13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
18 Birinclk&mın 1937 CUMHURÎYET İSTANBUL Iktısadî hareketler Vitrin müsabakası Ulusal Ekonomi ve Artırma haftası nın son günündeyiz. Haftanın, bu yıl fazla canlı geçmiş olduğu iddia edilemesı bile daha ziyade alâka uyandıncı bir şe kılde cereyan ettiğini söyliyebiliriz. Bil hassa mekteblerimizde tasarrufa ve eko nomi terbiye daha esaslı bir şekilde yer verilmekte olduğu gÖrülüyor. f Büyük datalar PENCERESİNDEN Aforoz azetelerde Papa Eftimin afo« rozdan kurtulmak üzere bulunduğu yazıldı, Patrıkhane bu haberin doğru olmadığını söyledi. Oğ.lum da merak etmiş. Dün yanıma sokularak aforozun manasmı sordu. Henüz küçük bir yaşta bulunmasına rağmen fransızcası hayli kuvvetli bulunan oğluma aforozun Excommunication demek olduğunu hatırlattım. O, kelimenin türkçe karşılığını öğrenmek istedi. Türkçede böyle manasızlıklar bulunmad.ğmı söyledim. Sonra kelimeyi izaha giriştim. Arabcaya Hurüm diye tercüme olunan aforozun Majeure ve Mineure olarak ikiye ayrıldığını anlattım. Vaktile aforozun ne yaman bir silâh olduğunu belirtmek için de Alaman İmparatorlarından Dördüncü Hanri'nin Yedinci Greguvar'a «Sen Papa değil, sahte bir papassm» dediğinden dolayı uğradığı aforoz yüzünden çektiği sıkıntıları ve o aforozu affettirmek için Kanosa şatosu önünde Papaya yaptığı yalvarışları hikâye ettim. Çocuk, koca bir imparatarun karlar üstünde üç gün yalınayals beklediğini, Papanın ayağını ve katınnın nallarını öptüğünü dinlerken hayretten dona kalıyordu. KÛŞg Başta gelen sebeb Uç bardak çayla iki kadeh içki kac liraya mal olur? .# Muhtemel tehlikeler Yazan: LLOYD CEORGE Dünya borsalanmn yeniden niçin kö nekadar insan hayatma, ne derecede tü dakikalar geçtiği kuru lâfla izah mahrumiyete, elemlere ve biriktMlmiş edilebilir mi? Amerikada son düşkün • servet ve sâmanm zıyama mal olduŞu fe'âkete lük başladığı zaman hemen sebebinin nun hatırlanması bu büyük uğrıvan bütün milletlerin vicdan'anna izahı da bulundu: Sebeb, dahilî ticar Hafta münasebetile, her sene olduğı ve sanayiin ehemmiyetle gerilemesi cok derin islemistir. Acılı hatırat. hü kumetler ve milletler üzerinde âsabı tes Anketi yapan: SALÂHADD1N GÜNGÖR gibi bu sene de tertıb edilen vitrin müsa imiş! Fakat Ingilterede istihsal artmakta ve gittikçe düzelmek istidadı göster kin ediei tesirler vapan bir kuvvet ol bakasmın neticelendıği bugünde müsa 1 mektedir. Başvekil bize, şimdiden, müt mustur. Millî hderler tarafından komçu bakanm jehrimizde arzettiği şekil ve alâ hiş silâhlanma programı için daha pek devletlere karsı savurulan tah^îr edic Şimdi eve mi döneceğiz, dedi ka derecesinden bahsetmek faydasız ol çok senelere yetisecek »ioarişler temin nutuklar Harbden evvel Sabahm çok erken bir saatiydi. Orta söylen Iık henüz karanlıktı. Kapımın önünde bir keşke hiç gelmiyeydik! Masraf ettiğimir mıyacak. edildiğini teyid etmiştir. Bununla bera sevdi, milletleri topun ağzına götü otomobil durdu. Pencercdcn baktım: Es değmedi, On bine yakm ticaret müessesesi bu ber borsa senelerdenberi pföstermediği rürdü. ki arkadaglanmdan biri. Karısı ve iki ta Kadmcağızm hakkı vardı. Daha ge lunan Istanbulda yerli sanayiin yükseli endişeli bir gevşekliğe düşmüştür. Şimdi ise, mutad diplomat ıstılah nımadığım misafiri de yanında... ceyarisı bile olmamıştı. En sağlam esham, büvük stgorta kum ları, meb'usan meclisinde mu şinin, yerli malların tekeıTimülünün ve niUzatmıyalım, kazinodan çıkınca Be hayet halkm yerli mallara olan sonsuz alâ panvalarınm piyasa teşkilâtları sayesin rin isnadlarından zivade nazarı Bu vakitsiz ziyaretin içime aşıladığı yoğlunun meşhur Caddeikebirini boyla merakı bir an evvel gidermck için kapıyı kasmın ticaret âlemine aksetmesinin teza de borsa vazivetindeki eski intizammı alınmamaktadır. SiHhlanmıs onlara ben açtım. Beyoğlundan dönü dık. hürü olan bu müsabakaya giren ancak kazanmıstır. Fakat diğer hisse senedleri ketîer arasmda vakın harbi tehli sukutta devam etmektedirler. Hatta sağ kesine karşı bir zamân vardır BirbiriVer elini filânca bar!.. yorlamış da şöyle bir uğrıyalım.. demişkırk kadar vitrin vardır. Evet, koca îstanlam senedat bile epevce aşagılarda bu ne karsı orduçah kurmus. devletler ler. Bu saatte Beyoğlundan dönmek?! Kenardan, köşeden numaraları seyre bul, Beyoğlu, Kadıköyünde ancak kırk lunuyor. Sağlam kâğıdlar hazirandan harbe hazır de&illerdir. Japonva ıs Hem de böyle yorgun argın.. derek bir müddet de orada kaldık. Ka vitrin... Muazzam bir çarşısı olan Üskü bupüne kadar %20, diğerleri de ^50 tisna edilirse daha zivade müteoavi7 o Bir kahve alırsınız değil mi? rım, bu sefe bir dondurma getirtti. Mi dar, her nedense bu işle alâkadar olmak nisbetinde bir sukut kavdetmişlerdir lanlar, sulhçulardan daha az harbe haKarı koca birbirlerine bakıjtılar. Ar safirlerim, çay içtiler. Ben de tek, amma tan müstağni ve diğer kazalar ise haber Maahaza bütün bu avlar zarfında mem zır bulunuyorlar. tek bir viski ile kanaat ettim. kadaşım lâf olsun diye: dar bile değilmiş gibi görünüyor. Hiç lekette istihsal fazlalığı da görülmüstür Almanyanın eger komsulanndan biHaricî siyasetin meşkuk ve anormal risl çıldırıp da üzerine saldınrsa te^aHesab puslasını getiren garson, bana şüphe yok ki doğrudan doğruya geniş • Rahatsız etmez miyiz? diye sordu. sürpriz yaptığını hissettiren bir tavırla, ö halk kütlesine hitab eden millî iktısad ve olduğu doğrudur. Bu vaziyet dört sene füî Nezaket icabı: bir harb yapmaca muktedir • Bilâkis.. diye sözünü kestim, ihya nümde iki büklüm oldu: Rakamların tasarruf fikrinin yayılabilmesi o nisbette denberi de bövle idi. İki sene evveline vaziyette bulunducunu kac defa acıkca müthis belâgati karsısında bize ancak sus geniş bir propaganda işidir. Eğer bu sa nisbetle son avlarda bulutlar daha sivah söyledim. Buna mukabil de ba«ka bir edersiniz!.. Ona bir aforozname örneği gösterme*k ve korkunç görünüvordu. Fakat geren devlete karsı hücum için ordusunun Beraberce yukarı kata çıktık. Arka mak düserdi; portföyün bir kısım ağırlı hada şimdiye kadar müsbet bir netice alâzımdı, bunu da yakm tarihin vesikalan haftalarda AvTuoanın bir tehl'ke tehdi kâfi derecede kuvvelenmesi seneVre arasından seçerek okudum. Patrik Gridaşım, bir sigara tellendirerek anlatmağa ğmı da, bu sıcak salonda erittikten sonra, lmmışsa bu elbirliğile yapılan propagan di kar^ısmda bulunduguna dair bi mütevakkıftir. Fn muktedir askerî mutüy gibi hafiflemi$ olarak dışan uğradık. danın tesiriledir. Bizce vitrin müsabakası, başladı: tahminlere sevkedecek hiçbir hâd'se harririmiz Lidell Hart, Almanva hıı goryos'un İkinci Mahmud devrinde BuğKanm, yolda yutkunarak sordu: bu propagandanın en beliğ, en canlı ve zuhur etmemiştir. Hatta daha zivade Kazancı, kendine yeten her erkek dan Beyi Mihal ile Aleksandr İbsilândudlarını mödafaa irin kullanılan ordu Ne verdin> her seviyede dimağa hitab edebilen ku~ bunun aksi vardır. Avruoa devletleri agîbi, benim de haftada bir gece, meselâ nun üc misline malik olmadan hirbir ti'yi aforoz için neşrettiği bu beyanname bir çalgıh kahveye, bir (bar) a, bir (ka Onun yutkunmasına, ben homurdanma mıdır. Vitrin müsabakası, lüzumlu oldu ralannda resmen dostluk münasebet tecavü^de muvaffakivet cöstermes'ne şoyle başlıyor: ğuna şüphe bulunmıyan bir propaganda lerinde bulunuvorlar. Akdeniz vazJveti ihtimal olmadığını iddia ediyor. bare) ye gitmek hakkımdır elbette! Hak ile mul.abele ettim: «Biz ki Allahın inayetile îstanbul ba|kımdır. Fakat bu hakkı kullanmanın, in İki kadeh çay (150) şerden 300... unsuru ise bunun etrafında daha büyük tehdidkâr olmakla beraber üç ay evvelpiskoposu ve umumî Patrik GrigorAlmanya, tecavüz halinde Fransadan sâna bazan neye mal olabileceğini bu geı Dondurma ile viski, (175) erden (350) alâka uyandıracak herhangi bir tedbir kinden daha fena degildir. Hatta tspan ve Rusyadan bile aşaeı kalmaktadır. yosuz. Havvariyuna mensub ve mukad* yadaki yabancı gönüllüler meselesinin ceki kadar isabetle hesablıyamamıştım.. de o.. Eder 650.. Vestiyeri, garson bah ve fedakârhktan çekinmemek lâzımdır. Otokrat devletleri idare edenler her des Patriklik makamına bağlı aziz mettanzimi ihtimali bile vardır. Yoksa, bugün alman neticenin tesirlerinin O bunları anlatırken, kahveler de gel* şjşile yedi yüzü geçer!... ne sekil ve suretle olursa olsun kacına repolidler ve serpiskopos ve piskoposÇinde korkunc bir harb var ve de zail olmasından korkulabilir. Bir kısım Kanm, belli belirsiz içini çekti. di. Koltuğa, biraz daha gömülen arkadabildikleri takdirde umumî harb larla muhabbetlu kardeşleri?. Onlara, bu. aylardanberi devam edip gelmek mağazalann vitrinlerini yerli mallarla süsTramvayların arkası kesildiği için, o çıkarmıyacaklardır. Henüz karadan, de hürmetlu papazlara, şerafetlu rühbanlara şım, fincandan ilk sesli yudumu alarak tedir. Brükselin dokuzlar konferansı atomobille dönmek bu sefer kat'î bir za " ledikleri halde müsabakaya girmeğe Iü âkalı bulunan her hanpi bir devlet ta nizden ve havadan ha7tr deSillerdir: ve sevgilu evlâdımız rfiubarek hiristiyanhikâyesine şöyle devam etti: simdive kadar ki muvaffakivetleri. Ha lara selâm ve dualar olunur.» zum gÖrmemeleri, bu neticenin kuvvetine rafından, harbin hemen durdu ~ Bu gece aramızda masum bir eğ ruret halini almıştı. besistan. Cin ve Ispanya gibi zayıf devbir delildir. rulmasını intac edecek bir faaliyete giBu başlangıcdan ve uzun satırlardan lenti yapmağa karar verdik. Kanm ala Ve işte doğruca sana geliyoruz. Bu etlere karşıdır. rişece5ini gösterebilecek bir arru mevradan da evımıze gıdeceğiz. İnanır mısın, sonra maksada geçilerek aforoz emri ju turka sazdan hoşlanır. Ben de onun hatın Lord Halifax konuşmalannm birkaç F. G. dana kovmamtstır. Zaten kimse bövle suretle tesbit olunuyor: şu dakikada, bir korkulu rüyadan yeni için hoşlanmış göriinürüm. sakinlestirmesi bir şey de beklemiyordu. Büyük millet hafta icin vaziveti «Mihal ve Ipsilânti ile onlann sözlerine Beyoğlunda bir kazino varmış. Pek uyanmış. gibiyim! Bi' gece eğlentisi, bize erin diplomatlarmı, talimatsız veva muhtemeldir; hakikî mütkülâta henüz uyup.ardlarına düşenler ve hâlâ gafletlemethediyorlarmış. Oraya gidemez miy tam on üç Iira, doksan kuruşa mal oldu. pratik neticeler hazırlamak saiâhiveti temas edilmemiştir. Simdi konuşulan rini, dalâletlerini anlıyarak hak yoluna mişiz?.. Büsbütün gülünc vaziyete düşmemek vermeden Brüksele nicin gönderdikleri ann tanzim ve terkibi İçin müzakere Itiraz etmedim. iki ahbabımızı da ya için, çalgıh kazinosile, «bar»ile, içkisile bujriinkü diplomasinin anlaşılmaz esrarlı ere ba^lanması vakte muhtacdır ve b'r dönmiyenler kilisemizden matrud ve afonımıza alarak evden çıktık. Baktım, sabah saatlerine kadar devam eden bir budalalıkkrındandır. Japonvanın konfe tilâf elde edilebilmesi için müstemleke rozlu ve mel'un ve affe «namakrun» tramvaylar tıkhrr. tıklırr. dolu.. Otomobil eğlenti mukabilinde, on dört liranın pek ransa vegâne cevabı Hong Kong'u teh meselesinin venilmez bir mSnia hu^'.le durlar. Vefatlarından sonra vücudleri tEski Harbiye Natutmaktan başka çare yok. de kıyılamıyacak bir para olmadığına did etmesi olmuştur. Buna ra&men do getirmes! mümkün deftildir. Asıl Al rimeye. Ebedî lânet altında kala.» zırlarından ve mü kendi kendimi inandırmağa çalışıyorum. kuz devlet veva bunlarc^an birkaçilp manva ile ttalvanın tavizatta bulunrntBugün bize ve bütün medeniyet âleBir taksi çağmp içine yerleştik. Kaziftkaidini askeriye ğa davet edüdikleri zaman meydana mine anlajdmaz bir muamma gibi gelen harbe baslivacak da degildir. nonun önüne gelinciye kadar taksi, yiiz Fakat mümkün mü? Düşünüyorum da, cemiyeti reisi e Roma Berlin mihveri artık eski bir çıkacaktır. Mevcud hava, ticareti tak bu sözler, hele Ortaçağda, ne yaman heon beş kuruş yazdı. bu bir gecelik eğlentinin içinde kadın mekli General Fehikâvedir Bu m'hverin mevcudiyetî vive eden cesaret havası için hiç müyecanlar uyandırır ve başları göklere erer Bir eğlenti gecesinin başlangıcında, bu yok... Kumar yok. Sürekli içki yok. U rid dün vefat et lk defa ilân edildiği zaman ne Nevyork. said defrildir. îbresi, ne vakit zelzele gibi görünen hükümdarlara ne korkunc miştir. Merhum para, hiç de hayırlı bir siftah değildi anr zun bi' otomobil gezintisi yok. ne de Londra borsaların^a panik do zuhur edecegi ve nerelere kadar şarrü dakikalar yaşatırdı?. vaktile iki defa ma, ne yapalim. Kanm, ben.. iki de misafirim, birkaç ğurmuştu. Almanva ve ttalya, bu iki olacagı meselesinin ölçülmesine imkân Ey koca çamlar, zaman sizi nasd barKazinoda, bizi doğruca vestiyerin önü yavan şarkı dinledik. Bütün marifeti, te Harbiye Nazırhğbüyük borsayı endi'eve vermeden bir bırakmadan sismograf aleti sallanmnk dak etti?.. yapmıştı. adır. Orta Avrupa ve bütün Akdeniz ne götürdüler. Paltp ve mantolanmız için pinmekten ibaret olan bir numaracı herifi sene mütemadiyen îspanyada birlikte Cenazesî bugür ve Arab memleketlerinde gavritabü]ik M. TURHAN TAN peşinen onardan kırk kuruşu, bayıldık. çalıstılar. seyrettik. Işte hepsi bu! öSleyin Kadıkö H: vardır. Diğer taraftan ikrtısadî sedlprir Bugün dünvada beynelmilel vazivetin Sazı daha iyi dinlemek istiyen kanrnın Yüzüme dikkatle bakarak, daha ağır ünde Mühürdarda Dumlupınar sokaTarih ve edeblyat müntesiblerinden M. 1931 senesinden daha fena olduğu bes bütün memleketlerin hakikî iktısadî Kâmil Bedr oğluna: ısrarile ön sırada bir masa bulup yerleş bir tonla ilâve etti: ğından kaldınlacaktır. bellidir. Fakat muhtemel hareketleri. hareketlerini tahdid etti^i fikri gittikçe 1 Bir takım kitabelerde adı ^örülea mek teşebbüsündeyken garson, elinde lis Işte sana bir röportaj mevzuu!.. Kendisine rahmet diler ve kederli a harbden evvelki dünyada ayni şartlar kuvvetlenmelrtedir. Her nekadar bir Ziver, Zaptiye Nazırlığı yapan zat deftildir. te ile göründü. Listeye, göz ucile bakar Yazının bashğını da şimdiden koyabilir ilesine taziyetlerimizi sunarız. çinde neler zühur etmis oldu^una göre ok memleketlerin diolomatlan gümrük Ya 1861 de ölen Ziver Ahmed Sadık, yahud ken, adela beynimin kanncalandığını his sin: Eğlenmiyen İstanbul... 1892 de ölen Ali Paşazade Ziver Paşalardır. akdir etmemeliyiz. 1931 senesinden rüsumlarının azaltılması lehinde bu Bunların her lkisl de şairdi. Kitabelerln iki settim: unuvorlarsa da iclerinden hicbirisi çı Eğlenmiyen îstanbul mu dedin?. imdiye kadar kuvvetli m'lletlerin sü Bir deli iki kişiyi öldürdü Zlverden hangLsine ald olduğu tarlhlerlne Rakı küçük şişesi; 120, büyük şîşesi kıp da memleketinin gümrüklerini a bakılarak tesbit olunur. Bu, gayet kolaykununu altüst eden birçok buhranlar Evet... Beğenmedin mi yoksa... Beyşehir (Hususî) Beyşehrin Hüzaltmak teklifinde bulunmaga cesaret dır. Çünkü Ziver Ahmed Sadık Paşarun öl200, şarab şişesi 300, siyah havyar 100, Beğenmedim değil amma; uzun ük köyünde feci ve kanlı bir vak'a ol dan ve aralarında dü<;man1ik varatan edememistir. Bu halin, deSismesi, kabil düğii yıl öburü üç yaşmda idi. envai mezeler: 100, kahve, limonata 45.. yıllar, gündelik bir gazetede Istanbulun mus, bir deli bacanağını ve bir köyîüvü hâdisattan her hanfîi birisi 1914 ten ev olmıyacak bir netice olabilir: Beynel 2 Çeşmelerdeki Saffet de Saffetl PaBiitün rakamlar, hep böyle yuvarlak nasıl eğlendiğini; yazdığım için tereddüd 61dürmü«îtür. Deiiren adam bu köy hal el Umumî Harbi do^urmağa kâ şa olmadığı gibi Saffetî Paşa Sadnazammilel ticaretin hakikaten düzelmemesi... tı. lık da yapmamıştır. O makama geçen Safediyorum. Böyle bir yazı serisine başla kından Nuridir. Nuri tedavi edilmok ü :i gelirdi. Fakat o, müthis çarpışmamn fet Esad Mehmed Paşadır ve Abdulmecid Kanm, gazoz istedi. Çocuklar, birer mak, tuhaf bir ricat olmaz mı?.. zere sevkedilirken kacmış, köye dön degll, Abdülhamid Sadrıazamlanndandır. limonataya kandılar. Ben de, Allah müş. eline geçirdigi bir mavzerle ba Güldü: Çeşmelere kitabe yazan Saffet Dlyarbeklr1 1 veya Galatalı Saffet Mustafa Efendllertaksiratımı affetsin bir küçük şişe rakı Bilâkis! Eğlenmek başka, eğlendi canağım b'ldürerek kaçmıştır. Bu vak'a lediye Reisi Muhiddin Üstündağla gö den biri olsa gerek. Bununla beraber Saf(Battarafı 1 tnct «aW/e(J«> getirttim. Çerez olarak da, bir parça do ğini zannetmek gene başkadır. Nasıl eğ üzerine aranılmıya baslanan Nuri bir fet ve Saffetî adlı birçok şair daha vardır. Davacı gazete başmuharririnin dava rüşerek otobüs imtiyazmm Belediyeye Gördüğünüz eserlerln bunlardan hangilematesle üç yesil zeytinden ve büyük bir leniyorlar, sözünden mutlaka eğleniyor jrahk tekrar köye girmiş, birkaç kövlü ile birl'kte oturan köv halkından Os itidası otobüs işile meşgul olan Müddei devri hakkındaki kanun etrafında kendi rine aid olduğunu tarlhlerine bakarak tesmeharetle şeffaf hale getirilmiş ince bir ar manası çıkmaz ki!.. man o*lu Sülevmanı öldürmüştür Köysinden malumat almışlar ve ondan sonra bit etmek lâzımdır. salam diliminden ibaret meşhur «envai İstanbul, kim ne derse desin. eğlenemi lüler bu azılı delivi kovalamaga ba^a umumî muavinlerinden Nureddine hava* 3 Halet Efendinin sakalını beyazlattıdairelerine çekilerek mesailerine devam mezeler» i seçtim. yor. Çünkü, eğlence çeşidleri hem gayet mıslar, fakat deli evine eirmiş, bu sefer le edilmiştir. Avni Bayerin ve diğer taraetmişlerdir. Şimdiki halde evrak üzerinde gı ŞeyhülLslâmın admda ben hata etmlşim, lâkin tarihçi dostumuz da zühule düşLâübali alkış seslerile havası sarsılan az, hem de bu çeşidi az eğlencelerden is de evin Snüne toplanan halka ates ac rın iddiaları, henüz hazırlık tahkikatı saficab vden tetkikat yapılmakta olup bu müş, Cevdet tarihinin 11 inci cildinde (S: duman ve içki kokulu, hıncahmc bir ka tifade edebilenler, son derecede mahdud! mıstır. Ev abluka edilmis. iandarmava ıasındadır. gün yarın alâkadarların malumatlanna 42 43) yazıldığı veçhile o adamm isml zinoda, nekadar eğlenmek mümkünse, Mekkizade Asımdır. M.T.T. Arkadaşım çekilip gittikten sonra ken haber verilmiş. delinin attığı silâhlarm Yeni bir hakaret davast müracaate başlanacaktır. biz de o kadar eğlendik. timseye zarar vermemesi için tertibat disine hak verdim. Bundan başka mezkur gazete baş,muTahkikatın henüz başlangıcda olması almmıştır. Deli müşkülâtlâ yakalan harriri aleyhine, kendisine hakarette bu Müessif bir ölüm Saat on bir buçuğa doğru, kazino bo«Eğlenemiyen İstanbul» u, onu eğlenitibarile bu hususta son derece sıkı bir kemıştır. Tarsus hükumet şalmağa başladı. Herkes gibi kalktık. lunulduğu iddiasıle, Recai Nüzhet Ba dirmefe memur olanların ağzmdan size tumiyet muhafaza edilmekte ve müfettiştabibi olup bir seban tarafından da bir dava açılmıştır, Fakat kanm, pek memnun görünmü dinletrneğe çahşacağım. ler hiç kimse ile temas etmemektedirler. neden fazla bir zayordu. Kaşlannı çatarak: Adapazarında ruam Davaya sebeb, bu gazetede, «MaskeSALÂHADDtN GÜNGÖR mandanberi îstan lerden biri düştü!» başlığı altında çıkan mücadelesi bulda tedavi edil Adapazan (Hususî) Ruam mücade bir yazıya, Recai Nüzhetin adı kanjtınlmekte olan doktcre heyeti mıntakamızdaki faalivetine mış olmasıdır. Cafer Sadık Da§Recai Nüzhetin iddia ettiği suç, matevam etmektedır. Şehrimizde muaveİstanbul Vilâyeti dahilindeki Nahiye seven 12/14/937 de ne edilen pek cok hayvan içinde doku bua vasıtasile işlenmiş olduğundan, isti müdürleri arasmda yeni ve mühim de Şişlideki hanesinde zunun hastalıklı bulunduklan pörülmüs dası derhal asliye ceza mahkemesine gön ğisiklikler vapılmıstır. Bevoglu merkez vefat etmiştir. Sı ve bedelleri ödenerek bunlar itlâf edil derilmiştir. nahivesi müdürlüğüne Galata nahivesi vas ve Divarbakır mişlerdir. müdürü Talât. Galata nahivesi müdür Sıhhiye müdürlüklerüe Sıvas Daül Avni Bayer dava etmedi lüğüne Kızıltoprak nahh'esi müdürü kelp müessesesi müdürlüklerinde, Hi Malumatına müracaat edilmek üzere Baskomiser Ahmed Hamdi, Kızıltonrak lâliahmer ve Himaveietfal ve bilhas?a Teşekkür Müddeiumumilikçe davet edilen diştabi nahivesi müdürlügüpe BevoŞlu merkez Türk ocaklarmda Türkcülük ve memRefikamm karnındaki büyük bir uru bi Avni Bayer henüz Adlıyeye müracaat nahiyesi müdürü Ba'komiser Vasıf. leket icin cok de&erli hizmetler eden fikarmak suretile ameliyatını yaparak :tmediğinden dün, zorla getirilmesi için Sişli nahivesi müdürlüğüne Taksim na ve henüz olgun bir yasta ve bu vadide muhakkak bir ölümden kurtaran genc mkkında ihzar müzekkeresi çikanlmvjtır. hiyesi müdürü Kemal Da&deviren. daha çok favdalı hizmetler edebileceği ve muktedir operatörlerimizden doktor Avni Bayer, dava açacağını söylediği Takşim nahiyesi müdürlüğüne Şisli na bir yaşta ölümü kendisini tanıyan ve Sadreddin Onaranm yüksek hazakat il halde dün dt Adliyeye müracaatte bu hiyesi müdürü Hulusi, Rami nahivesi sevenleri büyük bir'ye'se düşürmüştür. mine faziletkâr ve şefkatli, insaniyet lunmamıştır. müdürlüğüne eski Büyükçekmece na Cenazesi Sişli Çocuk hastanesinden kal^erver şahsiyetine karşı medyunu şükhiyesi müdürü Vasfi tayin olunmuş dırılarak Feriköy kabristanına defne MüfettişUr işe başladuar fan olduğumun candan ve samimî oladilmiştir. Allah rahmet eylesin. lardır. Otobüs işini tahkike memur Mülkiye rak kendisine bildirilmesine gazetenizin lüfettişlerinden Ali Seyfi Türümenle Kudüste ölenler ve tavassutunu rica ederim. Mevlid m Abidin Erener evvelki gün tahkikatın K Boyacıoğîu yaralananlar Merhum General Kolsuz Etem ile reKadıköy Kız Enstitüsü, Tasarruf haftası münasebetile dün bir müsameharicdeki safhasile meşgul olduktan sonKudüs 17 (A.A.) Bir asker müfre fikası merhum Bavan Behicenin ruhlare tertib etmiştir. Bu müsamerede Beş Yılhk Sanayi Plânı isimli bir piyes . dündenberi de Belediye dairesinde ça zesile silâhlı bir Arab çetesi arasında larmı taziz için kânunuevvelin 19 uncu Kaynakçı oynanmış, Bir Ev Kadını namında bir monolog söylenmiş, Enstitü taîebesi Sekiz senelik teknik oksijen ve elek lışmağa başlamışlardır. Şehir meclisi sa civar dağlarda yapılan bir musademede pazar günü Bevoğlunda Ağacamisinde tarafından hazırlanan manto ve şapka gibi muhtelif eşyalardan mürekkep trik kaynakçısıyım. İş arıyorum, her onunun yanındaki oda müfettişlere tah dört Arab ölmüş ve birkaç Arab da ya ikindi namazından sonra Bay Hafız Rıgüzel bir sergi davetlılere gezdirilmiştir. Resim, müsamereyi veren tale yere giderim. Bakırköy Osmaniye ma sis olunmuştur. Müfettişler dün Beledi ralanmıştır. İngilizlerden yaralı bir as za tarafından Mevlid okunacaktır. Arzu edenlerin teşrifleri rica olunur. beleri göstermektedir. hasseli Camiişerif sokağı No. 66 Rüştü. yeye geldikleri zaman evvelâ Vali ve Be ker vardır. Eski Harbive Nazırlarından emekli General Ferid öldü Otobüs meselesi Kadıköy Kız Enstitüsündeki musamere Nahiye müdürleri arasmda yeni tayînler
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle