09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
HURREM SULTAN Edib tarihçimiz M. Turhan Tan'ın en güzel eserlerinden biri.. En büyük Os manlı Padişahının ve en fettan şark sultanmın aşk ve entrika maceraları... Mutlaka okumalısmız! Ondörduncö yıl sayı: 4853 umhuriyet T e igraf Telefon: Başmuharrtı ve evl: 22368. Tahrlr heyetl: 24298 248 tdare ve matbaa fcısmı 24299 24290 Pazartesi 15 Ikinciteşrin 1937 Ziraî kalkınma dahi bir program allında başarılmak lâzımdır Memlekette en büyük işimiz ziraattir, ve ona dayanarak kalkınabileceğimiz, haklı olarak, hükumet programında da tasrih edilmiştir. Ancak bu kalkınma hayale hiç yer vermiyen bir realistlikle çok sağlam bir programa bağlanmak lâzımdır. azariliğe hiç tahammülü olmıyan, fakat hakikî ve amelî yürüyüşle en kolay surette tahakkuk edebılecek olduğu halde sahasının genişliğinden dolayı gene çok emek ve > zaman istiyen bir ekonomik faaliyet şube• miz vardır ki o da ziraattir. Ziraî kalkın* manın tahakkuku şundan dolayı nisbetle çok kolaydır ki bu branşta köylü çiftçi kendisıne makul olarak gösterebildığiniz her iyiliği iyi kabul etmeğe ve çabuk tatbik etmeğe haydi hazır, mesleğinin ehli ve hatta bizim samimî itikadımıza göredâhisi bir elemandır. Köylü çiftçiye kendi iktidarını geçen ve amelî sahada hemen yürüyemediği için gayrimakul de görünen ıslahatı yaptırmak zordur. Köylüye taalluk eden iyiliklerde aslı ilmen, yani nazarî olarak doğru olduğu halde tatbikatta kolay yürüyeceği evvelden kestirilen bir programa ihtiyac vardır. Bunu yaparken daima şu hakikati gözönünde bulundurmak lâzımdır ki iş bizim zannedebileceğimizden daha büyüktür, ve bir cepheli değil, pek çok cephelidir. Ziraat Bankası satın aldığı buğdaylan satarken Avrupa piyasasında fazla tutulan gayet güzel bir yayla buğdayımız bulunduğunu öğrenerek onun üzerinde pek tabiî bir heyecanla tevakkuf etti. Bankanın filiyatta gördıiğüne nazaran en iyi nümunesi Kayseri taraflarında yetişen bu buğdaya yer yer bütün yaylada tesadüf olunabiliyordu. Ayni buğdaym ayni iyilikle Çankırı taraflarında yetiştiğine de dikkat olunmuştur. Bütün yaylada ekseriyetle standardize bir tip olarak bu buğday yetişmek için ne yapılmalıdır? îşte size bir mesele ki bütün heyecanlı telâkki ve gayretlerine rağmen Ziraat Bankası ona bugünden yanna büyük adımlar attıramamıştır. Basit olarak sebebleri şunlardır: Atatürk, dün Malatyadan ayrıldı, Diyarbekire gitti Büyük Şef güzergâhta milletin heyecanlı tezahüratile istikbal ve teşyi olunuyor. DiyarbekirCizre hattınm temelatma merasimi bugün yapılacak Malatya 14 (Sureti mahsusada giden arkadaşımızdan) Dün geç vakıt Çetinkaya'dan aynlan Büyük Başbuğ Atatürk, bugün saat 13 te Malatyayı şereflendirdi. Ulu Şefin Malatyayı teşrifleri top atılmak suretile selâmlandı. Vali. Kolordu Komutani, memurlar ve çok kalabalık bir halk kütlesi tarafından coşkun tezahüratla karşılandı. İstasyondan şehre kadar bütün yollar kadm, erkek binlerce halkla dolmu'tu. Büyük Başbuğ, güzergâhta yer almış olan askere, îzciye, mekteblilere ve halka iltifatta bulundu. Bilâhare otomobiline binerek şehre geldi. Şehrin methalindeki bez ve iplik fabrikası insaat mahallinde bir müddet durarak mühendislerden vapı faaliveti hakkmda izahat aldıktan.sonra yeni yapılmakta olan Memleket hastanesine gitti. Bilâhare Halkevini şereflendirdi. Büyük Şefi aralarmda görmekle tarif edilmez şevk ve heyecan içinde çırpınan Malatyalılar havanın yağışlı olmasına rağmen, bayram vaDiyorlar. Sehrin ana caddelerini dolduran halkm, Atatürkün geçişlerinde «Yaşa, varol» âvaze ve alkısları ortalığı çınlattı. Bir müddet istirahatten sonra Halkevinden aynlan Ulu Önder otomobiline binerek istasyona geldi ve trenine bindi. İstasyon ve civarını dolduran on binlerce uğurlayıcmm candan tezahüratı ve selâm toplan arasında saat 14,10 da Malatyadan ayrıldı. Belçika Kralının teklifi Lokarno devletlerinin toplanması isteniyor Kral icab ederse konferansa kendisinin riyaset edeceğini bildirecek Alman matbuatı Ingiltere ile müzakerelerden pek ümidli değil Diyarbekir AHMED IHSAN yolunda Yolçatı 14 (Hususî muhabirimizden) Büyük Şef Atatürkü hâmil bulunan hususî tren, bugün öğleden sonra buradan geçti. Temelatma merasiminde bulunacak heyet Yolçatı 14 (A.A.) Hatta temelatma töreninde bulunmak üzere Cetinkaya'nın misafiri olan heyet treni, Malatyadan doğru Elâzize gelmiş, orada 3 saat kaldıktan sonra Yolçatıya dönerek Diyarbekire doğru yoluna devam etmekte bulunmustur. Fransız Meclisî Suriye itilâfını tasdik etmiyor Nazi Partisinin gazetesi Ingiliz mathuatına sidRumen kabinesini teşkile detle hücum ediyor Tataresco memur edildi Müzakerelerin tehiri sebebleri arasında, Antakya intihabatının Suriye hükumetinin kuvvetli tazyiki altında cereyan etmiş olması da vardır Paristen haber JfCöytii şutrtisinin vaziyeti vcrildiğine göre, Suriye muahedesinin Bükreş 14 (A.A.) Nasyonal Fransız meclisinde köylü partisi parlamento grupu, meb'u müzakeresi birkaç san meclisinin, kanunu esasî mucibince ay teahhur edecek mümkün olmadığı fikrinde bulunduğu betir. Bunun sebebi, şinci adî içtima devresinin açılışına ve Brüksel 14 (Hususî) Dokuz devbu muahedeye karmüteakıb toplantılarına iştirak etmiyecelet konferansı tarafından tetkik olunan şı, Fransa parla ğini bildirmiştir. nıentosu mehafilin [Arkası Sa. 5 sütun 1 de] Japon notasının metni, yarın (bugün) neşredilecektir. de mütezayid bir şekilde belirmeğe Dünkü toplantıda Japonyanın harekebaşlıyan muhalefettini takbih edici bir beyanname neşrine tir. Suriye muahe taraftar olmıyan İtalyan murahhasına desi, umumiyet iti Meksika ve Portekiz delegeleri de iştirak barile, ezcümle ekal Ortada Suriye Reisicumhuru Haşim Eletasi, sağda Başvekil etmişlerdir. Kanada murahhası, İtalyan İyi buğday yetişmek için toprak ve Cemil Mürdüm, solda Hariciye Nazırı Hasan Cabiri delegesinin fikirlerini cerhedecek beya • toprağı işleme şekillerinden başka halis liyetlerin himayesi natta bulunmuş, Bolivya ve Norveç mutîp tohuma ihtiyac vardır ve bu tohum bahsında, mühim tadilâta muhtac gö rahhaslan projeyi esas itibarile tasvib eyüzerinde her sene bütün bir takayyüdle rülmektedir. Buna mukabil, parlamento Gazianteb 14 (Hususî muhabirimiz lemişlerdir. durulmak lâzımdır. Eğer Anadolu yayla' mehafili, Lübnan muahedesini müttefikan den) Bu gece ceza evinden beş tane sı denilen saha beş on köyden ibaret ol tasvib etmekte ve Lübnanın, Fransaya İtalyan murahhası, Japon cevabınm idam mahkumu kaçmıştır. Firariler iki saydı Ziraat Bankamız bu maksadı hiç karşı aldığı dostane vaziyeti tebarüz et duvar delerek Ermenilerin gizli bir si bir fıkrası hakkında konferansın nazarı Şanghayı müdafaa eden Çin kumandam şüphesiz kolaylıkla temine zafer bulur tirmektedir. Suriye muahedesine karşı aGeneral KuŞuTung lâh deposuna geçmişler, buradan da dış [Arkast Sa. 3 sütun 1 de] du. Anadolu yaylası beş on değil, beş on lınan muarız vaziyete sebeb olarak şun duvarı delmek suretile sokağa çıkarak IIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIMIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIHIIIIIİIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIMIII bin köyden müteşekkil genış bir âlemdır. lar ileri sürülüyor: Antakya 14 (Hususî) Sancak inti meçhul bir semte doğru kaçmışlar Köy demek, dıle kolay birşeydir. Siz ona 1 Suriye hükumeti, Cezire hıristi habatı hakkmda ihzarî tetkiklerde bu dır. Gizli Ermeni deposunda 45 silâhla gitmeden o kendi havasında yaşıyan can yanlannı, müsellâh çetelerin taarruzuna lunan Milletler Cemiyeti kontrol heye cepaneler bulunmustur. Iı ve fazla olarak kendine göre akıllı karşı müdafaa edememiştir ve Amuda hı ti, işini bitirmiştir. Heyet evvelki gün, Her tarafa jandarma müfrezeleri çıbir hüceyredir. Her hangi köyde herhan ristiyanlarının katliâmı, ancak Fransız Kuseyr'de de bir gezinti yapmış, Rey kartılmıştır. Suçluların çabuk yakala gi bir yeniliğe meydan vermek demek, o kıtaatının şiddetli müdahalesi sayesinde haniyeye gidip gelmiştir. Heyet, ayın nacağı anlaşılmaktadır. rada hayatın istikametine yeni bir cere durdurulabilmiştir. on beşinde (bugün) Antakyadan ayrılayan veya cereyancık açmak demektir. 2 Şam hükumeti, vahdet husule ge caktır. İsviçreli aza Sekretan, Beyruta Kendi kendimizi tenkid: Bunun nekadar zor birşey olduğunu antirmek emelile, ezcümle Cebelidüruzda gitmiştir. lamak için Cumhuriyet rejimimizin An ve Alevî mmtakalarında, mahallî serbestMuhafız ve kaymakam mezun karanın hemen içinde bulunan Galaba likleri ortadan kaldırmağa teşebbüs et Antakya 14 (Hususî) Şamda çıkan köyünün hayatı üzerinde ne değişiklikler miştir. Eskişehirle Ankara arasında olan bu Ellıva gazetesinin yazdığına göre, eski iki istasyondan birincisi Eskişehire, yapabilmiş olduğunu bir kere görmelidir. 3 Antakya mmtakasındaki teşriî in Sancak muhafızı Hüsnü Berazi ile kay ikincisi Ankaraya yakındır. ve islmleri Ondan biraz ötedeki Bağlım köyü de tihabat, Yüksek Komiser tarafından teyid makam Abdülkadıre Suriye hükumetin binalanmn cephelerinde yukarıya kayhâlâ kendi bildiğini okumakta devam ediedilen Şam hükumetinin kat'î vaidleri hi ce bılâmüddet mezuniyet verilmiştir. dettiğimiz şekillerde yazilıdır. yor. [Arkası Sa. 5 sütun 6 da] [Arkast Sa. 5 sü'un 3 te] Biz bu adları Anadolu kumpanyasınllilllllllllllllfllllllllllllllllMIIIIIIIIMIIMIIIIlllllllllnillHMIIIIIUIIIIIIMMIIIintllllllllllMlllllllllllHIIIIIIIO ' " " " "" Buna mukabil bir iki yıldır Nazilli is • III 1111)11111111 dan yukarıda gördüğünüz yanlış şekiltasyonunda yetiştirilmekte olan iyi cins raatinin ıslahı nisbetle çok kolaydır. caba mümkün değil midir? lerile tevarüs ettık, ve her nedense şim pamuk tohumlarını vilâyet aşın uyanık Buğdayın ıslahı ise az çok, hatta çok zaEnstitünün stajiyer talebesile muha diye kadar düzeltmeği bir türlü akü çiftçiler kapışarak almak için bin dereden man ve emek ister. veremiz uzun oldu. Şu kadarını söylemiş etmedik. Garabet ondadır ki kumpan su getirmek suretile bin zahmete katBu yıl Ziraat Enstitüsüne giren Ay olalım ki toprağa ve ekime aid herşevi yanın belki orada rasladığı yanlış te lanıyorlar. Nazillide yetişen iyi cins pa dmlı bir çiftçi çocuğu bize ilk yılın Gazi bilirim sanan bu çiftçi çocuğu bu işlerde lâjjuzu bir kere yanlış olarak tesbit etmuk tohumlarından Manisa vilâyetinin çiftliğindeki staj devresinden şikâyet dahi kara ve geniş bir cehalet içinde bu mesi neticesinde herkes, manasını hiç muhtelif kazalarında ekilip yetiştirilmiş. ediyor, bunu kaybolan bir yıl gibi telâk lunduğunu derhal farketmiş, daha Ens düşünmeksizin bu isimleri böylece yanAydınhlar bunda müşteki idiler. Tohum kiye meylediyordu. Kendisine oraya gi titüye varmadan bu staj yılında adeta lış kullanıp gitmeğe alışmıştır. bizim vilâyetimizde yetişsin de biz oısdan ren çocuklar arasında arpa ile buğdayı yepyeni bir âlemin henüz eşiğine ayağın Alpikb'y'ün türkçemizde hiçbir ma • istediğimiz gibi ve istediğimiz kadar isti farketmiyenlerin çok olduğunu, her oku atmakta olduğunu kendisi de görmüştü. nası yoktur. Bunun doğrusu elbette fade edemiyelim, bu nasıl olur, diyorlar madan önce toprakla tohumdan ve bunYukanki satırlarda ziraate temas bile Alpköyü olduğu meydandadır. Maliköy'ün doğrusu ise Mallikö'ydür dı. İki vaziyet arasındaki fark şundan lar üzerindeki türlü çalışmalardan ibaret etmedik. Belki ona ve hele onun ıslahr Hayvanı çok yer demek. Anadolu kb'yileri gelir: Ziraati atavik olan buğday olan ziraat hakkında umumî bir fikir edin nın istediği himmetlere dair uzaktan uzamahsulünün fiat farklan köylünün dik mek için bu bir yıllık stajın zarurî ve el ğa şöyle böyle bir fikir vermiş olduk lüsünün mal maşat tabirile ijade ettiği Beşiktaş kalecisinin güzel bir kurtanşı hayvana katini çabuk çekebilecek kadar açık de zem bulunduğunu izah etmiştik. Geçen Memlekette en büyük işimiz ziraattir, ve servetin bilhassa mal kısmı Dün, Kadıköy ve Şeref stadyomlarınğildir. Köylü, ziraî dehası itibarile iyi hafta ayni çocuk bize gelerek hayretle ona dayanarak kalkınabileceğimiz, haklı masrujtur, hatta birçok yerde maşatı Beşiktaş: 3 Güneş: 1 bile. Anlaşılan vaktile ve belki hâlâ kö da senenin ikinci hafta lik maçları yamahsulü anlar ve ona bayılır amma buğ şunu anlattı: olarak, hükumet programında da tasrih Dünkü karşılaşmalann en mühimi Kayün hayvanı çokmuş da Türk orasının pıldı. Sıkı bir yağmurdan sonra havanm day ziraatinde yavaş yavaş içine girdiği edilmiştir. Ancak bu kalkınma hayalı dıköy stadyomunda oynanan Beşiktaş * Tohum olarak tarlaya atılan buğadını Malliköy diye koymuş. Lutfen bu fena şartların fena ziraatle çok alışmış ve day karşısında şaşırdım kaldım. Bu kadar hiç yer vermiyen bir realistlikle çok sağ birdenbire açması ortalığı ısıtamamakla Güneş maçı olduğu için, evvelâ, bunun isîmler düzeltilse insan onlan ve eğer ona adeta kanıksamıştır. Halbuki pamuk iyi buğdayı rüyamda dahi görmüş değil lam bir programa bağlanmak lâzımdır. varsa daha başka emsalini yanlış ve beraber futbol için çok müsaid şeraitin bir hakkmda tafsilât veriyoruz. ziraali nisbetle yeni bir iştir. Bunun verim dim. Derhal bu tohumlardan memlekette Programlann en zoru, çünkü en çok çapraşık gdrmek rahatsızhğından kur araya gelmesini intaç etmiş, bu sebeble Hakem Nuri Bosut'un idaresînde ce« derecesile fiat farkları derhal göze çar kendi topraklarımız için tedarik etmek emek ve zaman istiyeni budur. her iki stadyomda oldukça büyük bir se reyan eden bu maça takımlar şu tulurdu. pan neticeler verir. Onun için pamuk zi mümkün olup olmadığını düşündüm. Ayirci kütlcsi toplanmııtu, lerle çıktılar. &P l unus L 'o YUNUS NAD1 Belçika Kralı Leopold'ün eocuklarile beraber bir merasimde alınmış resimlerindea sini teklif edecek ve hinihacette kendisi* nin bu konferansa riyaset edeceğini bildirecektir. Bu gazete, şu sözleri ilâve etmektedirî, «Alâkadar devletler arasındaki ko nuşmalar, bir itilâf zemini bulmak ümidi* Londra 14 (A.A.) Peuple gazetesinin siyasî muhabirine göre Kral Leo ni kuvvetlendirdiği takdirde bu konfe a Bükreş 14 (A.A.) M. Tataresco, pold îngilterede Locarno misakını imza rans, Noelden evvel toplanabilecektir.» [Arkast Sa. 5 sütun 4 ie] geniş bir siyasî esas üzerinden yeni ka eden devletlerin bir konferans akdetme bineyi kurmağa memur edilmiştir. M. Tataresco, gazetecilere beyanatta ulunarak yeni kabineyi mümkün olduğu kadar çabuk kurabileceğini bildirmiştir. Son dakikada Şanghay tahliye ediliyor! Dokuzlar konferansı, Japonyanın hareketini takbih eden beyannameyi bugün imzalıyacak ve Japon notasının metnini de neşredecek 5 idam mahkumu Hatay intihabatı Gazianteb hapisanesinden duvarı delerek kaçtı Milletler Cemiyeti heyeti mesaısını bitirdi Beşiktaş dün Güneşi 3 1 mağlub etti Alpiköy Maliköy Fenerbahçe, Topkapıyı 80, Galatasaray, Süleymaniyeyi 8 1, Vefa, Eyübü 6 1 , Beykoz, İstanbulsporu 2 0 yendiler 1 1111 1 1 11 11
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle