süründürebilrrdi, hatta öldürtürdü. beri beyninde dönüp dolaşan düşünceyi ekonomik bir tarzda halledlimesi ve fiat rınlar yapılıncıya kadar bunların deni bulunan 178 ilkmektebde bu sene son rupa cihetinden karada arkasını temin ze dökülmesi hususundaki karar resmen O halde niçin üziilmeliydi?.. (1) sınıf imtihanma girecek talebenin mik etmek zarurî olduğuna ikna etmiştir. yerine getirerek Lüi Griüi'ye otuz bm lann ucuzlatılması işi tetkik edilmekte Belediye Riyasetine bildirilmiştir. Dün tarı 8.000 kişidir. Bunlarm 3695 i İstanArtık neş'elenmişri, vezirile tatlı tatlı altın ve üç yüz bin akçe ihsan ederken dir. Bu kanaatin sevkile İtalya, yukarıda Vali ve Belediye Reisinin riyasetinde o bul cihetinde, diğerleri ise Üsküdar, Kakonuşuyordu. Halkahpınara gelindiği solakların şu yaman ayak hünerini de söylediğimiz veçhile Berlinde Kont CiMÜTEFERRtK larak Belediye Reis muavini Ekrem; dıköy ve Beyoğlu cihetindedirler. Ge ano ile Baron von Neurath arasında imvakit bu neş'e kemalini, kadehdaşlann mükâfatlandırmaktan geri kalmadı, kenHeyeti Fenniye Müdürü Hüsnü; Temiz çen sene ilk sınıflara alman talebe miksamimiliği eski halini buldu, bütün ordu dilerine otuz bin akçe bahşiş verdi. (2) zajanan vesika ile orta Avrupada Al Miralay İsmail Hakkının Iik İşleri Müdürü Nusrat toplanarak bu tarı ise 14,000 kişidir. aşılacak dereler, nehirler, ovalar ve dağmanyayı serbest bırakmış ve hatta ikî (Arkası var) ölümü işin ne şekilde tatbik edileceği etrafmlar aîkasında kendilerini bekliyen zafer 200 kız talebe Türkkuşuna Alman devletinin geçen temmuzda an (1) Yavuz, sekiz yxl süren saltanatı sıraGüneş Dil Teorisi heyeti azasmdan da görüşmüşlerdir. Emrin derhal tatbi perisini rüyalanna çağınrken onlar işret smda Sadrıazamlarından Mustafa, Dukalaşmalarını kolaylaştırmıştı. giriyor mütekaid erkânıharıbye miralayı İsma kına geçilerek şimdiye kadar şehrin sıhsofrası başında birleşti. Gritti de kendi kin Ahmed, İskender ve Yunus Paşaları Şimdi de Kont Ciano Belgradda YuHalkı hava tehlikesine karşı hazırhklı öldurtmuştü. Ayrıca ikatlolunan vezlrler de il Hakkı Cen vefat etmiştir. Cenazesi hatini bozacak bir şekilde kırlarda top lerine arkadaşlık ve sakilik ediyordu. başka. Bundan dolayı şairler: «Rakibin öl bugün askerî merasimle kaldırılarak lanan çöpler bundan sonra denize dökü bulundurmak için tertib edilen konfe goslavya Basvekil ve Hariciye Nazın r Hünkâr iliğine kadar haz içindeydi. mesine çare yoktur vezir olsun meğer Üsküdarda ailesi makberesine defnedilecektir. Bir taraftan ihrak fınnlannın ranslar serisine dün İstanbul Kız lise Dr. Stoyadi rviç'le başladığı müzake Şarab, kitar, keman ve nükte onu duman Sultan Selime> demişlerdi. Onun son Sad lecektir. Allahtan rahmet diler, kederli relerle Ital un arkasım orta Avmpa yapılması için teşebbüslere girişilecek sinde devam edilmiştir. lı bir zevkin derinliklerine çekiyor, en rıazamı Piri Paşaya bir gün fırsat düşürup: ailesine beyani taziyet eyleriz. TayAareci Şakir Hazım tarafından ha da tamarr korumağa ve Balkanlarda «Beni de ergeç oldüreceksin. Bari ölümütir. ginliklerine atryor ve tatlı zclzelelerle ku me emir vermeden birkaç saat önce haber Numan Rifat ameliyat oldu va tehlikesi mevzuu etrafmda verilen da ihtilâf lesi bırakmamağa çalışıyor. caklaştmyordu. Bu sarsmtılar, şuur al ver de ahiret yolculuğuna hazırlanayınn konferans, büyük bir alâka ile karşılan Yani İtalya, Avusturya, Macaristan ve Hariciye Vekâleti Umumî Kâtibi NuECNEBİ MEHAFİLDE mış ve 200 kadar talebe Türkkuşuna atında yaşıyan düşünceleri de ayağa kal deyince Yavuz ğulmüş ve «Yerine koyacak man Menemencioğluna. dün. Cerrahpaadamı bulsam arzunu yapmak kolaydı» ceArnavudluk ile olan sıkı münasebetlerine dırmış olacak ki bir aralık cömerd ve ci vabını vermişti. za yazılacağmı beyan etmiştir. şa hastanesinde küçük bir ameliyat yaSeyyah akını başladı dayanarak Yugoslavyayı muhasara ve vanmerd görünmek, vezirinin bir gün ön(2) «Solaklar otuz bin akçe bahşiş aldı pılmıştır. Numan Rifatın rahatsızlığı Evvelki gün Alman bandıralı MilHALKEVtNDE tecrid etmek, Habsburglan tekrar iktidar ce dağıttığı bahşişlere brr nazire yapmak lar. Galata frenk beyzadesi Gritti Padi mucibi endişe değildir. Kendisi operasmevkiine getirmek suretile Yugoslavya weuke vapurile şehrimize gelen 600 seyşahtan otuz bin altın ve üç yuz bin akçe istedi: yondan sonra hastaneden çıkmıştır. Kıy yah dün memleketlerine dönmüşlerdir. Halkevi balosu r.ın vaktile bu hanedanm idaresi altında aldı.» îbrahim, dedi, dün hayli para har Ruznamei Süleymanî dördüncü sefer metli hariciyecimize geçmiş olsun deriz. Dün de Yugoslav bandıralı Kraliçe Mabulunan Hırvatistan ve Sîovenie parçaEminönü Halkevinin tertib ettiği batadın, değil mi? Festival komitesinin riya vapurile şehrimize muhtelif millet lo bu akşam Tokatlıyan salonlarmda lanna iftirak tohumu saçmak istemedi Siz sağ olun velinHnetim, ne gam? müzakereleri lere mensub 400 sejTah gelmiştir. Önü verilecektir. Balonun fevkalâde güzel ğini iftirakçı ve tethişçi Hırvat komita Türk tütünleri ve Almanya Defter yaptırdın mı, kaç akçe çıkBu yaz şehrimizde yapılacak eğlen müzdeki hafta içinde şehrimize yeni olması için hiçbir fedakârlıktan çekinil cılarını himaye etmiyeceğini ve Yugos Bundan bir müddet evvel, Almanya celeri tesbitle meşgul olan Festival ko seyyah vapurları gelecektir. h hazmenden? memiştir. lavya ile îtalya arasmdaki ikhsadî ve ti Üç yüz bin akçeyle otuz bin altın. nın en büyük sigara tröstü olan Reemts mitesi dün Belediyede, Belediye reis carî münasebetleri sağlam ve devamlı ma firmasınm memleketimizden satın muavini Ekremin riyasetinde toplan Çok değil mi? esaslara istinaden kurmak istediğini an * aîdığı tütünleri, serbest dövizini Alman mıştır. Bu toplantıda spor eğlenceleri Bir gönül kazanmak için bir hazilatmıştır. yaya çekmek üzere, maliyetinden daha hakkındaki teklifler tetkik olunmuş ve ne saTfolunabilir Padişahım. Ben de paucuz fiatla, Almanyadan Amerikaya bilhassa Boğaziçinde yapılacak yüzme îtalya, Yugoslavyaya karşı politika * ra döktüm, yürek satın aldım, efendime satmak üzere olduğu hakkmda, çıkarı müsabakalan etrafmda görüşülmüştür. sını değiştirmeği Habeşistan hâdiseleri dua kazandım. lan şayiaların doğru olmadığım yazmış Bu müsabakalara bütün sahil vilâyetesnasında kararlaştırmışh. Bu karannı Gündüz olduğu gibi şimdi de nedimin hk. lerimizin maruf yüzücüleri davet edileilk defa Ingiltere ile Akdeniz üzerinde den üstün olduğunu belli etmek hevesine Buna rağmen tütün piyasamızda dün cektir. Avrupanm muhtelif şehirlerine kapılmıştı. Fakat geceyansı ne askere ya tütüncülük vaziyetini iyi bilmiyen bu hususta broşürler gönderilmesi kayaptığı malum anlaşmada Yugoslavyanın bahşjş, ne ağalara armağan dağıtmak ka bazı simalar hâlâ bu şayiaların tesiri al rarlasmıştır. Adriyatik sahillerinde ve bütün hududbildi. Böyle bir davranış sevincden ziya tında kalmaktadırlar. Bu iddia sahiblelannda mevcud statükoyu muhafaza etIstanbul kitab tâbileri de hayret uyandırırdı, kendinin deliliğine rinin ileri sürdükleri nokta şudur: meği sarih olarak taahhüd etmekle isbat İstanbul Ankara caddesindeki kitab hüküm verdirebilirdi. O sebeble hevesini Almanyanm şark tütünlerine senevî etmişti. yendi, düşüncesini sakladı. Fakat nedimi ihtiyacı 35 36 milyon kilodur. Reemts tâbileri dün akşam aralarında bir topŞimdi Belgradda imzalanan siyasî ve nin binlerce kişiye dağıttığı parayı tek ma tröstü, bu miktarm yüzde seksenini lantı yaparak mesleklerine aid bazı meseleleri görüşmüşlerdir. ikhsadî muahede, Yugoslavya ile italya bir adama bağışlamak arzusu bir kurd alır. Yani senevî 29 milyon kilo tütün Bu arada son günlerde, kitab fiatlarıarasmdaki uzlaşmayı ve anlaşmayı ta • gibi içini kemiriyordu, zevkine sarsmtı alır. Bu miktarm, Alman harmanlarmda İzmir tütünü nisbeti yüzde on beş olnın yükselişi yüzünden uğradıkları müş veriyordu. mamlamaktadır. İtalyaya bakarak Avusduğuna göre beş milyon kilosu İzmir külât dolajnsile kitab basamıyacak vaturya ile Macaristan dahi Yugoslavya Çakır keyif olarak yatağına uzanırken tütününe aiddir. Nitekim bu firma he ziyet e düştüklerini ve bunun memleket Dünkü konferansta hazır bulunanlar ve üstad Turhan Tan (en sağda) verdiğı o arzu içindeydi, uyandığı vakit gene onu sabma Ege mmtakasından her sene 5 kültürü ve irfan hayatı üzerinde yapaile anlaşmak politikasını bir kat daha inkonferanstan sonra kadın şairlerimizin okunan şiirlerini dinlerken yaşar gördü ve atlanıp yola düzüldük milyon kilo tütün alınır. Halbuki bu yıl cağı zararı hükumete arzederek bazı kişaf ettireceklerdir. Gerek orta Avru Eminönü Halkevi, kadın şairlerimizin Nezihenin hayatları ve eserleri üzerinde ten sonra da ayni dileği taşımaktan geri Reemtsma, Egeden 15 milyon kilo tütün haklı taleblerde bulunmağa karar verpada gerek Balkanlarda ve Adriyatik hatıralannı yad etmek üzere dün gece durmuş, herbirinden birer, ikişer mısra okalmadı. Sıkılmıyor değildi, vezirile boy almıştır. Bunun on milyon kilosunu A mişlerdir. denizinde millî hudud ve menfaatlerini Bundan başka eski, Kitabcılar cemi «edebî bir müsamere» tertib etmiştir. Mü kumuştur. ölçüşmeği zül saymaktan geri kalmıyor merikaya satacaktır.> du. Lâkin ona bir ders vermek arzusuna En salâhiyettar makamlardan yaptı yetinin (İstanbul Kitab Basanlar Ku samere mümtaz tarihçi ve ediblerimiz Konferansçı, Şükufe Nihal, Halide korumak için geniş bir uzlaşma ve an ğımız tahkikat, bu noktai nazarın tama rumu) adüe yeniden teşkilini de karar den M. Turhan Tanın, kadın şairlerimiz Nusret, İffet Halim gibi şöhret ve eser laşma politikası takib eden Yugoslavya, dakarşı gelemiyordu. men yanlış ve bu haberin tamamen ya altına almışlardır. hakkmda verdiği konferansla başlamıştır. sahibi kadın şairlerimizi mevzu haricinde İtalyanın uzattığı eli memnuniyetle sık •* Başimrahor Rüstem, aldığı emre uya lan olduğunu göstermiştir. M. Turhan Tan bu konferansında ev tuttuğunu ve bunlardan bahsetmeği tarihe mıştır. Beklenildiği veçhile Belgradda Felsefe konferansı rak o gün yedekte çekilen alay ve sefer Alman fabrikalarınm bu sene mematlan içinden en güzelini seçip getirmiş leketimizden bilhassa Egeden fazla tü«İş» mecmuasının tertib ettiği felsefî velâ şark efsanelerinde şiire verilen kı terkettiğini söyliyerek konferansına niha ki müzakerelerin müsbet neticelere var ti. Başlı başma bir servet temsil eden bu tün almalannm, klering müsaadesi ve konferansların 15 incisi de dün akşam demi anlattıktan sonra ilk kadın tebessü yet vermiştir. M. Turhan Tan konferan ması, orta Avrupada ve Balkanlarda sigerçekten dilber hayvana vurulan eğer Alman piyasalarmda şark tütünü kal Eminönü Halkevinde Dr. Ziyaeddin münün şiir sayüabileceğini, Arablarda ve sını bitirdiği zaman dinleyiciler tarafm yasî vaziyeti iyice anlatmış oluyor. Acemlerde şair kadmlann neden Türk dan uzun uzun alkışlanmıştır. de Mısır eyaletinin birkaç senelik vergi tnaması gibi iki sebebi vardır. O zaman Fahri tarafından verilmiştir. lerden fazla olduğunu anlatmış ve bu veMaharrem Feyzi TOGAY sine tekabül edecek kıymerteydi. Dün, klering vaziyeti müsaid olduğu için AlŞEHIR tŞLERÎ sile ile islâm Arab istilâsı şark ve gar M. Turhan Tandan sonra Şükufe Niordunun en iyi atına binmiş ve en süslü manlar, stok j'apmak üzere fazla tütün hal şair Zerrin Taç ve Mihrünnisaya aid be kol saldıktan sonraki içtimaî vazi tetkıkini anlatmış, bunlardan mısralar oadamı mevkiine yükselmiş olan İbrahim almışlardır. Almanyada işlenmiş İzmir Bayat pirinç unları Paşa, bugün Padişahın yanında pek sö tütününün fiatı bizim paramızla 72 ku Belediye tarafından son zamanlarda yeti kısaca telhis etmiştir. Bundan sonra kumuştur. Bunlardan başka Halid Bayrı Nüshası 5 1înruştur. nük kalıyordu. Zaten o, alay kılığmı bı ruştur. Halbuki Alman fabrikalarınm yapılan teftişlerde piyasada satılan pi meşhur, divan veya mecmua sahibi kadın da Divan edebiyatından iki kadın şairiİzmirde köylüden yaptıkları mubayaa rinç unlarmdan bazılarmm bayat oldu şairlerin edebî ve içtimaî mevkilerini ye Hariç rakmıştı, kıymetli eğer vırrulu atı değişmiz hakkındaki tetkikini söylemiştir. Bu tın vasatî fiatı 65 70 kuruştur. Buna ğu görülmüştür. Buna mâni olmak üri tahlil etmiş, Zeyneb, Diyarbekirli Sırrı, konferanslar arasında da gene kadın şa!ç!* için tirmişti. Sırtında âdi kürklü bir kaftan, imalât, nakliye, fire ve sair masrafları zere kapalı ve açık olarak satılan pirinc Mihri, Ay§e, Hubba, Sıtkı Ümmetullah, irlerimize aid şiirler, kasideler okunmuşSenelik 1400 başında ıniğfer ve altında orta kıratta bir koyarsak fiat 100 kuruşa çıkar. Kr. 2700 Kr. unlarının üzerlerinde imal tarihlerini Ani, Fıtnat, ikinci Fıtnat, Habibe, Saf at olduğu halde Padişaha yoldaşlık ediAltı aylık 750 > 1450 » Bu da gösteriyor ki Almanlann Ame gösteren bir etiket bulundurulmasma tur. fet, Şeref, Feride, Leylâ, ikinci Leylâ, yordu. Üç aylık 400 > 800 • rikaya bizden daha ucuza Türk tütünü karar verilmiştir. Yakında tatbikata geBu edebî müsamere gece saat 12 ye Nigâr binti Osman, İhsan Raif ve Yaşar satmalarına kat'iyyen imkân yoktur. Hünkâr, hakikatte olduğu gibi Bir aylık 150 » Yoktur kadar devam etmşitir. .* çilecektir. , Tarihî tefrika : 70 Yazan : M. Turhan Tan İnhisarlar idaresi ve bira imalâtı Buhranın sonu İbrahim kimdi, Süleyman kîmdi? Gelecek seneden itibaren Biri katre ise öbürü derya, biri nefesse öbürü rüzgâr, biri zerre ise öbürü güneşti! idarenin bu işi üzerine alması muhtemel G. L R. Rejiminin daha fazla tevsii duşunuluyor Yeni tetkikler Tarih tedrisatında değişiklik yapılıyor Maarif Vekâleti bütün tarih kitablarmı yeniden yazdıracak İtalya Yugoslavya |* II Çöplere dair karar Sıhhiye Vekâletinin emri dün Vilâyete bildirildi Halkevinde kadın şairler gecesi Cum hu riyet Abone şeraîti {^
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle