20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
8 CUMHTJRIYET GÜNÜN BULMACAS1 1 2 3 4 5 B T 8 9 10 11 İst. Borsası 17/12/937 L A Alış 628.50 Sterlin 122. Dolar 80. Frank 100. Liret 80. Belçika Fr. 18. Drahmi 570. İsviçre Fr. 20. Leva 65. Florin 78. Kron Cek Şilin Avusturya 21. 26. Mark 20. Zloti 21. Pengo 12. Ley 48. Dinar 30. Kron tsveç Altın 1055. Banknot 269. Ç E K L E R Acılış 625. Londra 0.7995 NewYork 23.545 Paris 15.2192 Milâno 4.7050 Brüksel 87.44 Atina 3.4575 Cenevre 64. Sofya Amsterd. 1.4375 Prag 22.7488 4.2288 Viyana 13.7Ç Madrid 1.9825 Berlin Varşova 4.2192 Budapeşte 4.02 106.72 Bükreş Belgrad 34.52 Yokohama 2.7486 Moskova 23.6025 Stokholm 3.1038 E S H A M Acı'ıs Merkez Bankası 96. t S T İ K R A Z L A Açılış Türk B. » I Vadeli 14.45 » mPeşin 13.95 Sıvas Erzu. I » n 95. > > m 95. » IV 95. P A R A R Satış 628.50 126. 88. 108. 84. 23. 580. 23. 70. 82. 23. 29.50 22. 25. 14. 52. 32. 1057. 270. Kapanış 625. 0.7997 23.55 15.2192 4.7058 87.44 3.4575 64. 1.4375 22.7488 4.2288 13.76 1.9852 4.2192 4.02 106.72 34.52 2.7486 23.6025 3.1038 Kapanış 96. R Kapanış 14.50 13.95 95. 95. 95.95. Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 1 Kurumumuz talebeleri için satın almacağı evvelce ilân olunan elbise, palto ve tayyorün aded ve şartlan değiştirilerek aşağıdaki şartlarla yeniden ilâna lüzum hasıl olmuştur. 2 Miktarları altta yazılı 3 kalem elbise ve palto kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. 3 İhale 3/İ/938 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 15 te Yüksek Enstitü Rektörlük binasında yapılacaktır. 4 Muhammen bedel 11500 ve muvakkat teminat 863 liradır. 5 İstekliler teklif mektublarınm ihaleden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine vermeleri ve ihale saatinde Ko misyonda hazır bulunmaları. 6 Daha fazla izahat ve parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü Daire Müdürlüğüne müracaatleri ilân olunur. (8448) C I N S İ Aded Muhammen kıymet Lira Erkek elbisesi 414 » ve kız paltosu 174 11500 Kız tayyör 32 1 • • • 1 • • • r 18 Birincikânun 1937 • • • • • • • • • • • • lc 11 • LKilis Grip, Baş ve Diş Ağrıları, Nevralji, Artritizm, romatizma Belediye Reisliğinden: Soldan sağa: 1 Oyuna muhabbeti fazla olan (mürekkeb kelime). 2 Tatlı çorba, güzel yazılar sınıfına mensub. 3 Salonlardaki ayaklı perde. 4 Alfabeden ıki harf yanyana, bir kadın Ismi. 5 Pantalonunun en aşağı kLsmı geniş (mürekkeb kelime). 6 Fazla bilgili, yayla atılan şeyin tersi, cefa. 7 İtalyada bir liman, Afrikada bir nehir. 8 İlişik, arabca «bılgiçler». 9 Bir emir, nota, bir ırk. 10 Bir çift masal omacısı, bir edat. 11 Bir soru edatı, mükemmel, eski bir Türk devleti. Yukarıdan aşağıya: 1 Girilecek yerin kanadmı çeviren (mürekkeb kelime). 2 Hizmetçi, Marlene Dıetrich'in «Mavi melek» fılmindeki adı. 3Içimizde yaşıyan bir kavmin tersi, zeytinyağlı bir yemek. 4 Bulmağa çalışmamak, alfabede bir harf. 5 Rağbet, sakat. 6 Nezlr, bir coğrafya tabiri. 7 Yılın nihayeti (mürekkeb kelime). 8 Hareketleri cilveli, zam. 9 Bir edat, doğurtucular. 10 Arabca «baba», toprağın incesi, cam gibidir lakat kırılmaz. 11 Fransada bir şehir, sulu pilâv, bir soru edatınm tersi. Evvelki bnlmacanın balledilmi; şekll 1 2 8 4 5 6 T » 10 11 L Oevlet Demiryolları Işlehne Umam Müdürlüğünden Muhammen bedeli 933;12 lira olan 19,44 metre mikâbı bir tarafı rendeli ve kordonlu çam tavan tahtası ile muhammen bedeli 787,50 lira olan 15,75 metre mikâbı çam dilme 30/12/937 perşembe günü saat 10,30 da Sirkecide Dokuzuncu Işletme Satınalma Komisyonunda açık eksiltme usulile mu bayaa edilecektir. Bu işe girmek istiyenlerin yüzde yedi buçuk nisbetinde pey akçeleri ve kanunî vesikalarile birlikte müracaatleri. Şartnameler Komisyondan parasız verilmektedir. (8381) ı 1 Buz fabrikası, makinası ve teferrüatımn mubayaa ve tesisi açık eksiltmiye çıkanlmıştır. •• 2 Keşif bedeli 4,000 liradır. 3 Muvakkat teminat 300 liradır. 4 Plân ve keşifleri istiyenler Belediyede görebilirler. Eksiltme ve ihale 20/12/1937 pazartesi günü saat 15 te Kiliste Belediye Encümeninde yapılacaktır. (8169) Inhisarlar Umum (Vlüdürlüsründen: 10 11 AİRİA KİAİPİ I •İIİRİA Rİİ Z Aİ«İEݧ|BİBİUIZ AİF RİİİNİBİTİA Z E RİAİL •!Ş İİRİİİN B N EİNİİİKİB Nİİ LİB S t, TİEİNİBİLİBİCİAİNİA N İİB •IslıİN AİvlalNİa ÇİA L İİBİUİB EİLİİİM 0 Y UIKMHIA TİAİYİB K I TİIİKİBİTİBİVİEİR SAMSUNDA Haîk Ritabevi Cumhuriyet Gazetesinin ve bütün mekteb kitablan, kırtasive. mecmua ve gazetelerin tevzi yeridir. En son model daktilo ve fo toğraf makinelerini de burada bulursunuz. Samsun Gaz! caddesi HİA V AİDİAİKİAİÇlAİN İdaremizin Haydarpaşa deposuna bir sene zarfında gelecek tahtninen 40,000 ton maden kömürünün vagonlardan yere boşaltılması ve yerden makine ve vagonlara yükletilmesi işi 21/12/1937 tarihine musadif salı günü saat 15 te Haydarpaşa gar binası dahilinde Birinci Işletme Komisyonu tarafından kapalı zarf usulile ihale edilecektir. Beher ton kömürün tahliyesi için on kuruş ve tahmili için on üç kuruş muhammen bedel konmuştur. îsteklilerin 690 lira muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği ve Resmî gazetelerin 7/5/1936 tarih ve 3297 numaralı nüshasmda intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler Haydarpaşa Birinci İşletme Komisyonu tarafmdan parasız olarak verilir. (8176) Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ve eksiltme saati aşağıda yazılı lokomotif tender ve vagon bandajları 2/2/1938 çarşamba günü kapalı zarf usulile Ankarada idare binasmda ayrı ayn satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin aşağıda yazıh muvakkat teminatla kanu nun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhidlik vesikasile tekliflerini ayni gün saat 14 te kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler 219 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak(8382) tadır. İ S M İ Muhammen bedeli Muvakkat teminat Saat Lira Lira 1 Loko ve tender 43857 3289 ) bandajları ) 15 2 Vagon bandajı 96000 6050 ) I Küçük Yozgadda şartname ve projesi mucibince yaptırılacak 3 odalı memur evinin inşaatı 23/XI/937 de ihale edilemediğinden yeniden ve pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. II Keşif bedeli 3730 lira 95 kuruş ve muvakkat teminatı 280 liradır. ÎII Pazarhk 20/XII/937 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. IV Şartname ve proıeler 19 kuruş mukabilinde Inhisarlar Umum Müdürlüğü İnsaat Şubesile Ankara Başmüdürlüğünden alınabilir. V Eksiltmeve iştirak etmek istiyenlerin fennî evrak ve vesaikini tnhisarlar Inşaat Şubesine ibraz ederek münakasaya iştirak için ayrıca vesika almaları lâzımdır. VI îsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (8087) I Şartname ve resmi mucibince Çamaltı Tuzlası tımpanalanna aid 5 aded çelik tkson pazarlıkla satın alınacaktır. II Pazarlık 27/XII/937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapı lacaktır. III Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden almabilir. IV îsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde yedi buçuk güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (8363) I Üsküdar depolar grupuna bağh Şark Tütün Bakımevi için şartnamesi mucibince satın alınacak 2 tonluk maateferruat 1 aded yük asansörü için eksiltme günü olan 22/XI/937 tarihinde talib zuhur etmediğinden yeniden ve pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. H Muhammen bedeli 6000 lira ve muvakkat teminat 450 liradır. III Pazarlık 22/XII/937 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. IV Şartnameler 30 kuruş mukabilinde hergün înhisarlar tnşaat Şubesinden alınabilir. V Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin fiatsız teklif mektubu ve kataloglarını pazarhk gününden üç gün evveline kadar tnhisarlar Umum Müdürlüğü Tütün Fabrikalar Şubesine vermeleri vç tekliflerinin kabulünü mutazammm vesika almalan lâzımdır. VI lstekliler;n eksiltme için tavin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. . (8253) , ,İ^i4 N k i j f a l Şubeşi Müdürlüğünde mevcud Berliye ve Şavrole marka iki aded hürda kamyon 25/XII/937 tarihine raslıyan cumartesi günü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin kamyonları hergün mahallinde görebilecekleri ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte yüzde on beş teminat paralarile birlikte Kabataşta Levazım Müdürlüğündeki Satış Komisyonuna gelmeleri ilân olunur. (8329) I Şartname ve projesl mucibince Aydmda yaptırılacak karabarut deposunun inşaatı pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. II Keşif bedeli 2695 lira 17 kuruş ve muvakkat teminatı 202.14 liradır. III Eksiltme 20/Xn/937 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. IV Şartname ve projeler 13 kuruş bedel mukabilinde înhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesile Aydm Başmüdürlüğünden alınabilir. V Eksiltmeve iştirak edeceklerin fennî evrak ve vesaikini înhisarlar İnşaat Şubesine ibraz ederek münakasaya iştirak için aynca ehliyet vesikası almalan lâzımdır. VI İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (8088) 3500 kilo ıskarta çul, Ahırkapı deposunda 1 aded dinamo teferrüatı Şemsipaşa deposunda 3500 kilo ıskarta çul, Ahırkapı deposunda 1703 kilo ıskarta çul, Ahırkapı deposunda. Yukarıda cins ve miktarı yazılı eşya 24/XII/937 tarihine raslıyan cuma günü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin malları hergün hizalarında yazılı mahallerde görebilecekleri ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte yüzde on beş teminat paralarile birlikte Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesi Müdürlüğündeki Satış Komisyonuna gelmeleri ilân clunur. (8295) ,ı J ROMANYA SEYRİSEFAİN ÎDARESİ Hareket edecek vapurlar: DACİA vapuru 21 K. evvel salı saat 18 de (Pire, Beyrut, Hayfa ve îskenderiye) ye. LUCEAVA vapuru 25 K. evvel cumartesi saat 13 te (Köstence) ye. Tenzilâtlı fiatlarla Berlin, Breslau Dresden, Londra, Brüksel, La Haye, Lwow ve Warszawa için doğru biletler, bütün Romanya için eşyayi ticariye sevkiyatı, gayet elverişli yeni tarife mucibince Tuna limanlan için, Türk Rumen itilâfı mucibince şarkî ve merkezî Avrupa için tenzilâtlı fiatlar la sevkiyat. Fazla tafsilât için Galata Yolçu Salonu karşısında Tahirbey hanmda İstanbul umumî acentahğına müracaat. Telefon: 4944949450 Fatih sulh üçüncü hukuk hâkimliğinden: Vefat tarihi Adı 6/7/937 Mehmed Receb 6/7/937 Remzi Hüseyin 9/7/937 Hüseyin Mehmed 14/7/937 Bilâl Hasan 17/7/937 Mustafa Hüseyin 18/7/937 Ömer Lutfi Mustafa 21/7/937 Hüseyin Halil 23/7/937 Ruhi Ahmed 28/7/937 Ferhad Mahmud 2/8/937 İbrahim Sadullah 3/8/937 Mustafa Ali Musa 15/8/937 Fazh Adil 22/8/937 Şakir Hasan Berveçhibalâ Gureba hastanesinde vefat edenlerin tarihi ilândan itibaren alacak ve borclarının bir ay ve iddiayi veraset edenlerin üç ay içinde mahke meye müracaatleri. aksi halde tereke lerinin hazineye devrolunacağı ilân ounur. (3037) Kütahyada 6. Sayılı J. Okul Komutanlığından: Tahmin edilen Yüzde 7,5 fiati Kilo Kuruş Sa. Temlnat Lira K. Kilo 109 50 1425 Francala nev'inden bi190,000 160,000 19,000.00 rinci ekmek. 1 6 sayılı Jandarma Okul ihtiyacı için yukarıda miktan yazılı ekmek kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 2 Talibler kapalı zarf mektublannı kanunda yazılı şartlar dahilinde muayyen saatten bir saat evvel Komisyon "BaşKanlığına makbuz mukabilinde teslim edeceklerdir. ^ 3 Eksiltme 20/12/937 pazartesî gunG'iaaT^lO da Kütahyada 5. *Okul"ü Satınalma Komisvonunda yapıîacaktır. 3 Şartnameyi görmek istiyenlerin Komisyon îşyarlığma müracaatleri ilân olunur. (8049) Tutan Çoğu An Trabzonda yapılacak A T A T Ü R K anıdı müsabaka şartlan Trabzon Ilbaylığmdan: 1 Trabzonda bir Atatürk anıdı yapılacaktır. 2 Anıd projesi 1 birinciteşrin 937 tarihinden 1 mayıs 938 ayı sonuna kadar müsabakaya konulmuştur. 3 Talibler bu hususta Kültür Bakanlığı Yüksek öğretmen Genel Direktörlüğü ile İstanbul Güzel San'atlar Akademisinden mufassal malumat alabilirler. 4 Trabzonda yapılacak olan Atatürk anıdı bir portre heykeli olmayıp Trabzonun millî mücadeledeki rolünü ve Atatürkün Trabzonu muhtelif za manlarda teşriflerinde halkın heyecanlarım jjfade eder mahiyette bir abide olacaktır. 5 Bu abide için azamî 140.000 lira kadar sarfedilecektir. 6 Müsabakaya en az îstanbul Güzel San'atlar Akademisini bitirmiş olan Türk heykeltraşlan girebilirler. 7 31 mayıs 938 günü akşamma kadar maket ve projeler îstanbulda Güzel San'atlar Akademisi Direktörlüğüne teslim edilmiş bulunmalıdır. 8 Maketler en az 1/50 büyüklüğünde olacaktır. 9 Projeler anıdm nihaî şekil hakkanda tam bir fikir verecek vuzuhta olmalıdır. 10 Anıd kaidesinin blok halinde mermerden ve heykel ile kabartmaların bronzdan olması şayani arzu ise de bu cihet heykeltraşlann takdirine bırakılmıştır. 11 Proje ve maketler Güzel San'atlar Akademisinde Türk ve yabancı san'atkârlardan teskil olunacak jüri heyetince tetkik edilerek birinciye 1000 ve ikinciye 500 lira mükâfat verilecektir. 12 Anıd yapılacak mahal tam bir müstevi şekilde kabul olunmuştur. Anıd mahallinin fotoğraflarile mevzua esas olacak vazılar Kültür Bakanlığı Yüksek Öğretim Genel Direktörlüğünden ve Güzel San'atlar Akademisi Di rektörlüğünden parasız ahnabilir. (7457) Zevkimi okşıyan yalnız DOKTOR ÇiPnUT Cildiye ve Zühreviye mütehassısı Beyoğlu Yerli Mallar Pazarı karşısında Posta sokağı köşesinde Meymenet apartımanı. Tel: 43353 Kiralik konak Nişantaşında Hacımansur sokağmda 23/25 numaralı konak kirahktır. Yağlıboya, elektrik, terkos ve havagazi gibi vesaiti cami olup geniş ve çok güzel tarh ve tanzhn edilmiş bahçesile ve bilhassa bol güneş ve temiz havasile sıhhat için çok elverişlidir. Taliblerin mezkur konağa müracaatleri. MOVADO Saati olmuştur ZARtF SAĞLAM HASSAS 162 birinci mükâfat kazanmıştır. 1938 yılbaşı Movado deposu: Sultanhamam Havuzlu Han 1. İstanbul P. T. T. Vilâyet Müdürlüğünden: İdare ihtiyacı için 12.5 ton benzinin alımı açık elcsiltmiye konulmuştur. Eksiltme 4/1/938 salı günü saat 15 te Büyükpostane binası birinci katta İstanbul P. T. T. Vilâyet Müdürlüğünde müteşekkil Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. Beher kilosunun muhammen bedeli 21.65 kuruş, hepsinin bedeli 270C.25 lira, muvakkat teminat 202 lira 97 kuruştur. İsteklilerin şartnamesini görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkur Müdürlük İdarî kalemine, eksiltme gün ve saatinde muvakkat teminat ve Ticaret Odası vesikasile birlikte Komisyona müracaatleri. (8446) I Kadıköy Vakıflar Direktörlügü İlânlan EDUARDO BİANCO TANGO KRALI Muhammen K. Teminat Kadıköy Rasimpaşa Ayrılıkçeşme sokağmda 78, 80 54 91 4 12 numaralı arsa tamamı. 177 30 13 30 Üsküdarda Kepçedede mahallesi Çıkmazbostan sokağında 1 numaralı arsa 10/18 hissesi. 480 36 36 02 Üsküdar Selimiye mahallesinin Eczahane şokağında 3 numaralı evin tamamı. 128 10 9 61 Kadıköyünde Osmanağa mahallesinde Haydarpaşa caddesinde 62. mükerrer arsanm 1/2 hissesi. Yukarıda mevki ve cinsi yazılı yerler satılıktır. 28/12/937 salı günü saat on beşte Kadıköy Vakıflar Müdürlüğünde ihaleleri yapılacaktır. (7986) I Miktar ve eb'adı, şartname ve listelerinde yazılı 386 parçadan ibaret yemek masası, sıra, elbise ve yemek dolabı ile akajo renkte sandalya, resim ve plânl an mucibince pazarlıkla yaptırılacaktır. II pazarlık 24/XII/937 tarihine raslıyan cuma günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla « caktır. III Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir, IV îsteklilerin pazarlık için tavin edilen gün ve saatte % 7.5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı geçen Komisvona gelmeleri ilân olunur, (8229) İstanbul Vilâyeti Def terdarlığmdan: KİRALİK KÖMÜR DEPOSU Kuruçeşmede Altınçapa namile maruf tramvay caddesinde denize kadar uzanan kömür deposu kiralıktır. Taliblerin Tütün Gümrük Kemerli sokak 23 numarada Ali Rıza Pişkine müracaatleri. PARK ve meşhur Arjantin orkestrası; bu akşam icrayı terennüm edecektir. Yann saat 17 1/2 ta matine OTELİNDE Telefon: 21104 Belediye Sular İdaresinden: 1 Muamele ve istihlâk vergileri, ovun alâtı. naklive ve tayyare resimlerinin tarih, tahakkuk vesair muamelâtile istigal etmek üzere Galata Balıkpazarı Kursunlu han ittisalindeki Enomotarhi hanında bir merkez şubesi ihdas edilmistir. 2 Bu şube 1/1/938 den itibaren faalivete gececeeinden bu tarihten sonra vukarıda yazılı verşi ve resimlerle alâkah mükellefler, doğrudan doğruya bu subeve müracaat edeceklerdir. 3 Kanunen 15 ikincikânun 1938 tarihine kadar Varidat İdarelerine tevdii lâzım gelen muamele ve istihlâk beyannameleri bu şubeye verilmiş bulunacaktır. 4 Yukarıda vazılı vergi ve resimler haricinde kalan kazanc, müs tahdemin, sevvar mükellefivet, veraset ver.gilprine aid muamelât ve muha berat kemafissabık eski şubeler tarafından tedvir edilece&inden bu vergilere taalluk eden kanunî mecburiyetler daima göz önünde bulundurulacaktır. Alâkalı mükelleflerin ona göre hareket etmeleri ve bu hususlara ademi riayetten tevellüd edecek kanunî bir muamele dolavısile vuku bulacak her hangi bir müddeanın nazan itibara almmıyacağı ilân olunur. (8437) Muamele ve ham madde defterleri 25, 50, 100, yaprakh. Satış merkezi: Yenipostane kar2 00 şısında Meydancık hanında (Anadolu Türk Kitab Deposu. Haydarpaşada D. Demiryolları tarafından açılan geçidin altmdan geçen su borularının yerlerini değiştirmek gerektiğinden 19/12/937 pazar günü akşamı saat 18 den itibaren sekiz saat Karacahmedden Bostancıya kadar olan yeriere Elmah suyu verilemiyeceği sayın halka bildirilir. (8447) BANKALARA VE BANKERLERE: Muamele defteri ve beyannameleri satış merkezi: Yenipostane karşısında Meydancık hanında (Anadolu Türk Kitab Deposu).
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle