12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
15 tkinclteşrin 1937 Beşiktaş dün Güneşi 31 mağlup etti rilen bir hükmen mağlubiyet kararile sekizincilikten on birinciliğe indirilen Ana dolululann itiraz evrakile bu hususta u mumî merkezin verilen kararı bozan ikinci kararından mürekkeb dosyası kaybolmuş ve Anadolu kulübü ikinci kümeye indirilmişti. îkinci kümeye iştirak edip etmemek hususunda bir karar vermek üzere fevkalâde bir kongre yapan beş yüze yakın Beşiktaşın ikinci golü ve rüzgârı arkalarına alarak başladılar. Anadolu kulübü azası dün Üsküdar Takımlar daha oyunlarını tutturamamış 5 inci dakikada Hayatinin avuta doğHalkevinde beş saat münakaşalarla ge " ve herkes azçok aksar bir vaziyetteyken ru giden bir topu iyi takib ederek bunu orçen uzun bir toplantı yapmıştır. Neticede Rebiinin bir ortalayışma çıkış yapıp to talamağa muvaffak olması ve iki Güneşli Bunu iki dakika sonra Bülendin çok pu yüzdeyüz bloke etmesi muhakkak o müdafiin Hakkıya çullanarak Şerefi degüzel bir şütle çıkardığı ikinci gol takib ikinci küme maçlarına iştirak edilmemesi hususunda ittifakı ârâ ile bir karar verillan Mehmed Alinin, ayagı kayarak yere marke vaziyette bırakmalan bu oyuncuetti. miş, kongre, kulübün zayi olan hakkını düştü. Beşiktaş kalesinin önünde kısa sü ya takımınm ikinci golünü yapmasına fır6 dakika zarfında 2 gol çıkaran Gaaramak üzere beş kişilik bir heyet ayıra sat vermiş oldu. ren bir kargaşahk oldu. Sağ açıktan yelatasaraylılarm devam eden hücumlarını Beşiktaşlılar, ikinci gollerini yaparlarkea rak alâkadar en yüksek makamlar nez tişen Salâhaddin yakın mesafeden çektiği kesebilmek için Süleymaniye müdafaası Bu golden sonra siyah beyazlılar tekdinde teşebbüslerde bulunması için bu sıkı bir şütle takımı hesabına bir gol rar Yirminci dakikada bir Beykoz hücu çok müşkülat çekiyordu. Takımlarının bu tempolarını tutturabildiler. Güneş sağaçık olmak üzere sağ haf ve sol mü heyete salâhiyet vermiştir. yaptı. mu esnasında îstanbulsporlu müdafiin de hâkim vaziyeti dolayısile ileri doğru uzakalesi çok yakından tekrar tazyik edildi. dafi iyidiler. tzmirdeki maçlar bir hatası yüzünden Beykozlular bir go nan sarıkırmızılı müdafiler anî bir SüHiç ümid edilmedik bir zaman ve va Bunda Hakkının rakib müdafaayı Hiç Vefa: 6 • Eyüb: 1 leymaniye hücumunu karşıhyamadılar ve çıkardılar. îstanbulsporlular beraberliği îzmir 14 (A.A.) Lik maçlarına ziyette olan bu gol Beşiktaşlılann ken rahat bırakmıyarak mütemadiyen iz'ac Şeref stadındaki ilk maç Vefa ile Eetmesi büyük rol oynuyordu. temine çalışıyorlardı; fakat hâkim oyna Süleymaniye soliçi Hamdi, Hızırın da bugün başlandı. Birinci maç öğleden evdilerini toparlamasını hayli geciktirdi. Oyüb arasındaydı: Takımlar saat 11 de malanna rağmen sayı çıkaramıyorlardı. hatalı bir vaziyetinden istifade ederek vel Üçok Demirspor takımları arasında yunun ilk dakikalannda bir gol kazftnan Dünkü oyuna daha fazla zevk ve he sahaya çıktılar. 25 nci dakikada îstanbulsporlu Fahri takımına bir gol kazandırdı. yapıldı. Bu maçta takımlar arasındaki Güneşliler ise enerjik bir oyun tutturarak yecan veren başlıca hususiyet bir takımın Vefa: Muvahhid Saim, Süleyman Devrenin bundan sonraki kısmında Ga kuvvet farkı kendini hissettirmis, ve Üçok sakatlanarak oyundan çıktı. îstanbulspornisbî bir hâkimiyet tesisine muvaffak ol uzunca müddet hâkim oynadıktan sonra Mustafa, Lutfi, Abduş Mehmed, Şüklular 10 kişi oynamalanna rağmen bo latasaraylılar tam bir hâkimiyet tesis et birinci devrede beş ve ikinci devrede de dular. Topun kapılması için iki tarafın maçtaki cereyan tarzının birdenbire deği rü, Lâtif, Muhteşem, Hüseyin. zulmadılar. Devre bu suretle hâkim oy tiler ve Süleymaniye kalesine yerleştiler. yedi sayı yaparak maçı 1 2 0 kazanmışgiriştiği mücadelelerde daima Güneşli o şerek tazyik gören tarafm hâkim vaziyeEyüb: Halid Mehmed, Alâeddin yuncuların muvaffak olduklan görülü te geçmesidir. Nitekim ikinci golü yedik Hikmet, Nuri, Mehmed Ferdi, Neş'et, namalanna rağmen 1 0 îstanbulsporun Bu devamlı hücumlar neticesinde Hâşi tır. üçüncü ve Süleymanın dördünaleyhine bitti. Bu devrede îstanbulspor min yordu. Fakat dakikalar ilerledikçe Si ten sonra çok sıkışan Güneş takımı birden Adnan, Rıza, Faruk. Bundan sonra Alsancak Doğanspor cü golile devreyi 4 1 bitirdiler. lular penaltı ile kazandıkları güzel bir yahBeyazlıların oyunları düzelmeğe bire açıldı ve geçici olmamak üzere fai takımları karşılaştılar, zayıf bir kadro ile Hakem: Nihad. İkinci devre başlar başlamaz sarıkır oynıyan Doğanspor birinci devrede ezilberaberlik fırsatından da istifade edemebaşladı. Bilhassa Şerefin sağa sola dağıt kiyeti ele alarak topu Beşiktaş kalesinin Oyun Vefalıların hücumile başladı. mişlerdi. mızılılar ilk devredeki hâkimiyeti gene meden oynamış ve ancak bir gol yemiş.. tığı enfes paslarla işlemeğe başlıyan Be civarlarında oynadı. Galibiyeti ellerinden Dakikalar ilerledikçe tedricî bir surette kurmakta gecikmediler. Bu üstün oyun îkinci devrede Alsancağın hücumlarma şiktaş hücum hattı oyun merkez sıkletini kaçırmak istemiyen siyah beyazlılar Muîkinci devrede îstanbulsporluları hâ açılmağa başlıyan Vefalıların hücumlarını tamamile denebilecek bir şekilde Güneş zafferle Şerefi geriye çekerek müdafaayı kim vaziyette görüyoruz. Fakat Beyko Süleymaniye kalesini bir çember içine al bir müddet karşı durabilmişse de dört goEyüb müdafaasını zorlukla karşılıyordu. nısıf sahasına intikal ettirdi. Fazla çalış kabul eder bir vaziyet aldılar. Bu müd zun kuvvetli müdafaası rakib muhacim mıştı. Süleymaniyeliler bu tazyik karşı lün girmesine mâni olamamıştır. Oyun Vefalılar, 20 nci dakikada Şükrünün güsmda sert bir tâbiye kullanmak istediler. 5 1 Alsancağın galibiyetile bitmiştir. mağa mecbur kalan Güneş müdafaasın det zarfında Güneş hücum hattı çok çalere göz açhrmıyor. zel bir girişile ilk gollerini yaptılar. Fakat hakem Süleymaniyeli bir oyuncuyu Günün son maçı Ateş Yamanlarspor da bilhassa Rıza ile Faruk nazan dik lıştı, bazan güzel şeyler yaptı, fakat ne20 nci dakikada Beykoz müdafaasıBu golden sonra Eyüblülerin bir iki dışarı çıkararak bu lüzumsuz ve faydasız arasında cereyan etti. İki gene ve müsavi kati calib bir şekilde muvaffak oluyorlar tice alınacak yerlerde Beşiktaş müdafileri nm hatalı bir hareketinden kazandıklan hücum yaptıklarmı görüyoruz. Fakat Vesertliği durdurdu. Sarıkırmızıhlar, bu kuvvette olan bu takımların maçı zaman dı. Güneş hücum hattında Omerin, mü yerinde müdahalelerle kalelerini tehlike ikinci bir penaltıyı kaçıran îstanbulsporfalılar 32 nci dakikada Mehmed vasıtagüzel oyunlannın semeresini birbirindcn zaman çok seri ve heyecanlı olmuştur. İlk dafaaya yardım için geri oynaması, Re den korudular. İki takımın oyuncuları lular bu oyunda talihsiz olduklarını ansile ikinci gollerini de kazandılar. farklı güzel sayılarla aldılar. devre sıfır sıfır bitmiştir. İkinci devrede biinin içe kaçmasına sebeb oluyor, bu su çalışmaktan yorulmuş, neticeyi kabul etlamışlardı. Birinci devre bu suretle Vefanm hâDevrenin ortalanna doğru Danyal görerek oynamaya başlıyan Ateş oyurtr retle hasmına mukabelede bulunmak is miş bir şekilde maçın son dakikalannı oyBu tehlikeyi atlatan Beykozlulann sıkim oyunu altında 2 0 bitti. tiyen Güneş takımı tam randımanlı bir narlarken Beşiktaşhlar Eşref vasıtasile kı bir hücumunda Şahab yakaladığı bir beşinci sayıyı, kısa bir fasıla ile Hâşim culan bir penaltı kaçırmalarına rağmen İkinci devrede yeşilbeyazlılar, daha şekilde çahşamıyordu. enfes bir gol daha yapmağa muvaff&k olfırsatı iyi kullanarak takımına ikinci çok güzel bir şütle altıncıyı çıkardılar. birbiri arkasma üç gol atmışlardır. Bu ahâkim bir oyun çıkardılar. Bu devre hegolü de kazandırdı. Ve maç bu suretle Biraz sonra da Süleyman Hâşimin mü rada bir oyuncusu sakatlanan Yamanlar 19 uncu dakikada tazyikini artıran dular. men hemen tamamen Eyüb yan sahası îstanbulsporun şanssız bir oyunu ile 20 kemmel bir pasından istifade ederek ye on kişi kalmasına rağmen bir gol atmağa Beşiktaş, az daha ikinci golü de yiyordu. Beşiktaştn üçüncü golü dahilinde geçti. Vefalılar arkaarkaya dinci golü çıkardı. Ve bunu gene Süley muvaffak olmuştur. Oyunun sonlarına Sağiçten uzun ve aşırtma bir pas alan 41 inci dakikada iki Güneşli müdafi Şükrünün ayağile 3, Muhteşemin ayaği Beykoz lehine bitti. manın sekizinci golü takib etti. Oyun doğru Yamanlar takımınm açık bir oyun Rebii topla kaleye girerken ayağı kayıp arasmda postu kurmuş olan Hakkı sol iç le bir gol kazandılar. G. Saray: 8 Süleymaniye: 1 Galatasarayın 8 1 galibiyetile bitti. oynamasmdan istifade eden Ateş iki 3adüştü. Bu suretle ilk dakikalarda bir a yerine kaymış. olan Eşrefe havadan bir Eyüblüler de bu devrede güzel bir Üçüncü maç Galatasaray • SüleymaSankırmızılılar dün çok güzel ve eyı daha kaydederek maçı bire karjı beş yak kaymasından bir gol kazanan Gü pas verdi. O da gelen topu durdurmadan gol çıkardılar. Oyun bu suretle 61 Ve niye takımları arasında idi. Lik «naçla nerjik bir oyun çıkardılar. Bu kısa fası sayı ile kazanmıştır. neşliler ikinci bir kayma yüzüoden ikin yıldınm gibi vole bir ş,üte çevirerek takı fanın galibiyetile bitti. rının başlangıcı olan geçen hafta Gala lalı goller Süleymaniye müdafaasını sarsBalıkesir güreşçileri ci golü yapmaktan mahrum kaldılar. mına üçüncü golü kazandırdı. Eşrefin Beykoz: 2 tstanbultpor: O t a s a r a y ı n T o p k a p ı y a k a r ş ı a l d ı g ı 2 1 miftı. Bilhassa ikinci devrede Galatasagene galib Bundan sonra on dakika müddetle oyun yaptığı bu gol çoktanberi sahalanmızda îkinci maç îstanbulspor Beykoz ta lik netice dolayısile halk bu maçın başla raylılar oyunu tamamen tek kale vaziyeBalıkesir 14 (Hususî muhabirimîzda bir tevazün hâsıl oldu. Bu müddet görülmiyen enfes sıfatına bîHaKm^ytk kımlannı karşılaştınyordu. îstanbulspor: masını sâbırsızlıkla bekliyordu. Galata tine sokmuşlardı. den) Dün galib gelen Balıkesir güzarfında Güneş hücum hattında, iki iç o nev'indendir. Kendisini tebrik ederiz. Bi" Fikret Samih, Hasan Orhan, Hayri, saray aleyhtarları, cezalı oyuncuları ve Anadolular ikinci küme maçreşçileri, bugün de yaptıkları maçlar so* yuncunun aksi taraftaki açıklara verdik raz sonra oyun 31 Beşiktaşm lehine ne Enver Adnan, Fahri, Seyfi, Bahri, îs kalecisinin sakat olması yüzünden pek larına iftirak etmiyorlar nunda üçe karşı beş. sayı ile galib gelleri derinleme ve uzun paslar Beşiktaş dcelendi. zayıf bir halde bulunan Galatasarayın met. Geçen seneki maçlarda haklannda ve' mişlerdir. müdafaasını bir hayli şaşırttı. Fenerbahçe: 8 Topkapi: 0 Beykoz: Safa Halid, Bahadir Sa yenileceğini kuvvetle tahmin ediyorlardı. Beşiktaşın birinci golü Kadıköy stadyomunda ilk maçı Fener deddin, Cemal, Mehmed Turhan, Bi Saat 14.50 de takımlar şu şekilde dizildiler: Devrenin son çeyrek saati içinde Be bahçe ile topkapı takımlan yaptılar. Ha lâl, Şahab, Faruk, Kâzım. şiktaş hücum hattı tekrar canlana kem Saminin idaresinde cereyan eden o Hakem: Cafer. Galatasaray: Hakkı Hüseyin, Sarak Güneş kalesinin önünden ay yuna sarı lâciverdliler Hüsaıneddinle AnOyun sıkı bir şekilde başladı. Her iki lim Suavi, Eşfak, Mustafa Necdet, rılmaz oldu. Bu arada on sekiz çizgisi gelidis'in yerlerine Necdet ve Şabanı a takım da gol çıkarmak için azamî hızla Süleyman, Bülend, Hâşim, Danyal. üzerinde topu yakalıyan Şeref vole bir larak çıkmışlardı. Topkapılılar; bir hafta oynuyorlardı. Oyunun ilk 20 dakikası bu Süleymaniye: Nuri Bürhan, Daniş şüt atmak istedi. Karşısındakiler mâni ol evvelki kadrolanm muhafaia ediyorlar suretle mütekabil hücumlarla geçti. Raşid, Orhan, İbrahim Rauf, Muzafdular, fakat topu ayağından alamadılar. dı. Fenerbahçeliler bu mdçlarını bir ek Ikınci bir şüt Cihadın plonjonuna rağmen zersizdeymiş gibi rahat bir jekilde oynatopu alt köseden kaleye sokarak Beşikta dılar. Topkapılılar ise canla başja çalı şa beraberlik sayısını kazandırdı. Bundan şarak birşeyler yapmak istedilerse de futMaç adedi Galib Berabere Mağlub Attığı gol Yediği gol Puan sonra Güneş kalesi büsbütün sıkışık vazi bolda canlabaşla çahşmakla beraber 6 2 2 10 Galatasaray 2 yetlere düştü. Beşiktaşhlar müteaddid biraz da tekniğin, paslaşmanm lüzumu 5 1 1 1 9 2 Fenerbahçe 5 1 2 1 7 kornerler kazandıkları halde bunlardan olduğunu nazan itibara almadılar. Birin2 Vefa 5 1 2 1 4 2 Beşiktaş istifade edemediler ve devre 11 bera ci devre Fenerbahçelilerin lehine olmak 5 1 1 1 3 2 Beykoz berlikle neticelendi. üzere 3 0 bitti. îkinci devreye çıkarken Afyon Karahisar (Hususî) Bir yonu yenerek Ankarada cereyan edecek 3 1 4 2 2 Güneş hücum hatlarını daha müessir bir şekle somüddettenberi Mugla, Bursa, îzmit, De müsabakalarda Afyon grupu birincisi o « İkinci devre 3 1 7 2 2 Eyüb 3 nizli, Afyon, Eskişehir futbol şampiyon larak oynamak hakkını kazanmıştır. Gön1 9 2 2 îkinci devrenin başlangıcında Güneş kan Fenerbahçe beş gol daha atarak maSüleymaniye 3 1 3 1 ları arasında grup birinciliği için şehri derdiğim resim Afyon grupu birincisi îz2 İ. Spor çok canlı ve müessir bir oyun tutturdu. ç: 8 0 galibiyetle bitirdi. Fenerbahçeden 2 10 1 2 mizde cereyan eden maçlar neticelenmiş ve mit Akyeşil futbol birinci takım oyuncuTopkapı Beşiktaşhlar tıpkı birinci devrenin baş Esad, Mehmed Reşad, Orhan ve Fikret final maçında îzmitin Akyeşil takımı Af lannı bir arada göstermektedir. langıcındaki vaziyete düşcrek bir türlü muvaffak oldular. Topkapıdan ise başta kendilerini tophyamaz oldular. Güneşli Beşiktaş: Mehmed Ali Hüsnü, Hris ler kısa süren bu üstünlükleri strasmda to Feyzi Bülend, Rifat Eşref, Şeref, ikinci bir gol daha yapabilselerdi bu maHakkı, Muzaffer, Hayati. çm neticesi belki başka türlü olurdu. Güneş: Cihad Reşad, Faruk Yu Fakat, hücum hattının üç ortasını teşkil suf, Rıza, Daniş Rebii, Ömer, Cam, eden oyunculann çalışkan ve enerjik olmalarına rağmen, anlaşma ve ahenk tesis baz, Murad, Salâhaddin. hususunda hiçbir işe yaramamaları buna Güneşin golii mâni oldu. Oyuna Güneşliler güneşi karşılarına IBaştarafı 1 inci sahljede] CUMHURIYET fer, İbrahim, Süreyya, Hamdi. Hakem: Basri Bütün. Sarıkırmızıhlar devreye canh bir hücumla başladılar. Müdafaalannın zayıf olduğunu bildikleri için muhacimler, azamî gayretle oynamaktan başka çare olmadığını anlamışlardı. îlk dakikalarda ortalarda dolaşan top tedricî bir surette Süleymaniye kalesine doğru seyrini değiştirdi ve üstüste iki hücumdan sonra Hâşim 4 üncü dakikada takımına birinci golü kazandırdı. Izmitin Akyeşil takımı Afyon şampiyonu Kulüblerin puan vaziyeti Vicki BAUM Xazan: Hamdi VAROCLU Çeviren: 18 Dedi. Kadmcağızın hayreti büsbütün olsa, bir san'atkânn, eserinin takdir edilarttı ve bu hayret içinde, Nemirof'a sor diğini görmesi, istihfafla karşılanmaktan daha zevkli oluyordu. Bazil, delilikle du: Affedersiniz, nereliyim? dediniz o kadar çok itham edilmişti ki, bazan, fazla meyus zamanlannda, buna kendi di? de inanacak gibi oluyordu. Nemirof, mağrur bir tavır takmdı: İşte Raphaelson, etüdü elli dolara sa Adalıyım! Kadın, bu adanın ne adası olduğunu tın almıştı. Onun elli dolar veraıesi, eserin beş yüz dolar ettiğini isbata kâfiydi. sormadı. Anlamıs gibi: Para, Nevyorkun, kıymet takdiri husu Y a ! Pekalâ! dedi. sundaki yegâne blçüsü idi. Nemirof, Doris'i yanına alıp götüre Bazil, kendi tahayyüllerinin neticesini, ceği bir ada tahayyül etmeğe baslamı^tı. Hayalini, kendi de inanacak kadar ol yüksek sesle, kadma şöylece hulâsa etti: Bizim adada yeni bir kanun çıklı. gunlaştırmış, komik şapkalı kadma, bir Alım satım kat'iyen yasak. Hapis cezası hakikatten bahseder gibi anlatıyordu: Benim memleketime, vapurla gidi var. lir. Yolu, Biriler ve Avalun adalannı aKomik şapkalı kadm, buna da şaştı: yıran bogazdır. Adamın üstünde, her Çok enteresan şey! mevsimde, uzanmış bir kadın şeklini haDedi. Fakat akabinde, buruşuk yüzü tırlatan beyaz, uzun bir bulut vardır. gölgelendi ve ilâve etti: Amma, bunda biraz bolşeviklik koLâkırdısmın burasında, gene heykeli hatırladı. Eserinin iyiliğini, Raphael kusu var... son'un onu beğenmesi sayesinde anlamış Nemirof, birdenbire yerinden kalktı, değildi; esasen biliyordu. Fakat, ne dekadmı selâmladı, sallantılı merdivenden koşa koşa indi ve yürüyen otobüsten so'kaybolmuştu. Bazil, ürperdi. Son zaman yaklaştı. Gelen, karmakanşık saçlan, uykağa atladı. Biletçi, arkasmdan hdykır larda muntazam gıda almamıştı. Paltosu ku sersemi gözlerile, Madam Dostal'dı. Ne istediniz? dı. Nemirof, ona aldırış bile etmedi. da rehindeydi. Doris'le beraber şahana bir yemek yemeği tasarlıyor, bunu dü Diye sordu. Bazil, içeri girmeğe çalıCaddenin ortasında durmuş, tek başına, sırtında yırtık fanilâ ceketi, cebinde elli şündükçe içinden sevinc kabartılan yük şarak: dolardan ibaret servetile, bir cadde do seldiğini hissediyordu. Mis Hart'ı görece|im, dedi. Kendi kendine: «Aferin Doroşka, çok lusu tekerlekli nakil vasıtasını olduğu yerKadın, onu içeri bırakmak istemiyor de durdurduğunu, memnun ve mütebes sabırlısın!» diye düşündü. Sonra, bu sögibi, eşikten çekilmiyordu. zün de müziklendirilebileceği aklma gel Burada değil galiba, dedi. sim seyrediyordu. Bazil, ilerledi: Etraftan, otomobillerin hepsi borulan di. Ellialtmcı caddenin başına geldiği zaman, tertib ettiği bu şarkıyı tutturmuş,: nı öttürmeğ başladılar. Nemirof'un, bu Girer bakanm. sesler pek tuhafına gitti. Kulagmın dibin «Aferin Doroşka, çok sabırlısın!» diye Dedi ve hızlı adımlarla atölyeden de ağız dolusu küfür eden bir şoföre don söylemeğe başlamıştı. Yüreği, ölçüsüz bir geçti. Terzinin karısı, arkasından bir minnettarlıkla dolup taşıyordu. Heykel, müddet baktıktan sonra: dü, kemali nezaketle: Doroşka, nihaî zafer, bütün bunlar bir Kapıyı vurmadan girmeyin, tenbi Teşekkür ederim! birine bağlı şeylerdi. Doroşka'dan uzak hini savurdu. Dedi. Vakit, ikindiyi hayli geçtigi halde, güneş, caddenin yarısını kaplıyordu. durmamış olsaydı çalışamıyacaktı. F a Nemirof oda kapismı vurunca, içeriNemirof, otobüste giderken gözüne kes kat, o da, inad ve sadakatle beklemiş, den bir kumaş hışırtısı işitildi; sonra, partirdigi bir turfandacı manav dükkânına mütemadiyen mektublar yazıp, kapının lak bir kadın sesi: doğru, zıplıyarak yürüdü. Dükkânda, altmdan atölyeye bırakmaktan usanma Giriniz, dedi. turfanda kiraz sepetleri vardı. Nemirof, mıştı. Şimdi, Bazil, onunla evlenmeği düşünüyor; sonra vazgeçiyor, fazla se Nemirof, bu sesi işitir işitmez, Doris'in dükkâna girerken: içeride olmadığını anlamıştı Kiraz sepeti, Doris'e kiraz götürmeli, Doris'e ki vilen bir kadınla evlenmenin doğru ol birdenbire, kolunda ağırlaştı ve beyhudemadığına karar veriyor, «mükemmel bir raz götürmeli! eser, sükun içinde yaratılabilir» diye leşti. Diye bir şarkı tutturmuştu. İçeri girince, pencerenin onünde, NorNisan ortasında, bu turfanda kirazla söyleniyordu. Fakat, Doroşka aklına geveç'li masajcı kızın oturduğunu gördü. ra, manavm istediği delice parayı verir lir gelmez, bu sükundan eser kalmıyor Borghild, tırnaklarını düzeltmekle me§ken, o akşam, Casino de Paris'deki ayaş du. guldü. Onu görünce: Merdivenleri ikişer ikişer çıktı. Terzi ların, yeraltı katında kendisini göre A . . . Siz miydiniz? dedi. Benimki Dostal'ın kapısı kapalıydı. Bazil, hiç meyince nasıl şaşacaklarmı düşünüyor du. Küçük kiraz sepetini koluna aldı ve kullanılmıyan zili aradı ve düğmeye, u geldi zannetmiştim. Bazil, hemen çekilip gitmeğe hazırlaEllialtmcı caddeye doğru yola düzüldü. zun uzun bastı. Neden sonra, içeride bir Güneş, evlerin arkasmda, birdenbire kımıldanış oldu ve bir terlik sesi kapıya narak, sordu: Mis Hart'm nerede olduğunu biliyor musunuz? Gene kız, Bazil'i fazla uzun ve mü * dekkik bir nazarla süzdükten sonra, ce vab verdi: Nereye gittiğini mi ögrenmek isöyorsunuz? Bir saniye sustu, sonra ilâve etti: Nerede olduğunu bilmiyorum. Bazil: Affedersiniz, rahatsız ettim, dedi. Borghild, tekrar t'ırnaklarile meşgul olmağa başlamıştı. Bugün eve dönmiyecek, dedi. Sayfiyeye davetli. Bazil, Norveç'li kıza teşekkür edeYek kapıyı kapadı, çıktı. Bir iki dakika oracıkta durup düşündü. Doroşka'nm hayat;nı azçok biliyor; nelerden hoşlandığına. ne gibi şeyleri sevmediğine \âkıf bulunuyor; dostlarını, düşmanlarım tanıyordu. Sayfiyeye gezmeğe gitmesi biraz gayri • » tabiî idi. Bazil, kendi kendini teselli et • « mek için «halası olan o ahç: kadına git i miştir» diye düşündü. Fakat bunun ha • > kikat olmadığını kendi de biliyordu. Terzinin atölyesinde, ayakta, gözleri* ni V nadı, muhakemesini zorladı ve Doris'in gittiği yeri tahmine çalıştı. îşlerin en kötü gittiği zamanlardd bile Doris onu bırakmamıştı. İArüası varl
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle