16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
15 îkînc : *^r : n 193? CUMHURIYET Sonçıkan son derece müessir K E S K İ N K A Ş E L E R i üşütme, grip, nezleye ve ajjrılara bire birdir. Bahçekapı SALiH NECATi inkıbazı, hazımsızlığı ekşilik ve yanmalarını Buca İçme Suyu Tesisat ve İnşaat Eksiltmesi i D E MIDE ve barsakları alıştırmaz. içilmesi lâtif, tesiri kolay, ve mülâyimdir. Yerini hiç bir mümasil müstahzar tutamaz. MAZON isim, HOROZ marka s.ra dikkat. Deposu: M A Z O N ve B O T O N ecza deposu. Istanbul yeni Postahane arkasında No. 47. Meyva Tuzu giderir. MAZON Dahiliye Vekâletinden: Bucaya 3,3 kilometre mesafedeki suyun isalesi ve bir su deposu inşasile diğer müteferri işlerin yapılması kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. 1 İşin muhammen bedeli «31406» lira «91» kuruştur. 2 İstekliler bu işe aid şartname, proje vesair evrakı 157 kuruş mu kabilinde Dahiliye Vekâleti Belediyeler Imar Heyeti Fen Şefliğinden ala bilirler. 3 Eksiltme 25/12/1937 tarihine raslıyan cumartesi günü saat on birde Ankarada Belediyeler Bankası binasında toplanacak Belediyeler İmar Heyetmce yapılacaktır. 4 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat ona kadar Komisyon Reisliğine teslim etmiş olmaları lâ • zımdır. A 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 2355 lira 52 kurusluk muvakkat teminat. B Kanunun tayin ettiği vesikalar, C Kanunun dördüncü maddesi mucibince eksiltmiye girmiye bir mâni bulunm«dıs;ına dair imzalı bir mektub, D Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefliğinden münakasaya girme için alacakları vesika. 5 Teklıf mektublan ihale günü saat ona kadar makbuz mukabilinde Komisyon Reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek teklif mektublarmm iadeli taahhüdlü olması ve nihavet bu saate kadar Komisyona gelmiş bulunması lâzımdır. Bu is hakkmda fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler İmar Heyeti Fen Seflığine müracaat etmeleri. «4178» (7609) KARYOLALAR Fabrika fiatına satılıyor OKSURUK ŞURUBU ASRÎ MOBİLYA Magazası V, •',' Istanbul, Rızapaşa yokuşu No. 66 Tel. 23407 1 Istanbul Def terdarlığından: Bakırköyünde sahilden tahminen 2500 metre açıkta batmış olan Pelengiderya gambotunun parçalanarak denizden çıkarılması işi her masrafı ve çıkarılacak demir, pirmc, çelik vesaire gibi enkazın yüzde 80 i ve kıymetli madenlerin yüzde ellisi meskukât ve evrakı nakdıyenin yüzde onu müte ahhide aid olmak ve ihale tarihinden itibaren yırmi gün içınde işe başlan mak şartile açık arttırmıya konulmuştur. İsteklilerin vesair şeraitmi öğ renmek istiyenlerin 22/11/937 pazartesi günü saat on dörtte 500 liralık teminat akçelerile Mıllî Emlâk Müdürlüğünde toplanan Komisyona gelmeleri. T «M.» (7522) KUSTÜYÜ: Istanbul Uzun kış gecelerinde bize rahat uyku veren yastık, şilte ve yorganlarile en iyi bir dostumuzdur. Memur, işçi herkes yalnız 1 lira ile bir yastık edinebilir ve yorgun dimağını dinlendirir. Fabrika ve deposu : Çakmakçılar Sandalyacılar sokağı. Ankarada satış yeri: Yerli Mallar Pazarıdır. Defterdarbğından: En muannit oksürüklerle Bronşit, Astm, ve Boğmaca oksürüğünün kat'î ilâcıdır. Göğüsleri zayıf olanlara vikâye edici tesiri şayanı dikkattir. Bütün eczanelerde bulunur. KANZUK E C Z A N E S t Beyoğlu, tstanbul Muğla şebri içme suyu tesisat ve inşaatı eksiltmesi tu > Dahilive Vekâletinden: " Muğlava 4.5 kilometrodaki Semseddin membamın şehre isalesijşu depo su inşasf've şehir tesisatilSThtîîe'fe'rVi diğef işîerîıTyapıîBıasi kapalı zarfla ek" B siltmeye konulmuştur. 1 İşin muhammen bedeli 89645 lira 71 kuruştur. 2 İstekliler bu işe aid şartname, proje ve sair evrakı 448 kuruş mukabilinde Dahilive Vekâleti Belediveler İmar Heveti Fen Şefliğinden alabilirler. 3 Eksiltme 20/12/937 tarihine raslıvan pazartesi günü saat 11 de An karada Belediyeler Bankası binasında toplanacak Belediyeler Imar Heyetince ya'pılacaktır. 4 Eksiltmeve girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat ve vesaikı avni gün saat 10 a kadar Komisyon Reisliğine teslim etmiş olmaları lâ zımdır. A 2490 savılı kanunun 16 ve 17 nci maddelerme uygun 5732 lira 29 kurıı^luk muvakkat teminat. B Kanunun tayin ettiği vesikalar. C Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeğe bir mâni bulunmadısjma dair imzalı bir mektub. D Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefliğinden münakasaya girme İçin alacakları vesika. 5 Teklif mektubları ihale günü saat 10 a kadar makbuz mukabilinde Kom'syon Reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek teklif mektublarmm iadeli taahhüdlü olması ve nihavet bu saate kadar Komisyona gelmiş bulunması lâzımdır. Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefliğine müracaat etmeleri. (7453) a Senelik muhammen kirası Kira Lira müddeti Maslak civannda Zincirlikuyuda LeVend çiftliği müşte milâtmdan Büyükdere ve Baltalimanı caddeleri arasmda Golf kulübü olarak kullanılan 252800 metre murabbaı 400 1 yü arazı. Boğaziçinde Baltalimanında Dutlukbostan yanmda içinde kuyu, dolab ve bahçıvan kulübesi bulunan 16318 metre murabbamdaki vakıf bahçe. 96 3 > Topkapı sarayı içinde Gülhane hastanesi civarında Fener sokağında eski kalem odaları ve u n ambarı olarak kulla nılan 8, 10 No.lı ev. 60 2 » Mahmudpaşada Çuhacı hanınm üst katmda 32 No.lı oda. 48 1 » Rami kariyesinde Yeni mahallenin Gülağa sokağında eski 1 yeni 5 No.lı ev. 45 1 » Kadıköyünde Fenerbahçe koyunda Zalistre dalyanı (karadan 400 metre uzakta kurulması şarttır). 150 3 » Kadıköyünde Zühtüpaşa mahallesinin Dalyan sokağında deniz k e n a n n d a Karabiberin köşkü yanında hazineye aid 3185M2arsa. 45 3 » Yukarıda cins ve mevkileri vazıîı yerler hizalarmdaki kira ve müddetler üzeı^ıden âçık arttırma tftottte kiraya verîlecektir. İsteklilerin ve tediye şeraitile sair ş a r t l a n n ı öğrenmek istivenlerin 22/11/937 pazartesi günü saat on .dörtte yüzde yedi buçuk pey jikggleEile Millî Emlâk Müdürlüğünde toplanan Komisyona gelmeleri. '* * ' «M".» (7521) Cins ve mevkii Devlet Demiryolları İşletme Umom Müdürliiğiinden I Beher tonunun muhammen bedeli (110) lira olan aşağıda liste numaralan ve muvakkat teminat miktarları yazılı takriben 4854,448 ton muhtelif cins demir, potrel, demir levha ve saç 27/12/1937 pazartesi günü saat 15,30 dan itibaren sırasile ayrı ayrı ihale edilmek üzere ve kapalı zarf usulile Ankarada 1dare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin her liste hizasmda yazılı muvakkat teminatla kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler 518 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmakta dır. (7533) Liste No. Tonu Muvakkat teminat 1 1289,530 «342,42 lira 2 ' " 1481,514 ' 9398,33 » 3 941,270 6426,99 » 4 1142,134 7531,74 » Eski HAYDEN Yenİ BAKER mağazalannı ziyaret ediniz. Mobilya hususunda «EMSALİ ARASINDA» en iyi ve zengin çeşidler bulacaksmız. SALON, YEMEK ve YATAK ODASI takımlarını HER YERDEN İYİ ve UCUZ ŞERAİT ve FİATLARLA tedarik edebilirsiniz. Kumbâr*, birl OTELLER HASTANELER ve MEKTEPLER Kaloriferlerinde Grip, Baş ve Diş Ajjrıları, Nevralji, Artritizm, Romatızma LMİM EVLER VE APARTIMANLAR SOBALARINDA MUTFAKLARINDA Gazi Anteb Naf ıa Direktörlüğünden: 78299 lira 19 kuruş bedeli keşifli İslâhive gümrük memur evleri inşaatı kapalı zarf usulıle eksiltmeve konulmuştur. Eksiltme 25/11/1937 tarihine müsadif perşembe günü saat 14 te G. Anteb Nafıa Dairesinde toplanacak Komisyon marifetile yapılacaktır. Muvakkat teminat 5873 liradır. İsteklilerin tek lif mektublarına aşağıdaki evrak ve vesaiki leffetmeleri şarttır. 1 Teminat akçesinin Malsandığına yatırıldığma dair Sandık makbuzu veya hükumetçe muteber bir bankadan alınacak teminat mektubu. 2 Teklif sahiblerine Nafıa Vekâletinden verilmiş ehliyetname veya musaddak suretile evsafı aşağıda yazılı olan ehliyeti fenniye vesikası. 3 Teklif sahiblerinin meslekten veya yapı işlerile me'luf vukuf ve iktidar erbabmdan olmaları halinde insaatın, başından nihayetine kadar, mes'ulr>, eti fenniyesini deruhde edecek ve ehliyeti Nafıa Vekâletince musaddak bir mühendıs veva fen memurunun taahhüd senedi. 4 Teklif sahiblerinin veva gösterecekleri mühendis ve yahud fen memurunun evvelce bir ihalede bedeli 50 bin liradan dun olmıyan bir iş yapmı c olduklarına dair yedlerinde bulunması lâzım gelen vesika veya musaddak suret. 5 Teklif sahiblerinin mensub oldııkları Ticaret Odalarından alacakları vesika veya musaddak sureti. Bunlardan başka: 6 Teklif sahiblerinin keşif ve proiede Vekâletçe yapılacak tadilât ve tashihatla tayin edilecek inşaat müddetini berveçhi peşin kabul etmeleri şarttır. 7 İsteklilerin arttırma ve eksiltme kanununun umumî hükümlerile kapah zarf usulile eksiltmeve dair olan maddeleri ve eksiltme şartnamesi ahkârmna ve yukarıdaki altı madde icabatma riayet etmeleri şarttır. Aksi halde hîcbir mazeret ve itiraz kabul edilmez. 8 Bu ise dair olan eksiltme sartnamesile kesif hülâsası Ankara ve îstanbul Nafıa Müdürlüklerine gönderilmiştir. Malumat almak için mezkur müdürlüklere mracaat edilmesi. , (7657) Antrasiti Kullanmalıdırlar ÇUnkU : En iyi en îdareli dumansız komürdür. Satış merkezi : GiLKRiST VOKER ve Ksi Ltd. Galata yolcu salODU karşısında Tahir han 5 nci kat Telefon : 44915 TÜRK Ü BAYILMA Baş dönmesi. çarpmtı, yarımbaş ağrısı, asabî öksürük, ruh sıkıntısı, heyecan, korku ve titreme KARDOL ile geçer. Sahtb ve Başmuharririı Yana» Nadi Omum\ »cjrfyaft idare eden fazt Uier Uüdüru: Hikmet Münif Cümhuriyet maibaan TÜRKİYE CUMHURIYETI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle