09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURIYET 18 Birincikânnn 1937 { Şehir ve Memleket Haberlerij Siyasî icmal Yazan: Çevirenler: 5 MAUREEN FLEMİNG MİTHAT CEMAL S. Z\YA Muallimlerimizin mesken bedelleri İstihkaklar, nihayet 938 yılına kadar verilecek İlkmekteb muallimlerinin müterakim mesken bedelleri hakkında dün Maarif Vekâletinden Vilâyete mühim bir tebliğ gelmiştir. Bu emirle müterakim mesken bedellerinin nihayet 938 malî senesine kadar tediyesi kanun iktızasından olduğu, bmaenaleyh bu paranın verilmesi esbabının behemehal temini lüzumu bildirilmiştir. Vali Muhiddin Üstündağ Maarif Vekâletinin bu tebliğini tetkike başlamiftır. Diğer taraftan ilkmekteb muallimle rinden iki yüz kadan evvelce terfi ederek barem dereceleri yükseltilmiş olduğu halde hususî muhasebe bütçesinde tahsisat bulunmaması yüzünden henüz maaş farkIannı alamamışlardır. Bunlardan bazılan Maarif Vekâletine müracaat ederek haklarını istemişlerdir. Vekâlet, esasen maaşlan az kendilerini zorlukla geçindirebilen ilkmekteb mualimlerinin terfi farklarının verilmesini bildirmistir. Beş otomobil kazası oldu Bir kadın öldü, beş kişide yaralandı Sahte evrakla çalman ispirto işi Suçİular, Ağırcezada hesab veriyorlar Milletler Cemiyetine karşı milletler cemiyeti ankin'in sukutu üzerine Japonyanın himayesile Çinde yeni bir cumhuriyet hükumetinin kurulması ve İtâlyanm Milletler Cemiyetinden çekilmesi hâdiselerinin vahamet ve ehemmiyeti gün geçtikçe daha ziyade dikkali celbediyor. Italya, Almanyanın zoru üzerine, Cenevre müessesesinden ayrılmış değildir; lâkin, bu hâdise ile BerlinRoma mihverinin her hususta sağlamlaşmış olduğu da muhakkaktır. Çünkü, îtalyanm çekilmesini müteakib Almanya, herhangi sebeb ve suretle Milletler Cemiyetine bir daha dönmiyeceğini ve iştirak etmiyeceğini kat'î ve resmî bir lisanla ilân ettiğinden iki büyük devletin üçüncü büyük devlet Japonya ile birlikte Milletler Cemiyetine karşı hasmane bir vaziyet aldıklarına şüphe kalmadı. Ingilterenin en çok okunan gazetelerinden Daily Mail'in diplomasî muhabirinin yazdığma göre, Londra mehafilinde, Milletler Cemiyetine karşı olmak üzere, yukarıda ismi geçen üç büyük devlet tarafından başka bir milletler cemiyeti kurulduğuna hükmedilmektedir. Bu mehafilin nazarında Almanya ile Italya arasındaki tesanüd ve imtizaç arttıkça yeni milletler cemiyeti de kuvvet bulmaktadır. Buna yeni bir delil olarak Dr. Stoyadinoviç'in Roma seyahati neticesi olarak Italya ile Yugoslavya arasmdaki dostluğun teyid edilmiş olması gösterilmektedir. ' İngilterenin en büyük gazetelerinden Daily Telegraph dahi İtalyanın Milletler Cemiyetinden ayrılmasınm beynelmilel münasebat sahasmdaki ehemmiyetinî şu suretle izah etmektedir: «Üç büyük devlet Almanya, îtalya ve Japonya Milletler Cemiyetinden çekilmişlerdir. Amerikanm bu müesseseye karşı teveccühü olsa da, herhangi bir mes'uliyete iştirak etmeğe taraftar değildir. Sovyet Rusya ise şiddetli temizlik hâdiselerinden dolayı zayıf bulunuyor. Artık beynelmilel sahada halledilecek herhangi bir mesele, emniyetle ve bir fayda beklenerek Milletler Cemiyetine havale edilemez. Çünkü hükmü geçmiyor.» Büyük mavi kuşağile, beyaz esvabile Sisi sanki bakire güzelliğinin bir hayaliydi «Fakat nekadar da durgundular! Tıpkı bir cenaze alaymda gibi! Halbuki babamla ben işin alaymdaydık; ve öyle k^yifli idik ki at cambazına gidiyorduk sanki! Arabada içlerine saman doldurulmuş hayvan ölülerinc benziyen kocakanlar vardı, öyle bir somurtuyorlardı ki bunlan neşelendirmeğa kalkışmak boştu. Ham meyva yemişlerdi de sancılanmışlardı sanki... Öyle bir tavır.» Bu, temmuzun sıcak günlerinden biriydi. Zavallı atlar çok eziyet çekiyorlardı. Hayvanlan sulamak istiyen arabacıya ve babasma Sisi yardıma gitti. Fakat buna mükâfaten hayvanlann bir salya sağnağına tutuldu, sırsıklarr oldu, ıslak pabuclarla arabaya dönünce anasmdan iyi bir azar yedi. Ludovique: îğrenc hal, aman! Dedi. Ve «eğer böyle bir sokak kızı gibi hareket edip duracaksa babasınm arzusuna bakılmıyarak eve gönderilecekti p.» Yolculan Ischl'e Sophie ve kocası 'Arşidük François Charles budalası büyük dostluk tezahürlerile karşıladılar. Bu adam, altı yıl evvel, Avusturya tahtmdaki hukukunu oğlu François Joseph'e bırakmıştı. Fakat François Joseph hâlâ meydanda yoktu. Bu, gayet gizli rutuluyordu, oyle bir nr ki yalnız kara ordulan, yalnız deniz oldulan, bir de yalnız müteaddid kimseler biliyorlardı: lmparator mümkiin olan son dakikaya kadar sevgilisinin yanında kalmıştı, Macar Arşidüşesi Elisabeth'in. Bu kadının «şişko, sofu, ukalâ» dediği Helene hakkmdaki kini François Joseph'te de iz> bırakmıştı; ve eskidenberi bu kız aleyhinde doldurulmuştu. Kendisine anasmın kan diye seçtiği bu kızla imparator, vaktile de, görüşmüştü. O zaman birbirlerine sade kardeş çocuklan, sade arkadag diye bakmıştılar. Ve Ludovique teyz«ye ve çocuklanna misafirliğe gittikleri gün nezaketini takman împarator bu misafirlik bitince geniş nefes almıştı. *** Nişanlısmın bulunduğu yere imparatorun küçük kardeşleri kendinden evvel geldiler: Yakışıklı Arşidük Maximilien, Arşidük Louis Victor, ve Arşidük Charles Louis. Nihayet imparator göründü; günler den ağustosun 17 nci günüydü, yani doğumunun 24 üncü senei devriyesinin arifesi. împaratorun nişanlısını görmeğe gelişinde hoşa giden bir memuriyeti ifa etmeğe gelen bir adam tavn vardı, külfetli bir vazife görmeğe gelenin değil. Müşir üniforması giymişti: Beyaz setre, altın apuletler, gb'z kamaştıncı sıra sıra nişanlar, çok adaleli bacaklara sımsıkı yapışık kıpkırmızı pantalon. Asil yüzünü kızıl bir sakal sarmışb. Gür kirpikler ve kaşlar nafiz bakışlı, içer lek, mavi gözlerine gölge salıyordu. Bir çocuğunki kadar taravetli olan, sıhhat saçan, güneşten yanmış teni vardı. Ufak ve ipek gibi bıyığı şehvetli dudaklar üstüne düşüyordu. Vücudü atlet gibi çevikti. Ve bu adamı kadmlann bcğenmesi sade evlenecek bir hükümdar olduğu için değildi. Ve Sisi'nin kalabalığa sokularak İmparatoru seyrederken bu adamda şiirin ve ihtişamm tecellisini görmesine şaşmalı. Akşam yemeğinde Sisi mürebbiyesile beraber bir tarafta, bir köşede kalmıştı. Yemek salonunda iki kaynana, gelinle güveyiyi, iki tarafın ailelerini birbirine kaynaştıracak olan bir anlaşmaya teşvik ediyorlardı. FrançoisJoseph kusursuzluğun hâlesini taşıyan nişanlısı Helene'in aç. haris bakışlanna hedefti. împaratorun endişeli anası, bu bakışlardan haz duyuyor, fakat împaratorun bu nişanhdan içi sıkılıyordu. Genc İmparator için itina ile bir program yapılmıştı. Bu programa göre dük Max'Ia düşes Ludovique'ten kızlarını împaratorun istemesi merasimi yemek başladıktan muayyen bir müddet sonra olacaktı. Yemekler birbirini takib ettikçe gerginlik artıyordu. tmaparotrun sıkmblı bir hali vardı, bir hap yutmak istiyor, fakat yutamıyor gibi. İç sıkıntısı sade salonun havasmda değildi, yemeklere kadar sinmişti. Kapının yakmındaki çalar saatin akreble yelkovanı gitgide mukarrer saate yaklaşıyordu. Öyleyken Impara torda hâlâ harekete geçecek bir tavır yoktu! Halbuki nişan merasimine ancak birkaç saniye kalmıştı. Bu iç sıkmtısından ilk bunalan dük Max oldu. Sisi'nin yandaki odadan gelen kahkahası dükte iksir tesiri yaptı; ve dük, sandalyesinin üstünde, yerinde duramaz bir halde, kızını çağırdı. Etrafına saadetler saçan, bütün düşüncelerden azade bir kız yemek salonundaki mağmum toplantınm ortasma koştu, geldi. Büyük mavi kuşağile, beyaz esvabile Sisi sanki bakire güzelliğinin bir hayaliydi. Kızm şen, kara gözleri împaratorun dü.katli, mütehayyir gözlerine, açıktan açığa, bakakaldı. Bu, ikisinin gözlerinde b'. hareketsizlik anı oldu. Heyhat! Evdeki pazar çarşıya uy maz! Işte bu sefer de düzenbazlıkta gayet usta bir kadının plânlan suya düştü; ve FrançoisJoseph anasınm arzulanna, ömründe ilk defa, aldırış etmedi; bütün kayıdlan aştı, dilediği gibi hareket etti. Put gibi donmuş davetlilerin etrafmda biriken elektrikli hava birdenbire patladı. lmparator, nişanlısı Helene'e manalı manalı baktı, af diledi, ve Sisi'ye yavaşçacık sordu: Kendisile bahçede biraz do laşmak ister miydi? Evet, bahçede şöyle bir gezineceklerdi! Ve Sisi ile FrançoisJoseph, aile efradını yeisle karışık bir hayret içinde, bir birlerine bakışır vaziyette bırakıp gittiler. Helene küçük düşmüş vaziyette... Ludovique ve Sophie bitkin halde... FrançoisCharles soytarılık etmekle meşgul... Ve dük Max öfkeler içinde... Tathlığına doyulmaz bir an içinde FrançoisJoseph yeni bir aşk keşfetmiş, iç sıkmtısından kurtulmuştu. Sisi'yi ufacık elinden tuttu; kendi elinin içinde bu el, ona, o kadar munis görünüyordu ki.., Şen iki mekteb kaçkını gibi, birlikte, ağaclıklarm dolambaçlı yollarına daldı lar. Elisabeth atlan gidip görmek istediğini çekine çekine FrançoisJoseph'e söyledi; atlan o derece seviyordu. Bu, bir çocuğun ne güzel bir açık yürekliliğiydi. Bu samimiyet imparatoru rametti. Kı zm cins atlar hakkmdaki coşkun medihlerine lmparator da iştirak ediyor, her dediğini doğru buluyordu. Birdenbire împaratorun kolu kızın ince endamına dolandı. Sisi çevik bir hareketle împaratorun kolundan sıyrıldı, ürkmüş ceylân gibi o r manlara kaçtı. İmparator, hayret içinde, kızın peşinden koşuyor, çevik adımlarla Sisi împa ratonı kolayca geride bırakıyordu. Fakat kız için bu ne hoş birşeydi: împaratordan kaçmak, sonra onun tarafından yakalanmak..< (.Arkast var) DENÎZ tŞLERÎ Karaköy meydanı ve yeni rıhtım Liman Idaresi, Rıhtım boyu caddesini asfalt olarak yeni baştan yaptıracak ve bu suretle nhtımla yol arasındaki se viye farkı da kaldırılacaktır. îdare, Karaköy meydanile bu caddedeki çökme ve kayma hâdisesinin seneden seneye azaldığım tesbit etmiştir. Rıhtım yeni şekilde takviye edildikten sonra bunun tamamen zail olacağı muhakkak görülüyor. Askerî levazım komisyonunun ve Son yirmi dört saat içinde şehrimizde beş otomobil kazası olmuş, bir kadın öl Gülhane hastanesinin baslıklı kâğıdlarmı taklid ederek Inhisar İdaresinden sekiz müş, dört kişi de yaralanmıştır. bin kilo ispirto almaktan suçlu olan InhiŞişlide Şoför Arifin idaresindeki 1795 numa sar idaresi ambar memuru Abdullah, korah otomobil, Şişlide Halâskârgazi cad lonyacı Dimitri, arabacı Ahmed, hakkâk desinde Hüseyin kızı Halimeye çarpmış, ve matbaacı Yako ve kardeşi Rüpenin zavalh kız 4 metro kadar sürüklendikten Ağırceza mahkemesinde dün, mevkuf osonra ölmüştür. Adliyeye verilen şoför larak muhakemelerine başlanmıştır. Sorgusu yapılan suçlulardan Abdullah: tevkif edilmiştir. « Ben ambar memuruyum. TezkereKüçükçekmece yolunda ler satış amirine gider, onun gönderdiği Şoför Etemin kullanmakta olduğu fatura üzerinde istenilen şeyleri ben amBurgaz plâkalı otomobil, Küçükçekmebardan çıkanp veririm. Sahte tezkereleri ce yolundan geçerken Hüseyin adında bir görmedim. Alâkam yoktur.» dedi. köylüye çarparak yaralamıştır. Dimitri de kendini şöyle müdafaa etti: Çarşıkapıda « Abdullah, bana memurların his Dün sabah saat 11 raddelerinde Çarsesine düşen ispirtoları satmak istediklerini şıkapıda kahvecilik eden îranlı Kerim, söyledi. Kilosunu 160 kuruştan pazarlık tramvay caddesinden geçerken şoför Ahmedin idaresindeki 1647 numaralı oto ettik. Arabacı Ahmed taşıdı. Ben de hesab ederek parasını teslim ettim.» mobilin altmda kalmış, ayaklarından ve Ahmed ise, hamallık yaptığını, söylibaşından yaralanmıştır. yerek dedi ki: Beşiktaşla Karaköy arasında « Bana bir takım damgalı kâğıdlar Sinem köyünde Alemdar apartımanıngöstererek, şunlardan bastır.. dediler. da oturan komisyoncu Hulusi, hususî oYakoyu tanıdığım için kendisine götür tomobilile Beşiktaştan Karaköye gelirdüm. iki liraya 200 tane kâğıd bastır ken Nuri adında bir çocuğa çarpmıştır. dım. Sonra Abdullah, bana bir mühür Çocuk yaralanmış, Hulusi yakalanmış.nümunesi verdi. Yakonun kardeşi Rüpene tır. götürdüm. «Ben yapamam!» dedi. Sonra Bu da Şişhane yokasunda Abdullah, resmî bir kâğıd yazıp verince, Şoför Hayrinin idaresindeki otomobil, mühürü hazırladı.» Şişhane yokuşundan inerken Mürüvvet Suçlu Abdullah her ikisinin de sözle adlı bir çocuğa çarpmıştır. rini yalandır, diyerek kabul etmiyordu. Çocuk Adliye doktoru Enver tarafınŞahidlerin, çağırılması için duruşma dan muayene edilerek hastaneye gonde başka güne bırakıldı. rilmiş, şof9r yakalanmıştır. Denizle pençeleşen sandalcî kurtuldu KÜLTÜR tSLERÎ Izîn nasıl alınacak? VtLÂYETTE Vilâyete tebliğ edilen karar Geçen fırtma esnasında Yeşilköy öîzin almak istiyen muallim ve maarif nünden sandalile kaybolan Inebolulu memurları, bundan sonra evvelâ Kül 65 yaşmda Mustafa Soğuksu, üç gün üç tür direktörlüğüne müracaat edecek gece denizle pençeleştikten sonra yü lerdir. zerek Bandırmanın Beyçe köyü yakınAskerlik dersi imtihanı larında karaya çıkmıştır. Umum müdür döndü Bir müddettenberi Ankarada bulu nan Liman îşleri müdürü Raufi Man yaslı dün şehrimize dönmüştür. Liman îşleri müdürü liman işletmesinin büânçosunun Büyük Millet Meclisi encu menlerinde müzakeresi dolayısile An karada bulunuyordu. Yeni alınacak vinçler işi Liman idaresinin limanm mihan'kî vesaitle takviyesi için almağa karar verHarbiye Taksim bulvarı diği yeni elektrikli ve buharlı kara ve Harbiye ile Taksim arasındaki bul Köylülere yapılan yardım deniz vinçlerine aid teklif müddeti dün vara Belediyece çiçek dikilerek buranın Bursa (Hususî) Vilâyetin dağ mınbitmiştir. Dün akşama kadar dünyamn tanzimine karar verilmiştir. Bunun için her tarafından 15 müracaat yapılmıştır takasmdaki Orhaneli kazasmın toprak Askerliğini yapmamış olanlann hü kumet memuriyetine alınmamaları hakkmdaki kararı kaldıran yeni bir karar dün Vilâyete tebliğ edilmiştir. Buna göre, lise ve yüksek mekteb mezunlarm dan olup da askerlik hizmetini ifa et miyenler hakkında evvelce hazırlanan teşmil ediliyor ve memuriyete almma şartlanna dair Haricden lise bitirme imtihanlanna olan kararname hükümleri mer'iyetten Times dahi diyor ki: «Milletler Cemîgirmek istiyenler ayni zamanda asker kaldırılmıştır. yetini bakiyyetüssüyuf haline getiren çelik dersi imtihanına da tâbi tutulacak BORSALARDA kilmelerin ehemmiyeti istisgar edilemez. lardır. Milletler Cemiyetinin, müessislerinin ve Askerî imtihana girecekler ortamek Altın fiatları tebde gördükleri askerlik dersine aid misakının düşündükleri tarzda müessir iş Altın fiatları dün de düşmekte devam bir vesika göseterecekler, şayed askerlik görebilmesi için cihanşümule yakın bir dersi görmemişlerse talim taburlarına etmiştir. Dün fiatlar 1055 kuruş alış ve şekli haiz olması ötedenberi lâzım bir iştirak ederek ders görecekler ve bilâ 1057 kuruş satışta kapanmıştır. şarttır. Şimdi ise Amerika haricde kalmış hare lise bitirme imtihanlarına gire SEHtR tSLERt olup Almanya, Japonya ve îtalya da ceklerdir. Yolcu salonunun tezyinine aid projeler Liman idaresinin yeni yolcu salonu nun dahilî tezyinat ve tefrişatı için aç tığı müsabakanm teklif müddeti dün bitmiştir. Bu müsabakaya aid projelerin dünden itibaren verilmesine başlanmıştır. Pazartesi günü limanda bir toplantı yapılarak projelerin tetkikine başlanacaktır. Bir köyde yapılan güzel bir köy konağı înegöl (Hususî) Kazamıza tâbi köyler hergün yeni bir bina, yeni bir bahce ve yahud yeni herhangi bir eserle mütemadiyen süslenip ilerlemektedır. Bu cümleden olmak üzere, ileride Belediye teskilâtının dahi kurulma?1 muhtemel olan en kalabahk nüfuslu Yenice köyünde iki katlı, kârgir bir köy konağı bitirilmek üzeredir. Gönderdiğim resim köy işçisinin başardığı Yenice köy konağuıın inşa halini göstermektedir. Taksimde Yenişehir mahallesinde Babadağ sokağmda oturan Naciye, odasmda dikiş dikerken tavandan oldukça büyük bir yılan düşmüş, vaziyeti gören zavallı kadm korkarak bayılmıştır. Bu korkma neticesi kadmcağızm dört aylık çocuğunun düşmesine sebeb olmuştur. Gaziantebde bir cinayet Naciye Haseki hastanesine kaldırılmışBu gidişle iki smıf devlet arasında muADÜYEDE Gazianteb (Hususî) Şehrimizde tır. sademe ihtimali artacağını ve bu vaziyet Usküdar Adliye*ini yakan kadın yüzünden bir cinayet işlenmiştir. karşısında küçük devletlerin selâmeti keKatil Ahmed Nedim adında biri, mak Bir berber ortadan kayboldu adam müşahede altma Sıraselvilerde, Beyoglu Zükur hasta narda anyarak Milletler Cemiyetinden tul dört çocuk babası evli bir adam, c1alınıyor nayete sebeb olan da Fatma adında uy nesi civarmda berberlik yapan Rıza ayrılacaklarını da büyük Ingiliz gazetesi Üsküdar Adliye binasını kasden yak gunsuz bir kadmdır. Maktul defnedil Tekson on beş gündenberi ortadan kay ihtar etmiştir. Bu gazetenin bulduğu neticeye göre, maktan suçlu Nureddinin müşahede al iş, katil Adliyeye verilmiş, Fatma da bolmuştur. Rıza Teksonun birçok kimselere bor Milletler Cemiyeti, Kellog misakı gayetma alınıp almmıyacağınm tesbiti için emrazı zühreviyeve sevkedilmiştir. cu olduğundan Samsuna kaçtığı söy sine uygun olarak devletleri uzlaştıracak, Ağırceza mahkemesince ehli vukuf talenmektedir. Polis tahkikata başlamış siyasî ve iktısadî meseleleri alâkadarlari yin edilen Adliye tabibi Enver Karan, Elini kaptırmış dün mahkeme salonunda yapılan heyeti Eyübde Bahariye caddesindeki men tır. İşin feci tarafı; esasen annesi ölmüş anlaştırmak suretile hallederek harbe hâkime toplantısmda suçlu Nureddin sucat fabrikasmda çalışan amelelerden bulunan ve babasmm da tegayyübün meydan vermemek esası dairesinde ıslaK hakkında izahat vererek, kendisinin 35 yaşlarmda Zeyneb, dün tarak maki den sonra büsbütün yalnız kalan Rızaedilmelidir. müşahede altma alınmasına lüzum gös nesine sağ elini kaptırmış ve ağır suret nın küçük kızı Sabahatin, Darülâcezeye Hulâsa, büyük devletlerin Milletler gönderilmiş olmasıdır. termiştir. te yaralanmıştır. Cemiyeti taraftan ve düşmanı olarak iki Tencere içindeki şüpheli cepheye ayrıldıklan ve bu müessesenin maddeler hikmeti vücudü kaybolduğu noktasında Taksimde, Sünbül apartımanı kapıcı Ingiliz matbuatı müttefik bulunmakta ve sı Mehmed Ali, arkadaşlarile yemek Ulusal Artırma bu Cemiyetin cebir ve kuvvet değil, sulh yerken tencerenin içinde şüpheli bazı haftası, bugün ni ve salah müessesesi haline getirilmesin! maddeler görerek şüphelenmiş ve komhayete ermektedi: zarurî bulmaktadır. Islah meselesi atiye şusu kadının kendisini zehirlediği iddiBu münasebetle vi'. aid bir iştir. asile, tencereyi kaptığı gibi Müddei nn müsabakası jü umumiliğe getirmiştir. Şimdi ortada bulunan hakikat büyüK Adliye tabibi Enver Karan, tencere ri heyeti, yerli ma' devletlerin iki cepheye ayrılmış bulunmanin adlî tıb isleri kimvahanesinde tah larla tezyin edilm landır. Times'in dediği veçhile küçük' olan vitrinleri geze liline lüzum göstermi<;tir. devletler şimdi bu müesseseden aynlarals ÜNtVERSİTEDE rek not vermişlerdi başlannm selâmetini temin etmeği düsüJüri dün akşa nüyorlar. Bu devletlerin basmda, MilBir grup da îmraliye gidecek Ulusal Artırma K' letler Cemiyeti merkezinin bulunduğu îsSömestr tatilinden istifade ederek rumu Istanbul mü viçre vardır. Isviçre, iki büyük komsusumemleket haricinde seyahate çıkacak müessili Daniş olan üç gruptan başka gene Hukuk Fa nezdinde bir toplaı nun ayrıldığı bu müessese yüzünden kenkültesi son smıf talebelerinden bir di tı yapmış ve saa di emniyeti tehlikede kalacağmdan endi§er grup tmrali adasına giderek mah 17,30 dan itibarer şe ediyor. Vaziyetini kurtarmak için ilk B u r vitrin tetkik edilirken kumlar üzerinde mesîekî tetkikler ya vitrinlerin tetkikine karar verecek devlet Isviçredir. Arkaoacak ve bu meyanda Adayı da geze Bu sene müsabakaya giren 40 kadar smdan îskandinavya devletleri gelecektir. başlamıştır. Evvelâ Istanbul tarafımn oeklerdir. yerli mallarla tezyin edilmiş vitrinle ticarethanenin vitrinlerinı tetkik işi, saat Küçük devletler, Umumî Harbden sonra Yurddaş! rini tetkik eden jüri, bundan sonra Be yirmiye kadar sürmüştür. Jürinin karan ilk defa kendilerini çok ciddî ve büyük Bir milyon Türk ayda birer llra birikbugün ilân edilecektir. tehlikede görmekte*ve kat'î kararlar altirseler yılda 12 milyon lira blrikir. İşte yoğlu tarafına geçmiş ve oradaki vitrin Müsabakada kazanan vitrinlerden bi mak mecburiyetinde bulunmaktadırlar. millet servetleri böyle toplanır ve böyle leri de görmüştür. Müteakıben Kadıkö çoğalır. yüne gidilmiş ve oradaki vitrinler de tet rinciye ve ikinciye madalyalar verilecekMuhçayem Feyzi TOGAYj ülusal Ekonomi ve Arttırma Kurumu kik olunmujtur. bakımmdan kısır ve fakir olduğunu, bu civar halkının ekseriyetle odun, kömür gibi mahrukat yüzünden geçindiğini nazarı dikkate alan hükumet, bu kaza halkına bağcıhk, dutçuluk, koza ve meyvacılık yaptırmıya karar vermiştir. Bunun için önümüzdeki sene içinde vilâyetçe bu kaza halkına elli bin dut fidanile beş bin aşılı meyva fidanı ve külliyetli miktarda asma verilecektir. icab eden ameliyata başlanmıştır. Tavandan düşen yılan çocuğun düşmesine sebeb oldu kendisine karşı açıkça düşman bir vaziyet almış olduklarından ne temsilî evsaf ve mahiyeti, ne de nüfuz ve kudreti, tesis zamanında düşünülen vezaifi ifaya artık kâfi bulunmuyor.» Times gazetesi, Milletler Cemiyetinî kurtarmak için kendisine yeni bir şekil | vermek icab ettiğini ve bugünkü şeklıle Cemiyetin, bir smıf devletlerin mevcud vaziyeti herhangi suretle değiştirmemek için diğer bir smıf devletlerin aleyhine ittifakı ve bmaenaleyh eski müvazene sistemine avdet demek olduğunu ilâve et^ miştir. İktısad Haftası bugün bitiyor
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle