12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
y CÜMHURÎYET 15 İldncitesrin 1937 Sarı zeybek Yeni Eserler Ulkü }| RADYO Isa Miranda Marika Rökk wksamki orogram ) Evvelki sene «Yerli mallar sergisi» nin Ikindi güneşinin tutuşturduğu Usküdar Taksim bahçesinde bir panayır şeklinde evlerinin camlarından sızan kızıl ziyalar kurulduğu günlerden birinde idi. Vecih denizin üstünde altın huzmeler çiziyordu Saffet de kapıda biriken kalabalığm ara Kadın, bir hayat iksiri teneffüs ediyormuş sına gayriihtiyarî karışarak ilerilemişti. gibi, havayı olanca kuvvetile burun de Omuz omuza yürüyen halkın üstünden liklerinden içeri çekti: sızan ağır bir ter kokusunu etraftaki ye Şu manzaraya bakm, dedi, böyle şilliklerden ve çiçeklerden havalanan ra şeyler de sizi teselli edemiyor mu?. yihalar tadil etmese bunalmanın ve bu Vecihi omuzlarını silkerek cevab verlantının önüne geçmek kabil olmıyacak di: tı. Birbirlerile hiç alâkası olmıyan eşya Kimbilir, belki.. nın camekânlar ve masalar üzerinde teş İhtimal fazla bir lâübalilik olacak hir olunduğu barakamsı dükkânlar yek amma.. Demin seyretmekte olduğunuzdiğerinin içine girmiş gibi sıkışık bir vazi dan bahsettiğiniz san zeybeği neden öylı yette sıra sıra dizilmişlerdı. En dibdeki derin bir vecid içinde temaşa ediyordu uzun yolun kenan tüfek atma, çember nuz?.. Herhalde büyük bir san'at eserigeçirme, pinpon toplan yuvarlama eğlen nin karşısında bulunduğunuza kani değilceleri tertibatile büyük küçiik, kadın er dınız, zannederim.. kek herkesi önünde durduran kulübelere Vecihi Saffet tereddüd etti: La Turquie Kemaliste tahsis olunmuştu. Ön taraftaki tezgâhla Bunu size anlatırsam, benimle alay La Turquie Kemaliste mecmuasınm 19 nn başmda ceketsiz delikanlılar hep bir edersiniz!.. uncu sayısı, ingilizce ve fransızca kıymetli yazılar ve çok nefls resimlerle intişar et ağızdan bağırıyorlardı: Kadın tatlı bakışlarına tuhaf bir sertlik miştir. Türk ve İslâm müzesindekl eserler Meharetinizi, talihinizİ dencyiniz!. ve ciddiyet vererek: den 17 ncl asra aid çlnl bir Kütahya taba Yemin ederim ki, dedi, hayır!.. ğuıın resmi de renkli olarak mecmuaya ilâHem eğleniniz, hem de faydalı şeyler kazanınız! Evet, söylemek, derdini dökmek, içini ve edilmiştir. Bu mükemmel mecmuanm yalnız bir kuVecihi Saffet, acı acı güldü. Meharet boşaltmak ihtiyacında idi. Kelimeler ağsuru vardır. O da, haziran sayısmın ikinci* ve talih.. Hayatta, değil bÖyle küçük ve zından çıkmak için nihayetsiz bir tehalük teşrin aymda, yani 6 ay sonra çıkmasıdır ehemmiyetsiz işlerde, en büyük ve en mü gösteriyorlar, ayni zamanda yumuşak ve Bu aylık rlsale, böyle 6 aylık teahhurlarla him meselelerde bile her ikisi ona yâr ol muntazam biçimli parmaklar hasır koltu çıkarsa çok geçmeden 1937 ve 1933 aylanmamışlardı. Geçip gitmek, köşeyi döne ğun kenarına dayadığı eline gitgide yak nıtı ayni nüshalannı beraber neşretmek lârek aşağıy^ sapmak, diğer daha ciddî laşıyordu. zım gelecektir. Çok fazla olan bu gecikmepaviyonlan görmek için yürümek üzere Manasız ve saçma'bir sergüzeşt.. lere nlhayet vermek llzımdır. idi. Birden titredi. En sondaki nişan ku Hiç kimseyi alâkadar etmiyecek bir malübesinin mahir atıcılar ve talihli oyun cera amma, mademki ısrar ettiniz, anlacular için hazırlamış olduğu hediyeler a tayım.. Ben de herkes gibi bir gün âşık rasında iskeleti tahtadan, üstü başı ku oldum.. Uzun bir nişanlılık devresinden maştan yapılmış bir bebeğe, bir sarı zey sonra evlendik. Adı Jale idi. Bu isimden Dördüncü Vakıf Han dördüncu beğe gözü takılmıştı. Yüzünün ve çiplak pek hoşlanm&m amma, sahibini çok se kat, 18 numara. Teleîon: 23426 bacaklarının zemini püskürme altın yal * viyordum. Annesinin evinden getirdiği eşBüyük çehir ve kasaba parklan; dızdandı. Belki de bir çoklannm hiç alâ yaların arasında tıpkı bugün birlikte görAnıt, meydan, çocuk parklan ve kadar olmıyacaklan, Eyüb oyuncağm düğümüz sarı zeybeğin ayni bir bebek villâ bahçeleri için modern proje dan bir parça daha ihtimamlı yapılmış bu vardı. Bacaklan ve çehresi püskürme ve plânlar hazırlar; keşifnameler bebeğin önünde o kadar kendinden geç yaldızlı tahtadan.. Elbisesi ve başlığı kutanzim eder. Projelerin arazide mişti ki nefesini yüzünde hissedecek ka maştan.. İpekli yemenisinin bir kenardan tatbikatını deruhde ve taahhfld dar yanına sokulmuş ince, zarif kadmın sarkan oyaları arasında bile hiç fark yok.. eder. mevcudiyetinin bile güç farkına vardı. Altı ay evvel bir başkasile kaçıp gitti, sa Ülkünün Cumhuriyetimizin 14 üncü yıldönümüne raslıyan sayısı dolgun ve seçme münderlcatla neşrolurunuştur. Kültür ve bilgi hareketlerimize sahifelerinde en sa lâhiyetli kalemlere olmak üzere geniş mikyasta yer veren mecmuanm bu sayLSinda Ulu Onderln mecllsi açma nutku, Dahillye Vekili ve Parti Genel Sekreteri Şükrü Kayanın Türk Inkılâbı adlı konferansı. Fallh Rıfkı Atayın 14 üncü Cumhuriyet yıldö nümü münasebetile yazdığı makale, Kemal Ünalın Bir Cumhuriyet Yılı başlıklı yazısı, Cumhuriyet Köy Çocukları Lsimli bir yazı ile orta zamanda Türkistan. Eski Rus ta rihinde Kara Kalpakların Rolü mevzulu tarlhî etüdler, Ayaş ve Ayaşlı şalrler, Köroğlu hakkında notlar, zlraî haplsane ler, Halkevlerl faallyetl, Nahld Sırrınm Nişantaşmın bir konağında hikâyesi, Behçet Kemalin Yaşamak, Co$kun Etepmarın Böceğim ve Kaaos isimli şiirleri vardır. Her sayısında okunmağa değer vasfına gittikçe lâyık bir hale gelen Ülküyü kari . lerimize tavsiye ederiz. Biraz çekileyim derken ayağınm altında rı zeybeğini de beraber götürdü. küçük bir mâni hissetti. Acaba bu bir Kadın, boşlukta seri bir hareket yap taş mıydı; yoksa komşusunun küçük is" tı, muattar yüzünü Vecihinin kulağına karpini mi? yaklaştırdı: • Ağlamaymız beyefendi, rica ede Affedersînîz, dedi, sîze bîr zara rim, dedi, kimbilir, belki bir başkasınm rım dokundu mu acaba?. sevgisi bu acıyı unutturabilir.. Kadın giilerek cevab verdi: Istağfirullah.. Bu kadar izdiham Biraz sonra kadın gitmek istediğini ida kusura bakılmaz.. Bilâkis ben sizi anlatır gibi bir vaziyet aldı, ayağa kalkdalmış olduğunuz rüyadan uyandırdım tılar. Vecihi, kadmın ince parmaklarını galiba.. Onun için ben affınızı dilerim... ateşli ellerinin arasına alarak srodu: Gene görüşeceğiz değil mi? Rica ederim.. Tuhaf bir tesadüf.. Tabiî, yarın ayni saatte burada buSarı zeybeğe bakıyordum.. Vecihi Saffet muhatabmın güzele ya Iuşalım.. Affedersiniz, dalgınlıktan kendimi kın bir Havva kızı olduğuna ancak şimtakdim etmeği bile unuttum.. Vecihi Safdi dikkat edebilmişti. Kıyafetinden, çehresinden ve gözlerinden taşan samimi" fet!.. Nemika Zühal!.. yet onun tesadüfî bir arkadaş anyanlar Genc kadın, kafes paravanalı kapıdan dan oimadığını pekâlâ belli ediyordu. bir gölge gibi kayboldu. Fakat kimbilir, belki o da kendisi gibi *** yalnızlıktan bıkmıştı. Bir iki lâkırdı et mek, derdini dökmek arzusunda idi. O Vecihi Saffet, ertesi günü boşuna beknun için kalbine kadar nüfuz eden derin ledi ve beyhude yere saatlerce bahçe bakışlann tesirinden bir an kurtulamad) nin her tarafmda o esrarlı yeni sevgiliyi ve mükâlemeyi uzatmaktan nefsini me aradı. Bu macerada da talih ve tesadüf kendisile alây etmiş, eğlenmişti. Bir iki nedemedi: hafta da o inkisarı hayalin üzüntüsile Biraz da aptallaşmış gibiyim, değil stırab çektikten sonra tekrar mütevekkimi hanımefendi.. Fakat insanın hayatta âne yaşayışını takibe koyuldu. Fakat bir benim gibi muayyen bir ilişiği kalmayınsabah tramvayda her gün muntazaman ca üzerinuen budalahk akmaması kabil aldığı gazetenin iç sahifelerine göz gezdiolmuyor ki.. rirken nazarları büyük harflerle dizilmİ5 Aman neler söylüyorsunuz beye bir hikâye serlevhasına takıldı: San zeyfendi.. Bu kadar bedbin olmayın.. Anla bek!.. Hikâyenin mevzuu kendi maceraşıhyor ki büyük bir felâkete uğramış sıydı.. Imza da Nemika Zühal.. sınız!.. Acı bir gülüşle: Kadın onde, Vecihî arkada konuşma Hain kadın.. Hiç %lmazsa isimîerî ga devam ederekten ağır adımlarla ka mizi aynen yazmasaydı!.. labalığm arasından sıyrıldılar. Kafesle Diye mırıldandı. Nakledeh: ayrılmış kabare kısmına geçtiler. KendiAhmed Hidayel lerini sahneden çok uzak bir masanm baTashih şında buldular. îkisi de bilerek, istiyerek Dünkü nüshamızda çıkan hikâye Bayan değil, tıpkı uykuda gezen birer hasta gibi Peride Celâlindir, yanlışlıkla imzası <conulhareket etmişlerdi. mamıştır. Düzeltiriz. İSTANBUL: 12,30 muhtelif plâk neşriyatı 12,50 plâk: Türk musikisi ve halk şarkıları 13,15 dahilî%e harlci haberler 18,30 muhtelif plak neşriyatı 18,45 ingilizce ders: Azime Ipek» 19,00 Türk musikisi ve halk şarkıları (Hikmet Rıza ve arkadaşları) 19,30 saat ayarı ve arabca neşriyat 19,45 Türk musikisi ve halk şarkıları. (Bayan Muzaffer ve arkadaşları) 20,15 spor konuşmasi: Niza meddm Kırşan 20.30 dans musikisi 21.00 AJans haberlerl 21,13 stüdyo salon orkestrası. 1 Doneddu. Serenade d'Ariequın. 2 Auber. Le Domino noir. 3 Pucik. Winterstirumme. 4 L. Dellbes. Lacme'. 5 Mozart. Nitrldate 21,55 yarınki program ve Istiklâl marşı. VIYANA: 19,25 musfki bilmeceleri, spor ve saire 20,15 tarihî sahneler 20,30 ORKESTRA KONSERİ 21,40 saksafonun maceraları 22,40 OPERA YAYINI 23,15 haberler ve saire 23,35 MUSİKİ 24 seyahat 24,10 MUSIKI. BERLİN: 19,05 gramofonla konser, haberler 20,15 EĞLENCELI ^rusiKi 21,05 günün akis tsa Miranda Marika Rökk sonra ORKESTRA VE ŞAN 23,05 haAlmanlar ekseriya, yorgun kafaları leri,haberler, spor 23,35 GECE MUSİKİSİ. Geçenlerde şehrimizde gösterilen «Ni va, na Petrovna'nm Günahı» filminde ba$ dinlendirmek için çok gülünc ve eğlenceli PEŞTE: 18,35 DANS MUSİKİSİ 19,45 konferans, kadın rolünü oynıyan îsa Miranda der vodviller yaparlar. İşte «Karrussel» ongramofon 21,30 lardan biridir. Mevzuu, birbirine geçme 22,30 ORKESTRA KORO 22,05 haberler hal Amerikah filim âmillerinin nazarı KONSERİ 23,45 konfedikkatini celbetmij ve geçen ay Holi tuhaflıklarla doludur. rans, haberler 24,10 ÇİNGENE ORKESvud'a hareket etmişti. İtalyan artisti yaErika işsiz kalmış bir dansozdür. Boş TRASI 1.10 son haberler. BÜKREŞ: kında büyük bir kumpanya hesabına mü zamanlarını kardeşinin garajında çalış 18,05 gramofon, havadijs 19,20 ŞAN him birkaç filim çevirecektir. İsa, Holi makla geçirmektediı. O caddenin üzerin KONSERİ 19,40 konferans 19,55 MU İİ vud'da sade güzelliği, san'atı itibarile de birçok dükkâncılar genc kıza âşıktır. SİKİ 20,25 gramofon, konferans 21,20 KONSER. değil, elbiseleri ve giyinişi noktasından Fakat Erika, Fritz narnında bir delikanBELGRAD: da bütün yeni dünya san'atkârlarının lıyı seviyor. Fritz amcası Theodor'un an17.50 halk yaymı, konferans 18,25 MUtakdir ve hayretini kazanmıştır. Isa Mi tika mağazasında memurdur ve Theodor, SİKI, PİYANO MUSİKİSİ 20,35 konfe randa Amerikaya on üç sandık eşya ile yeğeninin Erika ile izdivacına kat'iy rans, haberler 21,05 OPERA YAYINI. LONDRA: gitmiştir. Vaktile Marlene Dietrich de yen taraftar değildir. Genc kız, Fritz'in 18,05 KONSER 18,35 ORG MUSİKİSİ ilk Amerika seyahatinde, ayni miktarda bu husustaki tembelliğini görerek bizzat 19 05 çocukların zamanı 20,05 ORG MUbavul götürmüştü. Fakat her ikisinin san faaliyete geçmek istiyor. «Karrussel» is SİKİSİ 20,35 EÖLENCELİ MUSÎKİ21,05 haberler 21,35 KARIŞIK MUSİKİ 22,05 dıklarmın sayısına el çantaları dahil de minde tesadüfen elt geçirdiği bir roman münakasa, gramofon, haberler. ğildir. Bunlarm içinde Pariste yaptırıl dan öğrendiği usullerle Theodor'la tanr PARİS [P.T.TJ: 18,05 Org musiklsl, kıraat 18,50 şarkımıs muhtelif cins ve çeşidde elbiseler şıyor. Fakat bu sefer, Erika olduğuna vardır. Fakat İsa'y* Amerikada onlar: kat'iyyen ihtimal vermediği kızı Theodor lar 19.05 konuşma, gramofon ve saire 20,50 PİYANO KONSERİ 21,05 haberlergiymek nasib olacak mıdır? Pek zannet sevmeğe başlıyor. O vakit ne yapmak lâ 22,05 PİYANO V Ş , HAFİF MUSİKİ, VE ŞAN, Pİ , İİİ İ İİ miyoruz. Çünkü Holivud'da Paris mo zım geliyor? Theodor'u kendinden so ODA MUSİKİSİ VE ŞAN, HAFİF MUSİKİdası değil, Adrian, yahud Rene Hubert ğutmak ve Fritz'le evlenmesine müsaade 24,35 haberler, gramofon. ROMA: gibi stüdyo moda yaratıcılarınm zevki hâ sini almak!. 18,20 şarkılar 18,55 karışık yayın 21.35 Büket, nlsan sepetl ve çelenkier imdir. İtalyan artisti Amerikadan AvBunu da ahbablanndan sinir doktoru KARIŞIK MUSİKİ 22,05 OPERET 24,05 için yapılan siparişler sUr'atle harupaya döndüğü vakit de hiç şüphesiz 13 Winowski sayesinde temin ediyor. Çün haberler 24.20 DANS MUSİKİSİ 24,35 zırlamr. sandığı o moda yaratıcılarınm arzulanna kü doktor, Fritz'in izdivacına müsaade haberler 24,50 DANS MUSİKİSİ. Çiçek, sebze lohumlan; fîde ve ;öre yapılmış elbiselerle doldurup gele etmediği takdirde Theodor'un akıl hastası fidanlar; süs, meyva ağaç ve ağaçcektir. olduğunu ilân edeceğini söylüyor. O araBu gece şehrlmizin muhtelif semtlerinçıklan; bahçe alât ve edevatı ve Heyhat, onlar da Italyada ve Pariste da kız yeni bir iş buluyor ve Fritz'le e v işe yaramıyacak, o zaman yenilerini yap enmek istemesinin parası için değil, biz deki nobe'ıçi eczaneler şunlardır: ehliyetU Bahçlvanlar gönderlr. istanbul ciheti: Katalogu (50) kuruştur. :ırmaya kalkacak.. Tabiî, iş başka türlü zat kendisi için olduğunu ispat etmiş oluEminönünde (Mehmed Kâzım), Fatihte (Hamdi), Karagümrükte (Mehmed Arlf), lursa zavallı terziler nasıl geçinecekler?. yor. iki genc birleşiyorlar. Alâkadarlara parasız gönderilir | Bakırköyde (Merkez), Aksaray Yenikapıda Jackie Coogan dün evlendi Münakkidler güzel Macar artisti Ma (Sarım), Fener Defterdarda (Arlf). Beyazıdda (Yeni Lâleli), Küçükpazarda (HilcERTUĞRUL SADİ TEK Küçükken Şarlo'nun himayesile işe rika Rökk'ün, Erika rolünde çok muvaf met Cemll), Alemdar Dlvanyolunda (BTİYATROSU • • • <bajhyari sinema artisti Jackie Coogan, ak oldugrmu yazıyorlar.' " sad), Samatyada (Çola), Şehremlnindo Bu gcce + Jean Gremillon, Fransız aktörü Topkapıda (Nâzım). enc sinema yıldızlanndan Batty Grab(Kadıköy) de Beyoğlu ciheti: Raimu'nun başrolü oynıyacağı «Cezasını Süreyya Sinemasında e ile evlendi. Düğünü dün Los AngeŞişll Osmanbeyde (Şark Merkez), Tak os'ta yapıldı. Jackie Coogan, şimdi 22 Buldu!» isminde bir kordelâ vücude ge sim İstiklâl caddesinde (Kemal Rebül), KUDRET HELVASI Tünelde (Matkovlç), Yüksekkaldırımda (VIaşında bir milyonerdir. Holivud'un en irecektir. Yarın gece Galata Topçular caddesinde güzel vücudlü kadmı diye tanınan Betty •JC Tarakanovva'nın sesli versîonunu nikopulos), Kasımpaşada (Müeyyed), HasGedikpaşada (Azak) (Merkez), e üç senedenberi tanışıyor ve arkadaşlık yapmakta olan Nebenzal, bundan sonra köyde (Aseo), Beşlktaşta (Nail), Sarıyerde sinemasında (Nuri), Tarabya, Yeniköy, Emirgân, Ru (Erkekler (40) mdan sonra azarlar) ediyordu. iöhte'nin Werther'ini çevirecektir. melihisar, Bebek, Arnavudköy, Ortaiöy eczanelerl. Kadıköyünde Pazaryolund^ (Merkez), Modada Nejad (Sezer), Üsküdarda (Seli miye), Heybeliadada (Halk), Büyükadada (Halk) eczaneleri. İtalyan artisti Holivudda «Karrussel» isminde eğçok itibar gördü lenceli bir film çevirdi Bahçe Mimarı Mevlud Baysal 1 NÖBETCİ ECZANELER G i N G E R R O G E R ' S DiCK POWELL PAT O'BRiEN Giizel yıfd>zın en şık, en glizel, en zarif, en büyllk mOzlk fllmi. Dünya radyo yıldızlarının geçid resml, meşhur zencl Mils kardeşler ve diğer orkesiralar, aylarca dillerde dolaşacak şarkılar, aşk, zevk ve mDzlk. 20 MILYON ONA AŞIK T Ü R K Sinemasında . ^ ^ ESK1ŞEHİRDE Ses Işık Kitabevi, Bahaeddin Emin Cumhuriyet gazetesinin Eskişehirde tevzi merkezidir. Kırtasiye, Pilips radyoian ve bilumum mektcb kitablan ve levazımını da en ucuz fiatla burada bulabilirsiniz. ^ ^ ^ ^ BU AKŞAM Genc kızlar içir Kadınlar için Sevenler ve Sevmişler için Film tarihinin en müstesna eseri Lil Dagover Sabine Peters Karl Schönböck Fransızca T Ü R K sinemasında 22 ikincitesrin pazartesi aksamı G A L A MÜSAMERESİ olarak Yeni sinema artisti.... Yıldızlar yıld OEANNA DURB Bütün dünyayı dolaştıktan sonra şehrimize gelecektir HOLİVUDDA YILDIZLAR müsabakasmda birinciliği kazanan ALFRED SÜMER Sevimli Meksikalı RO D E ilân ettiği progratılarını harfiyen tatbik eden Meşhur Çigan Orkestrasmı Bu Çarşamba akşamından itibaren SİNEMASINDA LUPE VELEZ'in son temsili OOROTY L'AMOUR VAHŞt ve ESRARLI ORMANLARIN Şehzadebaşı F E R A H S i N E M A Yarın akşam v e Büyük Ramazan VARYEHLERiNE ilâveten Bayan SjEftFÎ 1 E arkadaşlar' KONSERiNİ temine muvaffak olmuştur Izdihama mahai kaimamak üzere biletlerini• r\ cvvelden al ırınız Te efon : '21359 ^ « Şayani hayret musikili filminde «Weber> in son muvaffakiyeti «tntivation â la valse» de dinliyeceksiniz. ÇİGAN MELODİSİ DİŞİ TARZAN'ıdır ( TÜRKÇE SÖZLÜ ) Muazzam aşk ve macera şaheseridir. olan LA BOHEME DÜNYA SiNEMACILIGlNIN ŞAHESERi • BEYAZ PERDENiN GöZBEBEGi Bu akşam SAKARYA Sineması NevYork Metropolitan Operasından, CARUSO dan sonra en meşhur Tenor NİNO BaŞ roiierde: MARTHA EGGERTH JEAN KiEPURA UIKKdl LA BOHEME filminin ilk 1 7 ikİDCİteşrin çarşamba 1 1 C | C l f sinemasında ve 1 8 ikinci gösterilmesi şerefine | | günü aksamı ITLLLLİV teşr.n perşembe aksamı DAHI BESTEKAR PUÇiNi'n n ölmez eseri E | L C f V JC W istanbul sinemacılık âleminde iik defa olarak : *ır\ Ve O t\ f\ M I C A D A V Sinemalarında birden gcsterilecektlr. sinemasında 2 biiyük sinema müsameresi verilecektir. Fiatlarda zam yoktur, biletier şımdiden satı maktadır. :r Saray ( ESTRELLITA ) Fransızca güzel, aşk ve operet hlminde takdim edecektir. NiNO MARTiNi bu tilimde AYDA parçalarım, en son Arjantin rouvaHakiyetleri olan « CiCLiTA LİNDO „ ve « LA MENTO GiTANO „ şarkılarım dinletecektir. Rejisör ROUBEN MAMOULiAN'ın bir fUmidir. ilâveten : PARAMOUNT JURNAL ve EGE MANEVRALARI. Yerlerinizi evvelden aldırınız. Telefon : 41341 >EN HAYDUD Heyecan, hareket ve macera dolu MARTiNi'yi
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle