16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8 ŞnKat 1937 CUMHUBIYET I Devlet Demiryolları İşletme Umom Mgdarlüğtinden Derince limanına bir sene zarfında vurud edecek maden ve kok kömürlerile muhtelif eşya ve malzemenin 12 ameliyeden ibaret tahmil ve tahliye işi bir sene müddetle aşağıda takribî tonaj miktarile her ameliyenin hizalarında yazılı tahmin bedelleri üzerinden 11/2/1937 perşembe günü saat 15 te Haydarpaşada Gar binası dahilindeki Birinci İşletme Komisyonu tarafından kapalı zarfla eksiltmiye kon muustur. Aşağıda her ameliyenin hizasmda yazılı tonaj miktarı takribidir. Bu miktar ihaleyi müteakıb akid ve imza edilecek mukaveleye esas teşkil etmiyecek ve müteahhid bir sene zarfında Derince limanına vürud edecek maden ve kok kömürlerile muhtelif eşya ve malzemenin tahmil ve tahliyesini taahhüd edecektir. Bu işe girmek istiyenlerin 1718 lira 27 kuruşluk muvakkat temi natla 2490 sayılı kanunun tayin ettiği vesaik ve Resmî Gazetenin 7/5/1936 tarih, 3257 numaralı nüshasında intişar etmiş olan ta • limatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat on dÖrde kadar Haydarpaşada Gar binası dahilindeki Birinci İşletme Komisyonu riyasetine vermeleri lâzımdır. Teklif mektublarında aşağıdaki Iistede gösterilen ameliyelerin va hidi kiyasî fiatlarının her birine yüzde nisbetinde yapılan tenzilât gösterilecektir. Bu şekilde verilmemiş mektublar kabul edilmiyerek red ve iade edilecektir. Bu işe aid şartnameler ve mukavele projeleri parasız olarak Komisyondan dağıtılmaktadır. (435) Ameliyenin Maden kömdrfl ton Tahmin bedeli beher ton için Kr. ROMATİZMA LUMBAGO SiYATiK Omuz, sırt ve Kuyruk sokumu ağrılarını TESKiN ve izale eder. Kok kSmOr ton Tahmin bedeli beher ton icin Kr. Muhtelif eaya ve malxeme ton Tahmin hedeli beher ton için Kr. L Emlâk ve Eytam Bankası Ilânları KIRALIK EMLAK Ziraat Vekâletinden: Sivil ve Askerî San'at mektebinin makine ve demircilik kısımlarından mezun ve yahud ta çiftliklerde ve ziraat müesseselerinde traktör ve ziraat makinelerini kullanmağı hakkile öğrenmiş olup ta yeni açılacak ziraat işlerinde istihdam olunmağa talib bulunanlardan San'at mektebi mezunlarımn sehadetname suretlerini, diğerlerinin ehliyet vesikalarım ve her iki kısım talibin de şimdiye kadar bulundukları işlerden almış oldukları hüsnü hizmet vesikalarile üçer kıt'a fotoğraflarını bir istidaya bağlıyarak tez elden Vekâletimize göndermeleri ve muvazzah adreslerini bildirmeleri ilân olunur. «32» (157) Türkiye Ziraat Bankası ,..^,. İstanbul Şubesinden: Hükumete aid olup bankamız namına Haydarpaşaya gelecek olan buğdaylardan bir sene zarfında değirmen veya depolara sevki icab edecek kısmmın nakli hakkında evvelce ilân edilen açık eksiltme günü 19 şubat 937 cuma günü öğleden sonra saat 14 e bırakılmıştır. Şartnamesi hergün öğleden sonra şubemiz buğday servisinde görülebilir. Teminat akçesi 500 liradır. İsteklilerin mezkur gün ve saatte bankamızda hazır olmalan ilân olunur. (670) I Vapur da 56.844.195 7 4.658.120 27 hilinde vinçle supalan yap mak bu ameli yede rıhtım veya silo iskelesi ne veya vapur güvertesine vermek bırakmak ta dahildir. 2Supalandan 75.050.545 5 10 açık vagona tahmil ve mütekabilen vagon • dan supalan yapmak ve idare vincile va gondan denize vermek veya mütekabilen denizden almak. 3 V i n c i ş t i 7.174.040 15 22 raki olmaksum *Kvr , % J4İ rıhtım veya si »• lo iskelesine veya güverteden vagona tahmil etmek veya mütekabilen. dan alınıp açık araziye nakil v e istif etmek mütekabilen. \ 5 Silo iske Iesine yanaşmış vapur güvertesinden veya silo iskelesinden nakil ve yerleştirmek. 6 Vinc işti • 44.487.260 5 3 *• *• •+***. « 25 ESAS NO.SI MEVKİt VE NEV'İ DEPOZİTO C. 17/1 Galatada Kılınçalipaşa mahallesinde Çöplükiskelesi sokağında 4 numaralı depo. 30 Lira C. 17/2 Ayni yerde 8 No.lı depo. 30 • 343 Burgazadasında Halik volisi. 38 » Mevkileri yukarıda yazılı yerler bir yahud üç sene müddetle kiralanmak üzere açık arttırmıya konulmuştur. tsteklilerin 15 şubat 1937 tarihine musadif pazartesi günü 10 da şube mize gelmeleri. «454» (653) 15.508.109 7 3.193.545 10 İEYVA TUZÜ Akşehir Şarbaylığmdan: ve ondan mütevellid baş ağnlannı defeder. MİDE ve barsaklan kolaylıkla boşaltır. Son derece teksif edilmiş bir toz olup MÜMASİL MÜSTAHZAB LARDAN DAHA ÇABUK, DAHA KOLAY, ve DAHA KAT'Î tesir eder. Yemeklerden sonra almırsa HAZTMSIZLIĞI, MİDE EKŞtLtK ve YANMA LABINI giderir. MİDE VE BABSAKLARI ALIŞTIRMAZ. Ağızdaki kokuyu ve tatsızhğı defe der. MAZON isim ve HOROZ markasına dikkat. Küçük şişesi çıkmıştır, fakat büyük şişesi ekonomiktir. INKIBA Yüksek İktısad ve Ticaret Mektebi Direktörlüğünden: 4 Supalan 40.037.740 16,5 14 Okulumuz eski okurlarmdan tasfiyeye tâbi olup ta evvelce ilân edilmiş olan muayyen vakit zarfında müracaat edenler için 15 şubat 1937 den 21 şubat 1937 tarihine katLar devam etmek üzere son bir imtihan devresi açılmış olduğundan 15 subat 1937 tarihine kadar mektebe müracaatleri. (660) Açık eksiltme ile satış: Çalışır ve hüsnühalde bulunan «60» beygir kuvvetinde ve mazutla işler şakulî sistem bir aded Sömüdizel motörile Bergman markalı 220 volt müte madî cereyan üzerine çalışır iki tevzi tablosu ve iki aded dinamonun ayn ayn ve peşin para ile 29/1/937 den itibaren on beş gün içinde satılmak üzere arttır mıya konulmuştur. Bunlardan motörün denizde çalışan vasıtalarla kullanılır nevidendir. Taliblerin 2490 numaralı eksiltme ve arttırma kanununun hükümleri dahilinde Akşehir Belediyesine müracaat etmeleri ilân olunur. (617) 20 2.098.027 14 raki olmaksızın vagondan tah liye ve açık araziye, m a ğ a z a • ralara nakil v e istif ve müte • kabilen. 7 Vagondan idare vincile açık araziye nakil ve istif ve mütekabilen. 8 Vincsiz 4.683.260 14 3 LÂMBALARI Kordonu, fişi ve 60 watlık lâmbasile Asrî parşömen abajurlu elektrikli divar ZARAFET DEGİŞİKLİK 1.019.910 S A T i E'" Tel. 44963 Peşin 295 krş. 1.283.160 20 10.051.761 13 merakibi bahriyeden küfelerle veya arkalık veya elle çıka rılarak v a g o n a tahmil açık a raziye, m a ğ a zalara nakil v e istif ve müte kabilen. 9 Vagondan olukla tahliye. * 31.871.352 10 Saatle müteahhidden alı 3 Şübelerİ! Beyoğlu, Tünel meydanı Istanbul Beyazıt, Elektrik Kadıköy Elektrik Evi iskele cad. Üsküdar iskele geçidi Büyükada iskele meydanı Eskisehir Orman Direktörlüğünden: 5 5.941.280 Saat 46 Gün 36 Beher ton için V. K. 228.277.040 V. K. bedeli 13 kr. 9 En hos meyva tuzudur. İnkıbazı defeder. Mide, Barsak, Karaciğerden mütevellid rahatsızhkları önler. Hazmi kolaylaştırır. Canlıhk verir. nacak amele İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ BEYOĞLU İSTANBUL II Yevmiye ile alınacak amele 12 Vagonda, mağazada veya vapurda dökme zahire ve saire nin çuvallama ve çuvallann di kilmesi. 110 kr. 20 kr. 1 Eskisehir llinde Mihalıççık İlçesinde hududları şartnamede yazılı Değirmendere Devlet Ormanında numaralanmış ve ölçülmüş 3 3 558 adede muadil 1532 M , 592 Dsm dikili ve 416 adede muadil 3 3 3 3 377 M 767 Dsm devrik ki ceman 1910 M 362 Dsm gayrimamule muadil 974 aded No.lı çam ağacı yirmi gün müVdetle arttırmıya konulmuştur. 2 Arttırma 17 şubat 1937 çarşamba günü saat 15 te Eskisehir Orman Direktörlüğünde yapılacaktır. 3 Dîkili ve devrik ağacların beher gayrimamul metre mikâbı nın muhammen bedeli 457 kuruştur. 4 Muvakkat teminat «655» liradır. 5 Şartname ve mukavele projesini görmek istiyenler bu müddet içinde hergün Eskisehir Orman Direktörlüğüne ve Ankarada Orman Umum Müdürlüğüne müracaat edebilirler. (567)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle