13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
JMI tSTANBUL CAĞALOĞLU S3yi! W)L\ Telgraî ve mektub adresl: Cumüurlyet, tstanbul Posta Iratusu: tstanbul, No 248 Telefon: Başmuharriı ve evl: 22368. Tahrlı heyeü: 2429a îdare ve matbaa tamı 242S9 24290 umhuri KEMAL Yazan: Tekin « , • 07 •• * in*n uUlîl3rt6SI L\ M3rtl9dı Türk inkılâbı hakkın|a kadar yazılmış eserlerin melidir. Fransız parlâmeltosu Herriot ve doktor Köpr için birer mukaddeme Her gencin elinde bir mahdır. Ispanyadan gönüllülerin geri çekilmesi paskalyadan sonra görüşülecek Tehlike Bertaraf Edildi Acı bir giiniin yıldönümü Dün Edirnede büyük bir ihtifal yapıldı 27 yıl evvel düşman tarafından işgal edilen güzel Edirnebir daha asla böyle bir felâkete uğramıyacaktır Edirne 26 (Hususî muhabirimizden) Edirnenin Balkan Harbinde düşmanlar tarafmdan zaptedildiğı kara ve felâketli güne raslıyan 26 mart, her sene olduğu gıbi bu sene de Türke yakışır bir vakarla yaşatılmıştır. Bu münasebetle Halkevinin salonlarmı ve etrafını kaplıyan binlerce kişiden mürekkeb genc, ihtiyar, kadm, erkek çok kalabalık bir halk kütlesinin iştirakile yapılan ihtifalde öğretmen Kemal Batu bir nutuk söylemiş, 27 yıl önce bugün Edirnenin düştüğü felâkete hiçbir zaman ve hiçbir suretle meydan verılmiyeceğine dair andlar içilmiş ve vurdun müdafaası uğrunda aslan lar gibi dövüşerek canlarmdan geçen aziz şehidlerimız mızıkanm matem havası arasında saygı ve şük j ranla anılmış ve şehıdlıklere çelenkler konulmuştur. Madrid cephesinde milis kıtaatı, solda Barselon hava bombardtmantn da yaralananlar naklediliyor Ispanya harbinin Varabileceği Selâmet sahili Devletler, adına dahilî denilen harbi durdurmak için miiessir müdahale etmek hususunda samimiyetle elbirliği etmek mecburiyetindedirler. Yoksa Ispanya işlerinin er geç bir Avrupa cidaline kapı açması ihtimali çok kuvvetlidir 5 [I Tanca'da bir taarruz Italyan bahriyelileri bir gazeteye hücum ettiler» şehirde büyük heyecan var Kont Ciano bu sabah Belgraddan ayrılıyor Italyan Hariciye Nazırının bu sabah Romadan alacağı talimat üzerine doğruca Ankaraya gelmesi çok muhtemeldir Yugoslavya hükumeti de Italyanın Habeş ilhakını resmen tanıdı r Madrid önündeki harb şiddetle devam ediyor Asya paktı etrafmda uyanan alâka spanya kargaşalıkları zâhirde Halk cephesıle iktidar mevkiıni ele geçiren Londra 26 (A.A.) Ademi mü lemek niyetinde bulunmadığı hakkmda sosyalist, komünist ve anarşistlerin dahale meselesi hakkmda burada bir in teminat vermiş olduğu söylenmektedir. memlekette orta ve hertürl' sağ sınıflarGönüllülerin geri çağınlması meselesi la kiliseye karşı çok şiddeL Sareket et şirah hissi tezahür ebnektedir. hakkmda elde edilen haberlere göre, bu melerinden doğdu. Halk cephesinin üçünİngiliz gazetelerinin İtalyaya karşı cü komünist enternasyonali tarafmdan kullanmakta olduklan lisanın birdenbire babdaki müzakerelere paskalya yortulaihzar ve takviye edılmiş olduğunu iddia değişmesi, zannolunduğuna göre hüku nndan sonra tekrar başlanacaktır. edenler Ispanyol işlerinin böyle bir ak met tarafından yapılmış olan bir tazyik Valencia hükumeti tarafından Milletsülâmelle karışacak şıddetinın menşei Mos eseridır. ler Cemiyetine müracaat vukuu takdi kova olmuştur, derler. Bu dava aslında Hükumet Ciano'nun Sir Eric Drum rinde Ingilterenin bu müracaate muza ispata muhtac olmakla beraber mesele mond'la görüştüğünde serdetmiş olduğu heret etmiyeceği söylenmektedir. Zira sol fırkalarla sağlann bir mücadelesi ha mutalebat dolayısile İtalyayı tatmin et bütün zavahire göre, İngiliz makamab line geçtıkten sonra başta iiçüncü ko mek arzvsundadır. tarafından yapılan tahkikat, muntazam münist enternasyonali erkânı olmak üzeGrandi'nin Roma hükumeb'nin ne a Italyan ordusunun İspanyada müdahalere bütün sosyalistler İspanyada sosyalist demi müdahale taahhüdlerine riayet et de bulunmuş olduğuna dair olan haberhükumet tarafına sempati gösterdiler, ve memek, ne de Londra komitesini terkey[Arkası Sa. 6 sütun 5 tel bunun aksülâmeli de faşistlerin adlarına nasyona'ist denilen sağ tarah tutmaları şeklinde tecellı etü. Almanya ile İtalya General Franco partisine yardım etmeği kendileri içinguya komünistliğe karşı cidalden ibaret bir vazife telâkki ettiler. Zamanla adına RomaBerlin mihveri denilen Italyan Alman anlaşması en bariz vasfını komünistliğe karşı mücadele eylemek işi etrafmda toplamış göründü, ve iki büyük devlet, sanki bilhassa bu iş için fikir ve işbirliği yapmış oldular. O vakte kadarsa gerek Almanya, gerek İtalya, ispanyada General Franco cephesine birçok asker, hertürlü silâh ve mühimmat göndermiş bulunuyorlardı. Onlann bu hareketlerine mukabil İspanyanın sosyalist hükumet cephesine de sosyalist teşekküllerden hertürlü yardımlar gelİ3îordu. Londra 26 (A. İhtilâlcilere mensub 17 tayyareden mürekkeb Bir mecmua «Arab ittihadı fikri, Islâm ittihadı bir filo Musel limanını bombardıman etti fikri kadar boştur» diyor Belgrad 26 (Telefonla) İtalya Hariciye Nazın Kont Ciano tesbit edi len ziyaret programına göre yann (bu gün) öğleden «wel saat 10 da tayyare ile Belgraddan aynlacaktır. Kont Ciano Belgraddan Romaya dönecektir. Maamafih burada ısrarla söy lendiğine göre îtalyan Hariciye Nazın nm yann doğruca Ankaraya gitmesi de çok mtfbtemeldir. Bu hususta yann sa Bağdad 25 (Hususî) Yakında, bah erkenden Romadan talimat alacakTürkiye, îran, Irak ve Efganistan ara br. sında imzalanacak olan Asya paktı BağLondrantn verdiği haber dad siyasî mehafılinde alâka ile mev zuubahsolmakta ve bu paktın şark siyaLondra 26 (Hususî) Belgraddan setinde çok büyük bir ehemmiyeti haiz alınan haberlere göre, İtalya Hariciye olduğu söylenmektedir. Bu mehafil, bu Nazın Kont Ciano Yugoslavyadan TürKont Ciano pakt ile, eski Irak kabinesi tarafından kiyeye giderek Ankarayı ziyaret edecekanlaşmada tesbit edilen program dairesin[Arkast Sa. 5 sütun 5 tel tir. de müsbet esaslara müstenid dostane teş Hariciye Vekâleti Siyasî Müsteşarlığı Numan Rifat Menemencioğlunun tayini tahakkuk ediyor Yugoslavya da Habeş ilhakını resmen tanıdt Avam Kamarasında son Adisababa hâdiseleri Roma 2 6 (A.A.) Stefani ajansı bildiriyor: îtalyan Yugoslaya anlaşmalan bütün gazetelerin ilk sahifelerini doldurmakta dır Gazeteler iki memleketin 1924 de Romada Musolini ile Pasiç arasındaki riki mesaiye avdet etmekte olduklarım ve siyasî anlaşmanın vâsi şümullü ve bilhassa muahededeki «İtalya kralı ve Habeşistan imparatoru» tabırile resmen I talyan imparatorluğunun sarahaten tanınmış olduğunu ehemmiyetle kayd ve tebarüz ettiriyorlar. [Arkasî Sa. 6 sütun 1 de] lllllllllllllllllllllllllltllllllllllinillllMllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIU Amerikalılara iltica eden 700 Habeş, sefaretin önünde boğazlanmış Lloyd George «3000 senelik bir milletin mümessili Ras Desta köpek gibi öldürüldü ve Avrupa milletleri sustu» dedi Fransa hükumet olarak Ispanyaya resmen yardım etmedi, ve orada M. Blum'un riyaset ettiği Halk cephesi hü kumeti bilâkis diğer devletleri Ispanya işlerine müdahale etmemeğe ikna etmek için uğraştı. Fransanın tezi çok açık ve çok kuvvetliydi. Bu teze göre îspanya işlerine müdahalenin bir Avrupa harbi doğuracağı muhakkaktı. Bu felâketin önüne geçmek için bütün dev ]etler Ispanya işlerine müdahale etme mek prensipini kabul etmeliler ve bu babdaki taahhüdlerini ciddiyetle tatbik ve icra dahi eylemelilerdi. Işin sakat bir tarafı şu idi: Her taraf fcarışmazlığa karar verinciye kadar herkes kendi tarafına bir hayli yardım yapmış bulunuyordu. Her iki cephede muhtelif Avrupa milletlerine mensub askerler bulunurken artık bundan sonra kanş,mı YUNUS NAD1 İArkası Sa. 3 sütun 4 tel A.) AddisAba bada Mareşal Graziani'ye karşı ya pılan suikasdi takib eden mezalim hakkmda dün öğleden sonra Avam Kamarasında Hen derson tarafmda*tafsilât verılmiş tir. Hatib, söz söylerken amele fırkası sıralarından infial sesleri yükseli yordu. Henderson, Ad disAbabadaki A Ras Desta oldurülmesinden birkaç dakıka evveı merikan mümessilinin kendi ikamet olduğundan mültecüer dışarı çıkarılgâhma 700 Habeşlinin iltica ettiğıne şa mışlarsa da o anda üzerlerme hücum hid olmu§ olduğunu beyan etmıştır. edilerek adeta hayvan gıbi boğazlanÜç gün sonra Amerıka mümessıli, İ mışlardır. talyan makamatından mültecilerin haHenderson, İtalya hükumetinin bu yatlarına dokunulmıyacağı ve kendileri hâdiseleri kat'iyyen tekzib etmemiş olhakkında nısfet daıresınde muamelede duğunu ilâve etmiştir. Hatib, Ingütere bulunulacağı hakkmda teminat almı§ lArkası Sa. 3 sutun 1 de] Ankara 26 (Telefonla) Hariciye Umumî Kâtibi Numan Rifatin Ha riciye Siyasî Müs teşarlığma, Maliye Müsteşan Faik Baysahn da Maliye Vekâleti Siyasî Müsteşarlığma tayin edilecekleri hakkın daki haberimiz te Numan Rifat ..j ,. , , Menemencioğlu eyyud etmış bulu nuyor. Numan Rifat ve Faik Bay • sal açık bulunan Kayseri ve Gazi Anteb meb'usluklanna namzed gösterildi • İtimadnamesini Cumhurreisine vere ler. rek Anıkaradan şehrimize dönen yeni JalArkast Sa. 6 sütun 4 te\ pon elçisi Takatomi dün bir arkadaşımızı kabul ederek, şayanı dikkat beyanatta bulunmuştur. Japon büyük elçisi Montrö anlaşma smın Japon İmparatoru tarafından tasdikından sonra Japonya ile Türkiye ara sında muallâk mesele olarak yalnız ticaret muahedesi kaldığmı söyliyerek söze başlamış ve demiştir ki: « İki devlet arasında cereyen et mekte olan müzakereler bitmek üzere olEvvelki gece Fatihte, Atpazannda bir duğundan yeni ticaret muahedesınin ya cinayet olmuş, 17 yaşında bir çocuk kendisine tecavüz etmek istiyen bir adamı kında imzalanacağını ümid ediyorum. evinde 8 yerinden yaralıyarak öldür Bunun haricinde Türkiye ile Japonya arasında muallâkta kalmış hiçbir mesele müştür. Dün bir muharririmizin yaptığı tahki yoktur. «Japonya eski Alman müstemlekelerini geri verecek değildir!» Yeni Sefifin gazetemize beyanatı M. Takatemi «Türkiye ile aramızda, yeni imzalanacak ticaret muahedesinden başka hiçbir muallâk mesele kalmamıştır» dedi Evvelkî gece kanb bir cinayet oldu Bir genc, kendisine taarruz etmek istiyen bir adamı bıçaklıyarak öldürdü [Arkası Sa. 5 sütun 4 te} [Arkast Sa. 4 sütun 4 te] M. Takatemi S
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle