09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
18 Birincikânun 1937 CUMHURtYET 1938 aatli Maarif Duvar Takvimleri Çıktı, .. i:• . v Tnklitlorl çıkım?»ır Tnklitlerini «Imnınok lçln dtkkat etmelidlr. Her turlîi"'malflniiı1ı, vakilleri. saatlrri. m'v*imlrrt, lıavn drtHfikliklerini, fırtınalan, «rabi rumi «ylan. tarihî vakaları, darbımeıelleri. maniİeri. hikâye ve lâtifeleri h«vi. Umumun rağbetini kazanan bu Takvimlerin taklitler! çıkmıştır. Aldanmamak için ( SAATLİ MAARİF TAKVİMİ ) adına vc ( SAAT ) reımine dikkat etmelidir. Merkezi: Istanbul Maarif Kitaphane»idir. V E N i BiR CiLD ARTIK B A Ş K A DOLMA / A L E M ARAMAYINIZ Çflnki en sorv lekemmülâtla mflcehher 6870 liralık Marangoz İşleri Münakasası Güzel San'atlar Akademisinden: Güzel San'atlar Akademisi için 90 aded çekmeceli ve dolablı resim masası, 90 aded tabura, 12 aded vitrin yaptırılacaktır. Münakasa kapah zarf usulile 5/1/1938 çarşamba günü saat 15 te Cağaloğlundaki Yüksek Mektebler Muhasebeciliğinde yapılacaktır. Yapılacak işin muhammen bedeli 6870 lira ve muvakkat teminat miktarı 515 lira 25 kuruştur. Şartname ve resîmler Akademiden parasız verilir. Talibler teklif mektublannı sözü geçen günde saat 14 e kadar mezkur dairede toplanan Ko misyona vermelidirler. Eksiltmiye iştirak edecekler Ticaret Odası vesika larını ve tmvan tezkerelerini ve bir marangoz fabrikasma sahib olduklarını isbat edçcek diğer vesikaları ikinci zarfm içine koyacaklardar. Koymıyan lann teklifleri hükümsüz addolunacaktır. (8358) Beyaz ve yumuşak J U V A N T IN KUMRAL SİYAH Ter ve yıkanırakla kat'iyyen çıkmaz; tabiî renk veren ta> SAÇ BOYALARI HOMT niDmış yegâne sıhhî saç Açık mesameler siyah benler Kat'iyyen akataz »• hazlnesi fazla murakkep alır. Aynı clnsten MONT BLANC TURK ANTRASiTi Kadıkoyünde Rıhtım caddesînde 3 6 3 8 numarah FAZIL ZAÎM KÖMÜR TİCARETHANESÎNDE TÜRK antrasitinin depoda teslim boyalarıdır. otomatik kursun^kalamtarf d»1 vardır. Satt* yarlı'C'TURIS BİflAOERLEft Beyo&lu, latlklal Cad. 3 3 7 Calata, Mertobanl Sokak 6/11 Cağaloğlu, Nuruosmaniye eaddes No. 22, Mavi yapı Dogum ve kadın hastalıklan mdtehassısı RIZA ÜNVER Telefon 22683 Operatör Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve Eksiltme Komisyonundan: Fatih sulh 3 uncü hukuk hâkimliğinden: Şehremini Uzunyusuf Suyolcu sokak 12 numarah hanede otnrmakta iken Darülâcezede vefat eden Salihin tarihi ilândan itibaren alacak ve borclannın bir ay ve iddiayi veraset edenlerin üç ay içinde mahkemeye müracaatleri, aksi halde terekesinin hazineye devrolunacağı ilân olunur. (3038) Keşan 1 Velek cebi için ufacık FENER Deposu : Sulîan Hamam Camcıbaşı han No. 10 Vahe Utüciyan Açık Arttırma ile Fevkalâde Satış Yannki pazar günü saat 10 da Ayaspaşada 61 No. Iı Gümüş apartı manının 2 No. lı dairesinde Alman sefarethanesi karşısmda mevcud eşyalar açık arttırma suretile satılacağı ilân olunur. Vitrinli büfe, dresuar, kare masa ve meşin kaplı 6 sandalyeden ibaret gayet güzel Viennuaz yemek oda takımı, kırmızı maroken kaplı yeni halde bir kanape, 2 koltuk, yemek odasına mahsus takım, aynalı dolab, gece masası ve somyeli 2 karyoladan mürekkeb <A. Bascet de Lyon» fabrikası mamulâtı yatak oda takımı, meşin kaplı 2 koltuk, gardroblar, yeni halde muşambalar, gaz ocağı, biblolar ve saire. Çirkin siyah benler, sivilceler, cildin sert tabakaları, renksiz vQ solmuş bir ten.... Bütün bunlar açık masamattan satılmaktadır. Satın almak arzu edenler Galatada yolcu salonu karşısmda ileri gelir. Bu mesameleri kapatan gayTahir hanmda TÜRK ANTRASİTİ SATIS MERKEZÎNE (Telefon: 44915) veyahud doğrudan doğruya Kadıkoyünde FAZIL ZAÎM irsaf yağh maddelerin ne su, ne de saDEPOSUNA (Telefon: 60728) e müracaat edebilirler. bunla izalesi kabil değildir. Her açık mesame, cildin taharrüşüne sebeb olur. Beyaz rengindeki (Yağsız) yeni Tokalon kremi hemen mesamata nüfuzla cild guddelerinin taharrüşünü aniyen Mektebimiz talebesi İçin şartnamesi mucibince «270» çift iskarpin ya teskin eder. Mesamatın derinliklerindepılacaktır. Beher çiftin muhammen bedeli «5» lira olup ilk teminatı «101» ki gayrisaf maddeleri ve siyah benleri lira «25» kuruştur. Eksiltmesi 23/12/937 tarihine rasthyan perşembe günü hal ederek harice tard ve açık mesamesaat €İ4» te yapılacaktır. tsteklilerin şartnamesini görmek için hergün ve leri tabiî hadlerine irca eder. Esmer ve eksiltmeye girmek için de belli gün ve saatte Gümüşsuyundaki mekteb bisert bir cildi beyazlatıp yumuşatır. En nası dahilinde müteşekkil Komisyona müracaatleri ilân olunur. (8146) kuru bir cildi kuvvetlendirir ve tazeleştirir. Alnın yorgunluk çizgileri ve burnun parlak ve yağh manzarası tama Kurumumuz için 50 lira ücretli bir mes'ul muhasib alınacaktır. men zail olur. Beyaz rengindeki bu yeT. H. K. Memurin talimatnamesinin 2 nci maddesinde yazılı evsafı haiz ni Tokalon kremi terkibinde taze kreolanların 30/1/938 tarihine kadar evrakı müsbitelerile şubemize müracaat ma ve tasfiye edilmiş zeytinyağı gibi etmeleri lüzumu ilân olunur. (8419) mukavvi, besleyici ve beyazlatıcı maddeler mevcud olduğundan 3 gün zarfında cilde yeni bir güzellik verir, ve be 1937 takvim senesi için muteber olmak üzere vesika alanlar nihayet yazlatıp yumuşatır. Bu kremi her sabah kânunuevvelin 20 ind gününe kadar ellerindeki vesikalarınrn mezkur vesi kullanınız. kalan aldıktan sonra yaptıkları işleri ihale bedellerile zikretmek ve alacakNOT Yüzünüzde buruşukluklar lan referanslan da dilekçelerine bağlamak suretile tebdili hususunda Vilâyete müracaat etmeleri, aksi takdirde ellerinde yalnız 1937 senesi için ve varsa, yüz adaleleriniz zayıflamışsa, rilmiş olan vesikalarla yeni sene taahhüdlerine iştirak edemiyecekleri ilân cildinizi Biocel ile beslemeniz lâzımdır. olunur. (8377) Cddinizdeki Biocel'ın ayni olan bu kıymetli cevher, şimdi genc hayvanlann cild hüceyrelerinden istihsale muvaffakiyet hasıl olmuştur. Pembe rengindeki Tokalon kremi terkibinde tam cildiHayatın levkinden Insanı mahram eder. nizin genc ve taze kalması İçin matlub nisbet dairesinde kanştınlmış olarak Biocel cevheri vardır. Akşamlan yat mazdan evvel tatbik ediniz. Çok temiz biKarbonattan ve toz karbonat almaktaki müşkülât BEHER TONU (24) LİRAYA Ebediyen kaybolmuştur! İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ BEYOĞLU İSTANBUL Istanbul P. T. T. Vilâyet Müdürlüğünden: îdare telgraf hatları için 20 tanesi sekizer metıfc, dört tanesi onar metre uzunluğunda olmak üzere 24 tane on altı desimetrelik demir potrelin ahmı pazarhğa konulmuştur. Pazarhk 24/12/1937 cuma günü saat 15 te Bü yükpostane binası birinci katta îstanbul P. T. T. Vilâyet Müdürlüğünde müteşekkil Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli (417) lira (20) kuruş, kat'î teminat (62) lira (58) kuruştur. İsteklilerin şartnamesini görmek üzere çahşma günlerinde mezkur Müdürlük id^rî kale • mine, pazarhk gün ve saatinde de kat'î teminatlarile birlıkte Komisyona müracaatleri. • (8394)" MUHENDIS ARANIYOR Anadolu vilâyetlerinde dolaşarak müteahhidler ve idarehaneler için makineler satışile meşgul olacak mühendis aranıyor. îngilizce bilmesi şarttır. «Mühendis» rumuzile İstanbul 176 posta kutusu adresine yazılması. Kazası T. H. K. Başkanlığından: Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Merkezinden: Kurumumuz Ankarada Keçiörendeki Anakucajjı müessesesine üâveten yüz yataklı bir çocuk paviyonu inşasına karar vermiş ve paviyonun projesini müsabakaya koymuştur. Projeleri muvafık görülenlerden birinci ve ikinciye cem'an 500 lira mükâfat verilecektir. Müsabakaya girmek istiyenler Kurumun Muhasebe Direktörlüğünden izahat istiyebilirler. (8418) Nafla Vekâletinden: Yorgun ve bitkin Âsap ile vücut nasıl çalışır ! Ferahlık verip âsabı dinlendiren hafakan ve heyecanı def eden KARDOL isminde ilâc var. H AZIMSIZLIK PERTEV KARBONAT komprimeleri göz Snunde tutularak yapılmışür. HEB ECZANEDE SATELIR. Kadıköy İkinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden: Kızıltoprakta Bağdad caddesinde Fevzi Paşanm 101 numarah evinde mukim iken ölen Hatice Melekin, mirasçılan tarafmdan mirası reddedil mesine ve terekesinin mevcudu borcuna yetişmediği anlaşılmasına binaen, icra ve iflâs kanununun 180 inci maddesi mucibince terekenin iflâs yolile tasfiyesine 14/12/937 tarihinde karar verilmiştir. 1 Alacaklılarla istihkak iddiasında bulunanlann, Hâkimliğimize mflracaatle alacaklannı ve istihkaklarını ilân tarihinden itibaren bir ay içinde kaydettirmeleri ve vesikalarını tevdi eylemeleri. 2 Hilâfma hareket cezayi müstelzim olduğundan 51ün0n borclulannın da ayni müddet içinde kendilerini ve borçlannı bildirmeleri. 3 ölünün her ne sıfatla olursa olsun mallarmı ellerinde bulundu ranlann o mal üzerindeki haklan mahfuz kahnak şartile bunları gene ayni müddet içinde mahkeme emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse makbul mazeretleri bulunmadıkça cezaî mesuliyete uğrıyacaklan ve rüchan haklarından mahrum kalacakları. 4 Alacakhlann 21/1/938 perşembe günü saat 10 da İlk alacaklılar toplantısında bulunmalan ve ölü ile müşterek borclu olanların ve kefillerinin ve borcu tekeffül eden sair kimselerin toplanmada hazır bulunabilecekleri ilân olunur. (8425) I ZENİTH 1938 Modell En eski ve bütün Amerikada en fazla rağbet bulan radyodur. Satış yeri: Yalnız, Beyoğlunda BAKER mağazalan. I l ZUMfRANKASI Satılık Ev Büyükdere Mekteb sokak No. 30 ve 32 Birisi beş, diğeri üç oda, mutfak ve bahçeli iki müstakil iki bölükten mü rekkeb olan ahşab ev satıhktır. Almak istiyenlerin Büyükdere Bayır sokak No. (10) da Bayan Ferideye ve yahut Nişantaşmda Ihlamur caddesinde Gülistan sokak 31 numarah eve müra caatleri. PARAİIOIANIN YÛZÛ GÜLER Balıkesir Orta Okulları Satınalma Komisyonundan: Eşyanm nev*! Azı Çoğu Tahmini fiat Lira 8170 Muvakkat Eksiltme teminatı şekli Lira Kapalı zarf 613 Dr. İHSAN SAMI BAKTERIYOLOJI Umumî kan tahlilâtı, frengi noktai nazanndan Vasserman ve Kahn trtamülleri, kan küreyvatı sayıhnası. Tifo ve ısıtma hastahklan teşhisi, idrar, balgam, cerahat, kazurat ve su tahlilâtı, ültra mikroskopi, husıısî aşılar istihzan. Kanda üre, şrker, Klorür, Kollesterin miktarlannın ^ayini, Divanyolu No. 113 Tel: 20981 LABORATUARI Kumaşile beraber 370 430 takım elbise îskarpin 370 430 1935 146 Açık eksiltme I İDRAR YOLLARI Balıkesir yatılı orta okullarınm ihtiyacı olan yukarıda yazılı iki kalem • Hastalıklan mütehassjsı Köprübaşı giyecek eşyası on beş gün müddetle eksiltmiye konulmuştur. Elbise ve kung^HH^minö'nu han Tel.: 21915 duralann ihaleleri 30 birincikânun 937 perşembe günü saat 15 te Balıkesir Hükumet Konağında Kültür Direktörlüğü odasmda yapılacaktır. Elbise ekZayi İstanbul Deniz Ticaret mü siltmesine aid ve 2490 numarah kanunun tarifatına uygun olarak hazırladürlüğünden almış olduğum liman hü nacak olan teminat tekliflerini havi zarflann yukanda yazılı günde nihayet viyet oüzdanımı kaybettim. Yenisini a saat 14 e kadar Komisyon Başkanlığma verilmesi. lacağımdan hükmü olmadığını ilân etskarpine talib olanların da kanuna uygun teminat makbuz veya mekderım. tuplarile yazılı gün ve saatte Komisyona başvurmaları. Bu işlere aid şartname ve nümunelerin Necatibey Öğretmen okulu kaD. Y. 1. Konya vapurunda Bartınlı leminde bulunduğu ilân olunur. (8421) Hüseyın oğlu tayfa Mustafa I Dr. Mehmed Alı ff amm Operatör • Urolog OYUNKAGITLARIMONOPOLU No. 1 5 , 1 6 ve buna mümasil OYUN KAGITLARIndan Sayın müşterilerine, piyasada en ziyade aranmakta olan : KIZILAY SEKSULIN Ademi iktidar, Dermansızlık, Vücut v e Dimağın yorgunlağunda pek müessir v e emin • bir ilâctır. Kutusu 2 0 0 kuruş Eczanesi Sirkeci Tlll 12 Birînkikânundan 18 Birincikânuna kadar Bu hafta içinde Kumbarası olmıyan her Türk bir Kumbara alarak para biriktirmeğe başlamalı, Kumbarası olanlar da mümkün olduğu kadar para yatırarak ulusal tasarrufu arttırmağa çahşmalıdırlar. Bu hafta içinde Bankamızdaki tasarruf hesablarma en aşaŞı «10» ,on lira yatıranlarla «10» on liralık yeniden bir tasarruf hesabı açtıranlar arasmda 2 mart 1938 de kur'a çekilerek kazananlardan yüz kişiye muhtelif nisbetlerde «1.000» bin lira ikramiye dağıtılacaktır. Yalnız, bu kur'aya iştirak edebilmek için yatınlan paradan şubat 1938 nihayetine kadar en aşağı «10» on liralık bir bakiye bırakılması icab eder. Ulusal Tasarruf Haitasıdır L Yeni stokun hazırlanmış olduğunu ve istenîlen miktarın depodan alınabileceğini ilân eder. BEŞİR KEMAL MAHMUT CEVAT
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle