09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CT7MHURÎYET 15 fkinciteşrin 1937 Osmanlı Raspulini U D { Şehir ve Memleket Haberleri J Halk, otobüslere rağbet gösteriyor Tramvay yolcuiarı da eksilmis değildir Şehir dahilinde otobüs seferlerinin başlaması üzerine Tramvay şirketinin epey müşteri kaybettiği zannediliyordu. Filhakika bu otobüslerin hmcahınç müşteri ile dolu olması bu zannı takviye eder mahiyetteydi. Keyfiyeti alâkddar bir zat ten sorduk. Bize şunlan söyledi: « Sirket evvelki ruüşterisini kaybetmış değîldır ve günlük vaıidatı arasmda fark yoktur. Otobüs müşttrileriniü çoğalmıs görünmesi; evvelce tramvaylarda görülen fazla izdihamm rnutedil bir hadde inmesinden ileri gelmektedir Diğer ta raftan otobüsler, daha ziyade, taksi müşİ İ n i a'mi'tır » Halkın şikâyetleri Inhisarlar U. Müdürlüğünün nazarı dikkatine İzmitte Ismail Receb Biriz imzasile aldığımız mektubda deniliyor ki: «Daıreden eve dönünce mutadımdır. Istirahat edebilecek bir temizlik yaptıktan sonra henüz mektebe devam eden çocuğun, gazetemle 1 1,5 luk sigara paketlm! yanıma getirir. Geçenlerde de her vakitki ezik büzük sigara paketini uzatırken, İstanbuldan dönüşte bazan bitiremiyerek İzmite kadar getirdiğim 11,5 j luk'arın güzel açılır kapanır kutu sunu ve nisbeten muntazam sigara lannı hatırlamış olacak k', çocuğum babacığım niçin onlar da ayni kıy }, mette oldukları halde o kutulardan ' almıyorsun diye sordu ve gözlerile hergün ceblerinin tütün tozunu silkmekten bıktım sitemini savurdu. Kendi kendime düşündüm ve bir iki şehre münhasır bu paket farkmm ne dereceye kadar doğru olduğunu kestiremedim. Bizlerc satılan paketlerin hemen hepsi dağmık zamkla yapıştırılmakta ve bunlar tutmıya rak hendesî şekil ezık büzük bir hal almaktadır. Acaba İnhisar İdaresi nekadar büyük bir ziyanı göze alamıyarak bu farkm ıdamesinde ısrar etmekte ve bizleri ızrar eylemekte dir?» *** Gaz kursları bu akşam açılıyor Kırk dört kursta 4400 kişi okuyacak Siyasî icmal Japonya ve Brüksel konferansı aponya; Çindeki son harb teşebbüsünde Sovyetler Birliğine, Ingiltere ve Fransaya karşı arkasını Almanya ve îtalya ile yaptığı ittifak ve şimalî Amerika devletine karşı da Brezilyanm da faşist devletler sınıfına dühulü sayesinde temin etmiş olduğun dan Brüksel konferansile işbirliği yapmak için ikinci defa kendisine yapılan daveti açık bir surette reddetmekte tereddüd etmedi. Lâb'n bu red cevabmı vennekte haklı olduğunu ispat için bir çok delâil getirdi. Japonya herşeyden evvel dokuz devlet muahedesinin Çin hükumeti tarafından Japon aleyhtarlığı tervic edilerek ihlâl edildiğini ve kendisinin müdafaai nefis maksadile müdahaleye mecbur olduğunu, halbuki bu vaziyet karşısında Çin yerine Japonyanın ahdı ihlâl ile it ham edildiğini ve binaenaleyh konferan • sın salâhiyetini tanıyamıyacağını bildir * miştir. Tarihî teffrika : 85 Yazan : M. Turhan Tan Saray halkı derdleşiyordu: Bir Padişahı göz göre göre tahttan indirip diri diri mezara koydlular. Onun feryadü feganın işitmekten bize ölmek yeydir Ayni zamanda saltanat vecibelerini oğlunun ölmesine dua etmekle iktifa etyerine getirmekten de geri kalmıyordu. miyerek duasını Allaha kabul ettirmek Oğlunu zindana koyar koymaz İmpara için çareler de arıyordu. torluğun yegâne sahibi ve hâkimi sıfatile Kösemin telâşa düşmesi yerinde bir faaliyete girişmiş ve ilk iş olmak üzere hareketti. Çünkü Deli Ibrahimin iniltisi, oğlunun bütün gözdelerinin, bütün hase sızıltısı yavaş yavaş saray halkı üzerinde kilerinin, ve onunla az çok temasta bulu müessir oluyordu. Hatta köleler, bostannan halayıkların saraydan çıkarılması em cılar, filânlar başbaşa vererek derdleşmerini vermişti. Ölen veya tahttan atılan Pa ğe de koyulmuşlardı: dişahlann çocuk sahibi odalıklannı da es Bu ne demektir, diyorlardı, bir paki saraya göndennek an'ane iktızasından dişahı göz göre göre tahttan ındırıp diri idi. Kösem bu an'aneye uyarak şehzade diri mezara koydular. Bir masumu tahta Süleymanla Ahmedin anaları Dilâşub ve geçirdiler. Biz mahpus hünkârın nime Muazzez sultanlan Topkapıdan uzak tine müstağrak idik. Onun feryadü fe laştınnıştı. Bir el çabukîuğile yeni Hün ganın işitmekten bize ölmek yeydir. Hekânn, mini mini Mehmedin anası Turhanı men ittifak idüp taşra çıkarup cülus ettirda o meyanda eski saraya sürmek istiyormek tedarikin görelim. du. Lâkin ağalann müdahalesile bu zulDün müdafaa etmedikleri bir adamı knü yapamadı, yedi yaşmdaki Padişahı bugün sıyanet etmek istiyen bu adamlann 5z anasından ayıramadı. hakikî maksadlan saraydan kalkmış göBuna mukabil Telli Hasekiyi bütün rünen zevkü safa âlemlerini yenibaştan fcervetinden, süsünden, hatta elbiselerin kurmaktı. Güvendikleri kuvvet de kendi den mahrum ederek bir don bir gömlek topluluklanndan ziyade Sipahilerdi. Çüntabirine uygun bir şekilde eski saraya kü hazine tamtakırdı. Henüz Sipahilere 6Ürdü. Şımanklıktan ve bir delinin çıl cülus bahşişi verilemediğinden onlar hogınca gösterdiği sevgiyi çocukça istismar murdanmağa ve Kubbealtmı tehdid et etmekten başka kabahati olmıyan zavallı meğe koyulmuşlardı. Hüma Şah Sultan, cascavlak vaziyette, Işte bu haller Kösem Sultanı heyecalapıdışarı edilmek istenüdiğini görünce, na getirdi ve harekete geçirdi. Haris dul, Kösemin huzuruna çıkmtş, ellerine sarıl avcu içine almış olduğu saltanat kudretimış ve yalvarmıştı: ri her türlü tehlikeden kurtarmak kay Beni kovmayın. Çünkü yann ana gusile analık şefkatinden büsbütün sıyrılolacağım. Size bir torun vereceğim. mak ihtiyacını duymuştu. O, eşiğine yüz Oğlunun ölümüne candan, yürekten sürdüğü tahttan ruhuna sızan ikbal ışığı dua eden Kösem, Telli Hasekinin müj uğrunda yıllardanberi anasını, babasını, delediği büyük annelik zevkini müstehzi dınini ve öz yurdunu unuttuğu gibi şimdi bir tebessümle karşıladı: de ayni tahtın hâkimi olmak kaygusile a Behey soysuz, dedi, seni bir çuvala nalık vazifelerini, vecibelerini ayak altıkoydurup da denize attırmadığıma şük na almaktan çekinmiyordu. ret. Çocuğunu kendisinden kazandığım Fettan kadın vaziyeti inceliyerek koradamdan ne hayır gördüm ki anası sen kunc kararını verdikten sonra sadnazamı olacak bir enük için sevineyim. Haydi istetti. Gönderdiği adam, Mevlevî Meh zırlama da, eski saraya git, karnını bir med Paşayj dıvan dönüjünde ve kendi yol bulup boşalt. Babası Uhttan kovul evinin kapısında yakalamış, kulağma fımuş çocuğu doğurup da nidersin? sıldamıştı: Telli Haseki, taş yürekli kadını rikka Içeride bugün fitne zuhuru mukarte getiremiyeceğini anlay:nca kaşını çattı: rer olup tedbiri akşama tehir olunduğu Oğlunuzu ocaklıya çiğnettiniz, a takdirce kâr düşvar olur. Hemen irişmecımadınız. Doğacak bir torununuz oldu niz lâzımdır. Bir saat dahi imhal etmiyeğunu duyuyorsunuz, merhamet etmiyor sız. sunuz. Bari bana verip de şimdi unuttuSadnazam bu haber üzerine devlet erğunuz sözü hatırlaym da utanın, eşyama kânmı topladı, saraya geldi, Havuzba clsun ilişmeyin. şındaki odada bir encümen kurdu, mas Kösem, kayıdsız kayıdsız sordu: lahtı müzakereye girişti. Hepsi, tahttan < Ne sözü imiş o? indirdikleri adamın tehlıkesız bir duruma Hani benim sarayımı samurla dökonulması fikrinde birleşiyorlardı. Lâkin jetecektiniz, şevketlu efendimle bana ayrı bu fikrin tahakkuk ettirilmesi için lâzım ayn odalar hazırlıyacaktınız? gelen kelimeyi söyliyemiyorlardı, bocalaTombul dul ellerini kasıklanna da yıp duruyorlardı. Bu sırada içeriden bir fradı, sarsıla sarsıla güldü: köle, Sadrıazama bir hat sundu. Yedi ya Behey ahmak, dedi, sözümde dur şmdaki padişahın ağzile yazılan bu kâ duğumu görmedin mi? Işte kocan benim ğıdda şu satırlar vardı j hazırladığım odada inliyor. Sen de senin «Pederim îbrahim Han bazı havadariçin ayırdığım yerde inliye inliye gebere ları imdadile ikazı fitne vü fesad etmek ceksin. Haydi durma. Bahklara yem ol üzredir. Defi mahzuri zaran amme müfcıak istemiyorsan yürü, emrettiğim yere lâhazasile bâgı âlemden mısrı adem tagit!.. rafına tahriki kadem etmesi ehem olmuşKösem bu işleri başarrken Sadrıazam tur. İmdi fermanı mütehattimül'iz'an muda yaman icraata girişmıştı, adalet sazmı cibince nuktaı vücudu merkezi şühuddan tiz perdeden çalıp duruyordu. Ihtiyar dur olup hâriâzarı dameni mülkü milletkurd, kaz gelecek yerden tavuğun esir ten izale olunsun!» genmiyeceğinı düşünerek bir takım fedaÖz oğlunu öldürtmek istiyen ana, şu kârlıklara katlanıyordu, âdil görünmeğe hat ile ölüm mahkumunun da öz oğlunu çalışıyordu. Etleri dilim dilim satıldığı baba katili yapıyordu. Daha doğrusu baiçin «hezarpâre» diye an.lmağa başla bayı evlâda öldürtmüş görünmekle kennan maktul vezirin bütün servetini kendi disini vebalden korumak istiyordu. hazinesine taşıttığı halde borclarını mirasSadrıazamın kurduğu encümen artık çılarma ve akrabasına ödetiyordu. Hezar geniş bir nefes almıştı. Çünkü düşünüp pâre, milyonlar sahibi cbnasına rağmen de açığa vuramadıklan çareyi yedi ya bir yığm da borc bırakrr.ıştı. Hele İstan şındaki padişah kendilerine ihtar ediyorbulun her köşesinde kurduğu sarayların, du. Bu vaziyette artık tereddüde mahal köşklerin, hanların ne malzeme bedelini, kalmadığından Mevlevî Mehmed Paşa, nc usta ve amele ücretini ödemiş değildi. müzakereyi istenilen neticeye bağladı: Mevlevî Mehmed Paşa işte bu borcları " Mademki, dedi, eski padişah ha tesbit ettirdi ve ölünün kardeşi sarhoş İb yattadır. Nizamı âlem olmayup hükkâm rahime ödetti. Selefinin şundan bundan bimi candan halâs olmak ihtimali yoktur. gasbettiği bahçeleri, konakları, hamam Zarari ammı gidermek için zararı hassı lan da eski sahiblerine verdi. Bu arada kr.bul etmek ise caizdir. O halde ulema maktul vezirin padişaha takdim etmek ü efendiler fetvasını versin. zere konağında hazırladığı üç düzine kaBütün ömürleri riya ile, yalanla, fisku dar halayığı da kimlerden ahnmışsa fücur ile, rüşvet alıp vermekle geçen ho onlara geri verdi. Bu kızların herbiri bir calar hemen kaleme sarıldılar, şu fetvayı hüner sahibi olup bir yere gelince mü yazdılar: kemmel bir saz takımı ve çengi heyeti ku«Menasıbı ilmiyye ve seyfiyyeyi ehliruyorlardı. ne vermeyüp rüşvetle naehline tevcih edeFakat onun da yüreği rahat değildi. rek nizamı âleme halel \eren padişahın Deli Ibrahimin bir yol bulup kafesten hal'ü izalesi caiz olur mu? Elcevab: Oboşanması, bir gaile çıkarması ihtimalinı lur! 'tiüşünüp üzülüyordu. Ayni üzüntü KöseŞimdi karan ve fetvayı yerine getirmin de kalbinde vardı. Hele oğlunun ge mek lâzımdı. Sadnazam bu işin de vakit ce gündüz demiyerek avaz avaz haykır geçirilmeden başarılmasını istedi. Encü «nası ve dehlizde beliren her ayak sesine men erkânını ardına taktı. Cellâd Kara püreğini açıp yanık yanık yalvarması yü Ali ile muavini Hamal Aliyi de yanına •tünden saraylılar arasmda dedikodular aldı, Sultan Ibrahimin kapatıldığı odaya füzgöstermeğe başlaymca Valide Sulta gitti. ftm üzüntüsü bir kat daha çoğaldı. Artık, İArKast var) J ŞEHtR tSLFRl Yeni asfalt yol Tarlabasmdan Perapalas arkasından Sishane yokuşuna kadar olan volun asfalta cevrilmesi işi bitmiştir. Yol yakında arılacaktır. Belediye yasaklarına riayet etmiyenler Yirmi dört saat zarfında Beyoğlu mıntakasında, beş kisi Beledive emir 'erine avkırı olarak tramvavdan atla dıklarından ceza görmüslerdir. Gene ayni mıntakadaki fınnlarda bozuk çı kan 72 kilo ekmek mıısadere edilmistir. Beyoğlunda tütün ve müskirat bayiliği yapan ve isminin bizde mahfuz kalmasını istiyen bir kariimiz de dün matbaamıza gelerek Dün öğleden sonra Kadıköyünde bir bize şunlan söyledi: tramvay kazası olmustur. Mutad sefe rini vaparak K?dıkövüne gelmekte o««15 gündenberi pipo tütünü lan 127 numarah vatman Mustafanm tedarik edip satamıyorum Pipo tüidaresindeki tramvav arabası, sütçü Ötünü arayanlann gün geçtikçe fazmerin dükkânı önünde. telefon hattını lalaşmasından bunun diğer dükkânbağlamakla meşgul bulunan Telefon larda da kalmadığını anlıyorum. sirketi isçilerinden Azizin, üzerinde caBundan başka înhisarın çıkarmakta ıştığı merdivene çarpmış ve Azizi yere olduğu yeni rakmın 47 lik şişeleri diisürmüstür. de tedarik edilemez, satılamaz oldu. îşçi Aziz, ağır surette varalanmış ve Bu hal de aşağı yukarı on beş günhastaneve kaldırılmıstır Vatman hak denberi devam etmektedir. Alısan kmda tahkikat yaDiîmaktadır. halk daimî surette bu rakmın 47 likMÜTFFFRRfK lerini aramakta ve yok cevabile karşılaşmaktadır. Hususî fabrikaların Bayram tatili muniazajn ima|â.tına mukabil İnhisar Bu sene Seker Bpvranr eumartesi Iaaresînin bu aksayışına ne diye<Segününe tesadüf «»tmekîedp. Bu münağimi bilemiyorum.» sebetle devair, cumartesi ve pazartesi günleri tatil va'pactfk*ir. •>*ı~l, „«««• Kadıköyimdeki tramvav kazası Üç, dört gündenberi sehrimizd? bu unan tzmir Valîsi Fazlı Güleç, tzmire gitmiş, rıhtımda dostları ve ehibbası tarafından teşyi edilmistir. izmir Valisi gitti Belediye ile Evkaf nihayet anlaştılar Miisterek komisyon teslim ve tesellüme başlıyacak îzmir Şehir Meclisinde müzakereler İzmir (Hususî) Şehir Meclisimiz, hararetli müzakere ve münakasalardan sonra 10 otobüs ve bir trambüs daha satm alınması için 46 bin liralık tahsisatı kabul etmiştir. Münakaşalar, bilhassa. şehrin bir kısmında Belediye, diğer taraflarında hususî müesseseler tarafın dan otobüs işletilmesi meselesi ve bunlara aid bilet, harc ve tarifeler üzerinde geçmiştir. Bu meyanda, Güzelyalı caddesindeki yeni kaldırım inşası dolavısile şehir halkına tahmil olunan vergi meselesi de konuşulmuş ve halkın bu yüzden çektiği sıkıntı, yapılan haciz muamelelpri ehemmiyetle münakasa edilmiştir. Bunu müteakib, Büyük Sefin Kamutavdaki nutuklarında beledivelere, bilhassa seyyah celbine müsaid şehir beledivelerine vardım hususundaki direkt'f eri müna<=ebetile Atatü r ke şükran telgrafları çekilmesi kararlaştırıl mıştır. Evkafla Belediye arasmdaki ihtilâflı meselelerin halli için Çorum meb'usu Münir, Sinob meb'usu Yusuf Kemal, Burdur meb'usu Mustafa Şerefle Tokad meb'usu Nazımdan mürekeb bir hakem heyeti te«kil edilmisti. Bu heyet, uzun tetkiklerden sonra EvkafL Belediye a rasındaki su, mezarlık, ve b?zı istimlâk islerine ve araziye aid ve (700) maddeye yakın ihtilâflı meselelcr üzerinde kararını vermis ve bunu usulen mahkemeye te?cil ettirmişti. Mahkemenm tesçil ettisi bu meseleler. Beled've ve Evkaf hukuk müşa^rlikle rince de tetkik olunmuş, ve müsterek karar tesbit edilmistir. Heı iki daire, ala cağı veya vereceği arazi ve emlâki tayin etmiştir. Paltosunu çaldırmış Devir ve teslim muamelesinin icrası Pangaltıda oturan Artin, kahvede o için Belediye ve Evkaf idarelerince ta v~un oynarken duvarda asılı duran pal yin edilecek murahhaslardan mürekkeb tosu, meçhul bir hırsız tarafından aşı bir komisyon kurulacaktır. rılmıstır. Cilâsin isminde biri, şüphe üzerine vakalanmıstır. Suçlu, kendisinin de cebinden vedi lirası calındıöını iddia et miştir. Tahkikat yapılmaktadır. Zehirli gazden korunma kursları bu akşamdan itibaren faaliyete geçeceklerdir. Yirmi mıntakada kırk dört kurs açılacaktır. Bu kursların hocalan evvelce açılmış olan kurslarda ders gören kimya hocalarile doktorlar, kimyagerler ve eczacılardır. Kursa devam edecekler 4400 kisidir. Bunlara tebligat yapılmıştır. Kurs tedrisatı haftada üç gün olmak üzere iki hafta devam edecektir. Sıhhiye Vekâleti; kurslardaki tedrisata aid bir müfre dat pro^ramı hazırlamıstır. Bu programa göre, derslerde tayyarelerden atılâcak yangın bombalarile zehirli gazlere karşı ittihaz edilecek tedbirler öğretilecektir. Bu arada zehirli gazlerin yaptığı tahnbatı sösterir alcıdan mamul bazı nümuneler de gösterilecektir. Kurslar birer Japonya Çindeki ecnebi hak ve menkonferansla acılacak ve ilk toplantıda faatlerinin muhafazasına riayet edeceğini kavmakam ve nahiye müdürleri bulunateyid eyledikten sonra bugünkü vaziyetin caktır. içinden çıkmak için yegâne yol; Çin ile KÜLTÜR ISLERt Japonyanın kendi başlarına kalarak birbirlerile anlaşmak için çare aramalan olaAvrupaya fifönderilecek cağmı ilâve etmiştir. talebeler Bu cevabla Japonya kendisile konfe Kültür Bakanh&ında bu yıl Bakan ransın herhangi suretle müzakerede ve lıklarla İstatistik Umum müdürlüğü ta teşriki mesaide bulunmasına kat'î suretrafından Avrupaya gönderilecek tale te kapıyı kapatmış oluyor. Son ümidi benin imtihan evrakı tetkik edilmekte Brüksel toplantısında olan Nankin hü dir. kumetinin mümessili; Japonyanın bu ceistatistik müdürlüğü tarafından açı vabmı bütün konferansa bir sille diye tavlan imtihana giren 15 gencden imtiham sif etmiştir. yalnız B. Bülend Lirmen ve Vedad DicFransa matbuatı Japonyanın meydan leli kazanmışlardır. Maliye Vekâleti taokumasına karşı Ingiltere, Fransa ve rafından açılan imtihana giren 37 gencden de ancak 11 i muvaffak olabilmiş harbe pek hazır bulunmıyan Amerika için yapacak birşey olmadığım ve çünkü Jatir. ponya kendi yerlerinde ve sulannda kuvİzmir üzüm piyasasında vetçe büyük tefevvuku haiz bulunduğun* dan bu devlerin üzerine varacak devlet sevinc lerin kendi millî menfaatlerini tehlikeye tzmir (Hususî) Mevsukan aldığım koymuş olacaklarını yazıyorlar. bir habere göre. bugünlerde îzmir üzüm Japonya konferansa ve dolayısile Apiyasasında gerek müstahsil, gerekse merika, Ingiltere, Fransa ve Sovyetlere tacirleri kazandıracak ve sevindirecek karşı meydan okumakta, yalnız mütte bir hareket belirecektir. Aîmanvadaki alâkadar daire, fiatlara fiklerine ve dünya polirikasile sevkulceyş vüzde 10 zam esasmı kabul etmiştir. vaziyet ve şeraitinin kendisine müsaid Tacirlerin yapacakları satışlarda bazı bulunmasına dayanmıyor. Temmuzdanbar!k*larod6*!üfflanâ1 friükabil üzüm' üze befî şîmaîi Çîne ve orta Çinin kapısı Marinde %12 faiz erhyorlardı. Bu fair % 8 e vi nehrin ağzına yığdığı ordulann yaptıkindirilmiştir. Keza, bu muamele şekli lan harekâtın kendisine zafer temin eyleiki üç' bankay'a bırakılmiyarak hepsirie mesi Japonyanın siyasî mevkiini sağlam * teşmil ettirilmistir. Bu bankalar da laştırmıştır. muamelelerini Merkez Bankasına devŞimalî Çinin Seddiçinle Sarı nehir aredeceklerdir. rasındaki bütün eyaletleri Japon ordusunun eline geçmiştir. Orta Çinin bütün Iskarpin meger kovanın dünya ile ticaret mahreci bulunan Şangiçinde imiş! hay etrafında iki aydanberi devam eden Karagümrükte oturan Agâh isminde mevzi harbinde Japonlar Çinin kuvvet ve biri, ayni evde oturan Melâhatin iskarpinlerini çalmaktan suçlu olarak ikinci gayretini buraya bağladıktan sonra şimal" den de Şanghayı muhasara etmişler ve sulh ceza mahkemesine verilmiştir. Agâh, dünkü celsede, kendini şöyle buradan garba doğru ilerliyen Japon kuvvetleri Şanghaym cenubundaki kÖr * müdafaa etti: € Ben evden çıkıyordum. Ortalık fezin müntehası bulunan Hangço'ya dokaranlıktı. Esvalarımı toplarken, kova nanmanm ihrac eylediği kuvvetlerle bir * elime geçti. Kendi kovam olduğu için Ieşerek Çin ordusu bakiyyesinin son ricat onu da eşyalarım arasına yerleştirdim. hattını da tehdid eylemişlerdir. Şimdi Jaîskarpin. meğerse kovanın içinde imiş. pon askeri ve deniz kuvvetleri Çinin yeGörmedim.> ni payitahtı Nankin üzerine yürüyecekMahkeme, müdafaa şahidlerini din tir. lemek üzere duruşmayı başka güne bıSiyasî ve askerî vaziyete hâkim olan raktı. Japonya, Çine hangi şartlarla bu memleketi tamamile işgalden vazgeçeceğini bilBir kıza çarptı Galatada Okçumusa mahallesinde o dirmiştir. Bu şartlann başında komünist turan on dört yaşlarında Ester isminde aleyhtan cepheye Çinin iltihakı vardır. bir kıza, 694 numarah otomobil çarp Şimalî Çinin tamamile askerlikten tecridimış ve kendisini kolundan hafifçe yara ne aid ikinci şarttan maksad Japon ordulamıştır. Suçlu şoför vakalanmıstır. sunun müstakbel ve muhtemel askerî harekâtta cenub cenahını emniyet altında Ofise yapılan müracaatler bulundurmaktır. Türkofise yapılan müracaatlere göre memleketimizden hububat, paçavra, çam kerestesi, canlı av hayvanları Is tenmektedir. Ofis, keyfiyeti alâkadar lara bildırmiştir. Muharrem Feyzî TOGAY Çeltik çuvallarının altında kalarak ezildiler Ayvansarayda çeltik fabrikasında hamallık eden Mustafa oğlu Tahir ve arkadaşı Hamza oğlu Muhiddin, fabrikada çuvalları istif ettikleri bir sırada, istif ansızın devrilmiş ve her ikisi de çeltik çuvalları altında kalarak ağır surette yaralanmıslardır. Yaralılar Cerrahpaşa hastanesine kaldırılmıstır. San'at mektebi mezunlarının senelik kongresi Su bardağile yaraladı Bahçekapıda, gömlekçi mağazasında çalısan Nesim, kahveci çırağı Hasan oğlu Mehmed tarafından su bardağile başmdan yaralanmıştır. Suçlu yakalan mıştır. Bursa Adliyesinde teftiş Bursa (Hususî) Adliye Vekâleti Başmüfettiş Rahmi, Bursa Adliyesinde uzun süren bir teftiş yapmıştır. Bu teftişin bir mesele etrafmda yapıldığı söylenmektedir. Adliye Başmüfettişi An karava dönmüştür. Ahmed Naim isminde biri, Fenerde, Yıldırım caddesinde, bakkal İstavrinin dükkânmdan dirhemleri çalarken yakalanmıstır. Ahmed Naim, bundan evvel de daha bazı dükkânlardan dirhem çaldığmı itiraf etmiştir. Suçlu, Adliyeye verilmiştir. Sabıkalı dirhem hırsızı Ramazan 11 Pazartesi Öğle Ezanî Zevalî S. D. 7 7 11 58 Ikindi Akşam Yaisı tmsak & D. 9 44 14 30 S. D. 12 16 51 S. D. S. D. 1 35 12 13 18 26 5 05' Türkiye kız ve erkek san'at mektebleri mezunları, aralarında bir tesanüd cemiyet kurmuşlar ve cemiyetin reis liğine, san'at mekteblerinde uzun seneler hocalık ve hekimlik yapan doktor Hafız Cemali intihab etmişlerdi. Sanat mektelberi mezunları cemiyeti, dün sabah saat onda Eminönü Halkevi bina sında ilk kongresini akdetmiştir. Kon grede, cemiyetin mesaisini hulâsa eden bir rapor okunmuş ve san'at mekteb leri mezunları arasındaki bağların kuvvetlendirilmesi etrafmda samimî gö rüşmeler yapılmıştır. Resmimiz, dünkü toplantıda bulunanları bir arada göstermektedir. Cumhuri yet Abone şeraiti Nfishası 5 knrnştnr. Haric Türkiye için için Senelik 1400 Kr. 2700 Kr. 1450 • Altı aylık 750 > 800 • Üç aylık 400 > Bit aylık 150 a Yoktur
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle