11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8 Şubat 1937 CÜMHURÎYET SON TELEFON HABERLER.. TELGRAF ve TELSiZLE Doğu vilâyetlerînde bayındırlık işleri Umumî Müfettiş Tahsin Uzer, yapılacak işleri anlatıyor . | SON HATIRALAR: Halid Ziya Uşaklıgil Amerika Cumhurreisine yapılan yeni hücumlar M. Roosvelt'in âli mahkemeyi ıslah için hazırladığı proje etrafında tenkidler devam ediyor SARAY ve ı IHEM A NALINA MIH1NA Uç hediye Sulh perisinin rahat rahat oturabileceği memleket merikada çıkan Neu) York Sun gazetesi, Paristeki daimî muhabirini Avrupada, mühim bir anket yapmağa memur etmiş. Adl M. William Bird olan bu eski ve tanmmış gazeteci, Cumhuriyet idarehanesine gelerek bizimle görüştü. Bu Amerika gazetesinin yapnrdığı anketin mevzuu şudur: Avrupa, harbe mi doğru gidiyor, yoksa sulha mı? Harb olursa, bunun nereden çıkması ihtimali vardır? Amerikah meslektaş söz arasında* bize, şunları söyledi: « Eskiden Balkanlar, bir harb ocağı idi; fakat şimdi vaziyetin, çok değismiş olduğunu görüyorum. Belgrad ve Sofyadaki tetkik ve müşahedelerime nazaran, Yugoslavya ve Bulgaristan sükun içindedir. Türkiye de öyle. Ben, Avrupada, yeni bir harb patlarsa, bunun Balkanlardan ve Türkiyeden çıkmıyacağına eminim. Buna mukabil, garbî ve bilhassa Merkezî Avrupa, daha heyecanlı ve daha endişe verici mıntakalar teşkil ediyor. Buradan Romanyaya gideceğim. Orada da ayni vaziyeti göreceğimi ümid ediyorum. Herhalde, Balkanlar ve Türkiye çok değişmiş ve eskisi gibi harb kaynağı olmaktan çıkmıştır.» NevYork 7 (A.A.) Siyasî mehafille gazeteler, adlî ıslahat projeâi dolayısile hayret izhar etmektedirler. Eski Cumhurreisi M. Hoover, bu projenin cumhuriyet müesseselerinin esasına dokunmakta ve âli mahkemeyi kontrol altına koymakta olduğunu söylemiş ve kanunu esasinin tadili hakkında bir referandum yapılması tavsiyesinde bulunmuştur. NevYork Herald Tribune gazetesi, bu projenin âyan meclisini, Milletler Cemiyetile Amerika arasmda vaktile çıkmış olan ihtilâfa müşabih bir ihtilâfa sürükli lif rey verenlerin demokrasiye karşı semyeceğini yazmaktadır. pati duyduklanm isbat etmiş olacaklarıGazetelerin tenkidleri na şüphe yoktur.» NevYork Herald gazetesi her zamanNevYork 7 (A.A.) Amerikan matbuatı yüksek mahkemenin ıslahı hak ki gibi Reisicumhurun siyasetini tenkid kında M. Roosevelt tarafından hazırla etmektedir. Bu gazete diyor ki: «M. Roosevelt teessüfe şayan samiminan kanım lâyihasını uzunuzadıya tenkid yetle müdahalesinin hakikî sebeblerini etmektedir. M. Baltimore bu lâyihanın parlamen gizlemek istiyor. Fakat hakikatte kimsetoya tevdii Büyük Harbdenberi vukua ge yi aldatmıyor.» nıımmımniıımnilılllllllllllllllllllütllllllllllllllllllllllllllılınıra'""""• Geçenlerde Ankarada toplanmış olan Umumî Müfettişler kongresinde memleiceti çok yakından alâkadar eden mühim kararlar verildiğini yazmıştık. Kongre den dönen Üçüncü Umumî Müfettiş Tahsin Uzer bir muharririmize şu izahab len dahilî hâdiselerin en vahimi olduğuvermiştir: nu beyan etmiştir. « Dahiliye Vekilimiz Şükrü KayaNevYork Times gazetesi lâyihaya nm başkanhğı altında Umumî Müfettişkarşı sarahaten cephe almakta ve şunlan erin kongre halinde toplanışı ve sonra yazmaktadır: «M. Roosevelt'in bu hareketi, Ame tyrı ayn Vekillerle temasları, memleket rikan demokrasisinin dayandığı salâhiyet için çok faydalı olmuştur. Bilhassa Başmüvazenesini esash bir surette bozacak vekil İsmet İnönünün Müfettişler kongresine önem vermeleri ve onlan günlerce tır. M. Roosevelt'in siyasî dostlan ve düş Heyeti Vekile huzurunda dinlemeleri vemanlan kendisinin halkı haberdar etme rilen kararlarm idare hayatımızda dikkaden evvel lâyihayı kongreye vermesine e şayan iyi neticelerle karşılanacağmda teessüf edeceklerdir. Bu lâyihaya muha şüphe bırakmamıştır. Polonyanın yenî sanayi merkezi Danzing yeni karışıklıklar arefesinde tule nehrinin mültekasmda ihdas edi lecek olan yeni sanayi merkezi hakkındaki haberleri çok müsaid bir surette karşılamaktadır. Malum olduğu veçhile bu merkezin ihdası, büyük nafıa işle rine aid beş senelik projeye dahildir. Bu mmtaka. emniyet müsellesi içinde bulunmaktadır. Ve bu mmtakada esasen millî müdafaayı alâkadar eden bir takım müesseseler vardır. Bu mınta kaya «Merkezî sanayi> mıntakası ismi verilecektir. 1937 senesi, bu mmtakada yapılacak tertibata ve hazırlıklara tahsis oluna caktır. Bu tertibat ve hazırlıklar, şunlardır: Su mecralarmm tanzimi. gazle işli 3en fabrikalara giden yollar üzerinde elektrikle müteharrik bir tramvay vücude getirilmesi. Hükumet gazeteleri şimdilik projenin Başvekil muavini M. Eugene Kwiat ko\vski"nin idaresi altmda tahakkuk ettirileceğini hatırlatmaktadır. Bu zat, Gdynia limamnı meydana getiren a damdır. Gdynia. on sene içinde ufak bir balıkçı kasabası olmaktan çıkararak 100 bin nüfuslu bir şehir olmuştur. Vistule nehrinin mülte Âyan reisi bir nutkımda Danzîngin Alman kalakasında olacak Varşova 7 (A.A.) Gazeteler, Vis cağını söyledi Berlin 7 (A.A.) Dantzig âyan reisi M. Greiser yeni yapılan Magde bourg limanını ziyaret ederken bu mü nasebetle tertib edilen büyük bir nasyonal sosyalist nümayişi esnasında söylediği nutukta Dantzig'in Alman kalacağını tebarüz ettirmiştir. M. Greiser de miştir ki: « Çektiği sefalete ve ikhsadî düş • künlüğüne rağmen bu şehir Almanlığını muhafaza edecekrir. Almanya halkı Şark köprüsünün başını asla unutmuyor. Dantzig bizim doğduğumuz yerdir. Fa kat Almanya bizim vatanımızdır.» Danzing katolik partisi lideri tevkif edildi Varşova 7 (A.A.) Dün akşam Danzig'de merkez katolik partisi lideri Dr. Sstachnitz tevkif edilmiştir. Bu su retle muhalif parti liderlerinden üçü tevkif edilmiş bulunuyor. Yeni Japon Başvekilinin beyanatı Maarif Cemiyetinin eşya piyangosu 36161 numaraya üç bin lira isabet etti Tokyo 7 (A.A.) Domei ajansı bildiriyor: General Hayaşi matbuata beyanahnda cezrî ıslahata girişmek niyetinde olmadığını ve fakat idare usullerinde tedricî ıslahata tevessül edeceğini söylemiştir. Başvekil, Nazırlarm bugünkü müşkü]âb milletle tamamen hemahenk olarak yenmek arzusunda olduklanm ve diyet meclisile kanunu esasiye uygun bir siyaset takib edileceğini ilâve eylemiştir. Ankara 7 (Telefonla) Türk Maarif Cemiyeti Eşya piyangosu bugün burada çekilmiştir. Kazanan numaraları bil diriyorum: Üç bin liralık büyük ikramiye 36161 numaraya çıkmıştır. 13210 ve 43326 numaralara biner lira çıkmıştır. 7667, 16135. 16835 numaralara beşer yüz lira çıkmıştır. 2294, 8641, 16670, 19165, 19694, 21321 Papa radyoda tekrar komü 23159, 23945, 45908, 47867, 50515, 53707 56853, 56909, 57094 numaralar da yüzer nizm ve hitlerizme çattı lira kazanmışlardır. Vatikan 7 (A.A.) Havas: Son rakamları 62, 70, 75 olan biletler Papa, hastalandığındanberi bugün ibirer lira amorti kazanmışlardır. kinci defa olarak dünyaya hitab etmiş Finlândiya Hariciye Nazırı tir. Papa geçen 24 kânunuevvelde bir nuMoskova yolunda tuk söyliyerek dine ve banşa karşı hitleMoskova 7 (A.A.) Moskovaya rizmin ve komünizmin hatalarını takbih gelecek olan Finlândiya Dış Bakanı M etmışti. Bugün de ayni mevzua dönmüş Holsti bugün Leningrada varmıştır. se de bu temas pek kısa olmuştur. Almanlar denize yeni bir Bu nutuk aîtı dakika sürmüştür. Papakruvazör indirdiler nın sesi kuvvetli ve vazihti. Berlin 7 (A.A.) Amiral Hipper M. Eden Paristen geçti kruvazörü Hamburg'da denize indiril Paris 7 (A.A.) M. Eden, saat 18.50 miştir. de buraya gelmiş ve bir müddet kal Bu kruvazör, Alman ağır kruvazör dıktan sonra saat 2 de Cote d'Azur'e halerin ilkidir. On bin tonilâtoluk olan bu reket etmiştir. gemi, Vaşington anlaşmasile tesbit edil İranın Parise elçi gönderece miş bulunan tiptedir. ği doğru değil Tahran 7 (A.A.) Hükumet, New ziyaret edecek Herald Tribune gazetesinde intişar eLondra 7 (A.A.) Kralm halası den ve hükumetin Parise bir elçi tayin Prensesle Kont de Harewood, Avustur edeceğine dair olan haberi tekzib et yaya gitmişlerdir. Kendilerinin bu haf mektedir. tayı VVindsor Dükü ile geçirmeleri muh Yeni bir kaçakçılık usulü temeldir. Varşova 7 (A.A.) Polonyadan DanBüyük bir kalabalrk, kendîlerini Yîczig'e giden döviz kaçakçıları şimdiye toria istasyonunda selâmlamıştır. kadar tatbik edilmemiş bir usule mü Cibuti limanı ıslah ediliyor racaat etmişlerdir. Bunlar Gdynia'da Paris 7 (A.A.) Müstemleke Neza lâgar atlar satın alarak bu hayvanlara retinin bildirdiğine göre, Fransız So işleri ecnebi banknotları dolu lâstik torbalar yutturduktan sonra Danzig'de malisi makamlan, Cibuti limanmın ıs atları öldürerek midelerinden bank lahı için yapılacak 27 milyon Franklık inşaatı münakasaya koymuştur. notlan çıkarmaktadırlar. Eski îngiliz Kralını halası Mabeynde nöbet tutan kâtible yaveH üphe nazarile baktım. Bu sadece bir boden, bir de musahibden başka kime kal ya idi. Hünkâr benim şakaklanmdan madığı, Hünkâr hareme çekildikten sonra başlıyarak ağarmağa başlıyan saçlanma bendegânın da evlerine dağıldığı bir sa dikkat etmiş olacaktı, fakat beni olduatte, yatak odamın kapısına vurulan elin umdan ziyade gencleştirmek için bu tabana nasıl beklenmiyen bir haber getir ayyüd eserinin saikı ne olabilirdi? miş olacağına, bir saniye içinde, zihnen Hep o şişeye gulümsiyerek bakıyorüzlerce ihtimalleri devrettim. dum. Hastalık hakkında yürütülen muIsticalle kapıyı açtım; gelen, bir ha hakeme bu yaşlıhk ve genclik meselesine ber değil, Musahib Besim Ağanm elle de tatbik olunamaz mıydı? Zaten birkaç rinde Hünkâr tarafından bana gönderil kere farketmiştim, kendisinden bahsedermiş hediyelerdi: Al canfes bir bohça, bi ken beni de kanştırarak: «Artık biz yaşri büyük biri küçük iki şişe. andık...» kabüinden bir sözle, arada yirBesim Ağa bohçayı benim ellerime mi yıldan fazla bir farkı siler, ve beni eslim ettikten, şişeleri de masanm üzeri endisile akran mesabesine kordu. Bunu ben gayet tabiî bulurdum. Nihane koyduktan sonra serbest kalan sağ elie temennasmı savurarak söyledi: E" yet vusul mümkün olabilen noktada endimiz size selâm ediyorlar, dedi; ge kendisine mukadder mesafenın pek k;sa celeri serin oluyor buyurdular, üşümiye olduğunu görerek, hayatının en cevval Ben Üçüncü Müfettişlik mıntakası sıniz diye size bir hırka gönderdiler. Bir zamanını mahrumıyet içinde, hep tahakhesabına ve kendi namıma çok müteşekde madensuyu. Belki midenizde bir a kuk edemiyen emellerin elim intızarları kir ve minnettar olarak aynldım. Büyük arasında geçiren bu adamın geçmiş boş ğırlık hissedersiniz... Başvekilin, doğu diyanna verdiği kıymet Madensuyunda fazla tevakkuf etme zamanının, geçırilecek mahdud istifade ve ehemmiyet, bu koca vatan parçasının di. Küçük şişeyi eline alarak ve onu da müddetinin acısını duymakta olmas;na da pek çabuk şenlenmesine, kalkınmasr ha ziyade dikkatime maruz tutarak izah pek tabiî nazarile bakıyor, ve bundan dona sebeb olacaktır. Meselâ bu yıl yalayı onu rikkat ve muhabbetle ihata edeetti: nrz şimendifer için doğu mıntakasmda Bu su, bir boya değilmiş. Saçlara cek bir sebeb buluyordum. 12 milyon lira sarfedileceğini söyler Saçlarıma bu bulanık sudan sürmek sürülürse onlara asıl kendi rengini verirsem, bu bile halkın refahına nekadar miş. Tecrübe ederseniz memnun olursu şine gelince: Hayalen kendimi şakakiayardım edeceğini göstermeğe kâfidir. rında, ensesinde, pençe pençe kına lekenuz, diye düşündüler.^ M. \Villiam Bird'e Cumhuriyet TürBu para münhasıran Divrik ile Erzurum Şişesinin içinde bulanık görünüşünden eri görünen sahte genclik müptelâlan hakiyesinin, dünyanın en sulhsever memarasmda şimendifer inşaatına sarfedtilenasıl bir fevkalâde sihirli bir hassaya ma ünde gördüm, ve böyle tecessüm eden leketi olduğunu, yalnız komşularile decektir. îran transit yolu ameliyesine ik olduğu keşfolunamıyan bu suya kısa gülünc halimin karşısında ürperdim. Ben ğil, bütün devletlerle hoş geçindiğini, bükuvvetle devam edilecektir. Önümüzdebir göz attıktan sonra şişeyi aldım, tek bilâkis ağarmağa başlıyan saçlanmı pek yük küçük hiçbir devletin topraklannda ki yazdan itibaren en son sistem 36 parrar masanm üzerme koydurn, ve hemen güzel, pek hoş buluyordum. Öyle bir aigözü olmadığını söyledik. Bütün davalaça kamyon ve otobüs Türkiye ile îran yapılması icab eden teşekkür vazifesinı enin çocuğu idim ki onda erkeklerin ve rımızı daima dıplomasi ve siyaset yolla, arasmda işliyecektir. Trabzonda soğuk fa ederek en tatlı tebessümlerle bu güzel kadınlann saçlan vaktinden evvel ağarrile dürüst ve dostane bir şekilde halletj et, konserve, balık ve müştekah fabrikagenc musahibi kapıya doğru iki adımla mağa başlar ve o ailede hiçbir ferdi tanıtiğimizi anlattık ve en son davamız oİJ lan, Erzurumda iplik fabrikası yapılmamıyordum ki tabiatin kendisinden esırgeteşyi ettim. Hatay meselesıni misal getirdık. sı da takarrür etmiştir. Bu mşaat ikinci Bittabi, muharremin ilk günlerinde meğe başladığı rengin telâfisini boyalar Filvaki, Cumhuriyet Türkiyesinin, ha1 beş senelik programa sokulmuştur. komşu evden gelen aşure kabını iade edi dan alsın. O halde bu şişe tapası açılmaricî siyaset bakımından en büyük kuvCelâl Bayann himmetile Hopa iskele yor gibi al canfes bohçanın içindeki alın dan öylece kalacakrı. Masanm bir kenaveti, sulha bağlıhğında ve bu sulh sevsi yapılacak, Kovarsan ve Morgum bakrr dıktan sonra geri gönderilmesi düşünüle nna koydum; fakat bu, onun bana böyle gisinin sahte ve riyakâr değil, son derece madenleri işliyecektir. Karakösenin elek mezdi. Mazrufile beraber zarfı da alı gece vakti yatak odama kadar gönderilsamimî olmasındadır. Bu samimiyet ise, triği bitmiş, tenvirat başlamıştır. Daha konacaktı, re, odada yalnrz kalınca en mesinin sebebini izah etmiş olmuyordu. Türkiyenin hiçbir memlekete ve millete Onu da anlamakta gecikmedim. Bel16 şehir ve kasabanın elektrik projeleri evvel bohçayı açtım. karşı, hiçbir düşmanlık ve fena niyet besöitmiş olup Nafıa Vekâlerine sunulmak Bir hırka!... Bunu zaten öğrenmiştim. iydi ki Hünkâr saltanat makamına ge lememesınden ılen gelıyor. Komşularımıüzeredir. Yakasından tutarak ayağa kaldınr gibi çince sakal salıvermeğe başlamıştı. Galizm topraklarına karşı asla ihtiras besle' Karaköse, Sankamış, Iğdır, Pazar şe yüksekten tuttum, topuklanma kadar be ba yalnız Yavuz Sultan Selimden başka miyoruz, onlann dahilî rejimlerine asla hir ye kasabalannda ortamekteb açılma ni örtecek uzunlukta re istenildiği kadar bütün Osmanh Padişahlan bu an'aneye karışmıyoruz. Herhangi bir macera pesı takarrür etmiştir. Trabzon Lisesi bn kavuşturulabilecek genişlikte, en nefis riayet ederdi. Sultan Reşadın da sakalı, şinde kat'iyyen koşmuyoruz. Hulâsa, yıl yeniden fnşa olunacaktrr. tussor'dan içi gayet kahn satin'le kaplan saçları gibi asıl renginden çok uzaklaşmış kimse ile paylaşacak hiçbir kozumuz Doğu sıhhat teşkilâtma da ehemmiyet mış bir hırka, daha doğrusu bir robe de ve beyaz olmağa pek yaklaşmıştı. Şu halyoktur. Bir takım karışık ve gizli hesablaverilmiştir. Münhal kaza doktorluklan chambre ki birkaç kere giyilchkten ve ar de biraderi nasıl sakalını, hem pek fena ra dayanan menfaatler gütmüyoruz. Gadoldurulmuştur. Seyyar sıhhî ekip teşki tık usanıldıktan sonra çırak çıkanlmağa bir tarzda boyar idiyse, o da daha mehayemiz, kendi hududlarımız içinde çalışlâtı da bu y»l doğuda tatbik olunacaktr". karar verilmiş olduğunu gösterecek bir retle, ve asıl rengini verir diye tavsiye mak, yurdumuzu imar etmek, saltanat Yedi kaza ve on sekiz nahiyenin yeniden emaresi yoktu. Herhalde pek güzel, süs edilen bir su ile, niçin boyamamalıydı? devrının geri bıraktığı halkımızı medeBu tecrübeye girişmeden evvel de enr teşkili, Kars, Erzurum ve Trabzonda ten ari pek kibarane sade birşeydi; o sıniyete, refah ve saadete eriştirmekten vali muavinlikleri ihdası, bazı mühim na rada masamm üzerinde duvarda asılı ay sal yaratmak lâzımdı. İşte Başkâtib... ibarettir. hiyelerin tam teşekküllü hale sokulması nada yüzümün mütebesrim aksini görün Fakat Başkâtib bu boya işine karışmağa Yurdunu, istiklâlini müdafaa için ölüDahiliye Vekilimizin himmetile bu yd ce anladnn ki bu hediyeden pek ziyade hiç yanaşacak gibi görünmüyordu. Hakimü, ehemmiyetsiz bir fedakârlık, hatta katen o geceden sonra Hünkâr boya şişemevkii tatbika konulacaktır. memnun olmuşum. bahtiyarlık telâkki ettiğini her fırsatta O kadar memnun olmuşum ki bu hır sinden bahsetmedi amma buna mukabı göstermiş olan kahraman Türk milleti, Erzurum, Erzincan, Kars, Artvin, Bayburdda bu yıl birer Halkevi yapıla ka, belki fazla dayanıklı olduğu, belki saçlarmın kenannda, yeni uzamağa baş hakikatte harbden, kan dökmekten nefcaktır. Bu iş için aynlan 240,000 lira de benden fazla itina gördüğü için yıllar ltyan sakalımn boyun tarafmda san bir ret eder. mahallerine gönderilmek üzeredir. Do ca, aşınmadan, yıpranmadan devam et boya lekeleri görünrueğe başladı. Bir zamanlar, Avrupada harbi kanun * * * ğunun spor teşkilâtına da mühim miktar ti. ve medeniyet harici yapmak istiyenler olBir gün, sık sık saraya gelen ve huzuda tahsisat aynlmıştır. Iğdırın Serdarâ Onu hemen yatağımın ayakucuna sermuş; fakat bu teşebbüs, gizli ve açık ihtira kabul edilen Ahmed Rıza, muladı bad barajı Türk mühendisleri tarafından dim, ve artık uykum kaçtığı için bir sigaraslar karşısında, hatta nazarî bir netiönümüzdeki yaz mevsiminde açılacak ra yakarak madensuyu şişesile bulanık su veçhile bana da uğradı, hemen oturur cceye bile varamamıştı. Türk milletinin ve Iğdır ovasınm mühim bir kısmı sula şişesinin karşısına oturarak, odamın mah turmaz dedi ki: Hünkâr saçım, sakasulhperver vicdanı ise tecavüzî harbi tanacakhr. Iğdır küçük mikyasta bir Nil rem sükunu içinde bu iki şişenin manasını lını boyamış. Kendisine söylemediniz mamile afaroz etmiştir. Türkiye, sulhbeldesi olmağa namzeddir. Bu yaz düşündüm. mi?.. perverlığıni hatta Lausanne muahedesinTrabzonda bir stadyomun yapılması düHayretle yüzüne baktım. Biz ne söyMadensuyunun ifadesi gayet sarihu. den evvel, daha Mudanya mütarekesiîe Son zamanlann âsabımda tevlid ettiği ih liyebilirdik?.. Nekadar süslere boğulsa göstermiş, o vakıttenberi karşısına çıkan şünülmektedir.» tilâller neticesile, karaciğerden yahud gene pek nahoş olmaktan hâli kalamıya büyük küçük her meseleyi, her davayı safra kesesinden, belki de em'adan ge cak bir itirazı tazammun eden bir cüm yalnız sulh yolile halletmiştir. len, ve ilkönce hafif ikazlar hükmünde leyi nasıl bulmak mümkün olurdu?.. Cumhuriyet Türkiyesinin sulha bağO cümleyi, hiç süslemeğe lüzum görkalan, biraz da beni muayene eden tabrblılığı, acizden, zaaf ve korkudan değildir. leri kat'î bir hüküm vermek hususunda meden, dosdoğru, çınlçıplak Ahmed RıTürkiye, bugün, maddeten ve manen, Stokholm 7 (A.A.) «Dagens nyheşaşırtan sancılar vardı. Bunu bendegânı za söylemişti. Bunu bana mütefahirane her zamankinden daha kuvvetlidir ve der» gazetesinin yazdığına göre, itimadvasıtasile haber alan Hünkâr, arasıra, anlattı. sulhperverliğinde, kuvvetinden emin anamelerin metni meselesi halledilmedi meselâ maruzattan birine «görülmüştür» Ahmed Rıza pek ziyade nazik, pek ğinden, İsveçin yeni Roma elçisi, iş'an makamında tarih atarken kâğıdı elinden ziyade zarafet kaidelerine riayetkâr, ha damların vakur sükun ve itidali vardır. Türkiye, ne tecavüzî, ne tedafüî hiçahire değin, vazifesi başma gidemiye bırakır, ve yanm kalan tarihi sonra bi tır ve gönül okşamakta mahir olmakla cektir. Zira bu itimadnamelerde, İtalya tirmek üzere bir tevakkuf devresinde beraber bunu asıl küçüklere, yahud, bir harbe sebeb ve vesile olmıyacaktır. Çünkü, kimseye karşı hiçbir tecavüz ar> Kralına <Habeşistan İmparatoru> un «Sancılannız nasJ?» diye sorardı. Has mevkien müsavilere karşı tatbik eder, ve, zusu beslemediği gibi, herhangi bir mütevanını vermekle İsveç, Habeşistanm 3 talarm kendi ıshrablanndan başkalarma yükseklere, kavilere karşı sert ve keskin cavizin, kendi yurduna ve istiklâline sal« hakını filen ve resmen tanımış olacak bahsetmesıni hiç hoş görmediğim için ha olmaktan haz duyardı. Hele kendisine dırmak cüretini kıracak kadar da kuvvefctır. Halbuki İsveç, bu meseleyi Millet fif bir cevabla geçiştirirdim. Bir gün ben karşı sevgilerine emin olduklan hakkm lidir. ler Cemiyetinin her hangi bir suretle degândan biri bana demişti ki: Efen da hiçbir lisan ihtiyatına lüzum görmezAmerikah meslektaşımız, Türkiyenin halletmesi lâzım geldiği fikrindedir dimize rahatsızhklannızdan biraz muba di. Bana da böyle ihtarlan olurdu. Hat Şarkta ve Balkanlarda en büyük bir sulh' ta bir gün çok sigara içmekten sararan Bunun için, o zamana kadar İsveç. Ro lâğa ile bahsetseniz iyi olur. amili olduğunu, ne şahıslar, ne de hâdiEvvelâ bana pek garib görünen bu parmaklanmı göstererek: Hünkânn seler tarafmdan tekzib edilmekten asla madaki elçiliğini bir maslahatgüzarla imütalea üzerine ben ona o bana bakış yanmda maruzatı bu parmaklarla takdim korkmaksızm anketine yazabilir ve Adare edecektir. tık, ben izahat ister gibi, o matvidar bir etmek doğru değil; dedi; ağızlık kullan merika efkân umumiyesine arzedebilir. gülümseme arasından «sebebini siz ki| sanız çok iyi olur... Sulh perisinin rahat rahat otorabileceGayet doğru bir söz! Fakat nekadar fediniz...» der gft>i.ği ender memleketlerden biri de AtatürHünkârm mesanesinde taş olduğuna doğru olursa olsun insan sözün çelik bir kün Türkiyesidir. ki bunun sonralan tesirah görüldü, daha şiş gibi saplanananı değil ipek gibi yumubaşka maluliyetleri buJimduğuna azçok şağını bekler. Onun Hünkâra da böyle vâkıfhm; ve bütün hastalarda görülen ibtarlan olurdu, ve bittabi Ahmed Rıza bir ruhî haletle başkalannm da hastaiî gibi inkılâbın en mühim bir rüknüne ve ğma vâkıf oldukça bir nevi tesliyet his o zamanın Meclisi Meb'usan reisine kar Alman bankası resmen hüsetmesinin pek beşeri olduğuna hükmet şı müteveccih olmağa lüzum gören yeni kumetin emri altına giriyor mek kolaydı. B« gece madensuyu şişe Hünkânn, yavaş yavaş, onu, nasıl tabir Berlin 7 (A.A.) M. Şaht, Balewarsile beraber mnsahibin onun yanma bı etmelidir, serin bir hava ile karşıladığma dere'e giderek ihraç bankaları reisleriGazetemizde tefrika edilmiş olan rakhğı anahtarmı elime alınca bu hediye dikkat ederdik. nin pazartesi günkü kongrelerine işti bu roman, Kanaat Kitabevi taBunu da ona ben ihtar ettim: Ne rak edecek ve bunlara M. Hitlerin 30 nin hîkmetini anlamakta zorluk çekme rafından kitab şeklinde neşreyapayım, diye cevab verdi; ben böyle kânunusanideki nutkunda söylediği dim. edilmiştir. Resimli ve cildli olan yim. Eelimde değil! Başka türlü yapa veçhile Reichsbank'ın doğrudan doğruAsıl zorluk bulanık sayun manasm kitabm fiatı 100 loıruştur. ya Alman hükumetinin emri altma gi • keşfetmekte idi. Herşeyden evvel ona mam. receğini resmen tebliğ edecektir. Halid Ziya UŞAKLIGİL vadedıkn sü»r sırrına ask inaonnyan bi Yeni Isveç elçisi Romaya gidemiyor Mülâzimin Romanı Abidin Daver
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle