11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Fenerbahçe, Galatasarayı, Güneş te Beşiktaşı yendi [Baştarafı 1 inci sahifede] CUMHURİYET 8 ŞüEaf 1937 Suriyeliler Türk dostluğunu takdir etmeğe başladılar Halebde bir Türk Arab kardeşlik cemiyeti kuruldu. Bir Suriye gazetesi Trablusşam limanınm Suriyeye ilhakını istiyoı [Ba$taraft l inci sahifede] bahçelılerin galebesile neticelendi. nm idaresinde başlıyan bu müsabaka Nasıl oynadılar? takımlar şu şekilde çıktılar: Fenerbahçe takımı, bilhassa GalatasaGüneş: Cıhad Faruk, Reşad Daray on kişi kaldıktan sonra galibiyeti hak niş. Rıza, İbrahim İsmail, Salâhattin, eden güzel bir oyun oynadı. Niyazinin Rasih, Rebii, Melih. yerinde, çamur oyuncusu olduğunu RoBeşiktaş: Mehmed Ali Hüsnü, Famanyahlara karşı çıkardığı oyunla is ruk Fuad, Hakkı, Feyzi Hayatf, bat eden Naci, arkadaşını hiç aratmaSulhi, Nazım, Şeref, Eşref. dı. Her vakit iki açık vasıtasile hücum İlk beş dakika Beşıktaşhlann çok edip topu rakib kale yakınlannda ortaya canlı ve güzel hücumlarile geçti. Fakat geçiren Fenerbahçe hücum hattı dün bu hal, birinci devrede, yalnız beş dadaima ortadan oynamak suretile büsbükika sürdü. Bundan sonra Güneşlileı tün başka bir tarz tutturdu. Bu hücum yavaş yavaş ve gittikçe açılarak tam bir tarzının değiştirilmesi, Salim oyundan çıJcıp Galatasaray müdafaasmın ortası hakimiyet tesis ettiler. Beşiktaştan merbomboş kalmca, muvaffakiyetli bir hal kez muavin oynıyan Hakkının bir türlü aldı ve semeresini verdi. muvaffak olamaması bir taraftan takı mmı müşkül vaziyetlere sokuyor, bir taGalatasaray takımına gelince: Gün Befiktaflıların neticegiz kalan hücumlarından raftan da rakib muhacim hattının işini düz Kıhcin oynamaması takımın hücum Bundan sonra, devrenin sonuna ka hattanı zaafa uğratmıjta. SanKırmızı kolaylaştınyordu. Bir aralık oyun tama Fazıl Cevad, Angelidis, Mehmed Reşad Naci, Bülend, Ali Rıza, Esad, dar, maç çok durgun bir şekilde oynan hücum hattında en muvaffak mile Güneşlilerin hakimiyeti altına geçoyuncu Fikret dı. Haftayma bir dakika kala Galatasa Necdetti. Birinci devrede Süleymanın geGalatasaray: Avni Lutfi, Reşad rayın merkez muavini Salim, Cevadla riden çıkardığı toplan uzun paslar şekGüneşin birinci golü Suavi, Salim, Eşfak Danyal, Haşim, bir çarpışma neticesinde sakatlanarak o linde iyi kullanabilmesi Fenerbahçe müOn üçüncü dakıkada Rebiinin derin " Bülend, Süleyman, Necdet yundan çıktı. dafaasınm sol tarafını zorluğa uğratıyorleme bir pasına çıkış yapan Mehmed Atkind devre ve Fenerin ikinci golü du. Bülend birinci devrenin bir kısmınSan lâciverdlilerin vuruşile oyun başli topu ayağile uzaklaştırmak istedi, fa ladı. Maç hakkmda bir fikir edinmeğe Galatasaraylılar ikinci devreye Sa da gösterdıği canhhğı dakikalar ilerlekat muvaffak olamadı ve Rasihe pas kâfi bir zaman geçmeden, hakemin, en limden mahrum olarak on kişi ile başla dikçe kaybetti. Hâşimle Danyal bütün vermiş oldu. Rasih bu pastan istifade e küçük hatalara bile göz yummadığı gödılar. İki dakika sonra bu oyuncu to oyun imtidadmca bir iş göremediler. Hâderek boş kaleye bir plâse vuruşile topu rüldü. pallıyarak oyuna iştirak etriyse de daha şimin bu muvaffakiyetsizliğini sahanın soktu. Galatasaraylılar sağaçıklarile yapbk yerini almadan Fenerbahçeliler Bülend haddinden fazla çamur olması yüzünden 10 mağlub vaziyete düşen Beşik lan akınlara Fenerliler üç ortalarile mu vasıtasile ve Avniyi kontrpiyede yakalı top kontrolünü kaybetmesine hamlediyotaşlılar bir aksülâmelle mukabele et kabele ediyorlardı. Bu vaziyette Galata yarak ikinci ve galibiyet gollerini attı ruz. mek istedilerse de muvaffak olamadı " saraym hücumu daha kolayhkla mkişaf lar. Muavin hattı, takımının oyunu üzerinlar ve muvaffak olamadıklannı görün ediyor, Fenerbahçe taktiği ise rakib müOyunun yirminci dakikasında Salim, de müessir olamadı. Salim, oyundan çıce hırçınlaşarak zaman zaman çok sert" dafaanm işini kolaylaştmyordu. birinci devrede kendisini sakatlıyan Ce kmcıya kadar canlabaşla çalışh, fakat leşen bir oyun tutturdular. Yedi ve sekizinci dakikalarda her iki vadm üzerine yürüdü. Hakem, Salimin bu çalışmalan müdafaaya yardım etmektakım birer gol fırsah yakaladılarsa da bu hareketini, kendisini oyundan çıkar îkinci devre ten ibaret kaldı. Muhacimlerini hiç besistifade edemediler. makla cezalandınnca Galatasaray takı liyemedi. Eşfak, rakib muhacim hattının Ikinci devrenin ilk beş dakikasında mı, maç sonuna kadar on kişi ile oynamak ortadan oynaması yüzünden Fikretle Galatatarayın golü Beşiktaşhlann canlı ve güzel hücumlan görüldü. Bundan sonra gene Güneş a " 15 inci dakikada Galatasaraylılar zaruretinde kaldı. mücadele etmek mecburiyetinde kalmakmları başlayınca birinci devredeki va sağdan yaptıklan bir akınla topu Fener Fenerin üçüncü ve dördüncü golleri dı. Dün SanKırmızı takımın, en fena Yirmi beş dakika Fenerbahçenin kar hattı müdafaa hattıydı. Lutfiyi vuruşlaziyetin tekerrür edeceği zannedildi, fa kalesinin önüne kadar getirdiler. Sol takat Rebii, kale önlerinde demarke va • raf oyuncularından birinin çektiği şüte şısmda on kişi ile oynıyan Galatasaray bu nnı büsbütün kaybetmiş bir şekilde görziyette yakaladığı topa ters bir vuruş Bülend bir sıçrama ve hücum vaziyetile müddet zarfında iki gol daha yedi. Ü dük. Bütün çalışmalan karşısındaki o yapıp fırsatı kaçınnca siyah beyazhlar iştirak ederek Hüsameddini şaşırttı ve çüncü gol şu suretle yapıldı: Avni kale yuncudan topu kapmağa inhisar etti. Bu oyunun merkezi sıkletini rakib nısıf sa top bu sene ilk defa olarak Fener kale sinden bir hayli açılarak bir top yakaladı işte muvaffak oldu. Fakat uzun vuruş ve degajman yapmak istedi. Fakat top larla topu uzaklaştırmadığı için kalesi haya intikal ettirmeğe muvaffak oldu sine girdi. Fenerliler derhal harekete geçtiler. on sekiz çizgisinin iki metro açığmda du daimî hücumlara maruz kaldı. lar. Uç ortalarile yapbklan akınlar esnasm ran Ali Rızaya kadar gitri. Kalenin bomAvni, mühim bir maç değil, bir idGüneşin ikinci golü 20 nci dakikada Rasih, Salâhaddin da topu zaman zaman Naciye de geçire boş olduğunu gören bu oyuncu derhal man yapıyormuş gibî hareket etti. Fenerden aldığı bir pası süriip Beşiktaş kale rek oyunu açmak imkânlannı elde etti şandelle kanşık bir vuruj yaparak topu bahçe muhacimlerinin belli ederek çek sine kadar getirdi. Çektiği şüte Meh ler. Galatasaraylılar rakiblerinin bu ça Galatasaray kalesine gönderdi. Bu kısa tikleri şütlerden birkaçını muntazam blomed Ali, bir blonjon yaparak mukabele lışmalarma çalışmakla mukabele edecek müddet zarfında, Avninin kalesine geçe kelerle veya yatarak tuttu. Fakat maçın etti. Fakat topu iyice yakalıyamadığı lerine uyuşuk bir oyun oynuyorlar ve ta miyeceğini düşünen Lutfi, Ali Rızanın ve topun seyrini takib etmediği gibi.icabı için uzanmış olduğu yerden ikinci bir krm oyununu düşünmeden ferdî hareket vuruşuna kafa ile yetişemiyeceğini anlı hale göre de hareket etmedi. Birinci ve yarak topu elile tuttu ve bir pendtıya se üçüncü gollere sebeb olmamalıydı. hamle daha yaptı. Bu sırada Rasih te o ediyorlardı. bebiyet verdi. Fikret penaltıyı çekerek FeFenerin birinci golü civaja yetişmiş bulunduğundan her iki Süleymaniye: 9 Eyüb: 0 26 ncı dakikada Nacinin ortaya ka nerin üçüncü golünü yapmış oldu. oyuncu kale direğine çarptılar. Top §eref stadında ilk karşılaşma Suley Dördüncü gol, hatırı sayılır bir takı JVlehmed Alinin kucağmda olmakla be çarak çektiği şüte Avni, havadan avuta maniye ile Eyüb takımlan arasmda olraber kalenin içinde veya dışında oldu gidiyor diye aldınş etmedi. Halbuki top mm müdafaasında yer alan oyuncuların du. Eyüb takımı maçı on kişi ile oynadefedebileceklerini ğu belli değildi. Bu vaziyet Güneş le üst direğe çarparak geri geldi ve önü her vakit kolayhkla açık olan Bülendin önüne düştü. Avni zannettiğimiz bir akınla yapıldı: Bülend, manm cezasını dokuz gol yiyerek görhine gol sayıldı. dü. tedise de muvaffak olamadı. Bülend plâ göğüs ve bacak kuvvetile topu Lutfi, SuBeşiktaşlılar, itirazlannın dinlenmediyse de muvaffak olamadı. Bülend plâ avi ve Eşfaktan sökerek Avni ile karşıAnadolu: 3 Topkapı: 1 diğini görünce oyunu şirazesinden çıkar se bir vuruşla Fenerin beraberlik sayısını karşıya kaldı ve Fenerin dördüncü golüİkinci maçı Topkapı ile Anadolu ta dılar. Hakem Hakkıyı oyundan çıkardı. nü attı. Maç ta bu suretle 4 1 Fener kımlan yaptılar. Birinci devreyi TopkaYapılan favullerden biri Beşiktaş aleypıhlar 10 gahb bitirdilerse de ikinci devfoine verilen bir penaln ile cezalandı rede Anadolulular kendilerini toplayıp nldı. Rasih bu fırsatı iyi kullanamadı, üç gol attılar ve maçı 3 1 kazandılar. topu Mehmed Alinin kucağına attı. Bundan sonra siyah beyazhlar da bir akm esnasmda bir penaltı kazandılar. Hüsnü bunu sıkı bir şütle gole çevirerek vaziyeti 21 şekline soktu ve maç 21 Güneşin galibiyetile neticelendi. îkinci küme maçları Fenerbahçe 4, Galatasaray 1 Sıra ikinci ve daha mühim maç a ge lince herkesin heyecanı yüzünden belli olmağa başladı. Takımlar taraftarları nın alkış ve bağırmaları arasmda sahaya çıktılar. Millî takımın antrenörü ve dünkü maçı idare eden Mister Boods kalelerin intihabı için parayı attı ve takımlar karşılıklı şu şekillerle dizildiler: Fenerbahçe: Hüsameddin Yaşar, Taksim stadyomunda yapılan Fener yılmaz Doğanspor maçmı Feneryılmazlılar 4 2 , Şeref stadyomunda yapılan Altınordu Davudpaşa maçmı da Altınordulular 5 3 kazandılar. Yunan güreşçileri Sofyaya gidiyor Atina 7 (Hususî) Yunan ve Bulgar federasyonları araemda husule gelen itilâf üzerine amatör Yunan güreşçılerinden mürekkeb bir grup yakında Sofyaya giderek Bulgar amatör güreşçilerile müteaddid müsabakalar yapacak lardır. Galatasarayın bu akını Fenere golle neticelenmiştir. Haleb (Hususî muhabirimizden) Suriyede çıkan ve her nedense Türk aleyhtarlığını kendisine meslek edinen Elkabes gazetesi son günlerde birdenbire ağzını değiştirmiş ve yeni bir yol tutmuştur. Bu gazete 29 kânunusani tarihli nüshasında artık îskenderun meselesinden bahsetmemekte ve yeni bir tezi müdafaa eylemektedir. «Elkabes» gazetesinin ileri sürdüğü yeni tez şöylece hulâsa edilebilir: «Fransız Suriye muahedesi, Isken derun anlaşmasile değiştirilmiş olduğuna göre, bu muahedenin yeniden gözden geçirilmesi lâzımdır. Suriye, limansız kal mıştır. Trablusşam limanının Suriyeye ilhakı lâzımdır. Gerek hak, gerek insaf ve gerek hukuku düvel bakımından bu taleb Halebde vaziyet doğrudur. Lübnan Trablusşamı bırak Haleb (Hususî muhabirimizden) makla hiçbir zarara uğramıyacaktır. SuHatay meselesinin halli üzerine Suriye riye ise bu limana kat'iyyen muhtacdır.» ve Arab âleminde hasıl olan ilk ihtilâf Hatay halk mümessillerinin gazetesirleri, gün geçrikçe zail olmaktadır. temize gönderdikleri teşekkür Gerek Halebde, gerek Şamda yapılan mektubu nümayişler sona ermiş, her tarafta dük Irk ve matbuatımızm şerefi büyük üskânlar açılarak herkes iş ve gücile meştad, gul olmağa başlamıştır. Zaten yapılan 18 yıllık müthiş bir zindan karanlığı nümayişler iki güne münhasır kalmış ve içinde bunalan Hataya, göz gözü gör • buna ancak bir kısım talebe iştirak et miyen bu zifiri esaret gecelerinde nur k»* mişti. Mütemadi grevlerden çok zarar leminiz ilâhî bir meşale oldu. gö'rmüş ve cidden sarsılmış olan Suriye Vatan sevgisini büyük mürşid Namık nin iktısadî vaziyeti esasen böyle yeni Kemal, Türkün ruhunda kara sevda babir harekette bulunmağa müsaid değil dir. Halk, bir takım entrikacılarm peşine line getirmişti. Hatayın beşikteki çocuğu kırk Ispartadüşmekten ve şimdiye kadar memleket h kahramana parmak ısırtacak erişilmez için hiçbir faydalı netice elde edileme mekten cidden müteessir ve meyustur. bir vatanperverlik kemaline çıkaran muSuriye halkı, şimdi herşeyden evvel ek cizevî ruh ve imanla yuğurulan fecirden mek istiyor. Birçok mıntakalarda halk renk ve nur alan mubarek kalemleriniz mahsüs bir maişet darlığı içinde bulun yarattı. Hatay karanlıkta kaldıkça en kırgm maktadır. Bazı yerlerde de adeta açlık temmuz güneşinin ışıklannı taşıyan apaybaşgöstermiştir. Suriye hükumetinin ha rice un ve buğday ihracını menetmiş ol • dınlık gazeteniz en önde koştu. masına rağmen ekmek pahalılığının önüHatay, istibdadın azıp şahlandıgı zane geçilememektedir. lim işkence günlerinde, yeis gösterdigî şehrahların üzerinden azim ve iman cenHatay meselesi münasebetile Türkiye Başvekili İsmet înöjıünün Büyük Millet netlerine koştu. On sekiz yıllık gamlı ve esir Hatayı Meclisinde verdiği nutuk, Suriye gazetebugün düğün evine çeviren büyük istiklâl leri tarafından büyük untularla neşredılmiştir. Gerek Suriyenin ve gerek bütün müjdesinin mukaddes sarhoşluğu içinde, Arab âleminin hakikî hayır ve menfaa ana kadar şefkatli, Altın Ordu kadar tini düşünenler, İsmet InÖnünün bu dos muzaffer kalemleri, derin bir minet ve tane ve hayırhahane sözleri memnuni coşkun bir sevgi ve saygı ile hatırhyoruz. Türk inkılâb tarihinin Sakaryaya eş, yetle karşılamışlardır. îyi düşünen siyasî mahfiller, Türkiye Suriye arasında çok şanlı bir zaferi olan Hatay, bu kaki asıl dostluğun bundan sonra başlıya lemlerle onlara biricik ilham kaynağı ocağmı ve iki memleket arasmda pürüzlü lan Türkün ve Hatayın Yüce Atasına hiçbir mesele kalmadığını ve ayni za sevgi ve sevinc duygulannı ifade edebilmanda Suriye hududlannm Türkiye mek için edebiyat aletlerini dılsiz bul Fransa ve Suriye aralarında akdoluna maktadır. cak üç taraflı bir muahede ile emniyet Yaşasın Yüce Önder Atatürk, altına alınacağını kaydederek Suriye Yaşasm onun ve hepimizin şanlı kalem hükumetine basiret tavsiyesinde bulun ordusu, maktadırlar. Yaşasm Hatay. Suriyede Türkiyeye karşı esasen mev Hatay Halk Miimessilleri Hcycti cud olan sempati, son günlerin hâdiseleri üzerine bir kat daha inkişaf etmiştir. Bir kadın tramvay altmda Memleketle en ziyade alâkadar olan akalarak öldü ğırbaşlı sınrf arasmda çok samimî bir Kumbaracı yokuşunda Tercüman soTürk severlik duygusu vardır. Bunlaı kağında 32 numarada oturan diş doktoSuriyenin, tealisi ve istikbale emniyetle nı Pistof'un anası Vasıliki evvelki gün bakarak aldığı istiklâlden müstefid ola * Galatada Ayanikola kilisesi civarında bilmesi için ancak Türk dostluğuna da caddeden geçerken vatman Abdullahın yanabıleceği kanaatindedırler. Bu mak idaresindeki tramvayın altında kalarak sadla henüz resmî olmamakla beraber, ağır surette yaralanmış ve nakledildiği Halebde (Cemiyyetüleha, Arabî ve Haseki hastanesinde ölmüştür. n, bahçesi, hizmetçileri bile geliyor, fakat bunların yeri, isimleri gelmiyordu. Nihayet mektebi, smıfları, hocalan bile aklına geldiği halde bunlara aid tafsilât veremedi. Kendisine bir gazete verdiler, son derece ağır ve heceliyerek harfleri, kelimeleri çıkardı. Sonra biraz daha açılarak okumağa başladı. Fakat kendi ismi bile bir türlü aklına gelmiyordu. Buna rağmen etrafındaki doktorlar memnundular. Daha iki hafta evvel bu adamın bir ağacdan farkı yoktu; yiyor, uyuyor, uyanık olduğu zaman bir öküz gibi gözlerini sağa sola dikiyor, hiç birşeyi anlamadan, hiç birşeyle meşgul olmadan yaşıyordu. Halbuki şimdi öyle değildi. Hiç olmazsa etrafmdakilerle »Iâkası uyanmıştı. Doktor Fuad, tedavisinin bu neticesînden de memnun ve müftehir, kendisini ziyarete gelenlerin Lotoslar ve Lotofajltı hakkındaki suallerine cevab veriyordu. Hafızayı imha eden droglann veril diği dereceye göre yakm ve uzak hatıraların kaybolduğunu doktorlar biliyorlar dı. [Arkası var] Abdülkadir, Rifat Nuh oğlu. Diğer mevkuflann da bugünlerde tahliye edilmesi beklenmektedir. Müşahid heyet hâlâ burada faaliyetine devam etjnekte ve raporlarını hergün muntazaman Cenevreye bildirmektedir. Ihanet ve hiyanetle meşhur Belediye Reisi Hacı Ethem Civelek müşahid heyel şerefine Belediyenin kasasından bir ziyafet vermistir. Ve bunun için kanunsuz olarak 200 Sunye altını masraf etmiştir. Hainlerle Fransız müstemleke memurlannın Hatay maliyesinden son hırsızlıklan yapmakla meşgul olduklan istihbar edılmıştır. Sahte meb'uslarla diğer bazı hainlerin hâlâ bir takım entrikalar çevirmeğe çabaladıklan sezilmektedir. Bütün Türkiyede Hatay için bayram yapılırken Hataylı Türkler, istedikleri müsaadeyi alamadıklarından nümayiş yapmamışlar ve bu mutlu günü kendi aralarında sakinane kut'ulamıslardır. Türkî) yani Türk Arab kardeşlik ce miyeti namile bir kurum teşekkül etmi§" tir. Buna aza olanların sayısı gittikçe artmaktadır. Suriye gazetelerinde yeni bir tez I Köşe minderinin esrarı | benize ve hazakatinize itimad etmemek yen insanlar türemişti. Bunlardan bir ta du. Meçhul adam: nankörlük ve cahilhk olur. ne de İstanbulda Gülhane hastanesinde Hayır, hiç birşey... Otomobil ka İstağfirullah... İyi netice alır al vardı. Fakat İzmirde böyle bir hayırper zaları mi? Diye cevab verdi. U i M H i a ^ M i Z bt r m n : 46 ^ M M ^ ^ H M J maz bunu hemen bir raporla Etıbba ce veri bulmak hayli güç iş oldu. Neden a ıa o a ı miyetine bildirmenizi rica ederim. Mes sonra kuvvetli bir adam bulundu. Hayır! Tayyarede idiniz... Buna Asyalı üfürükçüler «Sihirli ob> mi? lektaşlarm hepsini şiddetle alâkadar edeDoktor, birden sual sormaktan cazgeHususî bir aletle ve asrî vasıtalar, tedismini verirler. Bir zeytin tanesi büyüklü Burası muhakkak aziz meslekta cekür. Ben dcsize refakat ederim. birlerle bu adamın kanı hava ile temas çerek izahat vermek suretile ondan maluğünde olan bu garib meyvayı eziyorlar ve şım... Hemen o akşamdan itıbaren hasta, etmeksizin hastanın damarlarına geçmiye mat almak yolunu seçti. bir hamur haline getirdikten sonra tesirini Sonra elile kolun altındaki pikür yeriHasta gözlerini tavana dikerek: çoğaltmak için ya haşhaşla, yahud af ni nöbetçi doktoruna göstererek ve tuttu doktor Fuadrn tav&iye ertiği usulle teda başladı. viye başlanmıştı. Doktor Fuad hazırdı... Meçhul adam bu ameliyeden sonra Evet, evet! dedi. Ekseriya tayyare yonla kanştınyorlar. rarak doktor Fuad devam etti: Hasta ameliyathaneye nakledilmiş, hemen bir odaya taşındı ve doktor tecrü ile seyahat ederim. Pek mümkün.. Belki İşte pikürün tatbik olunduğu nok Siz bu hastanın, ayni mahlutla zeorada tedavinin tatbikı için mühim ted benin iyi neticeler vermek üzere olduğunu tayyare kazasına uğramışım. ta, Size şunu kat'iyyen temin ederim ki hirlendiğine kanisiniz, demek!. birler almak iktıza etmişti. Çünkü doktor farketti. Tayyarede ndüşmüşsünüz. bunu zerre kadar tereddüdü olmıyan ve Evet... Bunu ağızdan vermek te Fuad ameliyat sırasında hastanın hissini Vakıâ hastanın kuvveti gayet ağır o Düşmüş müyüm? kabildi amma o zaman mide ve bağır bu işde ihtısası, tecrübesi olan birisi yap iptal ettirmemek tavsiyesinde bulunmuş larak yerine geliyordu. Vakıâ hararet Evet, tayyareden denize... saklarda büyük arızalar yapar; mukabil mıjtır. tu. Onun fikrince hissin iptali yolunda çok yavaş düşüyordu. Amma ikisi de Ha, sahi... Evet, evet... Düştümdü Inanılacak şey değil!. Tedavisi tedbirlerle belki önüne geçilebilirdi. yapılacak teşebbüslerin asabî merkezler muntazam olarak tabiî seyrine girdiği gi galiba... Halbuki biz daha mühim bir tekâmül yok muî de yeni ihtilâtlar vücude gerirmesi tehli bi hastanın kısmen veya tamamen hafızaFakat hastadan o gün alınan malu Kanm tasfiyesi... karşısındayız. Tahrib edici bir gayesi olkesi vardı. Bundan dolayı kan almak i smı bulacağı da anlaşılmağa başlmıştı. mat bundan ibaret kaldı. Ancak birkaç Yani? makla beraber bunu da bir tekâmül adlerledikçe hasta şiddetle mukavemet etHasta iki sual sordu: gün sonra ve yeni bir kan nakli üzerinedetmek mecburiyetindeyiz. Evet... Zehi Birkaç seansta hastadan kan al mek istiyor, fakat sıkıca bağlı olduğu için Neredeyim, ne geldi benim ba§ı dir ki hasta biraz daha kendine gelmiş, ri bu adama aşıhyan adam onun bütün mak, sonra kaybettiği kanlann yerine ta mukavemeti kınhyordu. şuuruna sahib olmuştu. Bu şuur, ona evma? akıbetlerini, neticelerini pek iyi bilen biri ze kan vermek... Bundan sonra hastayı birkaç saat kenDikkatle etrafına bakınıyor, yanında velâ çok uzak günleri, çok eski vak'aları si imiş. Bir Lotos meyvası alarak cinsini Kan nakli meselesi.. di haline bırakmak ve ona tonik içkiler dolaşanlan tanımağa çalışıyordu. Bnu hatırlatıyor, çocukluğunu gözünün önüpek tayin edemiyeceğim yeni bir uyuş Evet, bol miktarda kan aldıktan vermek icab etti. Derken sıra kan nakline dan sonra doktor Fuad yavaşça ve onun ne getiriyordu. Fakat kimdi, ismi neydi? turucu madde ile kanştırmış, sonra bu sonra başkasınm kanile damarları dol geldi. Sağlam ve kanı işe yarıyacak adam müfekkiresinde yer etmesini temin edecek Nereden geliyordu?.. mayıi düşmanm doğrudan doğruya kanı durmak ve temizlemek. Başka çare yokbulmak, onu razı etmek hayli mesele ol bir surette suallere başladı. Çocukluğunu, ailesini düşünebildiği ve na aşılamış... tur. du. Bütün dünyada kanını bol bol ver Evvelâ başına gelen kaza hakkında bunlan tarif ettiği halde isimlerden hiç Damara yapılan bir şınnga ile öyle Bunu yapacağım üstadım. Tecrü meğe hazır ve hastanelerin emrini bekli hiç birşey hatırlayıp hatırlamadığını sor birini bulamadı. Alkına, evlernin odala
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle