19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYET 8 Kadın terzısi Şubat 1937 Hava tehlikesine karşı halkik alacağı tedbirler Idare ve Belediyelerle halkın yapacakları tedbirlere aid bir kanun çıkarılacak GUNÜN BULMACASI 1 2 3 4 p •« •• > « 7 8 9 10 1 1 •111 1 1 1111 • • • • 9 10 GEMAL BüRüN Bugunden ıtıbaren mevsim sonu münasebetıle modellerini ehven fıatla elden çıkaracağmı müşterilerme bildırir ALLAHDî YARATTIĞI TABİÎ VE SAF ÇOCUK • • • •1 •• • • • | •1• 3 Ağır tahrib bombaları: Gelecek harblerde tayyareler, şernr • *ere, kasabalara, fabrikalara, büyük is100 kilodan fazla ağır bombalardır 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tasyonlara, hatta ekinlere. hasılı orduya ki çok katlı evleri ta bodrumlanna kadar 1 ve memlekete lâzım olan her kaynağa tahrib eder. 1000 kıloluk bir bomba ise o bomba atacaklardır. bütün bir ev blokunu tamamen yıkar. 3 Buna karşı başka milletler gibi biz de Büyük bombalann en çok tesirleri, patL •İL I lama esnasında yaptıkları çok şiddetli tedbirlerimizi alıyoruz. 4 U N• • Bu tedbirlerin bir kısmı askere aid hava tazyikiledir; bundan daha fazla da 5 dir. Bir kısmı da halka ve belediyeiere toprağı yarma ve itme şeklindeki tahrib 6 iddir. Bunlann hepsine birden «Hava kuvvetidir. 7 K İK İ 2000 kiloluk bir bomba 150 metro ldınmlanna karşı korunma tedbirleri» S • LA L iyoruz. İdare ve belediye makamlannın çevresindeki bütün evleri çökertmek şekS • D E• • !Ve halkın yapacakları tedbirlere «Passif linde tesirini gösterir. 10 korunma tedbirleri» ne dair çok yakında Bir tayyare ne kadar bomba taçır? K AİHİE bir kanun çıkacaktır. Bu kanuna daya Bu, tayyarenin cinsine ve yapıldığı Parisli bir kimyagerin keşfi sayesinde nan talimarnameler, devletin belediyelemaksada göre değişir. Çok çevik ve harin ve halkın yapacaklan işleri ve ala • fif olmalan lâzım gelen (av tayyareleri) caklan tedbirleri göstereceklerdir. H a pek az bomba alabilirler. Keşif veya va korunma tedbirlerini almakta ileri gündüz bombardıman tayyareleri 500 gitmiş olan milletlere göre bizim geri kiiogram kadar bomba taşırlar. En çok kaldığımıza şüphe yoktur. Fakat buna bomba taşıyan tayyareler ağır ve bü mukabıl, biz daha evvel hazırlanmış olan yük ve süratleri de az olduğundan ancak milletlerin bılgilerinden ve tecrübelerinden kolayca istıfade edebiliriz ve etme geceleri uçabilirler. Bunlara gece bom bardıman tayyaresi denilir. Bunlar 1000liyiz. 2000 kilo bomba taşırlar. 15000 kilo Kendi kanun ve talimatnamelerimiz gram bomba taşıyanlar da vardır. Umuçıkmcıya kadar ecnebi memleketlerde miyetle kabul edıldığine göre 800 1200 hava korunma işlerine dair halka neleı kilometro uzakta olan bir hedefe 2000 öğretıldıği ve ne tedbirler almdığı hak kılogram ağırlığında bomba götürülüp kındaki faydalı bılgilerden istifade edeatılabilir. rek halkımızı ve alâkalı müesseseleri bu 1 Kilometro murabbaı genişliğindeki GÜZEL BİR CİLDE MALİK OLMAK sahifelerde tenvire çalışacağız. Herkes İÇİN MÜKEMMEL BİR TEDBİR evler blokunu tahrib için «500» kilo için çok faydalı olan bu yazılan okumak Meşhur Parisli mutehassıs JEAN DE gram ağırlığında «100» bombaya ihti ve öğrendığini başkalanna da öğretmek yac vardır ki bu kadar bombayı ancak PARYS'nın uzun ve yorucu tetkıkatı borc sayılmalıdır. 25 ağır bombardıman tayyaresi taşıyabi neticesinde, bütün dünyada büyük bu Avusturyada neler öğretiliyor? muvaffakıyet kazanmış olan yeni bir lir. GÜZELLîk KREMİNIN imalme mu Hava hücumlarına karşı halkın can Viyanada 100 kilometro murabbaı vaffak olmuştur. Beş milyondan fazla ve malını ve memleketin servet ve varlık kaynaklanm tqhlikeden korumak «sivil genişhkte evler sahasını tahrib için kadın tarafından kullanılmakta olan bu «2500» agır bombardıman tayyaresi ve kremin başlıca hassası <havalandırılkorunma» demektir. Bombardıman tayyareleri mevcud ol meselâ Graç şehrini tahrib için 500, mış» olmasıdır ki bu sayede cüd hüceyratınm teneffüsüne müsaid kılar. dukça hava tehlıkesi de durmadan arta Linz şehrini tahrib için 250, Salzburg Gündüz SIAMOISE CREME'i tene mat caktır. Hıç harbetmeyi veya bir savaşa şehrini tahrib için 120 ağır bombardıman ve tabıî güzellıği verir, pudrayı bükanşmayı düşünmiyen bir millet bile bir tayyaresi lâzımdır. Bu hesablar ise bu tün gün sabrt kalmasma medar olur ve denbire taarruza uğnyabilir. Bu sebebie şehirleri müdafaa için tertibat alınmamış yaşlılığın çizgılerini giderir. Cıldı toz hava korunması lâzımdır, ve fena kurul olduğuna göredir. Bir ağır bombardıman lardan ve siyah kabarcıklardan temizmağa asla tahammülü olmıyan bir iştir. uçağı büyük bir para ile yapılır. Bu se lemek ıçın yuzü şayani hayret bir Cold karşı Cream olan GECESİAMOİSE KREMİ Bazılan diyebılirler ki, «hükumet ve beble müdafaa edilen hedeflere Muvaffakıyet ordu, halkı korumakla mükelleftir.» Fa bunlan çok miktarda kullanmak o kadar ile temizlemek kâf.dir. büyük cesarettir ki toplu halde kullanıl teminatlıdır. Aksi takdırde paranız iade kat yapılan bütün hava manevraları gösteriyor ki saldıran tayyareleri karşı • maları mümkün olamaz gibi görünür. olunur. Soldan sağa: 1 86 ncı yaşını idrak eden büyük şalrimız, mustesna mahluk. 2 Habeşistanın en buyuk sehri. 3 Suslu, birbirile aynl yolu takib eden iki hat. 4 Gaye, bir emir 5 Bir emir, eski Mısırlıların en buyul: ilâhlarından bırı 6 Kuçuk zerre, kısa kılıç. 7 Alfabede bir harfin okunuşu, ilim encümenl. 8 Pıillere gelen hikâye edatı, kuvvetli. 9 İçinden tereyagı çıkarılır, bir sayı. 10 Kole, mahkeme azası. Yukarıdan aşağıya: 1 Kuçuk hayvanlar, bir emir. 2 Ayağın bir defa atılışı, dokunma. 3 Japon hukümdarı, fena değil 4 Dumanın bıraktığı kir, giydığimiz şeylerden bir kısmı. 5 Evin üstunü örten. 6 Ağacm dallarını kesip duzeltmek. 7 Mahkemede görülen şey, tavır. 8 Bir emir, atık. 9 Alesta, çocunların çok sevdıği bir sinema artisti. 10 Işarete müteallik, fiillere gelen bir edatın tersi: Evvelki bulmacanın halledilmiş şekli 11 1 Bayanın hakkı var RADYOLİN Dişlcri ve diş etlerini temizleyip pırlanta gibi parlatmak ve uzun ömür temin etmekte rakibsiz bir kudrete tnalik diş macunudur. PLrinç, yulaf, mercimek, buğday, irmik, patates, mısır, arpa, çav • dar, türlü, badem İnhisarlar Umum Müdürlüğünden Pİİ Y AİNİOİBİAİBİA İ Z İ S • İZİUİHİUİR LİAİVİB F İ OİLİB K A R T EİK E • İİMİEİCİE • • İAİDİHİSİAİBİAİH S EİMİİ z • E M İ• E z IM E L E K A L • şA X çocuklarınızı besleyiniz ve bü • yütünüz. Vitamini ve kalorisi bol olan bu özlü unlardan istedik lerini ve sevdiklerini bıktırmıya rak değiştire değiştire yediri • niz. Çabuk büyürler, çabuk diş çıkarırlar. Hasan markasına dikkat. Başka marka verirlerse almayınız ve aldanmayınız. Bütün eczaneler ve bakkallarda bulunur. Hasan deposu: İstanbul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir. HASAN özlU Unlarile Şartnamesi mucibince 26 X 48 eb'adında 500.000 aded şarab mantarı pazarlıkla satın alınacaktır. / Pazarlık 10/11/937 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Ko misyonunda yapılacaktır. Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden almabilir. İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (528) 200 kilo litapon 900 kilo alçı 900 kilo reçine. I Yukarıda cins ve miktarı yazılı 3 kalem malzeme şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. II Pazarlık 16/11/937 tarihine raslıyan salı günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden almabilir. IV îsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 gü venme paralarile birlıkte adı geçen Komisvona gelmeleri ilân olunur. (690) :ı Ne kadar mütecessis Bir Bayan değil mi ? Türk Hava Kurumu Aydın Subesi Baskanlığından: Aydm merkez kazasile Çine, Bozdoğan, Söke, Nazilli ve Karacasu kazalarma aid kurban deri ve barsakları 25/1/1937 tarihinden 15/2/1937 tarihine kadar müzayedeye konmuştur. Buna aid şartnameler, İzmir, Aydm, Denizli, îstanbul, Manisa, Turgudlu, Muğla, Milâs, Uşak Hava Kurumları Şubelerinde görülebilir. Taliblerin ihale günü Aydmda bulunmaları veya o gün telgraf muhabe ratile müzayedeye iştırak etmeleri ilân olunur. (625) * > •%t ^ Ziraat Vekâletinden: Yüksek ve Orta Ziraat ve Ziraat Makinist Mektebi mezunlarından oiup ta Vekâletimiz teşkilâtı haricinde çalışmakta bulunan ve yeni açılacak ziraat işlerinde vazife almak istiyen meslek müntesiblerinin üçer kıt'a fotoğraflarile mezun bulundukları mektebi, mezuniyet tarihlerini, şimdiye kadar üzerinde çahştıkları resmî ve hususî vazife ve işleri ve bu vazife ve işlerden ayrılma sebeblerini ve işe başlama ve ayrılma tarihlerini gösteren bir beyannameyi bir istidaya bağlıyarak tez elden Vekâletimize göndermeleri ve muvazzah adreslerini bildirmeleri ilân olunur. «31» (156) ÇUnkü önündeki sofrada konuşulan mUhim bir mevzuu dinliyor. Günün en mühim meselesi Grip hastalığından ve ihtilâtatından bahsediyorlar. Sofrada oturan Bayan yeni hastalıktan kalkmışhr. Üç gün zarfında yataktan kalkmağa muvaffak olan bu bayan her gün 3 kaşe lamağa ve korumağa mahsus müdafaa tayyarelerıle toplar mevcud olduğu ve işe giriştiği halde dahi taarruz eden tayyareler gene hedeflerinin üzerine geliyorlar ve askerî müdafaaya rağmen bir şehri bombalıyabiliyorlar. İşte o takdırde vuku bulacak hasar ve zaran asgarî hadde indirmek işi sivil korunmanm kendi • «dir. Işin dikkate lâyık ciheti şurasıdır ki en çok hava kuvvetlerine malık olan devletler bu sivil korunmaya en fazla ehemmiyet veriyorlar. Hava kuvvetleri zayıf olanların ise, sivil korunmaya nekadar fazla ehemmiyet vermeleri lâzım geldıği artık kendıliğınden anlaşılır. Halkın havadan uğnyacağı tehlikeyi ve derecesini anlamak için tayyarenin taşıdığı bombaları bilmek lâzımdır. Tayyare bombaları Bunlar, tahrib, yangın ve gaz bom balandır. Hatay Tahrib bombalan hafif, orta, ağır oHatayın istiklâlme kavuştuğu gün lur. İzmır telgraf muhabere memurlarmdan Eyüb Sabri Levenderın bir erkek ço / Hafif tahrib bombalan: cuğu dunyaya gelmiş ve yavruya Hatay Bu da ikiye ayrıhr. Birincısi 1 2 kiismi konuLmuştur. Bu Türk yurdunun lo ağırlığında «Tayyare faresi» adı ı^mini taşıyacak olan yavruya uzun överilen bombalardır. Bunlarm delme mürler ve sıhhatler dileriz. kuvvetleri pek azdır. Ancak canlı hedeflere karşı parçalanarak tesir yaparlar. Yılın kitabı çıktı Ikinci nevi hafif bombalar «50» ki logram ağırlığına kadar olanlardır. Bunlar normal bir beton evin çatısını ve birVazan: Diş Hekimi B. M a l h a s DUz kaç katmı delerler. Tayyarelerin çoğu Maruf Operatör G e n . Cemil'in bu çeşid bombalan taşıyabilirler. önsözil ile 2 Orta tahrb bombaları: Her kütübhane, salon ve evlerde 5 0 1 0 0 kiiogram ağırlığındaki bomokunacak bu halk kitabını heryeıbalar olup 3 4 katlı evleri yıkarlar. de arayınız. Halbuki mühim bir tesir yapabilmeleri de, ancak çok ve toplu kullanılmalarile kabil olur. Bu takdirde, kolayca anlaşılır ki, büyük tahrib bombalanndan gelecek zarar, en büyük zarar değildir. Korunmak için ancak 2 5 metro kalınlığında beton örtülere ihtiyac olan ağır tahrib bombaları yukandaki mülâhaza lardan dolayı ancak en büyük hedeflere karşı kullanılır. Bunlar da askerî mü himmat depoları, silâh, cepane fabrika lan, büyük istasyonlar, endüstri yerleri, hükumet binalan ve benzerleridir. Daha küçük tahrib bombalarımn münferid te sirleri ise azdır. Bunlar çok atılsalar bile korunma çareleri nisbeten kolaydır. Bu bombalara karşı en ziyade caddeleri terketmek ve evlerin gaza karşı muhafazalı bodrumlanna girmek en iyi çaredir. CRĞME SİAMOİSE Her yerde satılır. NEVROZiN almış ve Grip ihtilâtatından kurtulmuştur. S A Ç BAKIMI Güzelliğin En birinci şartıdır. VENüS gibi güzel olmak istiyorsanız; daima: VENÜS KREMİ VENÜS PUDRASI VENÜS ALLIĞI VENÜS RUJU VENÜS RİMELİ VENÜS SÜRMESİ VENÜS BRİYANTİNİ VENÜS ESANSI VENÜS KOLONYASI VENÜS Tuvlaet Sabunu kullanınız. VENÜS müstahzaratı nam ve şöhretini sözle değil, malını bütün dünyaya beyendırmek suretile ispat eden şayani itimad yegâne markadır. Umumî deposu: Eylıyazade Nureddin Ecza, Alât ve Itrıyat deposu, İstanbul PETROL NİZAM Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlânı Nafıa Vekâletinden: İktısad Vekâletinden: Teşviki Sanayi Kanunundan İstifade eden Sınaî Müessese Sahiblerine 9/4/1937 tarihli cuma günü saat 16 da Nafıa Vekâletinde Şose ve Köprüler Reishğı Eksiltme Komisyonu odasmda (136,000) lıra keşif bedelli Erzurum Vllâyetmde Erzurum Ağrı transit yolunda ve Aras suyu üzerinde yapılacak demir horasan köprüsü ınşaatı kapalı zarf usulile eksiltmıye konulmuştur. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak «680» kurus bedel mukabilinde Şose ve Köprüler Reislığinden almabilir. Muvakkat teminat (8 050) liradır. Eksiltmıye girebilmek için isteklilerin müteahhidlik vesikasını ibraz ve demir köprü mşaatmda ıhtisası olan Fabrika olması veya bir taahhüdde yaptığı köprünün bedeli en az 50,000 liraya baliğ olup bu taahhudünü iyi bir surette yaptıklarını ispat etmeleri meşruttur. Teklıf mektublarınm 9/4/1937 cuma gunü saat 15 e kadar Komisyon Reisliğıne verılmesi lâzımdır. c240» (613) İst. Posta T. T. Müdürlüğünden: Sağlık ağızdan başlar Ankara ve İstanbul telsiz istasyonlarının İstanbul piyasasından alınacak 166 kalemden ibaret hırdavat malzemesi ihtiyacı açık eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme 12/2/936 cuma günü saat 16 da İstanbul Teşviki Sanayi kanunundan istifade etmekte olan Sınaî Müesseselerin Yenipostane binası birinci katta İstanbul P. T. T. Müdürlüğünde kanunun 30 uncu maddesi mucibince vermekle mükellef bulunduukları 936 Müteşekkil Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen takvım yılı iş cetvellerini bir istidaya rapten azamî 937 mart nihayetine kadar bedeli 972 lira 80 kurus, muvakkat teminat 72 lira 96 kuruştur. İsmahallmde en büyük mülkiye âmirine vermeleri, aksi takdirde işbu ilân şahsî teklilerin şartnamesini görmek ve muvakkat teminatlarını eksiltme tebhğ makamına kaım olacağmdan, bu müddet zarfında iş cetvellerini vermiyen müesseselerin muafiyet ruhsatnameleri sözü geçen kanunun (36) ncı gününden evvel yatırmak üzere hergün mezkur Müdürlük İdarî kamaddesi mucibince istirdat edileceği ilân olunur. (715) lemine müracaatleri. (503)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle