14 Ağustos 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8 Şubat 1937 CUMHURİYET ASKERLIK BAHİSLERI Deniz yıllıklarına göre Malaga üzerine hü Bir Fransız gazecum devam ediyor tesine göre IBaştaraft 1 inct bu kuvvetler, müttehid bir cephe teşkil edememişlerdir. Radyo, cumhuriyetçilerin Cordoue eyaleti isrikametinde mübim askerî harekât icra etmiş olduklannı bildirmekte dir. Radyo asilerin şiddetle taarruzda bulunmuş ve cumhuriyetçileri firara icbaı eylemiş olduklannı ilâve etmektedir. Malaga üzerine yapılan yürüyüş hare keti esnasmda asilerin, cumhuriyetçilerin şiddetli mukavemetlerine rağmen mühim mevziler elde etmiş olduklannı da bil dırmektedır. [Baştarafı l inei sahifede] meleri ancak M. Hitler emtia ve sermayelerin serbestçe tedavül etmesine muvafakat ettiği takdirde şayani kabul olabilir. Fakat müstemleke isterken M. Hitler acaba samimî midir? hakikatte Führer'i bir tek müstemleke meselesi meşgul ediyor. O da vasatî ve şarkî Avrupanın müstemlekeleştirilmesidir. M. Hitlerin İngiliz kabinesini tazyik ederken pazarlık unsurlarmı da sıraladığını düşünmek caizdir.> Humanıte, Almanyanm bu talebin den endişe etmekte ve şunlan yazmaktadır: «Lord Halifax'ın yarın M. Eden ta rafından yapılması arzu edilmemiş olan bir işle meşgul olmasından korkuyo ruz. Bu iki taraflı müzakerelere başlanması için Londra fena bir zaman inti hab etmiştir. M. Göbbels'in Hitlerci şeflerinin hiçbiri tarafından şimdiye kadar yapılmamış bir şekilde sulhu tehdid ettiği bir sırada nasyonal sosyalistlerin teşebbüslerini tebrik etmek pek yersiz olur. İngilterenin müstemleke sahasmda esaslı imtiyazlar vereceği ümid edilmezse de girişileceği söylenen müzakerelerin yalnız Kamereron ve Tanganyika müstemlekelerine inhisar etmemesi de vardır. > La Republique gazetesi M. Eden'i Lonrd Halifax ile karşılaştırmaktan bir fayda hâsıl olmıyacağını yazmaktadır. Bu gazete diyor ki: <Bu iki hükumet adamınm düşünceleri arasındaki farklar ne olursa olsun îngilterede garbî Avrupanın sureti katiyede hududlarım tayin edecek olan garb paktı ismile bir pakt akdini elzem addeden büyük bir ekseriyet vardır.» Diğer mütalealar Paris 7 (A.A.) Müstemleke meseleleri hakkında yakında Londrada müzakerelere başlanacağına dair olan haberler hakkında tefsiratta bulunan Echo de Paris gazetesi, harb mes'uliyetini Almanlara yükliyen Versay hükmünün kalkması lehinde bir makale neşretaüştir. La Republique gazetesi, Lord Halifakx'm Almanya ile anlaşmak lüzumuna kani olduğunu ve fakat mümkün olandan fazla birşeyi vadetmiyeceğini yazıyor. Türkiyenin deniz kuvvetlerine bir bakış Yeni, eski 18 gemiden mürekkeb filomuzun umumî tonajı 53,720 ve mürettebatı da 9,200 kişidir 2 Nafıa cephesindeki Dumlupınarlarımız Cumhuriyet Türkiyesi şimdiye kadar 2706 Km. tulünde demiryolu yapmıştır IBaştarafı 1 inci sahifede) Bugün elde edilen mevcud demiryol lan şunlardır: 3840 kilometro Eski geniş hatlar 2670 » Yeni hatlar: Eski dar hatlar: 245 » Yeni dar hatlar: 36 » 6791 » Cumhuriyet hükumetinin inşasmı ya kın bir istikbalde teemmül ettiği yeni hatlar şunlardır: Muhammen masrafı milyon Kilometre lira Son haftada tspanyaya 16000 İtalyan askeri çıkmıs Paris 7 (A.A.) Cebelüttank'tan Royter Ajansına bildiriliyor: Bu sabah Cebelüttank'a gelen bir îngiliz, dün Kadbc'de 10 bin îtalyanın karaya çıkhgını ve geçen perşembe günü de diğer iki vapurdan altı bin îtalyanın Muhriblerimizden biri Karadenizde fırtınalı havada, dalgalar arasında karaya çıktığını görmüştür. Milletler Cemiyeti Askerî Yıllığile Fransız sahillerine düşen cesedler Alman ve Fransız deniz salnamelerinin Noirmoutier (Fransa) 7 (A.A.) donanmamız hakkında verdiklcri malu Sekiz gündenberi halk, Atlas Okyanumatın bir kısmını diin yazmıştık. Müte • sunun sahillerle atmakta olduğu cesedbaki ve sonuncu kısmını da bugün neşreler dolayısile heyecan içindedir. Bu cediyoruz. sedler, idam edilmiş kimselerin cesed Denizaltı filomuz leridir. Bu cesedlerin başlan, kollan ve S denizaltı gemisi yahud elleri yoktur. Birkaç hafta sular 1 Dumlupmar (1931) 950 ton çinde kaldıklanndan deniz hayvanlan çektiği su 4,3 metro, makineleri suyun bu cesedlerin ötesini berisini kopanp yüzünde 3000, dalmışken 1000 beygir yemişler. Deniz de bir hayli kemirmiştir. kuvvetinde, sürati suyun yüzünde 17,5, Son cesed, çarşamba günü akşamı Predalmışken 9 mildir. 6 kovanla mücehhezfail Les'de bulunmuştur. Bu cesedin sol dir. bacağile iki eli yoktu. Cesed, üç tane (Öteki salnamelere göre, Dumlupı gemici düğümü ile gayet mahirane bir nar suyun yüzünde 920, dalmışken 1150 6urette bağlanmışn. İki gün sonra teneztondur, makineleri suyun yüzünde 3000, dalmışken 1400 beygir kuvvetindedir. zühe çıkmış olan iki kimse, Saint Jean Sürati suyun üstünde 17.5, dalmışken Monts'da bir cesed daha bulmuşlardır. 9 5 mildir. Bir tane 10,2 lik top, bir Ertesi günü deniz, karaya iki cesed datane hafıf makineli top, 6 tane 53 lük ha atmıştır. kovanı vardır. 40 tane mayin taşır. Bir Bu cesedlerin îspanyol olduklan tahdefada aldığı mahrukatla, denizin üzeMuhriblerimizden biri sert havada rinde saatte 10 mıl süratle 4000 mil kamin edilmektedir. Son defa denizin kadenizleri yarark ilerliyor tedebilir. Kumanda köprüsü denizin raya attığı cesedin üzerindeki lüks gömsathından 5.30 yüksektir. Periskopunun namesi mürettebatın 2 zabit, 8 neferden leğin kolunun içerisinde «Alicante Ba uzunluğu 12,50 metrodur. 80 metro de mürekkeb olduğunu, birer tane 53,3 lük talla Catabazanes Santander» kelimelerinliğe dalabilir. 12 tane mayin kutusu kovanla mücehhez olduklannı ve ikişer ri yazılı idi. Pantalonunun düğmelerinvardır.) torpil taşıdıklarını yazıyor. de Elaguila markası vardı. 2 Sakarya (1931) 950 ton çekYardımcı gemiler Bu cesedlerin ne gibi şerait ve ahval tiği su 4 metro. Makineleri suyun yüzünYardımcı gemilerimize gelince, Al içinde denize atılmış olduklan bilinde 1600, dalmışken 1 100 beygir kuvveman ve Fransız salnamelerine göre şun tnemektedir. Yalnız bunların birkaç tinde ve sürati suyun yüzünde 16, dal lardır: hafta evvel Fransaya götürülmek üzere mışken 9,5 mildir. Mayin gemileri Saint Nazere'e gelmiş olan esrarengiz (Dığer salnamelere göre, suyun yü1 Yardım (sabık Nusrat) : (1912, gemilerden birine bindirilmiş olup yol • zünde 610, dalmışken 940 tondur. 10 mil süratle katedebildıği mesafe 360 ton 1200 beygir kuvveti 15 mil sü da idam edilmiş ve denize atılmış olduklan tahmin edilmektedir. 4000 mildir. Top ve kovanları Dumlu rat iki tane 5,7 lik top 25 mayinpınarın aynidir. Yalnız mayin taşımaz. Deniz canavarlan, cesedlerin muhte2 Uyanık (sabık întibah) : (1886) 120 metro derinliğe kadar inebilir.) lif noktalara atılmasma sebebiyet ver 600 ton 12 mil sürat 20 mayin. 3 Gür (1930) 750 ton altı tane mişrir. 3 Rasıd, 4 Selânik: Mayin ge 53,3 lük kovan. Belçika Sosyalist partisi umumî misine çevrilmiş romorkörler. (Alman salnamesine göre, suyun yükâtibi de tspanyaya gitti Mayin tarayıcı gemiler zünde 750, dalmışken 960 ton, makineBrüksel 7 (A.A.) Peuple gaze • 1 Hızırreis 2 Isareis 3 Ke leri suyun yüzünde 2800, dalaamışken malreis: (1911 12) 413 ton makine tesi sosyalist fırkası umumî kâtibi M. 1000 beygir kuvvetindedir. Sürati su yun yüzünde 20, dalmışken 9 mildir. leri 850 beygir kuvveti, 14 mil süratj Jean Delvigne'in dün tspanyaya hareket Denizin üstünde 6 ilâ 9 mil süratle üç tane 7,6 lık, iki tane 4,7 lik top, iki etmiş olduğunu yazmaktadır. 14,900 mil, denizin altında 4 mil süratle tane hafif makineli top. Bu zat dahilî harbin sonuna kadar 100 mil katedebilir. Bir tane 10,2 lık sosyalist amele enternasyonalile beynel Hızırreis topçu mekteb gemisidir. Isatop, bir tane 2 lik hafıf makineli topla reis ve Kemalreis gümrük muhafaza teş milel sendikalar federasyonunun daimî mücehhezdir.) murahhası vazifesini görecektir. kilâtına devredılmiştir. 4 Birinci Inönü, 5 lkinci înöM. Delvigne'in vazifesi enternasyo Gambot nü (1927) suyun yüzünde 505, dalmışnaller tarafından gönderilen iaşe ve sıhAydınreis (1912) 502 ton. 14 mil ken 620 ton, çektikleri su 3,5 metro, sürat iki tane 7,6 lık top, iki tane 5,7 lik hiye mevaddmı tevzi ve beynelmilel liva suyun yüzünde 13,5, dalmışken 8,5 mil ile irtibatı muhafaza etmektir. top. sürat. Altı tane 45,7 lik kovan. Bir Sovyet gemisi torpillendi Yağ gemisi (Alman salnamesine göre, bu gemilerin su üstü makineleri 1100 beygir Londra 7 (A.A.) Valladolid Gölcük (1935) Gölcük tersanekuvvetindedir ve süratleri suyun yü sinde yapılan bu gemi 1260 tondur. 10 radyo istasyonunun haber verdiğine gözünde 14,5, dalmışken 9,5 mildir. re, Akdenizde asi îspanyol harb gemimil süratindedir. Bir tane 7,5 luk top ve bir tane de leri, bir Sovyet gemisini torpillemiştir. Denizaltı ana gemisi 2 lik hava dâfi topile mücehhezdir. Saatte 10 mil süratle suyun yüzünde 7500 Erkin (1923) 940 ton 4200 beygir mil, denizin altında da saatte 5 mil sür kuvveti, 13 mil sürat. atle 80 mil katedebilirler. Mürettebleri Motör gambotlar 29 kişidir. Felemenkte yapılmışlardır. 1 ilâ 8 numaralar: (1926) 25 ton, Fransız salname müretteblerinin 48 Zonguldak 7 (A.A.) Zongul su bombalarile mücehhez. kişi olduğunu yazıyor.) dak Halkevi Tarih, Dil ve Edebiyat 11 1 4 15 18 numaralar: (1911. Filonun umumî tonajı şubesi edebiyat geceleri tertibine karar Milletler Cemiyeti Askerî Yıllığına 13) 12 ton, 140 beygi kuvveti, 11 mil vermişrir. Birinci edebiyat gecesi 5 şugöre Türk donanmasında ayrıca gam • sürat, 1 hafıf makineli top batta 86 yaşına giren büyük Türk 21 numara: (1913) 15 ton, 140 beybot, mayin gemisi, karakol gemisi nev'inşairi Abdülhak Hâmide tahsis edilmiştir. den 24 gemi daha vardır. Donanmanın gir kuvveti, 11 mil sürat, 1 hafıf maki Halkevi okuma salonunda yapılan bu yukarıda ismi geçen gemilerinin umumî neli top. toplantıda memleket münevverlerinden tonajı şu kadardır: Müteferrik gemiler ve edebiyat severlerinden büyük bir din2 zırhh 33,100 Necmişevket: 2800 tonluk eski küçük leyici kütlesi hazır bulunmuştur. Halke2 kruvazör 7,200 zırhh, sabih kışla. vi başkanı Akın Karauğuzun bir söyle9 muhrib ve torpitobot 9,760 Muinizafer: 2200 tonluk eski küçük vile açılan bu gecede Muammer Tarhan 5 denizaltı gemisi 3,660 zırhh, torpito mektebi. ve Halis Erginer engin bir alâka ile dinİ8~yekun 53,720 Nakliye gemileri lenen ve çok alkışlanan konferanslar verMürettebat miktarı da şu kadardır: Reşidpaşa: 4458 ton, 10 mil sürat. mişleıdir. Konferanslarda Hâmidin müZabit 1,200 Giresun: 3050 ton, 10 mil sürat: Ma ceddidliği, vatanseverliği, Türkçülük, lâGedikli 1.000 yin deposu. iklik, halkçıhk ve cumhuriyetçilik yolunEfrad 7,000 Yatlar da yüksek hizmetleri anl atılmış ve büyük YekÛn 9,000 Ertuğrul: (1903) 900 ton, 21 mil şairin ancak Atatürk devrinde lâyik olDiğer gemiler duğu değerle tanındığı belirtilmiştir. Topsürat, 8 tane 4,7 lik. Hücum botları Söğüdlü: (1903) 188 ton, 14 mil lantı salonunda Halkevi gencliği adma 1937 tarihli Alman Deniz salname Hâmide kutlama telyazısı çekilmiştir. sürat. sine göre 3 tane hücum botumuz vardır: Yapılmakta ve yapılacak olan 1 Doğan, 2 Martı, 3 Deniz gemiler kusu. (1931) 30 ton, 34 44 mil süratîkisi Hamburgda, ikisi îzmitte inşa edilbir tane 7,6 lık top, iki tane hafif makiAlmanların 1937 salnamesine göre mekte. neli top, iki tane 45 lik torpito kovanı, yapılması mukarrer ve yapılmakta olan 4 mayin gemisi: 1000 ton. makineleri 1500 beygir kuvvrtinde üç gemiler şunlardır: Türk donanması hakkında Milletler motör. Her biri 8 tane su bombası taşır. 2 kruvazör: 8000 ton. Cemiyeti Askerî Yıllıgile en son Alman Mürettebleri 10 kişi, Venedikte Breda 4 muhrib: Tonajlan meçhul. ve Fransız deniz salnamelerindeki malutezgâhlarında yapılmıştır. Fransız sal 4 denizaltı gemisi: Tonajl.arı meçhul. mat bundan ibarettir. r ' Zonguldak Ereğli hattı Diyarbekir Cezre hattı Diyarbekir Siird hattı Burdur Antalya ve sair hatlar 45 250 454 J86 10 18 40 [4 935 82 Limanlar ve rthtımlar Hükumetin inşasmı derpiş etmekte olduğu limanlar ve nhtımlar da aşağıda gösterilmiştir: Muhammen masrafı Yomra nahiyesi halkının bir dileği Trabzondan Hasan İskender, Şaban Haydar, Mehmed Eroğlu, Mehmed Şen, İhsan İskender ve Osman Şen lmzalı ve 442 kelimeli çok uzun bir telgraf aldık. Bu telgrafta deniliyor kl: «Trabzona bağlı Yomra nahlyesinln nüfus fazlalığı, ehemmiyeti ve halkm hükumetle temas için uzak mesafelerden Trabzona kadar gelmelerindekl müşkülâtı gözönünde bulundurup burasının kazaya tahvillni istemiştik. Cumhuriyet hükumetüniz bu haklı müracaatl nazan Itibara alaTak Yomranm kaza olmasııu muvafık görünce merkezln neresl olacağı meselesi ortaya çıktı. , Yurdun bu köşesi şarktan garbe 30 ve deniz kenarmdan cenuba doğru da 60 kllometroluk uzunluk ve derinliğe maliktir. Dlrona Çarşısı bu mıntakanın tam ortasına Isabet ettiği gibi aşağıda göstereceglmiz sebeblerden dolayı da kaza merkezi olmağa en elverişli bir yerdir. 1 Kazanın cenubuna tesadüf eden 23 köyün münakalât İçin istifade ettikleri Kodll yolu Dirona çarşısından geçer. 2 Dirona çarşısı merkezî vazlyette olduğuna göre yeniden teşekkül edecek nahlye ve köylere müsavi uzaklıkta bulunacağından inzlbat noktai nazanndan en müsaid mevkidedir. 3 Dirona çarşısı garbin on iki köyüne en yakın bir mesafededir. 4 Dirona çarşısı Yomranm pazar yeridlr. Halk her türlü mahsulünü burada satmakta ve lhtlyaclarını buradan temin etmektedir. 5 Dlrona köyile çarşı civarındaki bataklıklar evvelce halk tarafından kurutularak buraları mıntakanın en sıhhl bir köşesl haline getlrilmiştlr. 6 Yomranın kaza olması hususundaki dileklerinln kabul edileceglni ardıyan halk on bin lira bedeli keşlfli bir ortamektebin yapısına başlamış ve şimdiye kadar altı bin llralık inşaat bltmlştir. Gene bu cümleden otoak üzere on iki bin lira bedeli keşlfli Hukumet Konağının da yapısı 1lerlemektedir. Vaziyet l>u «ıerkezdeyken kaza merkezlnln başka bir yerde ve köylere gayrimüsaid ve uzun mesafede bir yerde teşekkül edeceğinl duyduk. Bizler Yomranm kaza olmasıru isterken Trabzonla temasm güçlüğünü en mühim sebeb olarak ileri sürmüştük. Yeni kaza merkezimizle Trabzondan daha güçlukle temas edeceğimize şüphemiz yoktur. Bu iddiamızm sıhhatlni isbat için masarifl bize aid olınak üzere Vilâyet Encümeni tarafından müntehib bir heyetin gelip, gezip tetkikat yapmasını teklif ediyoruz. Yukarıkl maruzatımızın yüksek ve alâkadar makamların dikkat nazarlarına iblâğ etmenizi rica ederiz.» Ereğli limanı 10 milyon lira Trabzon limanı 3,5 » Mersin limanı 17 Samsun limanı 13 YekÛn 43,5 Hükumet tarafından inşa edilen yeni demiryollan, eski zamandan kalma tmtiyazlı şimendiferlere ve limanlara ulaşmış olduğundan hükumet eski liman ve şi mendifer tesisatrnı kâmilen satın alarak hepsini hükumet kendisi işletmeğe başlamışnr. Şimdiye kadar mubayaa edilen şimendifer hatlarile îstadbul ve îzmir liman lan işletrae imtiyazlan hükumete geçtikten sonra ve tarifelerde yapılan tenzüât sayesinde kâr getirir bir hale ifrağ olunmuş bulunmaktadır. Bu hatlardan kalan kârlar mubayaa şartlannda yazılı öde me tajcsitlerini kolaylıkla tediyeye kifayet tmekte olduğu gibi devlet demiryollanna da yüzde iki buçuk fazk kâr bırak maktadır. Devlet demiryollannm herşey dahil olduğu halde kıymeti 500 milyon Türk lirası tahmin edilmektedir. Senevî gay risafî kâr miktan ise 23 milyon Türk lirasıdır. Devlet demiryolları için konulan ser mayeye mukabil yüzde iki nisbetinde faiz alıyor, demektir. Demiryolları nakliyatı Tarifelerdeki tenzilât iki sebebden doğmuştur: Depresyon ve otomobil nakliyatının rekabeti. Ayni zamanda yolcu nakliyatında muhtelif hatlarda yüzde elli ile altmış arasında tenzilât yapılmıştır. Tenezzüh seferlerinde bu tenzilât yüzde 75 le 92 arasındadır. Yapılan tenzilâttan büyük istifadeler elde edil miştir. Devlet Demiryollan 1934 senesinde 1,620,342 bilet satmış, 1935 te satılan bilet adedi 2,274,255 e çıkmıştır. Artan yolcu adedinden 1934 sene sine nazaran fazlai varidat ise 540,763 Türk lirasıdır. Ayni zamanda eşya nakliyat tarifele rinde yapılan tenzilât sayesinde 1935 yıhnda 3,778,224 Türk liralık fazla varidat temin olunmuştur. Yollar, köprüler ve bakımları Yollann ve köprülerin inşa ve baıkımı da Nafıa Vekâletinin vazaifindendir. Bu işleri başarmak için alınan yol ver gisine hükumetin verdiği tahsisat ta ilâve olımmalıdır. Vilâyetlerce toplanan yol vergisinin ancak yüzde on beşi Nafıaya devrolunmaktadır. Cumhuriyetin ilânm danberi Nafıa Vekâletinin inşa etmiş olduğu şoselerin yekun tulü 827 kilomet rodur. 1 2 3 4 nan neticeler, bizi bu iş hakkında aydınlatacaktır. Devlet hava yolları ve nakliyatı Devlet Havayollan 1933 te Millî Müdafaa Vekâleti tarafından ihdas o lunmuştur. Havaî hatlar 1935 te Nafıa Vekâletine devrolunmuştur. lngiltereden alman DragonRapid tayyarelerile Ankara ile îstanbul arasındaki seyahat müddeti bir saat elli dakikaya indirilmişi Bundan başka memleketin birçok şe hirleri arasında hava hatlan tesisi düşü nülmektedir. Yabancı hava hatlarile Türk hava hatlarını birleştirmek ve Türkiyenin, Avrupa ile Asya arasındaki hava seferlerinde rol oynaması gayesindeyiz. Bunun için Devlet Havayollan daha büyük tayyareler siparişini düşünmekte dir. Halkı hava yolculuğuna alıştırmak i;in tayyare seferlerini mümkün olduğu kadar ucuza yapıyoruz. Posta ve telgraf Devlet, memleketin bütün şehirlerini birbirine posta, telgraf, telefon ve telsiz :elgrafla bağlamak için büyük bir gayret ierfetmektedir. Posta işleri günden güne inkişaf etmektedir. Postanelere 639 tane lâve olunmuş, pul satan bürolar da 259 :ane fazlalaştırılmıştır. Köylerdeki posta iutulan şimdi 28,481 adedi bulmuştur. Telgraf muhaberatına da çok ehemmiyet verilmektedir. Memleket dahilindeki telgraf hatlarmın yekunu 68,041 kilometroyu bulmuştur. 327 şimendifer istasyo nunda telgrafhane mevcuddur. Radyo istasyonları îstanbul ve Ankara radyolan on senedir hali faaliyettedir. Şimdi her iki is:asyon da Posta idaresi tarafından işle tilmektedir. Ankarada 120 ve 60 kilovatlık iki isîasyon tesis edilecektir. Avrupa için de 20 kilovatlık kısa dalga transmisyon is :asyonu açılacaktır. Bunlar 700 bin Türk lirasına çıkacaktır. 1935 te satın alınan îstanbul Telefon şirketi Posta idaresine tevdi olunmuştur. Şımdıki halde 11 bin abone kabiliyeti vardır. Tevsi edildikten sonra büyük bir inkişafa mazhar olacaktır. Şehirlerarası telefon tesisatına büyük bir ehemmiyet atfetmekteyiz. Gelecek seneler zarfmda Suriye, îran, Irak ve Rusya ile telefon tesisatına gayret edi lecektir. Umumî hizmet sirketleri Eski rejim altında hidematı umumiye sirketleri siyasî emellere istinaden tesis olunurdu. Bunların başlıca gayesi halka hizmet değil, mümkün olduğu kadar çok para kazanmaktı. Maamafih Türk Cumhuriyeti bu hususta ecnebi sermayesinin avantajlarını takdir ederek haricden sermaye gelmesini teşvik etmektedir. Ayni zamanda millî sermayenin de bu gibi işlere yatınlmasını teniç ediyor. lmtiyazlı hidematı umumiye şirketle rinden hükumet Istanbuldaki Su şirketini, Telefon şirkerini, îstanbul Rıhtım şir ketinı satın almıştır. îzmir Liman şirke tile Kadıköy Su şirketinin mubayaası için de müzakerelere girişilmiştir. Cumhuriyet rejiminin hidematı umu * miye işlerinde ve halkm ihtiyacat ve menafiine karşı, împaratorluk rejimi gibi hareketsiz ve ihmalkâr olamıyacağı muhakkaktı. Bu gibi şirketlerin millileştirilmesi bu itibarla gayet tabiidir. Elyevm 340 kasabadan 145 i elek trikleştirilmiştir. Üç şehirde havagazi tesısatı vardır. Tramvay, otobüs, yeraltî şimendiferi olan şehirlerimiz mahdud dur. Türkiyede îmtiyazlı şirketlerin şimdi ye kadar koyduklan sermaye 57 milyon 485,166 liradan ibarettir. Zonguldak Halkevinde edebiyat geceleri Midyatlılarm Adana seylâbzedelerine yardımî Midyat (Hususî) Kasabamız merkez mektebinin talebe ve hocaları ara larmda yirmi bir lira yirmi üç kuruş toplıyarak Adana sej^lâbzedelerine bir yardım olmak üzere Kızılay Kurumuna göndermişlerdir. Yol vergisinin mühim bir kısmı vilâ yetlere, gene yol inşaatı için terkolun maktadır. Küçük köprüleri de vilâyetler 5u ve sulama işleri inşa etmektedirler. 1935 malî senesi zarBu hususta Vekâlet başhca şu saha fında köprüler için 6 milyon lira sarfo larda faaliyete geçmiş bulunuyor: lunmuştur. 1 Bursa ovasını ıslah. Projenin Türkiyedeki şoselerin tolü 30,792 kitatbikına 1919 yılmda başlanmış olup lometrodur. Bunlardan 7550 kilometroNilüfer çaymm taşmasını men için tedsu muhtacı tamir olup 14,064 kilometrobirler alınmaktadır. Ayni zamanda tesisuna da taş dökülmemiştir. Şimdiye kasat sulama işlerini de nazan itibara ala dar 59 büyük köprü inşa olunmuş ve rak ilerlemektedir. Sona ermek üzere bu3,800,000 lira sarfolunmuştur. 24 yeni lunan bu iş 3 milyon liraya malolmak köprü hali inşada olup 20 yeni köprü i tadır. çin de münakasa açılmak üzeredir. Bu 2 Menderes batakhklannı kurut 44 köprü 1,586,000 liraya mal olacakmak ve bilhassa Cellâd gölünü ıslah et tır. mek. Bu proje 3 buçuk milyon liraya Otomobil ve kamyon nakliyatı çıkmaktadır. Otomobil ve kamyon nakliyatını müm3 Çubuk barajı: Ankara civannkün olduğu kadar demiryolu nakliyatı daki Çubuk barajı bitmiştir. 4,000,000 nın mütemmimi olarak kullanmak arzusu Türk lirasına malolmuştur. beslenmektedir. Irandan Trabzona ka Ayni zamanda içılecek su meselesinin dar olan şose üzerinde kamyonla yolcu halli için de Çubuk barajında 600,000 nakliyatı bu hususta yapılan büyük te lira sarfile süzgeç tertibatı vücude getirilşebbüslerden biridir. Bu tecrübeden alı miştir.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle