13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURİYET 18 Birincikânun 193 » 1 Unuttuğum roller Mahmud Yesari Eserler arasında Mevlâna, Tıb ve Felsefe Tarihimiz RADYO Holivud'u kaplıyan musiki merakı Bu aksamki program j Ben, dün gece, sendeydim. camla buluşacak olursanız onu, lâkırdıya Mevlânanın yedi öğüdü. ANKARA: Bir rüya anlatıyor sandım: bile tutmayın. Vaktile evceğizine gelsın. M. F. Nafiz Uzluk yönünden 13,30 muhtelif plâk neşriyatı 13,50 plâk: Allah hayırlar versin, diye başla. Sokakta, kadınm sesi, bir yaban arısı Türk musikisi ve halk şarküarı 14,15 dabastırıldı. Farsça metin 122 Tetikte imiş, betellendi: vızıltısile kulaklarımda uğuldarken düşühilî ve haricî haberler 18,30 plâk neşriyatercümesi 147, mukaddeme ve Bütün yıldızlar ve artistler şan ve tı 18,35 çocuklara karagöz. (Küçük Ali) Soğuk esprileri bırak! Ben, dün ge nürüm: Ben, günlerdenberi bu arkadaş Mevlâna tercümei hali 108 sa19,10 Türk musikisi ve halk şarkıları. (Hikce, sendeydim. görmemiştim, ve acaba hasta mı? diye hife, îstanbul Bozkurd Basımmet Rıza Sesgor ve arkadaşları) 19,35 sanota dersleri almaya başladılar merak ettiğim için, evine uğramıştım. Dost iltifatı! Ne denir? at ayan ve arabca neşriyat 19,50 Türk evi, fiatı 3 lira. musikisi ve halk şarküarı. (Servet Adnan Türk tefekkür tarihi yeni bir eser daha Holivud'dan son gelen haberler, büDostlarımın evlerinde, bazan çok garib Ayıb değil ya, anlıyamadım. ve arkadaşları) 20,15 plâkla dans musi« vaziyetlerle karşılaştığım da oluyordu. kazandı. Değerli âlimimiz doktor F. Natiz tün sinema yıldızlarınm ve artistlerinin Daha üst perdeden çıkıştı: kisi 20,30 Türk musikisi ve halk şarkıUzluk Anadolu Selçukileri gunünde Mev Nasıl ayıb değil? Elbette ayıb! Sayın bayanlar, tekrarlamağa lüzum levi bitikleri birinci numarasını teşkil eden şarkı söylemek illetine tutulduklarını bilları. (Salâhaddin ve arkadaşları) 21,00 Ajans haberleri 21,15 stüdyo salon orkesMevlânanın Yedi Oğudu namile bu mu var mı, bilmem! somurtur; sitemle, kidirmektedir. Çünkü sesi güzel olan Dün gece, ben, seydeydim. Senin evinde trası 21,55 yarınki program ve tstlKİâl him eseri neşretmekle bahtiyardır. İbni naye ile sorarlar: kaldım. Sen, beni, zorla evine çagırdın! san'atkârlar, temsil kudretleri zayıf dahi marşı. Sinanın Kanununu iki asır evvel tercume Yeni köşkünüze bizi davet etmek eden Tokadlı hekim Mustafa Efendinin olsa dığerlerinden daha fazla kazanıyorÎSTANBUL: İçime korku gelmişti: 12,30 plâkla Türk musikisi 12,50 havayok mu? Bağ zamanı, muhakkak gele buna taktığı Tahbi2Ulmathum yani ekmek lar. Hiç kimsenin malumu değilken bir Neler sayıklıyorsun? dis 13,05 plâkla Türk musikisi 14,00 yapılmaK için hazulanmış un manasına ceğizl Ikram, iltifat, yalnız arkadaşı den ortaya çıkıp ilk filmile cihanı kendiArkadaşım, tutukluğumun farkina varSON 18,30 Sekizinci Tasarruf ve YerU bihakkin lâyık bütun fikir adamlarımızın nıza mı? mıştı, hiddeti sönüverdi, gülümsedi: malı haftası konferans: Aksam gazeteainkendi sahalarında lstifade edecekleri yani sine hayran eden Deanna Durbin bu idden Selâmi Izzet 19,00 Safiye: Piyano ve Alıkhğı bırak!.. Beni dinle. Sen, Bizsiz, mehtab safesı ha? Kocamı, ekmek yapabüecekleri oğutulmuş ve ha dianm en kuvvetli delilidir. Onun için keman refakatile 19,35 konferans: Dr. zırlanmış bir un gibidir. beni evine çağırdm. Beraber içki içtik. bahkçılığa alıştırmışsmız. sinema payitahtına yeni giden Simone SiŞukrü Hazım tarafından (Çocukta zekâ ve Mevlâna şüphesizdir ki şark ve Türk felHatta bana, içkiyi zorla içirdin. Ben, Kocam, yeni aldığmız plâklan pek sefe ve metaflziğinde büyuk bir mevkii na mon «Lakme» operasınm bazı pasajlarıkarakter) 19,55 borsa haberleri 20,00 Sadi ve arkadaşları tarafından Türk musi içmek istemiyordum. Sen, kanmın, ço beğenmiş! Kendini o kadar kaptırmış ki izdir. Yüksek bir şaırdir. Onun lncelisleri nı sökmekle, hatta musikiye istidadları kisi ve halk şarkıları 20,30 hava rapo cuğumun başı üzerine yeminler ettin. Be vapur vaktinin geciktiğinin bile farkmda ne vâkıf olanlar ve olmıyanlar da bu fi olması ihtimali kendilerinden pek az bekru 20,33 Omer Rıza tarafından arabca kirdedlr. Lâkln birşeyin inceliğinl duyma Sinemadakinden başka radyodan da nim vaziyetimi düşün: Içiyordum amma, olmamış. Bir gün, biz de dinliyelim! söylev 20,45 Semahat Ozdenses ve arkadan sırf taklldle takdirln de bir manası lenilen James Gagney ile Mickey'in bahaftada 5000 dolar kazancı olan daşları tarafından Türk musikisi ve halk iğne üstünde oturuyordum. Ikide bir sa Neye o kadar uzak semtte oturu yoktur. bası Walt Disney bile meşhur orkestra Jannette Mac Donald şarküarı (SA.) 21,15 ORKESTRA 22,15 Fakat bu eserler mahiyetleri itibarile o şefi Stokovvski'den nota dersleri almakste bakıyordum. Saatim de geri kalma yorsunuz? Insanlardan mı kaçıyorsunuz? ajans haberleri 22,30 plâkla sololar, opekadar kıymetlidir ki anlaşılması kolaylaşmış mı?.. Kocam, sizi, hasta! diye duymuş, merak tırılmiş bir halde insan önünde bulduKça la meşguldürler. Fakat kendilerine müthiş meblâğlar tek ra ve operet parçaları 22,50 aon haberler etmiş. Geç vakit işinden çıkar çıkmaz size takdirin taklidden menşeinl alamıyacagın Sonra? Maamafih Holivud artistlerini umumi lif edildiği halde bu işe yanaşmak istemi ve ertesi gunün programı 23,00 SON. VIYANA: Vapuru kaçırdım, sizde kaldım. gitmiş. Fakat dönüşte, tramvay, otobüs, dan seviniyor. Yani kendi anladığı şeyıerle yetle musikiye heves ettiren sade beyaz yenler de mevcuddur. Şarlo (bariton), 18,35 gramofonla konser, musiki ekzer insan daha çok iftlhar hlssedlyor Işte MevBugünlerde, bizim eve gelirsen, yahud otomobil bulamamış, treni kaçırmış. Ge lânanın bu Yedi Oğüdü ve dolayısile hak perdedeki muvaffakiyet ve kazanc de Greta Garbo (soprano), Mae West sisleri 20,05 karışık yayın 20,55 OPERA bizimkine rastlarsan, bu ağızı kullanacak çen gece eve gelmedi. Yıldınm telgrafı kında yazıian mütalealar insanda bu hıssi ğildir. Orada bir de radyo işi vardır ki (kontralto) seslere malik oldukları halde YAYINI: Paris hayatı (Meilhac ve Hahasıl ediyor. sın! Şimdi anladın mı? çekmemiş olsaydı, çok üzülecektik. güzel sesli san'atkârlar oradan da sine radyo ile alâka peyda etmekten çekin levy'nin)23,15 haberler, hava 23,25 DANS MUSİKİSİ, istirahatlerde haberler ve saire. Yedi Oğüd diyip geçmemeli. Burada eski Bazan, kurnazlan da çıkar, beni ga Türk felsefeal ve Buhara mekteblnın ve madaki kadar külliyetli bir para çekerler mektedirler. Greta Garbo bir defalık Kafamın içinde sanki bir pencere aPEŞTE: çılmıştı: fil avlamak isterler: 18,35 CAZBAND TAKIMI 19,05 konfeşark folklorunun en mütekâmıl duşünceleri Meselâ Jannette Mac Donald'm radyo radyo yayını için kendisine verilmek israns 19,35 ÇINOENE ORKESTRASI 20,35 Anladım. Evet, sen, dün gece, ben Kocam, kaç gündür, sizi arıyor. vardır. Bunlar oyle düşüncelerdir ki ifade dan haftalık aeliri tam 5000 dolardır. tenilen 15,000 doları reddetmiştir. spor resmigeçidi ve karışık yayın 21,45 olunamaz. Lâkin insanı zevkli bir surette deydin. Ben, dersimi o kadar mükemmel ez düşündürür. ORKESTRA KONSERI 23,05 haberler 23,30 CAZBAND TAKIMI 24,20 ÇINGENE berlemişimdir ki, bu ağız arayışın ceva Sırtımı okşadıî Yedi Oğüdlerl okurken insan birçok jeyORKESTRASI 1,10 son haberler. leri hatırlıyor. O da temsil kuvvetile ifade. bını vermek için, hiç düsünmem, ve kuru Zeki adamsındır, vallahî! BUKREŞ: O zaman şark temsillerinin ve birşeyı hı•^ Lionel Barrymore ve Conrad Azarlamadan sonra, böyle koltuk veriş lan tuzağa düşmem. ^ Tarihin en mühim facialarından bi19,05 karışık yayın 20,40 Rumen şarkı kâye ile lfadenin mahiyetindekl derln hikancak dostlara vergidir. Zekânın, insanlaBu, somurtan kadmlann gözünde, ben, met hissolunuyor. Demek geçmişin hâdisa Weidt'den sonra Harry Baur'un da ri olan Avusturya Archiduc'ü Maxim ları, mektub kutusu 21,20 DANS MUSt rın suyunca gidildiği müddetçe değeri art kocalarını baştan çıkaran, onları ayartan, tmdan hisse kapmak an'anesi şarkta çok «Rasputin» i sinemada temsil etmesi ka lien'in hayatı Amerikalı sinema şirketle KİSİ 22,35 karışık yayın 22,50 AKŞAM KONSERI 23,50 haberler. eski. Şarkın bu ltinalı cephesini garb bu rarla^tığını evvelce yazmıjtık. Fransızlatığmı bildiğim için, zeki adam olduğuma içkiye alıştıran, sefahet âlemlerine dadan vasıfta VARŞOVA: kazanamamıştır. rinden biri tarafından filme çekilecektir. değil, alıklıktan kurtuluşuma sevindim. dıran, evlerinden soğutan, lânetleme bir Ruhun mahiyetindeki eerar perdesini rın yapmağa başladıkları bu filmin reji18,20 ŞAN VE KEMAN KONSERÎ 18,55 Malum olduğu üzere Üçüncü Napoleon konuşma, Ukrayna şarkıları, gramofon, şar«Anladım!» dediğim vakit, daha toyken, mahluk, bir ifrit, sözün kısası, muzır bir hâdtsata bile te?mil etrmsler ve şark te sini Marcel L'Herbier idare edecektir. fekkürünün daha ulvi esaslara dayandığını Şimdiye kadar Rasputin hakkında belli tarafından Meksikaya hükümdar olarak kılar 19,50 karışık yayın 21,05 ORKESbeni şaşırtan, sersemleten; pişkinleşince insanımdır! TRA KON3ERI 22,50 skeç 23,05 DANS göstermişlerdir. tnsanın ruhunda menkuz keyiflendirip eğlendiren eski günler, göHalbuki, ne yalım, ne sandalım, ol olan bu hls daha asilleşiyor. Mevlâna gibi başlı yirmi beşten fazla eser yazılmıjtır. gönderilen Maximlien hertürlü yardım MUSİKİSİ 23,55 havadis, gramofon, sonzümün önüne gelmişti. tam, ağım; ne köşküm, bağım; ne de eski, ruhan yükselmiş insanlarm ne ince nislere Bu son filmin senaryosu Alfred Neu dan mahrum bir halde Meksikah vatan ra DANS ORKESTRASI. MİLÂNO: ve buluşlara sahib olduğunu görmekle de man'ın kitabından iktibas olunmuştur. sever Juarez ile taraflarının hücumuna Tanrı, kulunu alıştığından etmesin! Iki yeni plâklarım vardır. hayran kalıyor. 18,20 PİYANO KONSERI • 18,55 kan?lk yıl süren bir stajdan sonra, asrî evlilik Vakit vakit kaçamaklaı yapmakla beMevlânanın Oğüdlerinde ükrettlgi tem Fakat Harry Baur, bilhassa Dumur'un maruz kalmış, bir müddet mukavemetten yayın 21,35 karışık musiki 22,05 opera hayatının kabulü zarurî telâkki edilen raber, Sezar'ın hakkını Sezar'a vermeli! sillerın bugunkü medeniyet ve tıbbın men «Rasputin ve kadınlar», Muller'in «Ras sonra nihayet tutularak kurşuna dizilmiş, binasmdan naklen: «MERAKLI KADIN bazı inceliklerini kavramaktaki kabiliyet Günlerce, gecelerce bir odaya kapanır, sei olan folklor noktasından da ehemmiyet putin» namındaki eserlerini okuyarak pa karısı da bu facia üzerine çıldırmış, daha LAR» OPERASI, Lstirahatlerde haberler, hava, sonra DANS MUSİKİSİ. leri pek buyuktür. Bunlardan bu kısa 5Ü sizliğimi gördüm; kendi kusurumu kendim çalışırım; kimseleri görmem. Hoş, buna tunlara mısaller aeçmek kitabı yeniden pazın şahsiyetini ona göre yaratmak ka sonra da ayni şeametin devamı gibi Maaffederek sıkıntıdan kurtuldum. da kulp takar: basmak demektir. Basılmi} bir kitabın as rarını vermiştir. Şimdiye kadar neşroluünı okumak onun incelıklerine vukuf İçin nan kitablar ve vücude getirilen piyesler yerling hâdisesi ve Imparatoriçe Elisa Gene kimbilir nerede kapandı? îki yıl diyip de geçivermiyelim. Yaçok lâzımdır. Pek çok fıkir adamlarmın beth'in katli vak'ası vukua gelmiştir. Bü NÖBETÇİ ECZANELER Derler amma, aldırmam. lanı yok! Hatta küsuru da var! Kırk Mevlâna gibi bu İnce buluflara malık 01 de Rasputin'in bilhassa manevî kudretle tün bu maceraları ihtiva edecek filmin aBu gece şehrimizin muhtelif semtlerlnyıllık alışkanlıklarımm çoğunu unutma îş böyle iken, dostlar sağ olsun, sa madıklarmdan uzulmelerinde mana yok rine ve manyatizmacılık kuvvetlerine edeki nobetçl eczaneler junlardır: mış mıyım? Yalnız kendimi alâkadar e yelerinde! «hamamda kurnaya, düğün tur. Onu okuyup anlıyabilmek de şahsi te hemmiyet verilerek o taraflar tebarüz et dı «Tac heyulâsı» olacaktır. Rejiyi, taîstanbul ciheti: kâmüle bir misaldlr. Bugün bile fen âle Eminönünde (Salih Necati), Veznecilerde denleri bırakayım; gel gelelims arkada4 de zurnaya», «vur patlasm, çal oyna minde ahlâk tekâmulü bütun tekâmüilerin tirilmek istenmiş, politikacılıktaki meha nınmı? sahne vâzıı William Dieterle idaÜniversite), Karagümrükte (Ali Kemal), lara, hastalığımda aramıyan; telefonla, sın», «nerede sabah, orada akşam», muntehosı gibi gorulürken onun ne demek retf gölgede bırakılmıjtır. Harry Baur re edecektir. Bakırköyde (Merkez), Aksarayda (Etem istediği daha lyi anlaşılıyor. mektubla bile hatırımı sormıyan; şimdi «Tneyhanede yat, evde ne derlerse desin'ertev), Fener Balatta (Hüsameddln), Beboyunu bosunu, Rasputin'e tamamile Bu Yedi OgüdUn M. Hulual tarafındon fazıdda (Asadoryan), Küçükpazarda (Nebeni ayakta görünce, Tann cümlesin ler?», «hane berduşu cihan», «keyif eh dikkatle türkçeye tercume edilmi} buluu benzetebilmek için dahilî yüksek çizmeati), Alemdar Ankara caddesinde (Neşet), d'en razı ve hoşnud olsun saglığıma se li» görünürüm, gösterilirim! ması eserin bu noktadan degerinl artırı ler giymektedir. Bir ay evvel de kür yapSamatyada (Çola), Şehremininde (Ahmed vinen: Arkadaşlanm dostlarım, hatta uzak yor. Hamdi). mağa başlamış ve epeyce zayıflamıştır. P. Naflz üzluğun mukaddimeslnde MevHARRY FLEMİNG Beyoğlu ciheti: Artık sıhhatine bak! îyisin ma tan merhaba ahbablarım bile, istedikleri lâna ve Selçuk hekimleri, insan nefai kan Diğer mühim rolleri Comedie FrancaiŞişlide (Asım), Taksimde (Kürkçiyan), kadar, benim evimde, apartımanımda, ve Revüsü ile şallah! Gene içiyor musun? înkâr etme, ile mi diri veya başka seyle mi diye se'den Denis d'Ines, Jean Worms, MiBeyoğlunda (Zafiropulos), tstiklâl caddeiçiyor, diye duydum. Kendine acımıyor pansiyonumda, yalımda, köşkümde, ar Mevlânanın bir izahı, Mevlâna ve tıb, Sar halesco, Marcelle Chantal (Çariçe) sinde (Galatasaray), Tünelde (Matkoviç), Ambasador Caz'ın Oalata Okçumusada (Yeniyol), Fındıklıda tık nasıl bir yeri haysiyetlerine, şereflerine mısak, Sarı Helile, Hekimleri çasırtan blr Gabrielle Robinne (Çariçenin annesi) san, bize, dostlarına acı! hâdise gibi Turk tıb t&rihini alâkadar eden (Mustafa Nail), Kasımpasada (Vasıf), son günlerı Diye candan bağlılık gösteren dost münasib, muvafık görürlerse, neresi işle bahisler vardır. Jany Holt oynamaktadırlar. Hasköyde Halıcıoğlunda (Barbud), Beşlk Her akşam saat 10 da suvare Mevlânanın fıkirleri Türk heklmlerlne de lara, gadir oluyormuş da farkmda değil rine gelirse, orada, bir iki gün değil; haftaşta (Nall), Sarıyerde (Nuri), Tarabya, •^ Bir müddet evvel Amerikalı meşhur müeaair olmuştur. Nltekim hekim Enılr talarca, aylarca kaldıklarını; kendilerini, Yarın saat 17,30 da matine 'eniköy, Emirgân, RumellhLsar, Bebek, Armişim! Çelebl 1035 (1625) te Enmuzec eserinin musevi aktör George Arlisse meşhur İnlavudköy, Ortakoy eczaneleri. benim baştan çıkardığımı söylemekten Kafamm içinde açılan pencereden gihekimlere vesaya kısmında Mevlânaüan giliz diplomatı Disraeli'nin hayatını tasNOEL Reveyonunda Kadıköy Soğüdlü caddesinde (Hulusi Osmisal almıştır. ren rüzgâr, hayali, cihan değmese bile, çekinmesinler. man), İşkele caddesinde (Saadet), Üsktiiyi dans etmek, iyi eğlenmek ve vir eden bir filim çevirmişti. Bu defa DisMevlânanın resmini yaptırmaâi, onun ne İnsan, yürüdüğü yolun icablarına uy darda (İttihad), Heybeliadada (Tomadls), insanı avutan ve çok defa ibretle düşün<yi taam etmek içîn açık fikirli ve mutekâmil insanlığa tam bir raeli'nin başvekil olmazdan evvel başmBüyükadada (Merkez) eczaneleri. düren eski günlerin yapraklarını birer bi malı. Evlilik, madem ki elimden gelmiyor, misal olduğunu gosterir. Mevlânanın ölu dan geçen vukuatı hikâye etmek üzere bari, evlilere yardımım dokunsun. Bunun mü dikkatle okunmağa lâyık blr bahlstir. rer çevirmeğe başladı. yeni bir kordelâ daha yapılmaktadır. Bu Üsküdar Hâle sineması Bu vesiie ile Türk tıb tarlhine dair su kıBir arkadaşın evine uğrarım; «hanıme içindir ki unuttuğum rolleri, sahneden eserde Disraeli rolünü yeni parlıyan jönÇÖLDE BÎR TÜRK GENCÎ ı'ntihab ve tfrcih ediniz. sa mülâhazayı yapmak Lstiyorum. Tıb tarifendi» de bir surat! Bunun bir sitem, bir çekilip de tekrar sahneye dönen aktörler hımizin bu kaynaklarıru bilmiyenler belki prömiye, Tyrone Power oynıyacaktır. Türkçe kinaye başlangıcı olacağmı sezinlemekte gibi, yeni baştan ezberliyorum! Türk tıb tarihi esaslarmın zengln olmadığı gecikmem. Seyrek uğradığım için, bunlar MAHMUD YESAR1 zlhabına kapılabilirler. Fakat haklkat böyle değildir. Bu bulunan ve bugun onümuze cilvelerdir. Fakat biraz sonra, samimiyet hazırlanmış konan bu eserlerin taranmasitemi, cilvesi olmadığı «hanımefendi» nin slle tıb tarihimiz çok zenglnleşlyor. Blda2 büyük filim birden Candan eğlenilen yegâne yer olan N EKLER JURNAL yette Selçuk tababetl blrincl müsveddeal «ertleşen sesinden anlaşılır: nl Türk Tarih Kurumu adına hazırlarken E En son dünya havadialeri Bu, yaptığınız doğru mu? tetkik membalarının az olacağmı düşüneM rek üzülüyordum. Fakat gördüm ki çimdi Raimu ve Lucien Barroux ve Evli kadınlar, alışkanhkla olacak, taMuvaftkiyetlerin muvat"fakiyeti Ilk seansta A tekrar tevsian yeniden yazmağa çahştığım Edvvig Feuillere'in hakkümle konuşurlar; kocalarına çıkışı Baş rolde: Eölenceli numaralarını seyredînta. bu eseri bir türlu ikmal edemiyorum. en güzel filimleri yorlarmış gibi, bana da kafa tutarlar ve Lll Dagover • Sabine Peters Zira bu hususu tenvir eden v&sikalar Eksantrik muvazeneciler cevab vermeme de vakit bırakmazlar: Bugün saat 1 de matine vardır. tahminimin fevkinde çok çikmı§tır, ve daha da çıkacaktır. Bütün böyle eserler dikROLA ROLA Dün gece, kocamla berabermişsi katle taranmakta devam olunacak oluraa niz. Bu, hiç doğru değil•• Kendi sıhhaEmsalsiz cambazlar yanlışhkla Arab tababeti çerçevesinde yck tinize bakmıyorsunuz, paranıza acımıyor olan, lâkln Islâm tababetlnin sağ kolu meTHE MYRONS sabealnde olan Türk tıb tarihi çok zenginsunuz, fakat başkalarına, bilhassa dost liyecektir. Bu tababetin Selçuklara aid kısBUyUk Stil dansör'er Muthiş ve muazzam blr filim başladı, baştan aşapı olduğu renklerde larınıza acıyın! Arkadaşlık böyle mi omını ve bunun bugüne kadar bilinmiyen lur? O, sizinle oturup içmek istese, siz; karanlık taraflarını aydınlatmak şerefini TRiO NALDY doktor F. Nafiz Uzluk kazanmıştır. Bu gene haydi, evine git, karın, çoluğun çocuğun ve dîger 20 tnuhtelif Dumaralar ve değerli âlinı her veçhile olduğu gibi bu bekliyor, demeniz lâzım gelir. Evli bir cihetten de takdire lâyıktır. Pazar 17,30 da matine erkeğin içmesini ve dışanda kalmasmı Mevlânanın Yedi öğüdleri eserl garbda „ Baş kollerde : SI L V I A S I D N E Y £<nlamıyorum. Siz, belki bunu hoş göre olduğu gibi blzde de müşterek çalışmağa bir misaldır. Kastamonu saylavı Veled ÇeFransızca sözlü FRED MAC MURRAY bilirsiniz amma, herkes, sizin gibi hoş gölebi İzbudakın farsça ve türkçe tahrizi remez. Aşk • Kin ihtiraı ve intikam şaheseri eserin kıymetinl tebarüz ettirlyor. Ahmed için KflçOk, Büyük herkesin görmesi lâzm gelen bir filim. Bu?ün »aat 1 de ta ebe matinesi îçimden arkadaşıma «hayır dua ( ! ) » Remzi Akyürek eserin dikkatle lstlnsahını ve tashihlerini üzerine almıgtır. Bu dört lar ederek, bütün bunlan, gık demeden zat bir pırlanta üzerinde işliyen kuyumcudinlerim. lar gibi vazifelerinl ifa etmi?lerdlr. Bu zatların vücude getirdikleri esas üzerine F. Evden çıkarken, bir dizi oğüd ilâve de Nafiz Uzluğun kurduğu abide cidden sa etmeği de unutmazlar: yani iftlhardır. Onun vücudile bu memle sofralarınızı temin edinîz> Yapmaym. Kendinize de acıyın. ket iftihar etmekte haklıdır. Zira o bütün maddi varlığını son raddeslne kadar tükeSonra, çok rica ederim, şayed gene ko ' SflroHz'eri sizi hayrette birakaeaUtır terek bizim kütübhanemizi bu gibi hediyeerle çoğaltmağı kendisine zevk edinıniş tir. BUGÜN Her münevverlmlz cidden kıymetll olan VE bu eseri almakla kütübhanesini ve tefek kürü nekadar zenginleştirdtğinl ve dlğer kitabların neşrine de ne büyük zemin hasinemasında taıafındao şahane bîr surette yaratılaa zırlıyacağını unutmamalıdır. Baştan aşağı tablt renkli nefis bir aşk ve güzellik şatıeseri olan Dr. A. Süheyl Vnver Bir iki satırla MAKSlM'de MAKSiM'i • • Bugün T Ü R K sinemasında •* J f Matmazel doktor GARDEN'de 1Asrî iş adamı 2BEKARET A N f Her yerde şen B U G Ü N iPEK sinemasında NOEL REVEYONU KAN DAVASI GARDEN BELLA F O N D A ISTANBULLU UNUTMA! Birkaç gün kaldı haydi! rMELEK A N N A H E N R Y KALESİ ve ŞEN HAYDUD ÇINGENE PRENSES Fransızca sözlii sinema / M İ L L î • ALEMDAR^ ikibirden v Bu film'n heyecanlı bir sahnesi Londramn meşhur Derby at yarışlarında filme alınmıştır. Ayrıca: Paramount dünya haberleri FRANSA İTALYA futbol maçı Seanslar saat 2 4,15 • 6,30 ve 9 da ŞEHZADEBAŞl TURAN TİYATROS' Bu gece saat 20,30 d San'atkâr Naşid ve arkadaşları okuyucu küçük Semiha ve Mı şel varyetesi Denaetkâr kadın) komedi 3 perde SEZAR BORJiYA TÜRKÇE SöZLU TARiHî MUAZZAM FiLM
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle