18 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
18 Birincikânün 1937 CUMHURtYET Amerika, ikînci bir rota daha verdi Fransız matbuatı, Avrupalılara elbirliği teklif ediyor: «Ecnebiler, aralarındaki manasız rekabeti bırakmah, mütesanid şekilde hareket etmeli» diyor Hatay işleri için Milletler Cemiyeti nezdinde teşebbüsümüz [Başmakaleden devami mukabil orada Fransanin belki ilânihaye bitmiyecek hakimiyeti tesis olunacaktır. Milletler Cemiyeti pek iyftakdir eder ki Hatay istiklâli üzerindeki Türk davası böyle bir neticeye varılmak için değildi. Belki tamamen bunun aksine olarak Türk Hataya hakikî surette millî ve samimî bir istiklâl temin olunmak içindi. Milletler Cemiyetine Fransanin teklifile gittik. Cemiyet Türk davasındaki doğruluğu kabul ve tasdik etti. Bu neticenin usule ve şekle aid dolambaclı yollarla ihlâl ve iptal edil mesine müsaade edemiyeceğimizi söylemeğe hacet bile olmasa gerektir. Balat kilisesindeki vak'a kahramanları Zina halinde yakalanan papas ve kadın Umumî Dün Prag'da yapılan müzakerelerde Çekoslovakya hapisaneye sevkedildiler ekalliyetleri meselesi mevzuu bahsoldu IBaştaraU 1 tnct $ahttede\ görüş birliği mevcud olduğunu teyid etmiştir. İki devletin başlıca meşgaleleri sulhun idamesidir. Bunu temin etmenin de en iyi çaresi, müşterek emniyettir. Her iki devletin de Milletler Cemiyetine emniyetleri vardır. Ekalliyetler meselesi hakkında Krof ta, bunlara Çekoslovakyada diğer memleketlerden daha iyi muamele edildiğini söylemiştir. Guidonia'ya muvasalatmda kendisine askerî ihtiramat yapılmıştır. General, son avcı istikşaf ve bombardıman tayyareleri nümunelerine karşı büyük bir alâka göstermiş ve hava cambazlıkları talimlerinde hazır bulunmuştur. M. Delbos ziyaretlerini bugün bitiriyor (BastaraTi 1 tnct tahUeöe) çtkerine karşı yapılmış olan taarruz hakJaponya karısık bir siyaset kında Amerikanın Asya filosu nezdin' takib ediyor deki Amerika hükumeti komiseri tarafmLondra 17 (A.A.) Daily Herald dan resmî bir tahkikat ıcrasma başlanıl mıştır. yazıyor: «Japonlar, hiç olmazsa şimdiki halde Harb vaziyeti garb devletlerile karışıklıklar çıkarmak Londra 17 (Hususî) Şanghay istemiyorlar. Japonya blöf ile cür'et, sükunet verici teminat ve tahribkâr darbe dan alınan son haberlere göre, Nankin'i Milletler Cemiyetine hatırlatmağa lülerle karışık bir siyaset takib ederek şim müdafaa etmekte olan üç Çin fırkası, zum görürüz ki biz böyle şeyler olmasın diye kadar sulhcu devletlerin beynelmilel Japon hatlarını yarmiş, agır zayiat ver sulhun müdafaası için birleşmelerine mâ dirdikten sonra ileri harekete başlamış diye istiklâl hakkına mazhariyeti cemiyetçe kabul olunan Hatayda usule ve şeIardır. ni olmuştur. killere aid tatbikat neticesine kadar HaFransız matbuatı endişede Cenubî Çinin istilâya uğramasmdan taym Cemiyet hakimiyet ve idaresine Paris 17 (A.A.) Matbuat, Uzak korkan Mareşal ŞanKayŞek, Kvang tevdi olunmasını teklif etmiştik. Fransız şark meselesinden dolayı endişe izhar et tung askerî makamlanna harbe hazırlanitirazile kabul olunmıyan bu teklifimizin mekte devam etmektedir. malannı emretmiştir. Cenubî Çinde askerî hangi endişelere istinad etmiş olduğunu harekât icrası ihtimaline binaen îngiliz Echo de Paris gazetesi yazıyor: bugün bizimle beraber cemiyet de tak«Panay'a isabet eden bombalar, îngll memurları, Çin îngiliz hududunun canlı dire fırsat ve imkân bulmuş olsa gerekterenin haysiyetine de bir darbe indirmiş noktalarında beş tarassud mahalli vücude tir. Şüphe götürmez fena bir niyetle lerdir. Yapılacak şey, nedir? Uzaksarka getirmişlerdir. Fransa müstakil Hatayda kendi hakimigönderilecek bir filo Avrupa deniz kuvTok, o'dan alınan haberlere göre, bu yetini idame etmek için bin karışık tedbire vetlerinin muvazenesini mutlakiyetle ida gün Prens Asaka. General Matsui ve A başvurmaktadır. O halde ne istiklâli?. re edilen devletlerin lehine olarak boza miral Hasegavva ile birlikte bugün öğle Cemiyetin, kendisi tarafından halloluncaktır.» den sonra muzafferane Nankin'e girmiş muş bir mesele üzerindeki bu kanştıncı Le Peuple yazıyor: tir. ve bozucu hareketlere alet olması elbette «Yangtze hâdiseleri üzerine verilen Nankin'in zaptı, Çin hükumetinin eski doğru bir siyaset olmaz. Hatay istiklâlini tarziyeler, Japon taşkınlıklarına belki ni umumî karargâh binasında resmen tes'id tesis edecek usulleri tayin için cemiyet hayet verecektir. Fakat bunların, Japon edilmi5tir. olsa olsa bu davanın asıl sahibi olan Türlann Çine yerleşerek ecnebî menfaatlerini 50 fırkahk yeni bir Çin ordusu kiye ile elbirliği etmek ve bilhassa dava kovmak hakkındaki arzusuna karşı hiçbir sahibine itminan vermek mecburiyetinŞanghay 17 (A.A.) Changhai Titesiri olmryacaktııl» deydi. Fransanin iyi niyetten mahrum olmes gazetesinin bildırdiğine göre, Çin kaPetit Journal diyor ki: duğunu gördüğümüz hareket tarzı önünrargâhı umumisi seferberliğin ikinci saf «Ingiltere olsun, Amerika olsun, iki de Hatay m»selesi sadece hiç halledilmehasile, elli fırkadan mürekkeb yeni bir orşık karşısmda bulunuyorlar: Ya Japon miş olur. Hele Milletler Cemiyeti Frandu vücude getirmektedir. Bu ordu, ilkbalarla Çinliler aralarında mükemmelen ansaya ve yalnız Fransaya mümaşatkâr bir har bidayetinde harekâta iştirak edeceklaşacaklar ki bu pek muhtemel değil yolda yürümek sakatlığma bir an önce tir. nihayet vermezse. dir ve diğer devletlere Çinde yer kal Bir topça düellont mıyacak yahud da harbe devam edecekHatay işinde Türkiye Cumhuriyetinin Nankin 17 (A.A.) Üç Japon ler ki bu daha muhtemeldir ve gene nekadar muslihane hareket etmiş olduğu diğer devletlerin menfaatleri mahvolacak harb gemisi Yangtse nehrinin mansabına Pariste lâyıkile takdir edilemiyor. Bunu tır. Bunun önüne geçmek için tek bir ça doğru giderek Ankvvei eyaletindeki sahil açık gördük. Hiç olmazsa cemiyet bunu re vardır ki o da, ecnebilerin aralarındaki '••ataryalarile topçu düellosu yapmışlar takdir etsin ve karşı tarafın varılan hal manasız rekabeti bir tarafa bırakarak dır. neticesini bozacak hareketlerine göz yummütesanid bir şekilde hareket etmeleridir. Bir Çin generali kurşuna dizildi masın ve hele asla onlara aletlik etmesin. Panay hâdisesi haberleri Şanghay 17 (A.A.) Çin matbuaHatayda icra kılınacak intihablarda tmda sikan haberlere göre, Çin kıt'aları takib edilecek usul tatbik sahasına konulŞanghay 17 (A.A.) Lady Bird nın Şanghay ve Woosung'dan çekildikleri mak için Fransaya tevdi olunmadan önce admdaki İngiliz topçekeri ile Oahu is zamana kadar bu kıt'aların kumandanı ve elbette Fransadan daha ehemmiyetli mindeki Amerikan topçekeri, Panay ile bulunan General Yanghu geçenlerde olarak Türkiyenin takdir ve tasvibine Yangtze nehrinde batırılmış olan gemilerHankow'da, kendisini rüjvet almak ve arzolunmalı ve bu işler üzennde tarafıde sağ kalmış olanları, bugün buraya geaskerî emirlerin tatbikında muvaffakiyet mızdan serdolunabilecek haklı itirazlar tirmişlerdir. sizlik göstermekle itham eden ŞanKay üzerinde elbette lâyık olduğu ehemmiyetFelâketzedeler ne diyorlar? Şek'in emrile kurşuna dizilmiştir. le durulmalıydı. Şanghay 17 (A.A.) Augusta General Yanghu, Kvomintang'm en Eğer bunlara ehemmiyet verilmezse bu gemisinde gazeteciler tarafından isticvab kıdemli azasıydı. takdirde yalnız Hatay meselesi hallediledilen panay felâketzedeleri içinde bu Japonlar cenubda niçin memiş olmakla kalmıyarak bütün cenub lundukları gemi batmakta iken Japonlar ilerliyemez? hududumuzun daha büyük bir mesele tarafından mitralyöz ateşi altına alındık Şanghay 17 (A.A.) Buradaki halinde ortaya çıkması gayrikabili ictinab lannı teyid etmişlerdir. iki Japon çatanasında bulunan müf umumî kanaat, Japonlann, Peiping olur. Doğrusu istenilirse biz Hatayın ahrezeler, Panay'ın Amerikan bayrağını Hankeu demiryolu boyunca, en fazla den mecburî istiklâli kadar homşumuz çrkmiş olmasma rağmen gemiye girmiş San nehirden cenuba sarkmalannın im Suriyenin de pürüzsüz bir istiklâle maz* kânsız olduğu merkezindedir. Aksi tak hariyetinde kat'iyyen samimiyiz. Tahlerdir. dirde, Japon ordusu, sağ cenahını, Ho " rikâtçılar ne yaparlarsa yapsınlar biz SuHâdiienin kurbanları pei Şansi hududunda bulunan yirmi bir riyenin Arab halkını dahi daha dün bizNankin 17 (A.A.) Oahu ismindebin kişilik Çin kuvvetine tehlikeli surette den ayrılmış kardesler olarak telâkki etkı Amerikan topçekeri, Panay felâketzemekten ve tamamile hasbî olarak onladelerini almıştır. Bunlar bitkin ve soğuk açık bırakmış olacaktır. rın kayıdsız ve şartsız iyiliğini istemekten tan donmuş bir halde bulunuyorlardı. EsBir Çin gazetesinde grev asla fariğ olamayız. vabları liyme liyme olmuştu. Oahu'ya 4 Şanghay 17 (A.A.) Müdiriyetinin tane de tabut yükletilmiştir. Bir cenaze kararile Japon sansürünü kabul etmiş cr YUNUS NAD1 alayı teşekkül etmiştir. Başta giden Ka lan Vin Van Pao adlı mühim Çin gazesaga ismindeki Japon harb gemisinin a r tesi, muharrir ve mürettiblerinin grev yapTiber hâlâ yükseliyor kasmdan bayrakları yarıya indirilmis o ması üzerine bu sabah çıkmamıştır. Ga Roma 17 (A.A.) Tiber nehri sulan Oahu Lady Bird ve Kotore isminde zete idarehanesini işgalleri altında tutan larmın seviyesi bu akşam da yükselerek ki gemiler gitmişlerdir. grevciler, Japon sansürünü kabul etmek 1 7 metroyu bulmuştur. Bütün merkezî IAmerika tahkikata başladı tense gazetenin Şanghay'da neşriyatma talyada yağmurlar hâlâ devam etmekteŞanghay 17 (A.A.) Panay top nihayet vermesini istemektedirler. dir. ğinde bükülmüş ve hususî bir tarzda katlanmıştı. Bunu düzeltmeğe uğraştı ve içindeki yazıyı gece lâmbasının ışığı altında sökmeğe çalıştı. Bazil'in, çok bitkin görünijşüne rağmen, böyle gizli kâğıd yaza cak kadar teşebbüs kabiiiyetine hâlâ sahib oldtğu düşüncesi, dudaklarında bir tebessüm uyandırdı. Kâğıd parçasında şu yazı vardı: «Colton'un nüfuzu çok bü yüktür. Hapisanede herkes ondan kor kar. Washington'a giderse işin iç yüzünü keşfedecektir. Burada dayak fazla. En ufak bir sızıltıda göz hapsine alınıyoruz. Colton isterse beni buradan çıkartabilir. Morning Star gazetesini 0 neşreder. Eski bir arkadaştır. îmkân buldukça hepimize yardım eder. Adresi şu: Philipp Colton Garden Mushford caddesi. Hapisane nin yemekleri de gayet berbad. Cowen, dişarıdan yiyecek tedarik etmeme de müsaade alsın. Derhal Covven'le konuş.» Doris, kâğıdın arkasın; çevirdı, katlarmı düzeltti. Kendisine aid bir söz an yordu. Fakat bulamadı. Buna da güldü. Bazil'in hakikî hayatından, mahkum sı fatile duyduğu endişelerden, hapisanedeki derdlerinden, ümidlerinden bahseden bir kâğıdı ilk defa olarak eünde tutuyordu. ^Burada dayak fazla» diyordu. Acaba onu da dövüyorlar mıydı? Doris, Nevyork'a avdet ettiği zaman, trenden inince ilk işi Cowen'e gitmek oldu. Fakat onunla yanm yamalak konu Romanya Başvekili Parit ve Berline gidecek Vak'amn kahramanı keşiş Dositeos Umumî hapisaneye sevkedilmiş olan Balattaki zina suçluları keşiş Dositeos ile Eleni, arkalarında, hâlâ çalkanıp dur makta olan bir dedikodu bırakmışlardır. Eleni, yakalanmazdan dort beş gün evvel, kendisine ikaz yollu sözler söyliyen bir arkadaşma «sevmek günah değildir. Dort değil, kırk dört çocuklu bir ana olsam bile beni kimse sevmekten menede mez. Ben bile bu hususta kalbime meram anlatabilecek bir kudrette değilim» de miştir. Diğer taraftan keşişin Eleniyi sevme diği, fakat daha birçok kadınlarla düşüp kalktığı, hatta bazı gecelerini Beyoğlunda, Adada geçirdiğini, bazan da bilinmiyen yerlerden bulup getirdiği kadınlarla Balattaki keşişlik dairesinde sabahlara kadar zevk ve safaya daldığı söyleniyor. Dündenberi vazifesine başlamış olan Turisina manastın yeni îstanbul vekili keşiş Kipriyanos ise, manastırın fstanbulda ve îzmirde bulunan irili ufaklı evka fının senelerdenberi görülmiyen ve eski keşişin elinde kalan hesabını araştırmakla meşguldür. Mısırdan gönderilmiş ve Beyoğlu ikinci noterliğinde tasdik edilmiş bir umumî vekâletnamede (eskiden İstanbulda manastınn mümessili olan Arhimandarit Doşiteoşun işlere karışmasmın önüne geçmeğe ve emlâklerin hepsi için hesablar iste meğe ve kanunî teslim ve tesellüm mazbstası yapılarak gelirlerine en koymağa) yeni keşiş Kipriyanosun memur edildigi yazılmaktadır. Bir senedenberî makamma oturamıyan yeni keşiş şimdi bilfiil Turisina manastmnın emlâk ve akarına vazıyed etmiş ol makla beraber, içinden çıkılamıyacak kadar karıştmlmış bu hesablan eski ke şişten usulü dairesinde devir ve teslim alamamakla mustaribdir. Keşiş Kipriyanos filî vaziyeti kanunen tevsik edebilmek için, dün, Mısır Adliye ve Hariciye Nezaretlerince tasdik edilmiş vekâletnamesile mahkemeye müracaat etmiştir. Bükreş 17 (A.A.) Gazetelerin bildirdiğine göre, Başvekil M. Tataresco kânunusani ayı zarfında, Varşova yolile Ekalliyetler meseleti Paris 17 (A.A.) Matin gazete Parise gidecek ve ayni zamanda yolda si, Hodza'nm Delbos'a Sudet Almanları Berlinde de bir iki gün kalacaktır. Alman iş cepheti lideri hakkında, Londraya da gönderilmesi muhtemel, bir muhtıra vermiş olduğunu Napoli 17 (A.A.) Alman iş cepyazıyor. hesi reisi Dr,. Ley, tayyare ile Venedik Bu gazeteye göre, îngiltere bu mesele ten buraya gelmiştir. Bugün Katanya'ya hakkında Almanya ile Çekoslovakya a gitmiştir. rasında mevcud olan gerginliğin izalesini Resmî tebliğ istemektedir. Prag 17 (Hususî) Bu akşam resParis 17 (A.A.) Petit Parisien mî bir tebliğ neşredilmiştir. Bu tebliğda gazetesi, Çekoslovakyanın askerî satve ezcümle deniliyor ki: tine işaret etmektedir. «İki hükumet, Küçük Antantın salâMatin gazetesi, ekalliyetler meselesin betini ve komşu devletlerle sulhperver iş de Çekoslovakyanın hüsnü niyeti hak birliği şeraitinin yaratılması ve temini hukında Îngiliz efkârı umumiyesine bir de susundaki gayrelterini müşahede etmekla lil gösterilmesinin Prague'da pek âkılâne memnun olmuşlardır. ve müdebbirane olacağı mütaleasında buEkonomik mübadelelerin genîşletilme* lunduğunu yazmaktadır. si lüzumu kabul olunmuştur. Halen P a 4 Oeuvre gazetesi, bilâkis M. Benes'in riste müzakerelerde bulunmakta olan ti* M. Delbos'u Çekoslovakyada hakikatte caret heyetlerine, faaliyetlerinde bu azimbir ekalliyetler meselesi mevcud olmadı den ilham almalan için talimat gönderile' ğına ikna etmiş olduğunu yazmaktadır. cektir. Yunan Kralı Belgrad'da Çekoslovakyanın kuruluşundanberi ÇeBelgrad 17 (A.A.) Yunan Kra koslovakya ile Fransa arasındaki müna lı George, dün Belgrada gelmiştir. Kral, sebetlerin tetkiki, bu münasebetlerin hiç Naib Prens Paul'ün misafiri olarak sa bir zaman bozulmadığın: ve iş birliğinin her sahada daima sıkı bir halde yapılmış rayda kalacaktır. bulunduğunu tebarüz ettirmektedir.» Samuprava gazeteginin bir makaleni Belgrad 17 (A.A.) Avala ajansı tebliğ ediyor: Samuprava gazetesi, bajmakalesini Yunan Kralı George'un ziyaretme tahsis etmiştir. Bu gazete, Kralı Yugoslav» ya ile her zaman dostane münasebetler idame etmit olan dost ve komsu bir memieketin hükümdan sıfatile selâmlamaktadır. Samuprava, Yugoslav Yunan dostluğunun mütekabil anlaşma an'anelerine istinad ettiğini kaydetmekte ve bu dostluğun, her şeyin iki memleketi birleştirdiği ve hiçbir şeyin ayırmadığı için hiçbir zaman sarsılmamış ve eksilmemiş olduğunu ilâve eylemektedir. İtalyanm çekilişinden sonra (Battaran 1 inoi tahifeaa) metinin «Italya Kralı ve Habeşistan Im1paratoru» nezdine siyasî bir mümessit göndermek hususundaki kararı, Îngiliz siyasî mahfillerinde oldukça * büyük bir hayretle karşılanmıştır. Bu mahfiller, de Valera'nm Ingiltere hükumetile dominyonlann fikrini alma " dan bu hususta bir karar ittihaz etmiye • • ceğini zannetmektedirler. Bununla beraber de Valera'nin Daimî Meclis önünde böyle bir karann Habe * şistan istilâsının hukukan tanıldığı şek * lınde tefsir edilemiyeceğini beyan ettiği ve meselenin sadece bir beynelmilel nezaket eseri mahiyetinde olduğunu söylediği tasrih edilmektedir. Îngiliz mahfilleri Romada bir Irlanda' sefiri bulunmasmın müşkül bir vaziyet ihdas edeceğini gizlememektedirler. Serbest Irlanda devleti şüphesiz hakkını kullan 1 maktadır ve itimadnameye imzasmı at • makla da Kral Altmcı George, Irlanda Kralı sıfatile hareket edecektir. Manchester Guardian gazetesi, de Vat lera'nm, müstakil İrlanda devletini dün yayailân ettiği sirada İtalyanm muhtemel bir itirazından korktuğunu yazmakta, fakat yeni sefirin jtimadnamesine Kralın im j zasmı koyması İngiliz İmparatorluğunun diplomatik birliği için muhakkak yeni bir darbe teşkil edeceğini ilâve eylemektedir* ris'in eline dort yüz yirmi iki dolar para' geçti. Şimdi, Doris'in aklmdan, tekrar Schuhmacher lokantasına girmek, altmcı caddede bir odaya taşmmak, bir mürebbiyelik bulmak gibi şeyler geçiyordu. Fakat, memlekette iş namına birşey kalmamıştı. Herkesin vazifesine nihayet veriliyordu. Sokaklar, boşta kalan, şaşkın, meyus çehreli insanlarla doluydu. İşbden olan bu insanlar, birbirlerine, kazanıp kaybettikleri, yahud patronlarının kaza * nıp kaybettikleri paralan anlatıp duru • yorlardı. Doris, bir an için, M. Wallert'le bir 4 lıkte geçirdiği geceyi hatırladı. O zamant danberi çok şey öğrenmişti. Şimdi otu2 dolardan fazla değeri vardı. Aynada kendini seyretti. Sonra, «daha olmazsa şarkı da söyliyebilirim» diye düşündü. Fakat buna kendi de pek inanamıyordu. Delmonte ile doktor Sardi onun yüzünden müthiş bir kavga ettıler. Doktor Sardi, öc alma zamanının geldiğine hükme diyordu. Mademki Doris'in parası kalmamıştı, mademki artık zengın bir Amerikalî kadın değildi, unutulup gitmesi lâzımdı. Kendisini istismar ettirmemesini, patırdılf bir ağız kalabahğı içinde, Delmonte'deı» rica ediyor, yeni yaptırdığı emaye dişleri,^, ağzının içinde pmldıyordu. (Arkasi var) Fransız Hava Nazırt Londraya gîttİ Manisa yolunda feci bir traktör kazası Manisa 17 (Hususî muhabirimizden) Bugün Manisaya üç kilometre mesafede çok feci bir traktor kazası olmuştur. Akhisar şosesinin banketi üzerinden yürüyen traktör hendeğe yuvarlanmış, şoför par çalanarak ölmüştür. Hâdisenin bir kaza eseri olduğu anlaşılmaktadır. şabildi. Covven'in kafasınm içi karmakarış'.ktı. Yalnız onun kafası değil, bütün Nevyork öyleydi. Ortalıkta bir heyecan, bir sarsmtı vardı. Doris, bu halin sebebini neden sonra anlıyabildi. Borsada büyük bir buhran husule gelmişti. Doris, hapisane ile otel arasında sakin sakin gidip gelirken, Nevyork, asrm en büyük borsa iflâsma sahne olmuştu. Çok kolay elde edileceği umulan çok büyük bir refah ve bereket hulyası sönüver mişti. Kazanc heyecani, acı bir şekilde, ıflâs heyecanına inkılâb etmişti. Yüz binlerce dolar kazanan insanlar, bu paraları bir an içinde kaybediyorlardı. Herkes yakasını bu felâkete kaptırmıştı. Zenginler, spekülâsyon yapanlar en fazla zarar görenlerdi. Fakat, biriktirdiği parayı borsa işlerine yatıran orta smıf da elindekini, avcundakini vermişti. Bankalara güve nenler, ellerinde, kuru kâğıd parçala rından başka birşey kal.nadığını birden bire görmüşlerdi. Küçük işçi, müstah dem, hizmetkâr gibi fakır halk da, pat ronlarınm ücret veremiyecek hale gelmesi yüzünden, bu umumî felâkete iştirak etmiş bulunuyordu. Cowen, bankadaki altı yüz dolar pa rasını kaybetmişti. Doris, aylığını almak üzere avukat Vanderfelt'e gittiği zaman, onu birkaç saat beklemek mecburiyetin de kaldı. Vanderfelt, tamamen şaşırmış bir vaziyette idi. Şimdilik, gayrimuayyen Londra 17 (A.A.) Fransa Hava Nazın M. Pierre Cot, dün sabahtanberi Londrada bulunmaktadır. Kendisi dün öğleden sonra Îngiliz Hava Nazırı Lord Svvinton ile oldukça uzun bir görüşme yapmıjtır. Daily Telegraph, iki Nazır arasındaki görüşmenin mevzu'nu bilhassa askeri tayyareciliğe müteallik meseleler teşkil etmiş olduğunu yazmaktadır. Macar Harbiy Nazırt Romada Roma 17 (A.A.) Dün öğleden sonra Macaristan Millî Müdafaa Nazırı General Rocder, beraberinde Hava Müsteşan General Valle, Macaristanın Roma sefiri ve maiyeti olduğu halde Guidonia'yı ziyaret etmiştir. bir müddet için para ümid etmemesini, Doris'e önce şifahen, birkaç gün sonra da mektubla haber verdi. Doris, ihtiyar Bryant'ı görmek istedi. Fakat, 0 da, Adriyatik denizinde bir yat gezintisi yapı yordu. Kendisile, telsiz telgraf vasıtasile görüşülüyordu. Iflâs edenlerin gazeteler de çıkan isimleri arasında onun adı da vardı. Alacaklılan bir anlaşma zemini bulunmasına muvafakat ettikleri takdirde, taahhüdlerini yerine getirmesi ancak mümkün olacağı söyleniyordu. İhtiyar Bryant, Doris'e karşı kanunî bir taahhüd altına girmi$ değildi. Doris, birikmiş parasını almak için bankaya gitti. Yiyip içmek, otel masraflarını vermek, doktor Sardi'ye dram san'ati derslerinin ücretini, Delmonte'ye, teganni dersi ücreti olan ayda bin dolan vermek için para lâzımdı. Bankada, ona, hisse senedlerinin çok düştüğünü haber verdiler. Doris, bankadaki parasının hisse senedlerine tahvil edilmiş olduğunu hayal meyal hatırlıyor du. Onun: Fiatlar tekrar yükselmiyecek mi? Tarzmdaki safiyane sualini, banka memurları, gülümseme ile karşıladılar. Birkaç sene beklerseniz, belki. Dediler. Doris bekliyemezdi. • Satalım mı? Diye sordular. Doris: Satınız. Dedi. Hisse senedleri satıldı ve Do Vicki BAUM Yazan: Hamdi VAROGLU Çevlren: 48Doris, birden lâfı değiştirdi: Sana birisi selâm yolladı. Bil bakayım kim? Juddy. Bryant'ın karısı Juddy. Şimdiki ismi Markiz de la Bru niere. Salzburg'da, ilânda yazılı ismimı görmüş, bana geldi. Senden, hapisten çıkhktan sonra, büyük şeyler bekliyor. Bazil, bu haberi, kaba bir küfürle karşıladı. Doris, söylediğine nadim oldu ve tamire çalıştı. Sersemin biri, dedi. Fakat ihtiyar Bryant çok dürüst adam. O da Salzburgda idi... Onu ne zaman görsem, babam aklıma gelir... Bazil gene dalgınlaşmıştı. Bir müddet sonra sustu, sonra birden sordu: Yakında Cowen'i görecek misin? Evet, tabiî. Niçin sordun? Söyle ona, Colton'la temas etsin. İsmi aklında tutabilecek misın? C O L7 O N. Onunla görüşsün, mesele mü himdir. Kâtib, defterinin başında kımıldadı. Şikâyet edas, sezilir bir se11 Nemirof, dedi, buna izin yoktur, biliyorsunuz... Bazil derhal sustu. Vakit, manasız biı gevezelik içinde ağır ağır geçti. Doris çıkıp gittiği zaman ortalık karanyordu. Doris, şehre yaya olarak indi. Ikindi trenini nasıl olsa kaçırmışt. Artık, hapisaneye giden yolu, tarlaları, ağaçları, köprüden biraz evvelki benzin deposunu ezberine almıştı. Buralardan geçerek küçük şehre geldi. Onun hapisanede birini ziyaret ettiği arhk otelde anlaşılmıştı. Sütçü dükkânında kendisini daimî bir müşteri gibi karşılıyorlardı. Doris, gece sinemaya gitti. Lilıan Gish i seyretti ve biraz ağladı. îçinin gerginliği yavaş yavaş geçiyordu. Otele döndüğü zaman, holdeki seyyar tıcaret simsarları nm arasından geçerek doğru odasma çıktı. Bazil'i görmeğe gittiği vakit, hep böyle clü gibi yorgun düşüyordu. Odasında soyunurken, blüzünün içinden ufak bir kâğıd parçası düştüğünü '"yretle ffödü. Bu kâğıd firkete inceli
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle