16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
15 İkinciteşrin 1937 iURÎYET SON takbih eden beyannameyi bugün îmzalıyacak ve Japon notasının metnini de neşredecek (Baştaraft 1 incî sahifede) dikkatini celbetmıştır. Bu fıkrada Japoaya, devletler hakikate uygun bir şekilde şarkî Asyada istikrarın teminine yardım ettikleri takdirde Tokyonun memnun olacağını bildirmektedir. îtalya murahhası, Japonyadan bu fıkra hakkmda izahat istenebileceğini söylemiştir. Fakat Eden'le Norman Davis ve Kanada murahhası bu noktai nazara iştirak etmemişlerdir. Komisyon reisi Spaak, teklif edilen izahatı istemekten ve metni fıkra fıkra münakaşa etmekten bir faycla hasıl olmıyacağı kanaatini izhar etmiştir. Şanghay tahliye ediliyor! Almanya ile rabıtaların Lozan muahedesinden kesilmesini istiyorlar Dokuzlar konferansı, Japonyanın hareketini sonra adliyedeki inkişaf D n Polonya sosyalist partilerinin talebi Türk Tarih Sergisinde Lozan akitnamesi, Türk hukukçuları nazarında en büyük bir zafer eseridir Türk Tarih sergisinde dünkü ve bugünkü adliyemizin hakikî vaziyetlerini gösteren kıymetli eserler, kroki, fotoğraf ve resimler mevcuddur. Teşhir edilen bu eserler, Adliyemizin inkişaf ve ileriliyen seyrini göstermek itibarile çok kıymetlidir. 1920 senesinde Ankarada tesekkül eden Büyük Millet Meclisi hükumeti. Osmanlı împaratorlugu adliyesini tam bir anarşi içinde buldu. İmparatorluk teşkilâtmda bir taraftan dinî esaslara dayanan hukuk kaidelerini tatbikle mükellef şer'iye mahkemeleri, diŞer taraftan şeriat kanunlarile muaddel yeni hukuk esaslarını tatbika memur nizamî mahkemeler ve onların yanıbasmda mezhebdaşları üzerinde kaza hakkını haiz imtiyazlı ve istisnaî teşekküller mevcuddü. Hele kapitülâsyon unvanı verilen bir takım imtiyazlar, en meş'um tesirlerini adlî sahada göstermekte idi. İnkılâbm Adliyedeki ilk ve mühim eseri. yabancılarm kaza hakkına olan iştirak ve müdahalelerini Lozan muahe desile bertaraf etmek ve Türk adliye sine lâyık bulunduğu vekar ve istiklâli bahşetmek olmuştur. 42 nci maddesile kendilerine tanman adlî haklardan vazgeçerek Türk mah kemelerinin adaletine iltica eylediler Bövle istisnaî mahiyetteki teşekküller dahi ortadan kalkarak Türk ülkesinde yaşıyan vatandas, ecnebi her şahıs, tek bir esasa irca edilen adlî mahkemelerin hakkı ka7asına tâbi oldu. |HEM NALINA M1H1NA ingiliz politikası dilmiştir. Köylerde birkaç fedaî kalmış tır. Çinlilere aid birçok cesedler, yollan, caddeleri doldurmaktadır. Şanghay, ardı arası kesilmiyen bir hicret manzarası arzetmektedir. Her bir tarafta terkedil miş top ve cephane sandıkları görülüyor. Hungjao tayyare meydanı, müstah kem bir mevki haline getirilmiştir. Üç gün evvel Şanghayda öldürülen İngiliz gazetecisi Stephans Penbroke'un cenaze merasimı bugün yapılmıştır. Hâlâ asker çıkarıyorlar Şanghay 14 (A.A.) Domei Ajansı bildiriyor: Beyannamenin metni nasıl olacak? Deniz makamlan tarafmdan neşredi Brüksel 14 (A.A.) Pasifik konferansmın, teşrinisani tarihli tebligatına len bir tebliğe göre, Japon ordu ve bahriJaponya tarafmdan verilen cevaba müte yesi öğleden sonra Şanghayın 60 kilo allik pazartesi günü tanzim edeceği dek metro şimalinde kâin Paino'ya asker çılarasyonun anahtarlarının Davis, Eden karmışlardır. Karaya çıkarılan kıt'alar ve Delbos'un nutuklarından mülhem ola derhal Çinlilerle çarpışmağa başlamışlar cağı anlaşılmaktadır. Bu deklarasyon, öğ ve Taşang'm 25 kilometro şimalinde buleden sonra yapılacak müzakerelerden ve lunan Şintangşen'i zaptederek Çinlileri pazartesi günü yapılması muhtemel ihti ricate icbar etmişlerdir. razî kayidlerden sonra, bütün konferansm noktai nazarını temsil edecek ve Japonyanın noktai nazarı teatisinden imtina etmesinden dolayı konferansın teessüflerini bildirecektir. Deklarasyon, Japon telâkkisile diğer devletlerin telâkkileri arasındaki farklara bilhassa işaret ve beynelmilel ticarete verilen zararla dünya ef kârı umumiyesinde husule getirilen nefret, infial ve tethiş hislerini kaydedecektir. îhtilâfın yalnız uzak doğuyu alâkadar ettiği hakkmdaki Japon noktai nazarının tersine olarak, deklarasyon bu anlaşmazlıkların 1922 tarihli Vaşington muahedesile Briand Kellog paktmı ihlâl ettiğini ilân edecek konferansın tavassut teklifinde sebat ettiğini bildirerek derpiş edilebilecek müşterek hattı harekete telmih edecektir. Şanghay daki Japonlar Şanghay 14 (A.A.) Şanghi is mindeki Japon gazetesi yazıyor: Şanghayda oturan Japonlar, mallan nm ve hayatlannın tehlikeye girmesinden bizzat kendileri mes'uldür. Çünkü bun lar, sarahaten şehrin idaresine yabancı kalmışlardır. Bu işin halli için beynelmi lel imtiyaz mıntakasınm umumî hayatını Japonlarm da îngiliz ve Amerikalılar kadar idrak etmeleri lâzımdır. Varşova 14 (A. A.) Reisicumhur Mesisciki, öğleden sonra sosyalist partisinin şeflerini kabul etmiştir. Bunlar kendısme siyasî talebleri hakkmda bir muhtıra vermişlerdir. Şefler, dahilî si Polonya Reisicumyaset sahasında inti huru M. Mosiscki habatta demokrasi prensiplerine uygun ıslahat yapılmasmı ve intihabatın tecdi dini istemişler, ordunun siyasî mücadeleifcrden uzak kalması arzusunu izhar et mislerdir. îktısadî sahada bilhassa harb malze mesi fabrikalarının millileştirilmesi işinde direktifli ekonomi taraftarı olduklarını beyan etmişlerdir. Haricî siyaset sahasında Polonyanm Almanya gibi mutlakiyetle idare edilen ve intikam almaktan başka birşey düşünmiyen memleketlerle olan rabıtalarını idame etmemesi lâzım geldiğini söylemişler dir. Reisicumhurun verdiği cevabda sosyalist partisinin orduya karşı tarzı hareke tini memnuniyetle kaydettiği ve partinin taleblerini pek iyi anladığını beyan ettiği haber verilmektedir. Reisicumhurun mutlakiyeti idare aleyhtan olduğu temin edilmektedir. Siyasî mahfiller, bu ziyarete büyük bir ehemmiyet atfetmektedirler. Bu mahfillere göre, ziyaret, dahilî siyaset saha sında vaziyeu'n ileride inkişaf edeceğine bir delil teskil etmektedir. Mecelle hükümleri Kapitülâsyonlar Kapitülâsyonlar, bundan takriben beş asır önce Osmanlı devletinin en kudretli devirlerinde ecnebilere bir müsamaha ve atıfet eseri olarak verilmiş bir takım müsaadelerden ibaret iken, bu müsamaha, zamanla, devletin zâfile mütenasiben genişliyerek mahivetini değişirmiş, nihavet büyük bir împaratorlu ğun izmihlâlini hazırlıyan sebeblerin en basına geçmiştir. Lozan muahedesine kadar diğer devetlerle olan münasebatmda Osmanlı devletinin umumî hukuku düvel prensiplerinden tam olarak istifade etmesi hukukan ve filen kabul edilmemekte di. Gerçi 1856 kongresinde Osmanlı mparatorluğunun da hukuku düvel esaslarmdan istifade edebiîeceği tasrih dilmişse de bu sarahat filiyatta hiç semere vermemişti. Xozan muahedesi bütün hukuku düvel kitablarında hâkimiyetin takyidine misal gösterilen bu elim vaziyeti düzeltmeğe muvaffak olmuş ve bu ahidnameyi bütün bir garb âlemine karşı müdaaa eden yeni rejimin kudretli elleri hukuku düvel sahasında asırlardanberi kökleşen bu istisnaî hali kat'î olarak söküo atmıştır. İşte bu itibarladır ki, Lozan ahidna mesi Türk hukukçuları nazarında son asır tarihinin kaydma muvaffak olamadığı en büyük bir zafer eseri olarak yadedilmektedir. 8 nisan 334 tarihli kanunla şer'iye mahkemeleri ilga ve vazifeleri o zamanki tabirle mahakimi nizamiyeye devredilmek suretile vahdet esasma doğru en mühim adım atılmış oldu. Ekalliyetler, kanunu medeninin neşrini müteakib Lozan muahedesinin Bir Fransız gazetesi diyor ki: Paris 14 (Hususî) Jean DonadiEpoque gazetesinde diyor ki: Çin, bir İtalyan Japon Alman müstemlekesi mi olacak? Bu ameliyenin Nankin ve Moskova hükumetlerinin şiddetli bir mukavemetine maruz kalacağı muhakkaktır. Amerika, Fransa ve îngiltereye gelince, onlar da protestoda bu lunmaktan hali kalmıyacaklardır. Yalnız yeni ittifakı müsellesin fütuhat arzusunu durduracak olan şey, protestolar değildir. Bunu ancak kuvvet yapabilir. Eğer Uzakşark, bizi alâkadar ediyorsa, Avrupa bizi daha ziyade alâkadar etmektedir. Bazı devletlerin bizi şarka çekmek istemeleri, sırf garbde sahayı serbest bulmak için değil midir? Fakat bu hareket, bizim vazgeçmememizi icab eden ihtiyat ve iri hesaba katmamaktadır. eu, Ispanya dahiiî harbinin tasfiyesi İngiltere, yılbaşından önce mütareke yapılması için tavassut edecek Londra 14 (A. , A.) Sunday Ref e r e e gazetesinin diplomasi muhabiri ı nin M. Companys'in Brüksel seyahati ne atfetmekte olduğu mana şudur: İngiltere, sene nihayetinden evvel bir mütareke akdedil mesi maksadile Barcelona ile Sala M. Companys manca arasında bir mutdvassıt vazifeüni görebilecektir. Bu gazete diyor ki: «M. Companys, Brüksel'e bir sana toryomda bulunmakta olan oğlunu gör meğe gidiyor. Fakat iptidaî müzakereleri açmak maksadile devletler mümessillerile görüşmek için bu fırsattan istifade ede ceği muhakkaktır. Kendisinin Lord Halifax*ın Berlinden dönüşünden sonra Londraya da gelmesi muhtemeldir.» 1926 tarihine kadar hususî münase betlerin her kısmma tatbikı kabil ol mak üzere derli toplu bir kanun yoktu. 1293 tarihinde vücude getirilen mecelle, yalnız muamelâta dair hükümleri muhtevi olduğundan şahıs, aile, miras hu kuku fıkıh hükümlerine tevfikan hal ledilmekte idi. Hususî, içtimaf, iktısadî münasebetleri tamamen karşılamak ve tatbik etmekten mahrum bulunan me celle, dinî esaslardan mülhem olduğu için kapitülâsyonlarla mezhebî imtiyazlarm devamma da sebeb teskil ediyordu. Meşrutiyette yapılan bazı teşebbüsler müsbet bir neticeye varmamıştı. Cumhuriyet rejimi, Türk adaletini bu iptidaî vaziyetten kurtarmak icin 20 nci asrın icablarına uvgun bir Türk kanunu medenisinin süratle vücude ge tirilmesini zaruri kılmıştır. Bu ihtiyac, 1912 senesinde mer'iyete giren ve bu günkü mütemeddin memleketlerde mer'i bulunan medenî kanunların en mütekâmili olan îsviçre kanunu medenisinin aynen kabulile tatmin edilmiştir. Borclar kanunundan önce adi ukudat. mecelle hükümlerine tevfikan hal ve faslolunmakta idi. Halbuki memleketi mizin bugünkü inkişaf ve ihtiyaclannı hiçbir veçhile tatmin etmiven mecellenin ancak iki, üç yüz maddesi tatbik sahası bulabiliyordu. ngilterenin dış politikası, eskiden uzağı görmek ve tedbirlerini yıllarca evvel, soğukkanlılıkla almakla meşhurdu. Büyük Harbden sonra iş başına gelen İngiliz devlet adamlarında ise, bu uzağı görmek hassa ve kabiliyetinin azaldığına şahid oluyoruz. Bugün, İngiltere, tamamile opportunist, yani zamana uyan, günü gününe bir siyaset takıb etmektedir. Lloyd Corc'un, Büyük Harbden sonra, Türkiyeyi parçalamak için, sarfettiği beyhude gayretleri, büyük mağlubiyet tehlikeleri atlattıktan sonra bin müşkülâtla kazanılmış zaferin sarhoşluğuna atfetsek bile Lloyd Corc'u tepetaklak yuvarlıyan bu kısa düşünceli politika, o vakittenberi, devam edegelmiştir. Silâhlanma yanşınm önüne geçmek için Washington'da yapılan ilk muvaffakiyetli teşebbüs, harbden yorgun çıkan İngiltere için, faydalı olmuştur. Fakat, bütün dünya silâhlanmağa başladıktan ve bilhassa İtalyanm hummalı hazırlıklan arttıktan sonra, İngilizlerin hâlâ, silâhlan bırakma hulyası peşinde koşmaları hata idi. Hitler Başvekil olur olmaz, açığa vurulan Alman silâhlanma faaliyeti, hatta 1935 martında Almanyanın Versailles • muahedenamesini yırtıp atması bile Büyük Britanyanın gözünü açmağa kâfi gelmemiş; nihayet İtalya, 1935 sonbaharında Habeş seferine teşebbüs edib de İngiltereye açıktan açığa meydan akuduğu zamandır ki İngiliz ricali silâhları bırakma politikasında, öteki devletlere öfıder ve önayak olmakla ne büyük hata işlediklerini anlıyabilmişlerdir. Eski meşhur İngiliz devlet adamlan, hayatta Isalardı, haleflerinin, İngiltereyi, îtalyanın tehdidi karşısında yelkenleri suya indirecek kadar zayıf düşürmüş olmalarını asla affetmezlerdi. İngiltereyi, bugün, hâlâ günü gününe bir siyaset takibine mecbur ederek îtalyaya, Almanyaya ve Franco'ya kur yapırtan ve Japonyanın Çinde istediği gibi at oynatmasını acı acı seyrettiren şey, işte, geçen yıllardaki kısa görüşlü politikasıdır. Belli ki ingiltere, zaman kazanmak ve ;eçen yıl başladığı silâhlanmasını tamamlamak istiyor; fakat, İngilterenin, bu daima sulhperver siyesetini, zâfına ve aczine atfederek onu mütemadiyen Akdenizde tehdid ediyorlar. İngiltere, yıllarca silâhlanmağı ihmal etmek gibi uzağı görmiyen bir politika takib ettiğinin cezasını çekiyor. îngiliz havacılığı, dünyanın en uvvetli hava ordusu halini almadıkça ve îngiliz ordusu bugünkü zâfından k u r tulmadıkça bu vaziyet devam edecektir. Yeni kanunlarımtz Şanghaydaki manzara Londra 14 (Hususî) Uzakşark tan gelen son haberlere göre, Şanghay civarındaki Japon taarruzu, gün geçtikçe şiddetlenmektedir. Japon kuvvetleri, Şanghayın garbı istikametinde ilerlemektedirler. Bu havalide ecnebilere aid binaların bir çoğu harbden zarar gormüştür. Meskenleri harab olan ve yollann kenarında çadır kurmuş bulunan köylü müstesna ol' mak üzere sivil ahali tamamen tahliye e Filistinde vaziyet Fransız borçları Kudüs, en buhranlı gün Ingiltereye 40 milyon lerini yaşamıya başladı sterlin tediye ediliyor Kudüs 14 (A.A.) Bu pazar günü, Yahudi Arab buhranının en şiddetli günlerini hatırlatan vak'alârla dolu olarak geçmiştir. Gerek Arab, gerek Yahudi, ikisi kadın olmak üzere 7 kişi ölmüş ve 10 kadar kimse yaralanmıştır. Arab ve Yahudi işçiler arasmda hakikî bir boğuşma vukua gelmiş ve 3 kişinin ölümüne sebeb olmuştur. Polis, her türlü ihtimalleri önliyebil mek üzere, şehrin methallerine ağır ma kineli tüfekler yerleştirmiştir. Mühim miktarda devriye, gece sokaklarda do laşmaktadır. Paris 14 (A.A.) Büyük Fransız demiryolları şebekelerine İngiliz banka lanndan müteşekkil bir grup tarafmdan 1937 şubatında açılmiş olan 40 milyon îngiliz lirası kredinin tesviyesi hakkmda hükumetin ne gibi tasavvurlarda bulun mak'a olduğuna dair sorulan bir suale cevab veren M. Bonnet, demiştir ki: « Bu kredi takarrür etmiş olduğu veçhile 2 ve 26 ilkkânun arasmda tamamile tesviye edilecektir. Bu fırsattan bilistifade İngiltere hükumetine ve Londra sitesine 1937 senesinde büyük Fransız şebekelerine yapmış oldukları bu yardımdan dolayı teşekkür ederim.» Isveç antikomünist cepheye girmiyor Lozan 14 (A.A.) îsviçre Cumhur Reisi, federal meclisin İsviçrenin ko münist aleyhtan pakta iştirak etmesi imkânlarım araştırdığı hakkındaki şa yiaları kat'iyetle tekzib etmiştir. Brezilya devlet reisinin beyanatı «Brezilya antikomünist paktla alâkadar değildir» Rio de Janeyro 14 (A.A.) Havas. Reisicumhur Vargas yabancı memleketler gazetecilerini kabul ederek şu beyanatta bulunmuştur: « Yeni kanunu esasimiz, ne faşisttir ne de totaliterdir. Kanunu esasimiz, sadece Brezilyalıdır ve milletin benliğine uymayı istihdaf etmektedir. Haricî siyaset değişmiyecektir. Brezilya, bütün mua hedelerine hürmet eyliyecektir. Memle ket, başında bir reisi olmak üzere federal cumhuriyet rejiminde devam edecektir. Haricî borclar meselesi derhal hallo lunacaktır. Brezilya, antikomünist pakt ile alâkadar değildir, zira memleketin bütün paktı, Panamerikan siyaset üzerinde toplanmış,tır. Brezilya, yeni kanunu esasisi hakkında yabancı memleketlerin her hangi bir tanınmasmı beklemektedir. Fikrimce, bunun için hiç bir sebeb yoktur. Yakında bir plebisit yapılacaktır. Mamafih hükumet, şimdiden en mühim meseleleri ele almak niyetindedir, yeni kanunu esasi idam cezasını yeniden tesis etmiştir. Ma mafih, idam hükümleri, tamamile fev kalâde ahvalde verilecektir.» Arab otobüsüne bomba atıldı Kudüs 14 (A.A.) Bir Arab otobüsüne bir bomba atılmış, bir kadın telef olmuş, 4 erkek yaralanmıştır. Otobüsü sevkedenler de ateş açmışlar ve iki Yahudi kadını yaralamışlardır. Karadenizdeki şiddetli fırtma devam ediyor Sinob 14 (Hususî muhabirimizden) Karadenizde şiddetli bir fırtma hüküm sürmeğe başlamıştır. Muhtelif limanlar dan gelen haberlere göre, fırtma gittikçe artmaktadır. Birçok vapurlar limanlaHaiti Sen Dominik ihtilâfı ra sığmmak mecburiyetinde kalmışlardır. Vaşington 14 (A.A.) Haiti ReisiBu arada Cumhuriyet vapuru da yoluna cumhuru Amerikaya müracaat ederek devam edemiyerek limanımıza iltica et Amerika ile Küba ve Meksika'nm Ha iti Sen Dominik ihtilâfında hakemlik miştir. Almanyada mahkum olanlar yapmalarını teklif etmiştir. Panamerikan anlaşmalarına tamamile Berlin 14 (A.A.) Devletin emniye uygun olan bu taleb hakkmda Amerika, tine suikasd etmekle maznun 11 kişi Meksika ve Küba ile temasa gelmiştir. Breslau mahkemesi tarafmdan 3 ile 6 Eğer bu devletler hakemliği kabul ederay arasında muhtelif cezalara mahkum lerse Amerika da edecektir. edilmişlerdir. Roma 14 (A.A.) Geçenlerde bir Japon tayyaresinin Romaya yaptığı ziyareti, îtalyan tayyarelerinin yakında Tokyoya iade edeceklerini îtalyan Hava NaAdana 14 (Hususî muhabirimiz den) Rahatsızlığı dolayısile Beyrut zın Japon ataşenavaline bildirmistir. tan dönen Hariciye Siyasî Müsteşarımız Suriyede seylâbdan 2000 ev Numan Rifat Menemencioğlu, bugünkü yıkıldı ekspresle şehrimizden geçmiştir. Müsteşar Şam 14 (Hususî) Son seylâb faciagarda kompartimanından çıkmamıştır. smda yıkılan evlerin sayısı iki bine varMaamafih rahatsızlığı ağır değildir. Kont maktadır. Maddî zarar, iki milyon Osdö Martelin hususî tabibi kendisine refa manlı altını tahmin olunur. Sular her kat etmektedir. tarafta cekilmeğe başlamıştır. Heyetin diğer azaları Beyrutta kalTürk Yıman turizm mslardır. N. Menemencioğlu Adanadan geçti İtalyan tayyareleri Tokyoya gidiyor cemiyeti içtimaı Atina 14 (Hususî) Türk Yunan Turizm cemiyeti azaları dünkü yaptıkları bir toplantıda iki memleketi alâ kadar eden turist işlerini müzakere etmişlerdir. Fransız kabinesinin içtimaı Atina 14 (Hususî) İngilterenin AkAtina 14 (Hususî) «Sara 1» ismin deniz donanmasma mensub Repuls deki Yahudi mekteb gemisi dün Selâ drednotu dün Pire limamna gelmiştir. nik limamna gelmiştir. Gemide 60 Ya Repuls kumandanile Liman reisi ara hudi deniz zabiti namzedi vardır. sında müte.kabil ziyaretler yapılmıgtır. Yunanistana gelen Yahudi mekteb gemisi İngiliz Repuls drednotu Pirede Paris 14 (A.A.) Fransız kabinesi salı günü Reisicumhurun riyaseti al tmda toplanarak beynalmilel vaziyeti tetkik edecek ve parlamentonun ruznamesini de tetkik edecektir. Bu hale nihayet verilmek üzere muasır medeniyetin vüksek hukuk eserlerinden biri olan îsviçrenin (Code des obligations) u aynen tercüme edildi; bir borclar kanunu vücude getirildi. Bunlara ilâveten usulü muhakemei ticaret nizamnamesi, iflâs ve sigorta kanunları, ticareti bahriye kanunu da Alman, Fransız ve Felemenk kanunlanndan iktibas edildi. Bunları takiben hukuk usulü muhakemeleri kanunu, icra kanunu, ceza mevzuatı kanunu, tekke ve zaviye ve türbelerin seddine dair olan kanun, ceza mahkemeleri usulü kanunu, matbuat kanunu, hâkimler ka nunu, meşhud suçlar kanunu, noter kanun ve projesei, avukatlar kanunu, adliyemizin inkılâb tarihimizde ehemmiyetle kavdedilecek işleri arasma girdi. Hapisaneler de tam manasile bir ıslahhane halini almakta İmrali ve Edirnede ziraî hapisaneler vücude getirilmiş bulunmaktadır. Cezalıların faal bir hale konulması için tertibat almmaktadır. Küçük yaştaki suçlular için ıslah hane açılmıştır. Ankara Hukuk Fakül Paris 14 (Hususî) Dahiliye Natesi, hâkim ihtiyacımızı temin eden müzırı Dormoy bir nutuk söylemiş, dahilî siesseselerin başmda gelmektedir. yaseti tebarüz ettirmiştir. Nazır sözlerini şöyle bitirmiştir: « Şurasını bildirmek icab eder ki, millî menafii hiç mesabesinde rutan bazı menfur hareketlerle, memleketin şuurunda şüpheler tevlidine muvaffak olunmuştur. Fakat bu, bizzat Fransanın göbe ğinde bir nevi manevî coblenz, bir nevi irtica ocağı tesis teşebbüsü değil midir? Oyle bir coblenz ki sırf dinamik vatanperverlik yerine bir nevi beynelmilel irtiVakıflar kanununa göre, cemaatlere ca vatanperverliği ikamesini istihdaf eyleaid vakıflan idare edecek olan mütevel mektedir. Daha dün, bize, barışmalıvız, lilerin badema Evkaf idaresi tarafmdan yahud da bizim için ölüm muhakkaktır, tayini lâzım gelmektedir. Bu şekil, sene diye bağırıyorlardı. Bu birlesme, ancak lerdenberi bu işlerde dönen yolsuzlukla milletin ekseriyeti tarafmdan istenen hü nn önüne geçmiş olacaktır. Filhakika, kumetin etrafında vücude gelmelidir. varidatı pek çok olduğu halde tahsilâtı Biz, ayni zamanda hem Fransa, hem de masrafmı dahi koruyamıyacak kadar az sulh için çalışmakta devam edeceğiz. Kendilerine mahsus ideolojilerine kat'iyen gösterilerek suüstimal edilen vakıflann ehemmiyet vermeden bütün milletlere mevcud olduğunda şüphe edilmemekte elimizi uzatmaktan fariğ olmıyacağır. dir. Bu işe Vakıflar Urnum MüdürlüğüDemokrasiye karşı meydan okumalara nün el koyması tam yerinde olmuş, bu ehemmiyet vermiyoruz. vaziyetten cemaatler dahi memnun kal Yunan askerî şurası toplandı mışlardır. Atina 14 (Hususî) Yunanistanın İstanbul Evkaf müdürlüğü, bu vakıfyüksek askerî şurası toplanmıştır. Şura lan idare etmek istiyenlerin usulü daireUmum Erkânıharbiye Reisi General sinde Evkaf müdürlüğüne müracaatini Papagos'un riyasetindedir. Umum ordu ilân etmişti. Bu ilân üzerine mezkur mü müfettişi General Dragos'la birinci, idiriyete bir hayli müracaatler vaki olmuş kinci ve üçüncü kolordu kumandanları tur. Tayin edilecek mütevellilerin adedi şuranm azalarını teskil etmektedirler. Dünkü toplantıda Şura, Harbive Ne70 80 kadar olduğu halde müracaat zaretinden gönderilen bazı mühim meedenler birkaç yüzdür. Evkaf idaresi buselelerin müzakeresile meşgul olmuş raya tayin edileceklerin türkçe bilmele tur. Müzakerelerin birkaç gün daha derini, mekteb mezunu ve ahlâkı mazbul vam edeceği anlaşılmaktadır. kimselerden olmalarmı şart koymuştur. Fransız Dahiliye Nazı * rınm bir nutku Cemaat vakıflari ve mütevelliler Namzedler hakkmda tahkikata başlandı Arnavudluk Kralı evlenmiyor Tiran 14 (A.A.) Arnavudluk mat buat bürosu, Kral Zogunun yakında nişanlanacağı hakkmda ecnebi memle ketlerde dolaşan şayiaları tekzib etmeğe mezun olduğunu bildirmektedir, Her cemaatin mütevelliliğine ayni ce Alman Başkumandam maate mensub olanlardan birisi tayin edı Mısıra gitti lecektir. Şimdiye kadar müracaat edenRoma 14 (A.A.) Alman ordusu ler hakkında usulen polis tahkikatı ya Başkumandam General Fritsch, mezu pılmaktadır. Bu tahkikat ikmal edildikniyetini geçirmek üzere Cenevreden Mı ten sonra en muvafık görülenler seçileceksıra hareket etmiştir. tir. Ankarada açılacak orta mektebler Ankarada yeniden üç ortamekteb inşasına karar verilmiştir. Her üç mekteb için lüzumlu olan arsaların istimlâkine başlanılmıştır. İnşaata, önümüzdeki ükbaharda başlanacak ve gelecek ders yılına kadar bitirilmiş olacaktır.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle