11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 27 Mart 1937 Amerika Avrupa için ne düşünüyor? Avrupada kopacak bir harb Amerikaya da sirayet edebilir mi? Son zamanlarda, Amerika Cumhurreisi Roosevelt'in, Avrupa sulhuna karş: gene bir alâka beslemeğe başladığı, hatta bıuıu, yakında irad edeceği bir nu tukta mevzuu bahsedeceği yolunda riva yetler işitilmeğe başlamıştır. Amerika ga zetelerinin Avrupa muhabirleri vasıtasi le intişar eden bu habere ilâveten, Pan Ameriken konferansa nazire teşkil etmck üzere, diplomatlardan ve eksperlerden müteşekkil bir konferansın da içtimaa ça ğınlacağı, müzakere ruznamesine, daha şimdiden, silâhsızlanma meselesinin derce dilmiş bulunduğu şayıası dolaşmaktadır Gerçi, bu fazla nikbin mahiyette ha berler, Vaşingtondan gelen bazı tekzib ler üzerine biraz gevşemışse de. ortaya bı defa atılan bu fikir büsbütün kaybolma mış, Norman Davis'in, şeker konferan sında Amerikayı temsil etmek üzere Av rupaya müteveccihen yola çıkması ve Willians Bullitt'in, Amerika Cumhurre isinin tatilini geçirdiği yatta ona refaka etmesi, bu haberlere ümid bağhyanlara cesaret verecek mahiyettedir. Birleşik Amerika hükumetinin Avıu pa sulhu meselesine yakından alâkada olması ihtimalinin hakikaten mevcud bu lunub bulunmadığını kat'iyetle söyleme ğe imkân yoktur. Bu çok mühim meselı hakkında verilebilecek hüküm, ancak ihtimallere bina ettirilebilir. Şurasını unutmamahyız ki, gerek Roosevelt, gerek Birleşik Amerika mıl leti ve hükumeti, Avrupa kültürlerıne ka nşmamağa ve bu hususta hiçbir taahhüdı girmemeğe kat'î surette azimlidirler. A yandan Pıttman'ın, hancıye encümen tarafından kabul edilen bitaraflık karan Amerikalılann bu noktai nazanna kat* bir delildir. Bununla beraber, mutlak bi bitaraflık muhafazası ve muharib dev letlerle yapılacak alış verişlerin gayri meşru telâkki edilmesi hususundaki ka rarlar, Birleşik Amerika hükumetini, Av rupada patlak verecek bir kargaşalığın tehlikelerini idrak etmekten, eski dünya da zuhur edecek bir harbın, günün birin de mutlaka yenı diinyaya da sirayet ede ceğını tahmin eylemekten alıkoyamaz. Bu itibarla, Amerika, doğrudan doğ ' r«ya kendi pazarları için bir teneffu rrrembaı olan teslihat yarışını, bu men fâatine rağmen gene endişe ile karşıla maktan hâlı değildır. Eskı dünyanın gı riştiğı bu delice silâhlanma yarışı, tahrib vesaıti tedariki için yapılan bu rekabe ve bu hasmane propagandalar netice itı barile mahiv ve iflâsa doğru bir gidiş de ğil midir? Birleşik Amerikanın zeki a damlan bunu idrak etmekten geri dur muyorlar. fc,, Bütün bunlar, Amerikalılan ve Cum Hfcurreisi Roosevelt'le etrafındakileri dü ^şündürecek mahiyette şeyler olmakla be raber, Amerika Cumhurreisinin, Avrupa ya karşı hiçbir mes'uliyete girmiyeceği hiçbir taahhüdde bulunmıyacağı ve hiç bir teklif yapmıyacağı muhakkaktır. Ya kında söyliyeceği nutukta, Avrupa sul hunun tahakkukunu çok temenni ettiğin söylemesi mümkündür ve olsa olsa Roosevelt, bunu söylemekle iktifa ede bilir. Amerika, Avrupa sulhunu ve Avru adaki silâhlanma yarışını bu şekilde rşılarken, diğer taraftan, Avrupada lâh imalinde kullanılan iptidaî madde tlarmda müthiş bir tereffü başlamıştır ilterede ve Fransada, gitgide daha zla miktarda sermayenin silâhlanma ine yatınlması, bakır, kurşun, kalay ir ve çinko piyasalarında 1934 senee nazaran müthiş tereffüler husule geiftir. Ezcümle îngilterede, İngiliz esıı birkaç aydanberi sukut halindedir bu sukut, Baldwin kabinesinin, Avam arasında istıhzahını icab ettirmiştir. Bgiltere, dört senelik teslihat programı n 42 milyar istikraz yapmak mecbu iyetindedir. Fransa ilk 5 milyarlık istfkrazdan sonra 3 milyarlık ikinci bir istikraz yapmaktadır. Bütün Avrupa, ileride, insanlan seferber etmek mecburiyetinde kalmamak için, bugün milyarları seferber ediyor. GÜNÜN BULMACASI 1 2 3 4 5 Ö 7 8 9 10 1 • • • • • • • • • • • • • • I GRİPÎN 1 • Giren yere, Grip, nezle, baş ve diş ağrıları girmez. GRİPİN Soğuk algınlığın dan mustarib bir aileyi ihyakâr tesirile iyileştirmiştir. • • Soldan sağa: 1 Çanakkale civarında bir yer. 2 Ehemmiyet, şık. 3 Aslı olmıyan hikâye, içtiğimiz şey. 4 Köle. bir sorma edatı. 5 İnsanın mensub olduğu aile. 6 Uzuvlarımızdan biri. alım satım işi. 7 Masallardaki meşhur hayali dağ, yanardağın fırlattığı. 8 Dayanıklı olmaklık. 9 İki şeyi birbirine iyice kavuşturup sıkıştıran vasıta, büyük anne. 10 Arabca «vermeklik», bazı yerlerde odun ve kömür yerine kaim olan şey. Yukarıdan a^ağıya: 1 Başkasma bakıp üzeırmeklik, bir edat. 2 Genişlik, tehlikesizlik. 3 Elle dokunma, bir sıfat. 4 Eskiden fakirlerin doyurulduğu yer. alfabede bir harfin okunuşu. 5 Beldeler. 6 Şair, mahlukların yaşama kuvvetleri. 7 Bir çiçek, tayfa. 8 Vüeuddeki şişkinlik. geniş değil, yüksek perdedert. 9 Bir edat, arkadas, bir sorma edatı. 10 Yaranm şişip fenalaşması, şüphe. Evvelki bulmacanm halledilmiş şekli 1 2 1 0 GRİPİN Daima yanınızda bulunursa kendinizi gripe, soğuk algınlığına, nezleye karşı sigorta etmiş olursunuz. Gerede sulh hukuk hâkimliğinden: Geredenin Doğancı köyünden Halid oğlu Yunus tarafından ayni köyden Yüzbaşı oğullarından Arif oğlu Osman aleyhine açılan izalei şüyu davasından dolayı mahkemece müddeaaleyh Osmanm ikametgâhı meçhul bulunduğundan ilânen tebligat ifasına ve muhakemenin 20/4/937 salı gününe talik kıhnmış olmakla tebligat makamına kaim olmak üzere ilân olunur. (31315) îstanbul dördüncü icra memurluğundan: Tamamına altı yüz altmış üç lira kıymet takdir edilen Kasımpaşada Hacışaban mahallesinin İmamefendi sokağında eski 4 yeni 1 2/2 numara ile murakkam hanenin evsafı aşağıda yazılıdır: Zemin kat: Toprak bir avlu ve bir aptesane. Birinci kat: Bir sofa üzerinde yüklü bir oda ve bahçeye çıkılır bir kapı vardır. Bahçe: Üç ağac ve bir kuyu mevcuddur. Hudud: Sağ tarafı bahriye amelelerinden Alinin menzili arsası. sol tarafı Hüsameddin menzili bahçesi, arka tarafı Alinin menzili bahçesi, ön tarafı İmamefendi sokağile mahduddur. Mesahası: Altmış altı buçuk metro murabbaı olup bundan yirmi altı buçuk metro murabbaı bina. kalanı bahçedir. İşbu gayrimenkulün tamamı açık arttırmıya vazedilmiştir. Arttırma peşindir. Arttırmıj'a iştirak edecek müşterilerin kıymeti muham minesinin ', c7,5 nısbetinde pey akçesi veya millî bir bankanm teminat mektubunu hâmil olmaları icab eder. Müterakim vergi, tanzifiye, tenviriye ve vakıf borcları borcluya aiddir. Arttırma şartnamesi 27/3/937 tarihine musadif cumartesi günü dairede mahalli mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttırması 3/5/937 tarihine musadif pazartesi günü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edilecek, birinci arttırmada bedel. kıymeti muhamminenin 5c75 ini bulduğu takdirde üstte bırakılır. Aksi takdirde son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gün daha temdid edilerek 18/5/937 tarihine musadif salı günü saat 14 ten 16 ya kadar dairede yapılacak ikinci arttırma neticesinde en çok arttıranın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve iflâs kanununun 126 ncı maddesine tevfikan hakları tapu sicillerile sabit olmıyan ipotekli alacaklılarla diğer alâkaranm ve irtifak hakkı sahiblerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını ilân tarihinden itibaren 20 gün zarfmda evrakı müsbitelerile birlikte dairemize bildirmeleri lâzımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından haric kalırlar. Müterakim vergi tenviriye, tanzifiyeden ibaret olan belediye rüsumu ve vakıf icaresi bedeli müzayededen tenzil olunur. Daha fazla malumat almak istiyenlerin 934/5515 numaralı dosyada mevcud evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anlıvacakları ilân olunur. 3 4 f) KİUİB İİL A YİBİVİE AİL A MİE T BİYİAİD a HİU R A'F AİTİBİLİE ı R • E LİB LİA'TİlİN t,AİRİMİAİB E RİBİLİB Mİİ • İTİİ TiA'Nİ İ İK AİS AİBSİ BİVİAİKİA NİAİDİAİN • İEİFİB D • İLİA LİA BİTİİ RİE TİEİM AİD IİBİZİA'M h : İst. Borsası 26/3/937 PARALAR Sahs Alıs 613. 619. Sterlin 124.75 1?4.75 Dolar 111. Frank 114 120. Liret 125. 80. Belcika Fr. 84. 18. Drahmi 22. 575. 575. îsvicre Fr. 20. Leva 23. 63. Florin 6S. Krotı Cek 70. 75. 21. Siiin Avusturva 23. IMark 28. 7.\ot\ 22. 20. Peneo 23. 21. Lev 14. Dinar 52. 48. Kron tsver 32. 30. Aîtın 1040. 10.41. 247. 248. Banknot Ç E K L E R 617. 618. 0.79175 0.7902 17.2375 17.2075 15.04 15.0162 4.7030 4.6950 88.5737 88.43 3.4750 3.4692 64.5056 64.4012 1.4464 1.4440 22.70 22.6634 4.2334 4.2265 11.4667 U.448? 1.96*50 1.969? 4.1666 4.1734 4.0"50 4.0113 108.2658 108.09 34.6840 U 6T75 Yokohama 2.7740 Moskova 24.65 24.69 Stokholm 4.1434 3.1383 E S H A M Acıhs Kaoanıs Anadolu Sm. % 60 uesin 23.50 23.50 Aslan Cimento 14.45 14.45 İSTİKRAZLAR Acıhs Rapanıs Türk borcu I Pesin » » 1 Vadeli 19.50 19.55 » » II Pesin 18.95 18.95 » » II Vadeli 18.95 18.95 Sıvas Erzurum I 95. 95. T A H V t L Â T Acıhs Anadolu 1 Pesin 41.25 41.25 » I Vadeli 41.40 41.40 n Pesin 41.25 41.25 41.40 » II Vadeli 41.40 Lonrda NewYork Paris Milâno Brüksel Atina Cenevre Sofva Amsterd. Prae Vivana Madrid Berlin Varsova Burfaoeste Üsküdar icra memurluğundan: Manuk Esıneryana borclu Kadıköyünde Altıyolağzı Halidefendi sokak 11 sayılı evde oturan Boğus kızı Bercuhi Terziyanm Kadıköyünde Zühtüpaşa mahallesinde Fener sokağmda sağı tarik arsası, solu Filip damadı, arkası tariki has cephesi Gül sokağile çevrili Selim kadim vakfmdan eski 25, yeni 18 ve 19 sayılı olup Dalyan sokağmda 18 ve Gülizar sokağmda 19 numarayı alan ve bir tapu senedinde mukayyed biri ah şab, biri kârgir ve tamamı (3000) lira kıymeti muhammeneli iki evin açık arttırma ile satılmasına karar verilmiştir. 1 İpotek sahibi alacaklılarla diğer alâkadaranın ve irtifak hakkı sahiblerinin işbu gayrimenkul üzerindeki haklarını, hususile faiz ve masarife dair olan iddialarını evrakı müsbitelerile <20» gün içinde icra dairesine bildirmeleri, aksi halde hakları tapu sicillile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından haric kalırlar. 2 Arttırma şartnamesi icra memurluğu odasmda işbu ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için açıktır. 3 İhale 4/5/937 tarihinde salı günü saat 16 da Üsküdar icra memurluğu odasmda icra kılınacaktır. Şu kadar ki tayin edilen işbu zamanda arttırma bedeli gayrimenkulün muhammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma (15) gün daha temdid edilerek 19/5/937 tarihinde çarşamba günü saat 16 da Üsküdar icra memurluğu odasında en çok arttırana ihalesi icra kılınacaktır. 4 Arttırmıya iştirak için gayrimenkulün muhammen kıymetinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesi veya millî bir bankanın teminat mektubunu tevdi etmeleri lâzımdır. Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak ihale karar pullarını, tellâliye resmini, tapu ferağ harcını vermeğe mecburdur. Daha fazla malumat almak istiyenler 937/3105 dosya No. sile memuriyetimize müracaat edebilirler. Arzu edenlerin tayin olunan zamanda şartnameyi okuyarak hazır bulunmaları veya mümessil gondermeleri ve gösterilen şartlara riayet etmeleri ilân olunur. Beyoğlu birinci sulh hukuk hâkimliğinden: Mari ile Mehmed Akifin müştereken mutasarrıf oldukları (61.000) lira muhammen kıymetli Beyoğlunda Tomtom mahallesinde İstiklâl caddesinde eski 453. 455, 457 ve yeni 449, 451, 455 sayılı iki dükkânı müştemü apartımanla ayni yerde Hacımimi mahallesinin Kumbaracı yokuşunda eski 90 yeni 122, 122/1 sayılı dükkânın tamamı şüyuun izalesi için açık arttırmıya konulduğundan 29/4/937 perşembe günü saat 15 ten 16 ya kadar Beyoğlu mahkemeleri baş" kâtibliğince müzayede ile satılacaktır. Arttırma bedeli muhammen bedelin Tc 75 ini bulursa 0 gün ihale edilecektir. Bulmadığı takdirde 15 inci gününe gelen 14/5/937 cuma günü saat 15 ten 16 ya kadar icra olunacak ve en çok arttırana ihale edilecektir. 1 Gayrimenkullerin tamamı sırf mülk oulp Evkafla alâkası yoktur. 2 Gayrimenkullerin evsafı mahkeme başkâtibi nezdindeki 937/7 No. lı dosyada yazılı bulunduğundan anlamak istiyenler oradan okuyabilirler. 3 İhaleye kadar birikmiş maliye. belediye vergileri, tellâliye müşteriye aiddir. 4 Arttırmıya girmek istiyenler muhammen bedelin ^7,5 nisbetinde teminat akçesi veya ulusal bir bankanın teminat mektubunu getirmeleri şarttır. 5 Arttırma bedeli ihaleden itibaren 7 gün içinde mahkeme kasasına yatırılacaktır. Aksi takdirde ihale bozularak farkı fiat, zarar ve ziyan, faiz bilâhüküm kendisinden alınacaktır. 6 2004 No. lı icra ve iflâs kanununun 126 ncı maddesine tevfikan gayrimenkul üzerindeki ipotek sahibi alacaklılarla diğer alâkadarlar gayrimenkul üzerindeki hakları, hususile faiz ve masrafa dair olan iddialarını ispat için ilân gününden itibaren 30 gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte satış memuruna müracaat etmelidirler. Aksi takdirde hakları tapu kütüğile sabit olmıyanlar satış parasının paylaşmasından haric kalırlar. 7 Şartname mahkeme divanhanesinde herkesin görebileceği yere asılmıştır. Fazla malumat almak istiyenlerin 937/7 sayısile başkâtibliğe müracaatleri ilân olunur. (31311) P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 1 îdare müstahdemini için «440» aded pelerin açık eksiltme ile alınacaktır. 2 Muhammen bedeli «4840», muvakkat teminatı «363» lira olup eksiltme 2/4/1937 cuma günü saat «15 te Ankarada P. T. T. Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 3 İstekliler teminatlarmı îdare veznesine yatırıp alacağı makbuz veya kanunen muteber banka mektubu ve şartnamed'e yazılı vesikalarla eksiltme günü saat «15» te mezkur Komisvona müracaat edeceklerdir. 4 Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım Müdürlüğünden, îstan bulda P. T. T. Levazım Ayniyat Subesi Müdürlüğünden verilecektir. «598» (1442) Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: Mekteb binası dahilinde vücude getirilecek elektrik tesisatı açık eksiltmiye konulmuştur. Keşif bedeli «2066» lira «10» kuruş ve muvakkat teminatı «155» liradır. Eksiltmesi nisanın üçüncü cumartesi günü saat 10 da mekteb binası dahi lindeki Komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin şartnamesini görmek üzere hergün ve eksiltmiye girecek lerin muavven gün ve saatte Komisvona müracaatleri ilân olunur. (1473) I Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğünden 1 Haydarpaşa Limanı arazisinde kâin eski rıhtım binasındaki 5 No.lı ya zıhane aylığı muhammen 2500 kuruş mukabilinde ve bir sene müddetle açık arttırma suretile kiraya verilecektir. Açık arttırma tarihi 8/4/1937 ve saat 15 te Haydarpaşa Devlet Demiryolları Birinci İsletme Müdürlüğünde icra edilecektir. Taliblerin muhammen bedelin vüzde yedi buçuk muvakkat teminat akçesile gereken kanunî vesaikle beraber mezkur gün ve saatte hazır bulunmaları ilân olunur. (1695) 25/3/1937 tarihinde münakasası vapılacağı evvelce ilân edilmiş olan Eskişehir deposuna bir sene zarfmda gelecek takriben 30,000 ton kömürün tahmil ve tahliye işi talib zuhur etmediğinden tekrar münakasava konmuştur. îhalesi 12/4/1937 tarihine musadif cazartesi günü saat 15 te Havdarpaşa gar binası dahilindeki Birinci İşletme Komisyonu tarafından kapalı zarf usulile vapılacıktır. İsteklilerin 562 lira 50 kuruş muvakkat teminatla kanunun ve Resmî Gazetenin 7/5/1936 tarih ve 3297 numaralı nüshasmda intişar etmis olan talimatname dairesinde alınmış vesikalarla tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar Komisvon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler Eskisehir Depo Şefliğile Haydarpaşa Birinci İşletme Komisyonu tarafından parasız olarak verilir. (1715) İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 12/4/937 pazartesi günü saat 16 da İstanbulda Nafıa Müdürlüğünde (624) lira keşif bedelli Pendik Bakterioloji Enstitüsü gübrelik mecra inşaatı açık eksiltmive konulmuştuE. Mukavele, eksiltme. bayındırlık işleri genel, hususî ve fennî şartnameleri, proie keşif hulâsasile buna müteferri diğer evrak dairesinde görülecektir. Muvakkat teminat (47) liradır. İsteklilerin en az (500) liralık bu işe benzer iş yaptığına dair göstereceğ. vesika üzerine Nafıa Müdürlüğünden almış olduğu müteahhidlik ve Ticaret Odası vesikalarile gelmeleri. (1694) Kilis Belediye Reisliğinden: 1 3, 5, 10 amperlik 200 aded elektrik saati açık eksiltme ue satm alınacaktır. 2 Muhammen kıymet 1450 liradır. 3 Muvakkat teminat 108 lira 72 kuruştur. 4 Talib olanlar şartnamesini Kilis Belediye dairesinden istiyebilirler. 5 Eksiltme ve ihale 29 mart 937 pazartesi günü saat 14 te Kilis Belediye dairesinden Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. Talib olanların o gün o saatte müracaat etmeleri. (1489> İdaremizin Kasımpaşadaki arsasma atölye binaları ve malzeme ambarları yaptırılacaktır. İ Teminatı «15 000,» lira olan bu işe aid teklifler kapalı zarfla 2 nisan cuma günü saat 9.30 da Şefler Encümeninde yapılacaktır. 2 Taliblerin «100,000,» liralık bir bina inşaatını yapmış olduklarını tevsik etmeleri lâzımdır. 3 Tekliflerin tetkikinde teklif sahiblerinin bu gibi işlerdeki tecrübe ve ihtısaslarma aid tercih sebebleri araştırılarak en ucuz fiat verene ihale mecburiveti olmıvacaktır. 4 Millî bir banka teminatı mukabilinde idare T 25 nisbetinde avans verebilir. 5 Her türlü izahatla beraber şartname ve projeler «10.» lira mukabilinde Galatada Haydar hanında Fen Servisi Şefliğinden alınacaktır. (1514) istanbul Liman işletme Idaresinden: • • • Tel. 20848 KARDOL sayesinde derhal şifa bulur. Sinir zafiyeti yarım baş ağrıları, baygınlıklar damla ile alınan Denizlinin KARAKURT mükemmel sistemindeki imalâthanesinin meşhur İRMİK UNLAR3N1 «ehrimîzde Tasçılarda kâin12 No.lı mağazada bulabilirsiniz. Kalite ve Fiatları rekabetsizdir. Cerrahpaşa Hastanesi Bevliye Şefi Dr. Beyoglu Istiklâ! cad. ŞeUerci Hac Bek'r üstürde 2 nci Uat. I Tel. 44486 TRAŞ ÇÇaflrılar, konîeranslar, kongreİeT) KEUPETEN GİBİ Askeri Baytar Tatbikat Mektebi Müdürlüğünden: 2 nisan 937 cuma günü saat 14,30 da mektebimizde toplanılarak fen kurbanla Ar rımızın onuncu yıldönümü Ihtifali yapıla Her ay muntazaman çıkmakta olan ve cağından meslektaşlarımızm iştiraklerini buyük bir alâka ile karşılanan san'at mec saygüarımla dilerim. muajsı «Ar» ın üçüncü numarası da neşreIntihaba davet : dümıştir. Zengin bir muhteviyatla intişar Hatay Erkirüik Cemiyetinden: f eden bu kıymetli mecmua, son nüshasın28/3/937 pazar günü saat 14 te Eminönü da tanınmıs imzaların yazılarmı ta^ımak Halkevinde Hatay Erkinlik Cemiyeti, istitadır. Yalnız san'atkârları değil her nevi fa eden idare heyeti yerine yenisini seçmek okuyucuyu faydalandıracak mahiyette olan üzere fevkalâde bir toplantı yapacağmdan bu guzıde mecmuayı bütün okuyucuJan bütün Hataylıların o saatte toplantıda bumıza tavsiye ederiz. lunmaları lüzumunu bildiririz. BlÇAKLARlNlN İÇİNDE Ç YENİ ESERLER Ihsan Arif Derman OPERATÖR D. Cemil Şerif Baydur f Cerrahî hastalıklar ve sinir cerrahisi mütehassısı Cağaloğlu C. H. Partisi Merkezi karşısında Zorlu apartıman No. 16 Pazardan maada hergün saat 2 den 6 va kadar hasta kabul eder Teleton 23289 Zayi 3499 sicil numaralı arabacı ehliyetnamemi zayi ettim. Yenisini alacağımdan hükmü yoktur. Rasim Eminönü Halkevinden27/3/937 cumartesi günü saat 18 de EviZayi Kılıcalipaşa Askerlik şubeS S w r ^ CSCeVnd a t'> S ' B et h zy a dR'i fA th m eMde hMu mizin Cağaloğlundaki merkez salonunda sinden aldığım askerlik terhis tezkee k a a m Î f ' < ^ ^v, ° e d Universite Hukuk Fakültesi ve Evimiz temAl Sel, Orhan Veli, Yakub Sabri, Fazıl sil şubesi üyelerinden M. Fevzi Özeren ta remle nüfus cüzdanımı zayi ettim. YeHusnunım makale. hikâye, şiirleri ve t « rafından (Garb tiyatro tarihine bir bakış) nilerini alacağımdan hükümleri yoktur. cume^erUe ç ı f e n ^ t ı r . Okurlanmıza tavSiye Kiğı kazasının Hulhul köyünden mevzulu bir konferans verilecektir. Davetiye yoktur. Herkes gelebillr. Hüseyin oğlu Zülfü 314 15 mart 1937 tarih ve 89 uncu numaraa Yaşar Nabi, Nureddin Artam, Bürhan Varhk Tiyatro hakkında bir Içonferans RADYORADYO PROGRAMI IVlecmuasını Muhakkak okuyunuz, MERAKLILARI; Bugün çıkan LUKA KFÇECiOGLU inşaat Malzemesi mağazası Galata Mahmudiye cad. No. 15 Tel. 49407 : Lukeç
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle