09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 27 Mart 1937 KUçük hikâye Vakti geçince Süt meselesi Kaymak altı sütler şehirde satılmıyacak orogram Mösyö Simonet sokağa çıktığı vakit Simonet, döktüğü gözyaşlarile biraz te Ticaret Odası, süt meselesi üzerinde İSTANBUL: selli bulmuş, intikam almaktan vazgeç geniş bir nefes aldı. 12,30 plâkla Türk musikisi 12,50 havaki tetkiklerini süratle ikmal etmiştir. Elli sekiz yaşında olmasına rağmen mişti. Şimdi, âşıkların buselerini saymak dis 13.05 muhtelif plâk neşriyatı 14,00 Oda, tetkikler ve muhtelif noktalar son 18,30 plâkla dans musiklsi 19,00 dinç ve kendisine sorarsanız, hoşa gide için ağaclann arkasma saklanıyordu. dan alâkadarlarla temaslardan sonra Şehir Tiyatrosu komedi kLsmı (KuyumcuFakat ne de olsa bu iki genc güzel bir cek kadar gencdi de. da ve iki kadın tipı) 20.00 fasü saz heyekaymak ve kremaaltı sütlerin şehirde saYazıhanesine oturduğu vakit masası çift teşkil ediyorlardı: Adımları uyuyor, ti 20.30 Omer Rıza tarafından arabca tılmasmın gıdaî, sıhhî ve iktısadî nokta soylev 20,45 fa^ıl saz heyeti: Saat ayarı nın üstünde bir sürü mektub buldu. Bun Birinin san, öbürünün siyah başı arada [Baştarafı 1 inci sahifede] lardan doğru olmadığmı görmüştür. Betemleke meselesini halletmek salâhiyetin1 21,15 orkestra 22,15 Ajans ve Borsa h a ları açtı, okudu, tasnif etti. Yalnız son sırada birbirlerine yaklaştıkça ahenktar Ankarayı çok beğendim. Yeni Türki haiz değildir. Japonya Uzakşarkta eski berleri ve ertesi günün programı 22,30 lediye zabıtası talimatnamesi de kaymakzarfın yazısı titrek bir elden çıkmıştı âde bir tezad teşkil ediyordu. İki sevgili ko altı sütlerin satışını menetmektedir. Bi yenin çok kısa bir müddet zarfında vücu Alman müstemlekelerini Milletler Cemi plâkla sololar, opera ve operet parçaları23,00 son. nuşuyor, gülüşüyordu. Güneş batarken, ta. Şöyle başhyordu: naenaleyh buna mzamen de imkân yok de getirilen merkezı beni hayrette bırak yetinden almamıştır ki, onun bu işe mü VIYANA: «İyiliğinizi istiyen bir adam, dostunu dönüş yolunu tutmağa başladılar. b. Modern Ankara Türk milletinin azim dahalesini kabul etsin. Alman müstern tur. 18,35 paskalya şenlikleri 19,05 haberlerzun sizi aldattığmı haber vermeği bir va Simonet düşündü: Kendisi Lucienve cesaretinin timsalidir. Biz, Japonlar lekelerini bize Milletler Cemiyetinın te 19,20 ORG KONSERI 19,50 hava, haberOda, bir kilo inek sütünde 28 30 zife addeder. Yarm ailesinin yanına gi ne'in yanmda giderken, genc kız biraz ler, spor 20 opera binasmdan naklen: gram yağlı madde bulunmasmı esas tuta da ayni yoldan yürüdüğümüz için yeni şekkülünden çok evvel Pariste toplanan FAUST OPERASI 23,05 haberler. hava ve deceğini söyledı, değıl mı? Saat altıda çabuk yürüse, hemen nefes nefese gelirrak bu evsafı haiz olmıyan sütun ya hay Türkiyenin gayretlerini lâyıkile takdir e Beşler konferansı vermişti. Halen Beşler saire 23,25 AKŞAM KONSERİ 24,35 son onu Madeleine kilisesinin karşısında bek di. Halbuki delikanlı ile genc kız yürü vanın hastahgı, yahud sütçünün hırsızlığı diyoruz. Yetmiş sene evvel biz de mem konferansı adında bir teşekkül mevcud haberler. leyin, görürsünüz.» müyorlar, uçuyorlardı âdeta. Bu genc aBERIİN: noktasından şehirde satılmaması lâzım leketimizi asrileşbrmek için ayni hummah olmadığına göre, ortada mevzuu bahse Mösyö Simonet'in rengi attı. Nasıl dam, Lucienne için muhakkak ki daha 17,05 eğlenceli yayın 19,05 spor 19,20 faaliyeti göstermiştik. Yeni Türkiye ha dilecek mesele de kalmamıştır demektir. geldiğini tesbit etmiştir. REVU 20,05 konuşma 20.20 PİYANO Lucienne, cici Lucienne onu aldatıyordu, münasibdi. Genclik! Işte Lucienne bunu lihazırda kuvvetle ilerliyen modern bir Yani, Japonya Uzakşarktaki eski Alman MUSIKISI VE ŞARKILAR 20,50 günun arıyordu. Kadınhk çağma gelmiş ve ilk Yalnız, kaymakaltı sütlerin dökülmeöyle mü... sini de iktısaden doğru bulmıyan Ticaret devlettir.» müstemlekelerini kimseye geri vermiye akisleri, haberler 21,15 MUSIKILI BA Lucienne on yedi yaşında bir işçi kız bahar kanununun tesiri altında kalıyor HAR YAYINI 23,05 hava, spor, haberlerRus Japon münasebatı Odası bu nevi sütlerin, pasta, çikolata ve cektir. 23 35 GECE MUSİKİSİ 24,35 gece konuşken Simonet onu gözüne kestirmiş ve du. ondan yapılan sütlü mamulâtta kullanılTakatomi bundan sonra beynelmilel Afrikadaki eski Alman müstemleke ması. Simonet, onlann arkalanndan gider kendisine güzel bir ev döşiyerek gönlüne masında mahzur görmemiştir. BUDAPEŞTE: meselelere temas ederek Japonya ile lerine gelince, bunlar memleketimizi aiâgirmişti, genc kız onu seviyor muydu? ken, hırsı yavaş yavaş dagıhyordu. Her18 35 KONSER 19,35 konferans 20,05 komşulan arasmdaki münasebat hakkm kadar etmez. Muhakkak ki evet. Yoksa hastalığında şeyi tabiî görmeğe başladı: Tabiat ka Bütün bu cihetler Belediyeye bildiridinî yayın 20,40 konferans, şiirler 21,45 da şunlan söylemiştir: OPERA ORKESTRASININ KONSERI tspanya hâdiseleri kendisine o kadar iyi bakar mıydı. nunu hükmünü yerine getiriyordu. Bir Iecektir. 23,05 haberler, gramofon 24,05 ÇİNGE« Sovyet Rusya ile Japonya ara aynalı vitrinin önünden geçerken suratına. Ispanya hâdiseleri maalesef beynel NE ORKESTRASI 1,10 son haberler. Lucienne ne şakrak, ne güzel bir kız Merhum ihtifalci smda ihtilâflı iki mühim mesele vardır. milel bir mahiyet almıştır. Bunun başlıca dı. Simonet onu hiçbir şeyden mahrum yüzünün burusukluklarma, agarmış saçBUKREŞ: Bunlardan birincisi tahdidi hudud, ikin17.20 KONSER: Schubert'in eserleri etmezdi. Fakat buna rağmen gene, iş larına baktı: Bunlar varken mücadele Ziya îçin ihtifal sebebi hâdisenin Avrupanın hayatî bi' cisi de balıkçılık meselesidir. Malumunuz kabil miydi? Iste ona, bulunmaz bir iyite... noktasında ve birçok menfaatlerin çarpış 19,15 EĞLENCELİ KONSER 20,25 konferans 20.45 ŞAN KONSERI 21,25 DANS olduğu veçhile Sovyet Rusya ile Man tığı İspanyada cereyan etmesidir. Eğer ORKESTRASI 22 35 hava, haberler, sporMösyö Simonet bir tiirlü işini düşü lik yapmak fırsatı çıkmıştı. iki genci çuko arasmdaki uzun hudud tahdid edilIspanya Uzakşarkta bulunmuş olsaydı. 22.50 GECE KONSERİ 23,50 fransızca ve nemiyor, Lucienne'in hayali hiç zihnin mes'ud kılmak için onlara servetinin bir miş değildir. Bu yüzden arasıra hâdi kısmını verecekti. Onlar bari bahtiyar den çıkmıyordu. bugün şahid olduğumuz hâdiseler olmaz, almanca haberler 24 son haberler. LONDRA: seler bile çıkmaktadır. Japonyanın millî ve Mançuko meselesinde olduğu gibi, Kimsesi olmıyan zavallı adam, bütün olsun, kendi madem ki saadet yaşını aş18,05 kukla temsili, çocukların zamanı müdafaası bakımmdan Mançuko büyük mıştı. hâdise hiçbir zaman beynelmilel bir ma 20,05 DANS ORKESTRASI 21,05 haber kalbile bu genc kıza bağlanmıştı. bir ehemmiyeti haiz bulunduğundan, ler, hava 21.35 MUSIKİ 22,05 KONSER Simonet, akşam yemeğini yemek için hiyet almazdı. Mösyö Simonet akşama kadar uyuşSovyet Mançuko hududunun bir an evBrahms'ın eserleri 22,35 inşad ve şiir muş bir halde yaşadı. Saat beş buçuğu kulübe gitti. Içinde hâlâ biraz melânkoJaponya Avrupa harbine ler 22.55 OPERA YAYINI 24,15 haDer vel tahdidini istiyoruz. vurunca kendine geldi... Yarım saat li vardı. ler, hava, spor, konuşma 24,40 DANS OR girmiyecek Balık avcılığı meselesini halletmek ü KESTRASI, Istirahat esnasmda haber Kulübde, kendisi gibi bekâr arkadaşsonra, Madeleine kilisesinin karşısında... zere Japon ve Sovyet hükumetleri ara Japonya bittabi Avrupa meselelerile ler. Randevuya gitmeğe karar verdi. Gide larına rasgeldi. Bunlar, göz kırparak. PARİS [P.T.T.]: smda cereyan eden müzakereler henüz de alâkadardır ve orada cereyan eden cek ve gösterecekti onlara... büyük ask maceralarından, metreslerin hâdiseleri tjrkib eder. Ancak herhangi bir 18,05 gramofon 19.05 BÜYÜK KONSERbir anlaşma ile neticelenmiş değildir. Bu 21.05 havadis, hava 21,43 konuşma 22 05 Saat altıda Lucienne oradaydı. Si den bahsediyorlardı. Simonet düşünüyoriki mesele haricinde Sovyetlerle münase sebeble Avrupada harb çıkarsa, mesafe beklenilmiyen yayın 22,35 operet: KORmon«t, ağlamamak için dudaklannı ısır du: Delikanhlar, yasağa, hapse rağmen nin uzaklığı; Japonyanın filen Avrupa NEVTLTN ÇANLARI 24,35 haberler, h a batımız normaldir. dı. Birdenbire yumruğunu sıktı. Genc genc kadmlarla buluşurlar, bunun önü işlerine kanşmasına imkân bırakmamak va 1,05 DANS MUSİKİSİ. Japon Alman anlaşman ne geçilemez. Fakat bu acı hakikati orkıza bir delikanlı yaklaşmıştı. ROMA: tadır. Son zamanlarda Japonya ile Almantaya vurmak istemedi. Içinde müsamaha18,20 dinî musiki ve koro 18,55 hava, kış Zavallı adamın aşkı, hayatınm son Avrupada bir harb çıktığı takdir haberleri ve saire 21 35 turizm haberle ya arasmda imzalanan anlaşma komü kâr bir his vardı. Bıraktı ihtiyar arka aşkı demek ölmüştü. Bundan sonra o arMerhum ihtifalci Zıya de Japonya Almanyanm bulunduğu ta ri 21.45 KARIŞIK MUSİKİ 22.05 piyesnizme karşı mücadele gayesini takib edidaşlan kuruntularile mes'ud yaşasınlar. 22,20 karışık yayın 24,05 haberler havatık kendisine kimseyi dost edinebilir miyMerhum ihtifalci Ziya için bugün bir rafa muzaheret edecek midir? Hakikati, onlardan daha iyi bilmek gu ihtifal tertib edilmiştir. îhtifalci Ziya, yor. Bu anlasmaya îtalyanın iltihak etti24 20 DANS MUSİKİSİ. di? Bir köşeye çekilmekten başka çare Almanya ile aramızda böyle bir aine dair verilen haberler doğru değildir. ruru kendisine kâfi geliyordu. abidelerin muhafazası uğrunda ve tarih si yoktu. Bir köşeye çekilmek ve öliimü işlerinde samimî çalışmalarile tanınmış Esasen Japon Alman anlaşması ne si taahhüd yoktur. Arkadaşlanndan biri: beklemek. NOBETCİ ECZANELER Japon Italyan münasebatı Söyle bakahm, Simonet, daha ağ ve tarihî büyüklerimizi anmak ve unut yasî, ne de askerî mahiyeti haiz değildir. Lucienne sevgilisinin koluna girmiş uBu aksam şehrin muhtelif semtlerinde mamak hususunda gencliği, hayatında Bu anlaşma ile iki devlet sadece komü Italya ile münasebatımız dostanedir. zaklaşırken Simonet düşünüyordu: Bu zmı açmadın, deyince Simonet gülümsi daima ikaza çahşmış olduğu için halk nöbetçi olan eczaneler şunlardır: nizme karjı inzıbat tedbirleri almağı ta Habeş harbinde Habeşler lehinde olan giden, sadakatsiz bir kadın değil, aşktı, yerek şu cevabı verdi: İstanbul cihetindekiler: ve gencliğin dilinde ihtifalci lâkabile ahhüd etmişlerdir, ki, bu da hiçbir za umumî hissiyat halen Italya lehine dönEminönünde (A. Minasyan), Beyazıdda bir daha dönmiyecek aşk. Sizi dinliyorum... Ne bahtiyar in anılmıştır. man beynelmilel mahiyeti haiz bir mesele müş bulunmaktadır. Fakat, söylediğim (Haydar), Küçükpazarda fH. Hulusi), E Zavallı âşık, kendisini aldatan çifti sanlarsınız, bilseniz... Bugünkü ihtifale kendisini ilim ve değildir. gibi, bu, ancak meselenin hissî tarafıdır. yübde (Hikmet Atlamaz), Şehremininde takib etti. mesai hayatında tanıyan dostlarile bir Çeviren: (Nâzım Sadık). Karagümrukte (Suad), SaMevzuubahs anlaşmanm gizli tarafı İki devlet arasmdaki münasebat daima matyada (Rıdvan), Şehzadebaşmda (Üniçok mektebler iştirak edecektir. EyübGencler nihayet bir koruya girdiler. F. VARAL versite), Aksarayda (Ziya Nuri), Fenerde deki kabrini ziyaret için, ihzar edilmiş olmadığı gibi zannedildiği gibi askerî it normal olmuştur. fHüsameddin). Alemdarda (Sırrı Rasim), tifak mahiyeti de yoktur. Japon tngiliz vaziyeti hususî vapur saat on dört buçukta KöpBakırköyde (Hilâl). Bandırmada güzel bir balo verildi rüden kalkacak ve mezanna gidilecekÇin Japon münasebatı îngiltere ile münasebatımız hergün Beyoğlu cihetindekiler: tir. Bu ihtifale iştirak etmek istiyen her Japonyada kabinenin, Çinde de H a biraz daha düzelmektedir. İngilizler taİstiklpl caddesinde (Della Suda), Tepeyurddaş ayni vapurla serbestçe gidebi riciye Nazınnın değişmesi üzerine iki rafından Singapur'da tahkimat yapılması başında rKinyoli), Galatada (Hüseyin Hüslecektir. devlet arasında baslamış bulunan müza üzerine Japonyanm da mukabelede bu nüı, Taksimde (Limonciyan^, Şışlide (Nargileciyan), Kasımpa^ada (Müeyyed), Haskereler durmuştur. Fakat bu müzakere lunacağı ve bilhassa Filipin adalannı al koyde (Nisim Aseo), Beşiktaşta (Ali Rı Beynelmilel mübadele lere yakmda devam edilecektir. Çin vemak istediği hakkında verilen haberler za), Sarıyerde (Nuri). kongresi Üsftüdar, Kadıköy ve Adalardakiler: Japon kardeş milletler olduklan için er tamamile hayal mahsulüdür.» Beynelmilel mübadelâti ticariye konÜskudarda (Selimiye). Kadıköy, Modada Japon büyiik elçısi Tancanın Italyangr esi bu sene Paris sergisinin açılması geç anlasacaklan muhakkaktır. (Sıhhat), Büyükadada (Halk), HeybeUde lar tarafından işgal edildiğine dair alı (Tanas). Müstemleke meselesi münasebetile Pariste yapılacaktır. Konnan son haberlerden bahsederek demiştir greye İstanbul Ticaret Odası da davet Almanya eski müstemlekelerini iste VANDA edilmiştir. mektedir. Bu mesele hakkında Japonya ki: Cumhuriyet Mektebliler Pazan « Bu haberler doğru ise, vaziyst nın noktai nazan gayet açıktır. Bu nokMüsamere Lutfi İlyas kardeşler tai nazara göre, Milletler Cemiyeti müs cidden çok vahim bir şekil almış olur.» 30 mart 1937 salı akşamı Çamlıcayı Cumhuriyet Gazetesinin ve bütün Güzelleştirme cemiyeti Beyoğlunda esG A B Y M O R L A Y mekteb kitabları, kırtasiye. gazete ki Fransız tiyatrosunda büyük bir müSTEFAN ZWEIG'in meşhur "KORKU,, romanından muktebea ve mecmualarm tevzi veridir. samere tertib etmiştir. Bu müsamerenin programı şudur: 1 San'atkâr Naşid kumpanyasile filmi ile artistlik mes'efinin zirvesîne çıkmış oluyor. Sürpik Dudu. 2 Gardenbar artistlerinin numaraBu pazartesi akşamı S A K A R Y A slnemasında lan. Baloda ~bulv.nanla.rdan bir grup 3 Bayan Muzaffer tarafından kon I Bınlerce hava ve deniz tayyarelerinin paraşütlerinin, Amerıka fılosunun I Bandırma (Hususî) Çocuk Esirge celer tertib edilerek sabaha kadar neş'e ve ordosunun iştirakilf vücude eetirilen heyecanlı, meraklı, neşeli bir film ser. me Kurumu menfaatine Belediye salo içinde eğlenilmiştir. 4 Meşhur tenor Bay Tomas tarafınnunda bir balo verilmiştir. Kimsesiz ve muhtaç çocuklarm giyim dan konser. Şehrimizin güzide ailelerinin iştirak ve sıcak yemek almalarını temin için 5 Çok hoşunuza gidecek bir sürpriz. JAMES CAGNEY MARGUER1TE LINDSAY PAT O BRIEN ettiği bu balo şimdiye kadar yapılan ba baloyu tertib eden Çocuk Esirgeme Kulolarm en güzel ve en değerlisi olmuş rumu idare heyetinin bu hayırlı te~ÖLÜM Bugün T Ü R K ' t e saat 1 de matine tur. Baloda garb danslarmdan başka şebbüsü memnuniyetle karşılanmış Millî Saraylar muhasibi mes'ulü Kemillî oyunlar oynanmış, muhtelif eğlen, tır. nan vefat etmiştir. Cenazesi bugün SuAŞK MUSıKi ORiJiNAL DANSLAR ve ŞARKILAR B U G U N adiyede Halimağa sokağında 8 numarah evinden kaldırılarak öğle vakti Suadiye Sergiler için hazırhk Zevkli ve heyecanh bir mevzu Almanyadaki bloke paralar camisinde cenaze namazı kılındıktan Almanyaya mal ihrac edip te eşya be sonra makberei mahsusasına defnedileİktısad Vekâleü bu sene kurulacak oSiNEMASlNDA delleri orada bloke kalmış olan zahire cektir. Mevlâ rahmet eyliye. lan İsrtanbul yerli mallar ve İzrnir serve hububat tacîrleri Ankaraya bir hegileri için Ticaret Odalarına bir tamim yet göndermişlerdir. Heyet, Ankarada Osmanlı Bankası göndermiştir. Tamimde bu sene bu iki İktısad Vekâletile temas ederek bloke Osmanlı Bankasının Galata idarei serginin fevkalâde bir şekilde olması paralarm almması imkânlarını ve bir merkeziyesile Beyoğlu şubesi vezneFransızca sozlü Orijinal şarkılı ve gGzellik zarafet kraliçesl Baş rollerde: Dars kralı hükumetçe mukarrer bulunduğundan de Almanyaya karşı taahhüd edilmiş o leri, gelecek nisanın birinci perşembe CAROLE LOMBARD JORJ RAFT Odaların erbabı ticaret ve sanayii işti lan malların sevkinde devam edilip e gününden itibaren, aşağıda yazılı saatlerde açık bulunacaktır: rake teşvik etmeleri, başlıbaşma pavi dilmemesini öğrenecektir. Avrupa ve Amerîba'da en son kat'ı tecrübelerı ıkmal edilmiş bulunan Adi günlerde: Saat 9 dan 12 ye kadar yon kuramıyacak sanayiin de Odalar Tahlisiye idaresinin bu sene Saat 14 ten 16.30 a > tarafından hep birlikte temsiline hazırCumartesi günleri: Saat 9 dan 12 ye > yapacağı işler lamlması bildirilmektedir. Mezkur Bankanın Yenicami şubes İdareye aid işler için Ankaraya gitveznesinin açık bulunduğu saatler aşaî L L î Y © F E R A H sinemalarmda birden gösterilecektir. miş olan Tahlisiye umum müdürü Necğıda gösterildiği veçhile, halile ipka odominyonların da yardımile ayn bir meddin yarm şehrimize dönecektir. Ayrıca; Mevsimin şaheserler şaheseri: Sinemann 3 harikulâde yıldızı birleşiyor. lunmuştur: «Büyük Okyanus filosu» vücude getiriNecmeddin, Ankaraya Tahlisiye ida(Meşhur Rejisör Ernst Lubitsch'in en büyük filmı) Adi günlerde: Saat 9 dan 12 ye kadar lecektir. resinin bu sene zarfında yapacağı tesiCumartesi günleri: Saat 9 dan 12 ye > İngiltere, 515 milyon nüfuslu, zengin sat ve inşaat hakkmda hazırlanan projeyi götürmüştür. Bu proje evvelce haimparatorluğunu silâhlanma yarışında haMARLENE D i E T R i C H GARYCOOPER zırlanmış olan beş senelik plânm bir rekete getirdi. Bakahm, malî kaynakları parçasıdır. Projeye göre, idare, bu yıl, BUGÜN ^m^^a^^^^m^^mm^^^mı^^m^m^^^^m^^^^mm^^^ FREDRIC MARCH Ingiltereye nazaran hayli mahdud olan Çanakkalede bir radyofar istasyonu ve KATERINE HEPBURN ;pc|( Aşk fedakârlığı ölüm tehlikesi diğer memleketler, yarışa henüz yeni Karadenizle Akdeniz limanlarında ve KRALİÇE MERi başlıyan Ingiltereyi nekadar takib ede Heybeliadada olmak üzere beş yeni feT emaTmda HiSSI CANLI HAREKETLİ HARİKULÂDE BİR MEVZU ner inşa edecektir. bilecekler ve bu korkunc koşuda nekadar MARi STUART Diğer taraftan bu sene Fenerler idadayanabilecekler? Herhalde ilkönce şi Ayrıca; resi satm almarak bu idare elinde kalşecek olan îngiltere değildir. mış olan fenerler devrolunacağmdan ALEVLER İÇİNDE ( Frnsizca sözlii) MIRNA LOY KARY GRANT Tahlisiye idaresinin kadro ve teşkilâtı Vilyam Boyd tarafından) Ayrıca : Paramouot dünya haberleri genişlemektedir. Japonya eski Alman RADVO müstemlekeleı ini geri J verecek değildir!» Yeni Sefirin gazetemize beyanatı G U N A H GECESi ÇELiK KARTALLAR MELEK SON RUMBA ve FİLM SEVİŞMEK ARZUSU CANLI Bugün matinelerdon itibaren A Z A K Sinemas. KARANLIKTA UÇUŞ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle