12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
18 Birîncikânun 1937 CUMHURIYET SON Hâdiseler arasında S l •• •• • 1* Fransızlarla müzakere dün Ankarada başladı Hariciye Vekili, Umumî Kâtib ve Konsey daimî murahhasımız Hatay intihab raporunu görüştüler ihtilâflar çıkararak birbiri aleyhine tahrik etmektir. Bu maksadla yurd kaçaklanndan ve irtica elemanlanndan hoca Celâli de ele almış ve çalıştırmağa başlamıştır. Hoca Celâl, Arablan Suriye bayrağını çekmek yolunda teşvike memur edilmişKont de Martel Hicaza gidecekmiş tir. Şam gazeteleri Fransamn Suriye ve Iskenderun Arablığını koruma Lübnan komiseri Kont de Martel'in yacemiyeti kmda Hicaza giderek Ciddede Kral İbIskenderun 17 (Hususî) Burada nissüudla görüşeceğini yazmaktadırlar. Ayni gazeteler Surive Başvekili Ce Garreau'nun himayesi altında (Iskendemil Mürdümün de Paristen avdet eder run Arablığını Koruma Cemiyeti) naetmez Mekkeye gideceğini haber vcre mındâ bir teşekkül vücude getirilmek isrek (pek yakmda Arab memleketlerin teniyor. Cemiyetin başına Hüsnü Cebde mühim bir inkılâb vukua gelecektır) barenin babası Şahin Cebbarenin getirildemektedirler. mesi mevzuubahstır. Hüsnü Cebbarenin Hâlâ mı tedhiş? faal adamlarından ve Fransız muhibleAntakya 17 (Hususî) Hatayda rinden bir zat da Yenişehir mahallesindeyeni rejimin ilânı dolayısile köylerde ki evini kulüb binasına tahsis etmiştir. Bu bayrama iştirak eden Türkler, kısım kı cemiyetin Arablan değil, Fransız menasım tevkif ediliyor. Mosdama köyünden fiini korumak yolunda çalışacağı ve FranMehmedle Şanarah Bekir ve Reyhani sız taraftarlanndan mürekkeb bir cephe yenin Geli köyünden Akkâş oğlu Ziya, birliği vücude getireceği anlaşıhyor. Omerağa karakoluna ve Cum nahıyesuv Humusta Türkler aleyhine den Haydar oğlu Omer de Cum kara bir toplantı koluna sevkedilmişler ve Fransızların env Haleb 17 (Hususî) Humustan genle hapsolunmuşlardır. len haberlere göre, Suriye izcileri namına Türk ve Arabların arastnt bozmak ortodoks kardeşlik rabıtası cemiyeti kuiçin lübünde bir müsamere verilmiştir. MüsaHumus 17 (Hususî) Garreau'nun merede Büyük Harb ve Cemal Paşanm Sancakta tahrikâtının bir cephesi de bil Suriye harekâtı münasebetile Türkler ahassa Türklerle Arablan, ortaya kücük levhinde propaşçandalar yapılmıştır. (Baştarafı 1 tnct sahiiede) Bu itibarla Suriye Başvekilinin An karaya gelmesi ve hükumet rüesamızla temaslara girişecek olması, hoşumuza gidebilir bir hâdisedir. *** koyu mısalı Sanayi şirketleri Çalıştırdıkları ecnebiler için «mütehassıs yetiştirme ücreti» verecekler Ankara 17 (Telefonla) Hususî veya sermayesinde devlet iştiraki bulu nan veya devlet sermayesile kurulan imtiyazlı ve imtiyazsız bilumum sınaî mü esseselerle sigorta şirketleri herhangi bir işte istihdar edecekleri her ecnebi için lcra Vekilleri Heyetince aylık olarak takdir edilecek bir (mütehassıs yetiştir me) ücretini tediyeye ve verecekleri bu ücretleri her altı ayda bir peşinen yatır mağa ve mukabilinde alacakları makbuzlann tarih ve numaralannı İktısad Vekâletine bildirmeğe mecbur tutulacaktır. Hazine, kendisine tesviye edilen bu pa raları Sümer Banka verecektır. Paralar, gününde Hazineye yatırılmadığı takdir d; bir misli fazlasile mükelleflerden tah sil olunacaktır. Sümer Bank bu para ile memleket sanayiinin muhtac olduğu anasırı yetiştir mek üzere ecnebi memleketlere talebe gönderecek ve bunların iyi surette yetiştirilmelerini teminle mükellef tutulacak tır. Gönderilecek talebenin hangi meslek ve sınıfta, ne miktar yetiştirileceği ve yetiştirme tarzı ve usulleri İktısad Vekâle tince tayin olunacaktır. Buna dair hazırlanan kanun lâyihası, İktısad ve Bütçe encümenlerinden geçerek son şeklini aldı. Teşviki sanayi kanunu nun 28 inci maddesi mucibince ecnebi istihdam eden sınaî müesseselerin bu ecnebiler yerine Türk yetiştirmeleri mecburi yeti de ayni lâyiha ile kaldırılmaktadır. İhtiyat tedbirleri Almanyada demir ve çelik kullanılması tahdid olundu Gazianteb meb'usluğu Ankara 17 (A.A.) Gazianteb say lavı Numan Menemencioğlunun istifasi üzerine boşalan Garianteb savlavlığma Türk Dili Tetkik cemiyeti azasından Dr Mehmed Ali Ağakay, Parti genel baş kanlığınca Parti namzedi olarak onay lanmıştır. Berlin 1 7 (A.A.) Ekonomî Nezaretinin resmî gazetesinde dün neşredilen bir emirname mucibince garaj, telefon kabine, halâ, gazete satış köşkü, pencerelere stor ve buna mümasil şeyler inşaatı için bundan böyle demir ve çelik kullanılmıyacaktır. Memnuiyet, silo ve yalak gibi ziraatte kullanılan eşya ile mezar başına PEYAM1 SAF'A dikilecek haç, ticaret ilânları, şamdan ve saire gibi daha bir takım eşyaya da şamildir. 1938 kânunusanisinin birinden itibaren meriyete geçecek olan bu emirnaAnkara 17 (Telefonla) Hariciye meye göre, bütün bu inşaat, Alman malı Vekâleti nerkez memurlarmdan Basri er>^üstri mahsullerinden yapılacaktır. Rıza Varşova büyük elçiliği müsteşarlığına, Kadri Rıza Brüksel elçiliği müsteşarlığına, Muzaffer Kâmil Bayur Tiran elçiliği başkâtibliğine, Sadullah Gören Cid" de elçiliği başkâtibliğine, Şakir Emin Moskova büyük elçiliği kâtibliğine, Şemseddin Belgrad elçiliği kâtibliğine, Tanca 17 (A.A.) Sidney adın Salih Behçet Nevyork başkonsolosluğu daki Fransız vapurundan alınan bir tel muavin konsolosluğuna, Nejad Ağo sizde, vapurun Cebelüttarık açıklarında Marsilya başkonsolosluğu kançilârlığına, bu sabah bir harb gemisinin taarruzuna Kâzım Akman Selânik konsolosluğu kançilârlığına tayin edildiler. uğramış olduğu bildirilmektedir. Iskenderun konsolosu Necati Mene Sidney vapuru, Ceuta'ya sığmmıştır. mencioğlu Şama, Şam konsolosu Fethi Vapur, bir İngiliz torpitosunun yardımıIskenderuna, îskenderun kançilârı Hay nı istemiştir. Birbirini tutmıyan diğer haberler dar Şama, Şam kançilârı Cemal İsken deruna naklolunmuşlardır. Salamanca 17 (A.A.) Tebliğ: Cidde maslahatgüzarı Muhiddin, Varİki gün süren çarpışmalardah sonra Teruel cephesinde Cumhuriyetçiler geri şova elçilik müsteşan Zeki Nebil, Bel grad elçiliği kâtibi İsmail Uşaklı, Nev ye püskürtülmüşlerdir. york başkonsolosluğu muavin konsolosu Barcelonne 17 (A.A.) Resmî Saffet, Selânik kançilârı Arif dereceleritebliğ: Teruel cephesinde Cumhuriyet kuv le merkeze nakledildiler. endikte Yanyalı vatandaşların rumca konuşmak itiyadını hâlâ kıramamış olmalarma teessüf eden bir y a a yazmıştım. Oranın Belediye reisi ve doktoru bana birer mektub göndererek Pendikte Yanyalı Türklerin rumca konuştukları iddiasınm doğru olmadığını bildirdiler. Fakat Gencler Birliğinin sabık reisinden başka Pendik yerlilerinden birkaçı ve KamUtayın güzide bir uzvu, o iddianın doğru olduğunu bana mektubla ve sözle temin ettiler. Ortada başlıbaşına bir Pendik meselesi yoktur. Pendik, bütün bir memleket ve bütün bir tarih içinde yüriitmek ve kosturmk istediğimiz türkçe davasmın ilk istasyonu olmadığı gibi sonuncusu da değildir. Pendik, hatta söylendiğine göre biraz da Ayvalık, vatanın sınırlan kadar geniş davamızın birer müşahede ve teşhis noktası olarak bize alâka verir. Herhangi bir mahallî teessüre meydan vermemek için, bu noktaya mücerred ve riyazî bir sembol olarak S köyü diyelim. S köyünde hıristiyan değil, hatta müslüman Türk vatandaşlar, zaman zaman, kendilerine ana dillerini unutturacak kadar, kollektif şuurlannın köküne işlemiş bir sakarlık ve patavatsızlıkla malul olurlarsa ne yapmak lâzım gelir? Birçoğu kırkını, ellisini aşan bu yaşlı başh adamlann dışarıdan yapılacak kültürel tesirlerle yarım asırlık itiyadlannı hemen terkedeceklerine inanıyor musunuz? Hayır! Bu vatandaşlara «türkçe konuş!» emrini veren içtimaî tazyi kın şiddet ve kesafeti ne olursa olsun, ayrıca bir sanksiyona da ihtiyac vardır. Türkçe konuş, iyi; fakat konuşmazsa?... Konuşmazsa ne olur? îşte S köyünün rumca konuşan müslüman, hatta hıristiyan Türkü, umumî yerlerde türkçe konuşmazsa birşeyler, fena birşeyler olacağım bilmelidir. Kültürel tesir bu şuuru ona beş on senede veremez. Bizim o kadar da beklemeğe sabrımız yoktur. Hem o kültürel tesir ki nereden, kimlere ve nasıl yapılacağmı kimse bilmivor. Daha müspet ve daha anî tesirlerin kırbacmı kullanan inkılâb, en büyük davalarından birinin hallini uzun ve meçhul bir zamana bırakmalı mıdır? Ekonomik zaıuretler bediî esasları bozmaz Yazan: CAFER SENO İstanbul nasıl imar edilebilir? İngiliz muharrir şerefine ziyafet Toplantı, Türk İngiliz dostluğunun tezahürüne vesile oldu Birkaç gün evvel şehrimize gelerek Ankaraya gitmiş olan Deyli Telgraf gazetesinin maruf muharrirlerinden Sidebotham, Ankaradan dönmüştür. İs tanbul Valisi, İngiliz muharrir şerefine dün akşam Tokatlıyanda bir ziyafet vermiş, ziyafette İstanbul gazetecileri de bulunmuştur. Türk ve ecnebi birçok gazetecilerle İngiliz konsolosu ve güzide zevatın hazır bulunduğu bu ziyafet, samimî bir hava içinde geçmiştir. İstanbul Belediyesi namına Lutfi bir nutuk söylemiş ve ezcümle demiştir ki: € Türk İngiliz an'anevî dostluğunun bir kere daha tezahürüne vesile oan bu akşamki samimî toplantımızın, în^ilterenin en yüksek bir gazetecisini stanbul matbuatımn değerli erkânile bir araya toplaması itibarile ayrı bir kıymeti vardır. Geçen gün Büyük Şefimiz Atatürk ve memleketimiz hakkında sarfettiğiniz güzel sözlerden bizi iyi taıdığınızı, hakkımızda güzel hisler besediğinizi büyük bir hazla gördüm.» îngiliz muharriri verdiği cevabda son derecede mütehassis olduğunu ve Türkiyeyi İngilterenin yalnız dostu değil, Akdenizin emniyetinin muhafazası noktasından müttefiki bulunduğunu beyan etmiş ve Türkiye gazetecileri arasında bulunmakla büyük bir haz duyduğunu, Türkiyenin Büyük Şefi Atatürkle gö rüşmek şerefine nail olduğunu ve Atatürkü yalnız bir Şef değil, ayni zamanda büyük bir demokrat sıfatile selâm • ladığını ve yakm zamanda tekrar Tür •» kiyeye gelerek uzun tetkikatta bulunaca&ını söylemiştir. 2 [•] istanbul limanı bugünkü halile yarmın ihtiyaclarını karşılıyamaz. Bunu tevsi etmek, yahud yeni bir liman yapmak lâ zımdır. Bunu Yenikapıda veya Haydar paşada kurup şehrin haricî manzarasın daki bekâreti ihlâl etmektense, liman* Unkapanı köprüsüne kadar uzatmak ve oralannı ıslah etm\k, iktısaden hem daha az bir külfeti mucib, hem güzellik ba kımmdan daha iyi bir harekettir. Tren hattı İstanbulun en güzel bir sahilini iptal etmek suretile Sirkeciye kadar sokulmuştur. Şitnendiferin bu şekilde şehir içinden geçmesi çirkindir. Kat'î bir zaruret olmadığı takdirde ileri sürülen diğer bazı fikirlere göre hattı, şehrin kara muhitinden dolaştırarak Boğazın en dar mahallinden geçirip Haydarpaşaya ulaştırmak müreccahtır. Bu takdirde Marmara sahilleri palmiyelerle süslü, bulvar halınde genış ve muntazam rıh" tımlarla tezyin ve imar edileceği gibi, bugün merkezden uzak kaldığı için viraneye benziyen kenar semtlere de trenin geçmesile canlı bir faaliyet imkânı verilmiş olur. Gelişigüzel aldığımız bu misaller, imar işlerinde ekonomik zaruretlerin bedii esaslarla tearuz etmiyeceğini, bilâkis istenirse iyi bir telif fikrile daha müspet ve güzel neticeler alınacağını gösterir. *t* 1 * *t* ğişmiştir. Muhtelif dekorlarile geniş bir meydan.. Sanki başka bir âleme dahil olmuş kadar ruhumuzda bir genişlik, bir ferah duyuyoruz. Alemdar caddesi bu heyecanı şimdi tamamen veremiyor. Daha kuvvetli intıbalar altında kalabilmemiz için nasıl bir tadile muhtacdır. Sultanahmed meydanı bugünkü halile güzel midir? Güzel değilse ne türlü tadil edersek görünüşünde daha cazib bir hal alır.. Meselâ: Meydanın denize bakan cihetlerini geniş bir teras haline getirip, Hapisane ve Tapu idarelerinin bulunduğu kısımları açarak, oralarınm mermer sütunlara istinad eden sedli bahçeler haline getirildiğini farzedelim. Marmaranın hulyah denizine yüksek teraslarile hâkim olacak olan bu meydan; eğer tarih bilgisinden ve san'attan mahrum olmıyan bir zevkle ikmal edilirse emsali arasında eşsiz bir güzellikte ve harikulâde birşey oolur. Buraya müntehi cadde ve sokaklann meydana nazaran vaziyetlerinde ne gibi hislere inkişaf vermelidir. Hafif inhina lardan sonra hasıl olacak anî heyecanlara mı? Yoksa ta uzaklardan nazarları çekecek imtidadh tesirlere mi? Meydanm sahil tarafmdan gelen caddelerde camiin nihayetten görünmesi bilhassa yokuş olmak dolayısile imtidadh tesirlere muvafık olduğu halde meselâ Divanyolu tarafmdan gelen caddeler ayni tahassüslere müsaid midir? İşte: Ufak bir sahaya aid sualler ki istanbulun her noktasına teşmil edilebilir. Hariciye tayinleri Ispanya sularında Bir Fransız vapuru taarruza uğradı Dr. Rüştü yeni vazifesine başladı Ankara 17 (Telefonla) Ankara Nümune hastanesi baştabibliğine tayin edilen Cerrahpaşa hastanesi eski başhekimi Rüştü şehrimize gelerek yeni vazifesine başladı. Maliye memurları arasında Ankara 17 (Telefonla) Beyoğlu tabsilât müdürlüğünde memur Esad Balıkesir tahsil şefliğine, tstanbul tahsil memurlarmdan Necmeddin İstanbul tahsil şube şefliğine, Sason Malmüdürü Hadi Gelibolu Malmüdürlüğüne, Maras eski varidat müdürü Hüseyin Ilgın Malmüdürlüğüne, İncesu Malmüdürü Nevzad tahsilât kontrol memurluğuna, Pazar kaymakamı Ahmed Dalkılıc da 250 lira ücretle Millî Emlâk müdürlüğü tetkik memurluğuna tayin edildiler. vetlerinin taarruzu havanm fena gitmesine rağmen memnuniyete şayan bir şekilde devam etmektedir. * LONDRA Avam Kamarası, «SefaDün tarafımızdan işgal edilen mevzi let mıntakaları» hakkmda hükumetin siler tahkim edilmiştir. Düşmandan 200 e yasetini tenkid eden amele partisinin takririni 140 reye karşı 352 reyle reddetmişsir alınmıştır. tir. Tifo salgını mı? * AMSTERDAM Otomobil kazası doLondra 17 (A.A.) Times gaze layısile ağır yaralanmış olan Prens Berntesinin bildirdiğine göre Aragon cephe hard'm sıhhî vaziyeti hakkında bir tebliğ neşredilmiştir. Tebliğde sıhh vaziyetin hasinde hükumetçi milisler arasında şiddet lâs bulmakta olduğu bildirilmiştir. li bir tifo salgını hüküm sürmektedir. * BERLİN Bir milyar marklık yeni bir Lstikraz, kânunusaninin üçünde piya Karışıklıkların aslt yok saya arzedilecek ve kayıd mma'melesi 18 Hendaye 17 (A.A.) îrun ve Sa kânunusanide kapatılacaktır. Bu istikraz, int Sebastien'de «Requetes» lerin kan Almanyanın silâhlanmasma harcan*caktır. * BERLİN Bu sabah cem'an 2İ8 ki şıklıklar çıkardığı hakkındaki haberler lometro tulündeki yeni ikmal edilmiş ototekzib edilmektedir. mobil yollarmın altı parçasınm küşad resmi yapılmıştır. Radyodaki konferans * TİRAN İtalyan hükumeti, ArnaAnkara 17 (A.A.) Sekizinci a r vudlukta son zamanlarda vukua gelen fetırma ve yerli malı haftası münasebetile yezanlar dolayısile ziyana uğrıyanlara yarTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dım olmak üzere 1.500.000 liret vermiştir. Arnavud gazeteleri, İtalyanm bu âlicenab genel direktörü Salâhaddin Çam, bu ak hareketini derin teşekkürle karşılamaktadır. =3m radvoda bir konferans vermiştir. c KISACA... ı Hazine avukatlart arasında Cumhuriyet Almanağı Türkiyenin en maruf imzaları. sayısız makale ve faydalı bilgiler, tarih, takvim, grafik, istatistik, eğlenceli fıkralar, hikâyeler, karikatürler, bütün hâdisatm resimlerile dolu, bir cildlik bir ansiklopedidir. Ankara 17 (Telefonla) Avukat Şakir Yalçm Uşak Hazine avukathğına dava vekili Enver Sayman Menemen Hazine avukathğına, Suad Bengül İs tanbul Hazine avukathğına tayin edildiler. Her yerde ısrarla arayınız. Yazımızın çerçevesi geniş ve etraflı tafsilâta gayrimüsaid olduğu için biz burada tebarüz ettireceğimiz bazı hususi yetler üzerinde müşahedeler yaparak şehGeç vakte kadar devam eden toplan* rin mahdud bir sahasına aid görüşlerimizi ;ı, Türk ve İngiliz dostluk münasebet tesbit etmekle iktifa edeceğiz.. Istanbulu bir ucdan bir uca katedecek erinin samimî tezahürüne vesile olmuşEminönünün açıldığını, camiin düşün müstakim caddelerden bahsediliyor. Bu dürücü ve derinleştirici bir dekor içinde güzeldir, lâkin şehrin ancak bir iki cad ur. bütün ihtişam ve güzelliğile meydana çık desine münhasır kalmalıdır. Diğer kısımtığını farzederek Sirkeciye ve oradan Sal lar tenevvü ve değişikliklere müsaid bir kımsöğüde doğru geliyoruz, nihayette şekilde olmalıdır. Çünkü. istanbul düz Ankara 17 (Telefonla) Büyük parkm yüksek duvarlan görünüyor. Bu ve müstakim caddeler şehri olamaz. O Millet Meclisi bugün Fikret Sılayın re manzaranın bizde hasıl ettiği tesiri tahlıl nun arızalı vaziyeti düz gitmek için de sliğinde toplanmış, bazı maden hurdalaedelim. ğildir. Hem düz ve müstakim caddeler nnın dışan çıkarılmasının yasak edilmesiYenicamiin güzel dekorunu geçtik gözleri ve asabı yorar, tenevvü ve yenilik ne, askerî ve mülkî tekaüd kanununun 66 ten sonra, etrafı muntazam binalarla be ihtiyacımızı tatmine münkesir caddeler eya 69 uncu maddelerine birer fıkra ilâzenmiş, manzarası yeni bir çeşni veren a daha elverişlidir. vesine, Yalova arazisinin istismanna ve ğaclı bir caddeyi takib ediyoruz. Sert veistanbulun umumî çizgilerine aid mü parasız arazi dağıtılmasına dair kanun lâya hafif bir inhinayı müteakıb karşımıza, âhazalar yanında mühim olan, şehrin yihalarının ikinci müzakereleri yapılmış ve arkasmda meçhul ve efsanevî bir âlemin bütün hususiyetlerinde ince bir zevk ve kabul edilmiştir. Askerî fabrikalar harb esrannı gizler gibi yükselen kale beden san'atkârane bir görüşle inkişaf ettirilecek anayii kıt'alan erlerine verilecek yevmi leri, yani surlar çıkıyor. Burada yeni bir tarihî ve bediî dekorasyonlardır ki asıl hâ ye, devlet hesablarında liranın esas itti * hissin tesirindeyiz.. Sonu gelmiyen asır kim bediiyatını teşkil edecektir. haz edilmesine, müteaddid zevata hide ların melâlile sararmış gibi görünen bu Biz burada muayyen bir plân üzerinde matı vataniye tertibinden maaş tahsisi duvarlar hayalimizi işletiyor, acayib bir meşgul olarak bir tetkik yapmadığımız hakkındaki 22 nisan 1341 tarih ve 649 merakla bizi kendisine çekiyor. için herhangi bir projede tatbikı mümkün, numaralı kanuna bağlı cetvelde yazıh Bu yeni tahassüsle yürüyoruz. Şimdiki fakat bediiyat noktasından ihmali caiz ol maktu kaydının kaldmlmasma, Hava kuAlayköşkünün bulunduğu köşeyi dönün mıyan şeylerden, hem de pek az olarak, rumu tarafından Millî Müdafaa Vekâlece, yüksek duvarların arkasmda saklanan bahsettik.. Bu hususta söylenecek o ka ine teberru edilen meblâğın sureti sarfına meçhul cenneti düşünerek heyecanlanan dar çok şey vardır ki hududu dar bir ma aid kanunun birinci maddesinin tadiline ruhumuz, bu defa hiç beklenmiyen, aza kalede bunların geniş bir izahına imkân dair kanun lâyihalannın birinci müzake metli ulvî bir manzaranın raşesile sarsılı yoktur. Ancak bazı noktalara kısaca işa releri yapılmıştır. Gene bugünkü toplantıda 1262 sayılı ve 21 mayıs 1928 tarihli yor. ret etmekle iktifa ediyoruz. Şimdi biçîmsiz halile Ayasofyayı naIhtimalki yapılan projede bütün bu ci spençiyarî ve tıbbî müstahzarlar kanu * zardan saklıyan eski Sağlık Yurdunun hetler gözönünde tutularak ona göre bir nunun 16 ncı maddesinin: bulunduğu ada ortadan kalkmış, yerine esas kabul edilmiştir. Bunu bilmiyoruz. «Türkiye dahilinde imal ve haricden mermerlerle süslü kademeli bir bahçe ya Fakat bu takdirde bize düşecek derin bir ıthal olunan müstahzarlar, fiatma göre is* pılmış.. Biz, uçurumun dibinden yüksek haz ve memnuniyettir. Aksi halde, Istan tihlâk resmine tâbidirler. Bu resim müs * şahikaları seyreder gibi bir tecessüsle ba bulu seven, onun güzelliklerile alâkadar tahzarlann zarflan üzerinde muharrer sa* şımızı gökyüzüne kaldırıyoruz: Bir ta bir şehirli sıfatile vazifemizi yapmış olu tış fiatı, 26 kurustan «26 dahil» 50 kuru« rafta bir san'at abidesinin kat kat yükse yoruz. sa kadar «50 dahil» olanlarda iki yüz len cidar, kubbe ve minareleri, beride dik kuruşa kadar «100 dahil» olanlarda üç< CAFER SENO bir irtifaa yükseldikçe daha azametli, dayüz kurustan fazla olanlarda 5 kuruştur. [•] Birinci makale 17 birincikânun tarihha efsanevî bir mahiyet alarak uzanan li nüshamızdadır. Zarflan üzerinde muharrer satış fiaü kale duvarlan ve kuleler görünüyor. 25 kurustan aşağı olan müstahzarlar bu Ruhumuz en nadide hislerle ürpermiş Türk Isviçre ticaret muahe resimden muaftır.» olarak Alemdar caddesine doğru ilerli Şeklinde değistirilmesi hakkındaki ka« desi temdid edildi yoruz, geçerken basık kemerlerin arasınnun lâyihasmm ikinci müzakeresi esnasınAnkara 17 (Telefonla) İsviçre hüdan duvarların esranna nüfuz etmek istida bu maddenin kaldınlmasına dair verikumeti tarafından feshedilmiş olan 3 yen gözlerimize yemyeşil bir âlemin se sonkânun 1935 tarihli Türkiye İsviçre len takrir kabul edilerek lâyiha encümene rinliği ve tecessüsü doluyor. klering anlaşmasımn yeni bir anlaşma verilmiştir. Esrarlı şeylerın şıir ve cazibesini an yapılıncıya kadar iki memleket arasınBüyük Millet Meclisi pazartesi güni* lamıyanlar bir zamanlar, bu duvarların daki ticarî münasebat ve tediyatı sek toolanacaktır. yıkılarak parkm meydana çıkanlmasını tedar etmemek üzere önümüzdeki maristemişlerdi! Halbuki bu duvarlar istan tm 31 ine kadar mer'iyetinin temdidi bulun en güzel hususiyetlerinden biridir. kararlaştırıldı. Bütün mahiyet ve esrannı ta uzaklardan Rasadhanemizin kaydettiği Ankara 17 (Telefonla) Ziraat ve bize keşfettirecek, bizde merak ve teceszelzele Maliye Vekâletleri bir orman işletme süs hissi uyandırmıyacak bir görünüşün talimatnamesi hazırladılar. Bugün mer* istanbul 17 (A.A.) 16 birincikâhiçbir cazibesi yoktur. nun 1937 de saat 19 u 37 dakika 3 sa iyete giren bu talimatnameye göre. devAlemdar caddesinden Sultanahmede niye geçe istanbul Rasadhanesi, şiddetli let orman isletmesi kereste imalile is • doğru çıkıyoruz, yokuşun başmda sağda ce bir zelzele kaydetmiştir. Merkez üstü tigal etmeyip istihsalâtı ham olarak ;sazarıf bir sebil ve onun ılerısınde ağacların tışa çıkaracak, vaziyetin icab ettird .ği nün îstanbuldan mesafesi 520 kilometro ahvalde istihsalâtını yarı mamul bir yeşil gölgeleri arasında gizlenmiş bir catahmin edilmektedir. hale getirecektir. mi vardır. Bugün Tıbbıadlinin bulunduîngiliz Kralı bir kaza geçirdi ğu binayı ve arkasındaki biçimsiz evleri Londra 17 (A.A.) Tiyatrodan dönkaldırıp orasını vaziyetile mütenasib bir mekte olan Kral ve Kraliçeyi hâmil otoşekle koymakla ayasofyanın ihtişamlı demobil diğer bir araba ile çarpışmıştır koruna uygun ne güzel bir manzara vücuYaralı yoktur. Tıb Fakültesi esbak teşrih ve dahiliye de getirilmiş olur. muallim muavini ve senelerdenberi SuAyni cadde aşağıdan bakıhnca nihaadiye ve civarmda hayırseverliği ve hayette birşey görünmüyor. Adeta ufuk gizakatile tanmmış etibbamızdan bi birşey teşekkül etmiş.. Sanki yol son suz bir boşluğa müntehi gibidir. İlerledikçe semanın fonunda yavaş yavaş mina dün hasta yattığı Teşvikiye Sağlık Ereler, kubbeler, tıpkı bir sinema perdesinc vinde vefat etmiştir. Merhumun cenaakseden sihirli şekiller gibi birbirini ta Edib arkadaşımız Peyami Safanm zesi bugün saat 11 de Teşvikiye camikib ederek meydana çıkıyor ve ilâhî bir sinden kaldırılarak Üsküdardaki aile bu şayanı dikkat makalesi mabed bütün haşmet ve güzelliğile haykabristanına defnolunacaktır. yarınki sayımızdadır. ran nazarlarımızm objektifi önünde canlanıyor. Burada manzara tamamen de Meclisin dünkü toplantısî Orman işletmesine dair talimatname Müessif bir zıya Nobel mükâfatına lâyık mıyız? Doktor VAMIK iSVAN
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle