19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 CUMHURÎYET 8 Şubat 1937 Kendinızi üşütünce ... Baş vuracağınıı ilk tedbir GRiPiN almak olmahdır. GRİPİN HASAN ZEYTiNYAGI Soğuk algınlığına, baş nezlesine ve diğer nezlelere, gripe, kırıklığa, üşütmekten mütevellid bütün ıztırablara karşı bilhassa müessirdir. Safiyeti ve lezzeti itibarile cihanşümul bir şöhrete sahibdir. Şerbet gibi tatlıdır. Tababette içmek suretile kullanıhr, yemeklerde, sala talarda, mayonezde, tatlılarda nefasetine payan yoktur. Kum, taş, En şiddetli baş ve diş ağrılarını böbrek, mesane idrar yolu, bilhassa safra, sarılık ve karaciğer hastaderhal dindirir. hklarında, zaafı umumide bol bol HASAN ZEYTİNYAGI içiniz. Şişesi 50, biiyük 75, tam litrelik teneke 115, şişe 125, 7 i litrelik teneke 600 kuruştur. Hasan deposu: tstanbul, Ankara, Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir. Bel, sinir, romatizma ağrılarında hararetle tavsiye edilmektedir. GRİPİN GRİPİN İcabında günde 3 kaşe alınabilir. Öksürük; Nefes darlığı; Soğuk alğınlığı ve Göğüs nezlelerinden sizi kurtaracak en eyi ilaç budur. Her Eczaneden israrla isteyiniz. REOSÎL GRÎPİN, RADYOLİN diş macunu fabrikasmın mütehassıs kimyagerleri tarafından imal edilmektedir. DUNYADA HER KES POKERPLA^TRAŞ BÎS.TÛN BIÇAĞINI Askerî Fabrikalar Ticaret Kaleminden: Fabrikalar ihtiyacı için miktan ne olursa olsun «levha, boru, çubuk veya külçe halinde» hurda kurşun satm alınacaktır. Bu nevi kurşun satmak istiyenîerin pazarlık için îstanbulda Fındıklıda Askerî Fabrikalar Yollama Âmirliğine, Ankarada Ticaret Kalemine müracaatleri. (672) OKERPLAY.TRAŞ HELiOS Müessesatı Yeni teşhir salonlarımızı ziyaret ediniz. GALATA VOYVODA Cad. No. 124 126 128 Yeni Telefon numaramıza dikkat: 44616 21/12/36 da Ankara HALK PARTİSİ GENEL SEKRETERLİĞİ tarafından tertib edilen fennî müsabakada PHİLCO radyoları 12 rakib arasında BİRİNCİLİGİ kazandı. Daha aşağı fiatlara teklifte bulunan başka markalar olduğuna rağmen PHİLCO radyolarının YÜKSEK EVSAFI nazarı itibara alınarak sipariş PHİLCO'ya verildi ^^ Umumî mümessillik : nun P H I L C O' ZAFERi 1 İdaremiz muhtelif tonluklarda 10 parça mavna, 14 parça da güverteli duba inşa ettirecektir. 2 Bunların pazarlığı 15 şubat 1937 pazartesi saat 10 da îdare Şefler Encümeninde yapılacaktır. 3 «5000» liralık teminatı muvakkatenin pazarlık gününden bir gün evvel İdare Veznesine yatırılması lâzımdır. 4 Pazarlığa gireceklerin bu işlerin ihtısaslan dahilinde olduklarını tevsik etmeleri lâzımdır. 5 Bu işe aid kroki ve şartnameler ve fazla tafsilât Galatada Haydar hanında Fen Servisi Şefliğinden alınacaktır. (594) İstanbul Liman Işletme İdaresinden: Dr. Hafız Cemal Pazardan başka günlerde öğleder sonra saat (2% tan 6 ya) kadar tstan bulda Divanyolunda (104) numaral hususî kabinesinde hastalanru kabul e der. Salı, cumartesi günleri sabar c9 Vz • 12» saatîeri hakikî fıkarava mah sustur. Muayenehane ve ev telefon 22398. Kıshk 21044. ADEMİ İKTİDARA FORTESTİN Erken ihtiyarlıyanlan gencleştirir, yorgun vücudleri dincleştirir. Belgfevşekligini jreçirir, çelik ffibi bir vucud kazandırır E G E E G E G E Lokman Hekim Dahiliye mütehassısı EGE m EGE EGE tm EGE H EGE m EGE m EGE M EGE EGE M EGE Türk Tokatlı idareslnde yeni açılan Çok temiz ve nefis alaturka, alafranga yemekler ve mutena mezeler. Birinci sınıf servis | çok mUsaid fiatler, bir tecrübe kâfidir. Adres: Bahçekapı, Arpacı Han içinde E Lokanta ve Birahanesi E G E E ! E G E BUNDAN BÖYLE BOBREKLEPDE II Oksürenlere: KATRAN HAKKI EKREM m EGE m EGE m EGE m EGE m EGE m EGE m EGE • EGE • EGE m EGE m ^ KENDİ REKLAMINI KENDî YAPACAK Evvelce de ilân edildiği üzere, büyük YENiCE piyangosu 15 Şubatta çekilecek ve 30 Sonkânun tarihine kadar ıdareye teslim edilen kuponlar mukabilinde alınmış bütün kur'a numaraları bu keşideye dahil olacaktır. 30 Sonkânun 937 tarihine kadar teslim edilmiyen kuponların mezkur tarihten sonra hiçbir hüküm ve kıymeti yoktur. Yenice Piyangosunun gördüğü büyük rağbet bu sigaranın yüksek evsahnın sayın halkımızca lâyıkile tanındığma ve takdir edildiğine delildir. Artık YEN1E reklâmdan müstağnidir. YENıCE, harmanının nefaseti ile kazandığı müşterilerini bundan böyle muhafaza edecektir. A R T I K Y E N İ C E BÜTÜN ityaıolCcmil DÖNYADABUHfi5TALIKÛZERİNDE MALUM VE MÛ5TAMEL OLMAMIŞ YENİ BİDTERKIPOLAN LiTYAZOL CEMLi Kum sancılarını keser. Böbreklerde kum teşekkülüne mâni olur. Teşekkül etmiş bulunan kum ve taşların düşmesini temin eder. Kabiliyeti tedaviyesi Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâleti namı na profesörlerimiz tarafından ya • pılan tecrübelerle resmen tasdik edilmiştir. YENİ BiR KEŞIFTIR. Umumî satış deposu: S ARK. MERKEZ ECZA T. A. şirketi Kendi reklâmım kendi yapacak inhisarlar idaresi İstafüokoklardan mütevellid (Ergenlik, kan çıbanı, koltuk altı çı banı, arpacık) ve bütün cild hastalıklarına karşı pek tesırli bir aşıdır Divanyolu No. 113 ISTAFILOKOK AŞISI Sahıb ve Başmutıamrtı Yunu* Nadı Vmumı neşnyafı idare eden Yazı Müdürü: Hihmet Münit En güzel diş macunudur. CumhuTiyet matbaası Dr. ihsan Sami Grip hastahğının yegâne ilâcıdır.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle