13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 CÜMHURÎYET 15 PdöcHesrin 1937 DİRidCİD \ Radyo sahasında malik olduğu tükenmez teknik menbaları sayesinde RCA her vakıt ilk olarak tekmil dünya müşterilerine en müheyyiç icadları arzetmıştir. Tekmıl sair markalar, bunları yalnız takip ettiler. RCA birçok icadları meyanında ılk olarak: Oinamık oparlörü, Elektrik şebeke cereyanile işliyen ilk radyoyu, ilk çelik lambaları Ilk göz ayarını icad etmiştir. Düyanın en büyük teşkilâtına malık R C A tarafından vücude getirilen bir ahizeye malik o l m a k t a n dolayı tam manasile m a ğ r u r o l a b i l i r s î n i z . Venii938 modell katalogu istemek Uzere lütfen müesMsemiz* vazınız. BOUKLA B/RADEPIFB VF 5 İSTANBULAHKARAİLMR Muvaffakiyeîin sırr 1937 SELÂNiK beynelmilel sergisı taracından Çektiği ıstırapların mes'ulü kendisidir Gripinin faikiyetî Çabuk tesir ederek ağrıları geçirmesine mukabil uzviyette hiç bir zarar yapmamasıdır ı NEVROZİN ALTIN MADALYA ile taltit edilmiş olan AŞÇIBAŞI markab LÜKS ve EKSTRA Radyolin Lâboratuarlarda insan dişleri üzerinde yapılan binlerce tetkik ve tecrübenin mahsulü olduğu için : bır yandan dişleri beyazlatıp leke ve kirleri izale eder, dişlere tatlı bir parlaklık verir, nefesı tatlıla tımken diğer taraftan diş etlerinide tedavi eder ve kuv'vetleDdirir. Dişlerin en buyük düşmanı hamızlaria mucadele eden tükrüğü çogaltır, mikropları öldürür. MAKARNALAR En iyi makarnalardır. Siparişlerin doğruca fabrikaya verilmesi rica olunur Kaşelermı tecrube etmış olsaydı ona cehennem hayatı yaşatan bu muannıt baş ağrısmdan eser kalmıyacaktı. f I Kıymettar halılar satın alınır. NEVROZİN Butun ıstırabları dmdırir, baş ve dış ağrılarüe uşutmekten mute vellıd ağrı, sızı \e sancılara karşı bılhassa muessırdır. 5 istanbul po ta kutusu 261 e mek • • • • • tubla müracaat. Fethi Kalil ve Kardeşleri NEVROZİN Yaman Kollektif Şirketi M'deyi bozmaz, kalbi ve böbrekleri yormaz. Tasfiye memurluğundan: ücüncü ilân Bu fena ve karışık havalarda en büyük yardımcınızdır. Baş ve romatizma ağrılarınızı geçirir, nezle ve gripi önler. Kadınların muayyen zamanlarındaki rahatsızlıklarına da iyi ge GRİPİN RADYO Li N ile dişlerinizi fırçalayınız. Preventorium Sanatorium Dîrektörlüğünden: Kurumumuza iki asistan ahnacaktır İsteklilerin Tıb Fakultesi 1930 1937 senesi mezunlarından olması şarttır 80 100 lıra ucret verılecektır. isteklilerin dıploma ve dılekçelerıle Dırektorluğe bagvurmaları ılân olunur, (7456) Fethı Hahl ve Kardeşleri Yaman Ko! lektıf şırketının merkezınm Ankaradan Istanbula naklıle tasfıyesıne ve tasfiye memuru olarak Ismaıl Isa Canış ve Hamdı Emın Çapın taymlenne karar verılmış ve bu kararname tıcaret kanunu ahkâmma tevfıkan İstanbul Sıcıllı Tı caret memurluğunca tesçıl ve Sıcıll Tıcaret gazetesmın 28/10/937 tarıhli ve 3270 sayılı nushasıle ilân edılmıştır. İşbu şirkette alacak ve saır hukuku mevcud olanlarm ılân tarıhmden ıtıbaren bır sene zarfmda tatıl gunlerınden maada her gun saat 10 dan 12 ye kadar Istanbulda İş Hanmda 2 numaralı daireye müracaatle alacaklarmı kaydettırmeleri ve evrakı müsbıtelerini tevdı eylemeleri lüzumu ilân olunur. Tasfiye memurları İsmail İsa Canış ve Hamdı Emm Çap icabında günde 3 kaşe alınabilir. İsim ve Markaya Dikkat Taklidlerinden sakınımz Mütenastp blr/Endam J Rou»»at Korsalart (Oaln*) va K*» martari vdcudü »ıkmakaızı» »anatübf tamlı» adar ScvlmllS'"* •>»'•' O*ln«k' •Izln vOcutu yumuaatıf va Incaltlr. Flyatlar Kamariap « HradaiK Kanalar (Oalna) antyanla barabtf 2 5 llradan Itlbaran. 8 « t ı » »erl yalnıc «Gripîn»i ısraria isteyiniz! Zonguldak Hastanesi Baştabibliğinden: lir. îcabına göre 24 saatte 3 kaşeye kadar alabilirsiniz. Bütün bunlara rağmen mide ve böbreklerinize sıkıntı vermez ve kalbi kat iyyen yormaz. Zonguldak hastanesme ılâveten yapılacak 16840 lıra keşif bedelli paviyon ınsaatı ışı kapalı zarf usulıle eksıltmeye çıkarılmıstır. Eksıltme ıhalesı 24/11/ 1937 çarşamba gunu saat 15 te Zonguldak Beledıyesmde toplanacak Komısyonda yapılacaktır. Eksıltme şartnamesi ve buna muteferrı dığer e\rrak 85 kurus mukabilınde Zonguldak hastanesınden alınabilir. Muvakkat temmat 1263 lıradır. Eksıltmeye gırmek ıstıyenlerm resmî gazetenm 3645 sayılı nushasında çı kan talımatnameye tevfıkan Nafıa Vekâletınden alınmış muteahhıdlık ehlıyet vesıkasıle Tıcaret Odasmdan 937 yılında alınmış vesıka ve muvakkat temınatlarıle bırlıkte teklıf mektublarmı yukarıdakı gunde ıhale saatmden bır saat evvelme kadar Komısyon Reıslığme vermelerı ılân olunur. (7389) ALÎ KAYMAKLI MUHtDDİÎV KESTANE ŞEKERLEMESİ L E Z I Z LOKUM . İSTANBUL, B«»oğlu'V' Tflml meydını 12 No lu. M«5azamızı ılyaret adlnlı vey» 12 Ng lu tarı<«mlzl Ittayinlı. Flyadarımıtda bOyOk tanıllat L U K S A M B A L A j L I Ç E Ş İ T L İ Bahçe kapı Galata B e y o ğ l u Kadıköy KARAMELA SEKERİ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle