09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURIYET 15 İkinciteşrin 1937 HASAN FISTIK ÖZÜ YAGI Çam fıstığuıın özünden çıkarılmış saf yağ olup vitamin, kalori itibarile dünyada m evcud bütün kuvvetli ve gıdaî maddelerden daha fazla bir sıhhat ve afiyet temin eder. Umumî zayıflığı, kansızlığı ve bilhassa veremi kat'iyetle iyileştirir. İştihayı ziyadeleştirir. Bir kilosu vü cude birkaç kilo temin eder. HASAN FISTIK ÖZÜ yağı içmeden baskülde tartılınız. Hasan deposu ve şubeleri. GUNÜN BULMACASI UNÜ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 8 4 6 6 1 8 t ) 10 11 • • • • • • • • • • 1 • • • 1 1 •1 • !• • Soldan s a ğ a : 1 Müsabakaya dahil olan (mürekkeb "feelime). 2 Millete muhabbeti olan (mürekkeb kelime) .3 Ufanmış taş, dillerde gezen soz. 4 Kusura bakmamaklık, bir cins takunya, bir edatın kısaltılmış ve kalınlaştırılnıışL 5 Eski inhisar idaresi. 6 Mıisl ü m a n l a r ı camiye çağıran ses, güdük. 7 Yazma vasıtasını hızla yüruterek (mürekkeb kelime). 8 Seciye, zaman zaman. 9 Adam öldurmüş olan, adak. 10 Memuru yerinden atmak, parlaklık, nota. 11 Büyük anne, bir hayvan, bir deniz canavarı. Yukarıdan aşağıya: 1 Yüksek yere doğru giden (mürek fceb kelime). 2 Eskiden Yeniçerilere verilen, geniş toprak parçası. 3 İçimizde bulunan bir kavim, tutkal. 4 Sahlb, kavga, bir edat. 5 Meclis, e n az. 6 Sülâlesinde kibarlık olan, bir yemiş, nota. 7 Hayvanların işkembelerile ağızları arasında y a p t ı k l a n bir ameliye, hududsuz nefret. 8 Rus çarlarından, büyük çekiç. 9 Bir i n sanın fikrini ve mütaleasını bildirme vasıtası, a t sütü. 10 Küpile meşhur bir k a sabamız, Bulgaristanda bir dağ. 11 Bir kaya parçası fırlatarak (mürekkeb keli me). Mehmed Ali ı 1 Dr.İDRAR YOLLARI• I ı ı Hastalıkları mütehassısı Köprübaşı I >rübaşı ı Eminönü han Tel.: 21915 1 | Amel! ve tatbikî bambiyo Kr. 35 Yeni muhasebe usulü 122,50 Ticarî malumat ve bankacılık 105 İktıs£d ilmi 87,50 İhtısas muhasebelerl (şirket, sanayi, ziraat, banka) 175 Ticarî ve malî hesab 1 incl kısım 70 Zihnî hesab kaidelerl 20 Logaritma cetvelleri (yeni rakam) 56 Yenl hesabı ticarî (mufassal eser) 200 Malî cebir (istikraz ve sigorta h e sabları) 100 Başlıca satış yeri: İkbal Kitabevl Profesör K, Kömürcan'ın Motorlu Vasıtalar Adnan Halet Taşpmar Otomobil kullananlara ve şoförlerle motör işlerinde çalışanlara lâzım bir kitabdır. Kitabcılardan arayınız. Tev zi yerleri: İstanbulda İkbal ve Sühulet, Beyoğlunda Haşet KitabevlerL m # Operatör Urolog ^""^fc CONTIKENTAL BİR TECRüBE KÂFİDİR İstanbulda Merkez posta binası yanında Alalemciyan han No. 14 TRAÇ BIÇAKLARI Satılık karyola Avrupa mamulâtı iki aded tek kişilik maasomya ve şilte, yepyeni iki karyola satılıktır. 44632 ve telefon edilmesi. idraryollan hasfalıklan mütehassısı Beyoglu Vıldız sineması karşısı Leklergo Apt. (Vuayene 4 ten sonra cumartesl fak'rlere parasız Tel. 43924 Dr. Suphi Şenses İstanbul Üniversitesi Arttırma ve Eksiltme Pazarlık Komisyonu Ilânları 1 Muhammen bedeli 6020 lira tutan Fen Fakültesi Jeoloji Enstitüsüne alınacak aletler 22/11/1937 pazartesi günü saat 15 te Üniversite Rektör lüğünde ihale edilmek üzere açık eksiltmiye konulmuştur. 2 İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı belgelerle beraber % 7,5 muvakkat teminat vermeleri lâzımdır. Liste ve şartname hergün Rektörlükte görülebilir. (7475) REVUE'saatları terakkıyatrfennlyenln en" son lcadlarile mücehhezdlr> f>OKER~ PIAY' Evvelki balmacanın halledilmiş şeklî 1 1 2 3 4 5 e 7 8 9 10 11 R EV UE saatının bugünkü tekâmül hall Belediye Sular tdaresinden: EİLİİ B ÜİKİÜİK • İT 2 FİOİR O z •işio SİE 8 §İE|K E RİB SİÜİRİEİK 4 I • u N •İK AİM UİSİB b B O M • FİAİBİE LİBİK 6 ÜİN • İKİAİVİtİBİUİYİU. Y AİKİA LİAİMİAİKİBİY 8 Ü RİEİM EİKİHİHİB slu 9 K I TİIİR • Mİİ K A " 10 • C •1$ • M! ılz I K A İ 11 S IİKİB M EİHİEİL • İR XI 8O senellK tecrübe netlcesldlr.' Modeller en son ve zarif şekildedirj R E V U E saatları tanınmış saatcılarda satılmaktadırj» Idaremizin Feriköy deposunda mevcud 6000 aded boş çimento çuvalı açık arttırma ile satılacaktır. 1 Satış şartnamesi Levazım Servisinden parasız olarak verilir*. 2 Taliblerin 22/11/937 pazartesi günü saat 15 te Taksimdeki İdare binasmda müteşekkil Komisyona müracaatleri. (7701) Umumt deposu t|Utanbul. Bahcekapı;.Taş harTTBlrlnci kat 22J | ITelefon 21354 Saçlarınızı dökülmekten koruyunuz İstanbul P. T. T. Vilâyet Müdürlüğünden: Muhterem halkımıza bir kolaylık olmak üzere Büyükpostane gişelerile Beyoğlu, Karaköy ve Kadıköy posta ve telgraf merkezlerinde dahilî ve haricî şehirlerle telefon konuşmaları için tesis olunan telefon mükâleme hücreleri, ahiren şehir dahili konuşmalarma da tahsis edilmiştir. Bundan maada Aksaray, Bebek, Beşiktaş, Beyazıd, Beykoz, Büyükdere, Eminönü, Fatih, Haydarpaşa, Ortaköy, Pangaltı, Pendik, Sarıyer, Tophane, Üsküdar ve Yeşilköy posta ve telgraf merkezlerindeki telefonlarla mem leket dahili şehirler arası ve şehir dahili; Büyükada, Eyüb, Fener, Hal ve Heybeliada Posta Telgraf merkezlerindeki telefonlarla da yalnız şehir dahili telefon mükâlemeleri yapılabilir. 1 Istanbul Tramvay şirketi 21 ikincikânun 1911 tarihli şartnamenin 14 üncü maddesine göre ILÂN 1937 yılının 15 ikinciteşrinden ve yeni ilâna kadar p a z a r d a n başka günlerde gidiş geliş kış prograrm No. | I Yollar Şişli Tünel Tünel Şişli Şişli Beyazıd Beyazıd Şişli ] 2 SAÇ EKSiRİ İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: İlk Son kalkış kalkış 6.15 6.35 7.15 7.55 6.15 7.00 23.40 24.00 23.00 23.45 23.30 24.15 1 0 | F a t i h Harbiye I Harbiye F a t i h Aksaray Harbiye Harbiye Aksaray I Maçka Tünel | Tünel Maçka I Maçka Beyazıd I Beyazıd Maçka Şişli (Depo) Eminönü Eminönü Maçka Maçka Eminönü I Şartnamesi mucibince yekpare dökme demirden mamul 1 aded volan ve teferrüatı pazarlıkla satm alınacaktır. II Pazarlık 17/XI/937 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapı lacaktır. III Muhammen bedeli 850 lira ve muvakkat teminat 63,75 liradır. IV Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. V isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü venme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. «B.» (7391) J KOMOJEN Saçların köklerini knvvetlendirir. Dökiilmesini keser. Kepekleri tamamen giderir ve büyüme kabiliyetini artırarak saçlara yeniden hayat verir. Kokusu Iâtif, kullanışı kolay bir saç eksiridir. A 12 14 6.35 23.10 7.20 23.55 19.50 20.11 6.25 7.10 24.C0 23.40 23 20 24.05 (0 o o 16 6.15 7 00 6.45 20 00 7.20 19.30 7.00 7.30 19.30 20.05 »• 1 7 | Şişli Sirkeci I Sirkeci Şişli I Şartnamesine tevfikan 3 beygirlik 4 aded ve 4,5 beygirlik de 1 aded ki cem'an 5 aded elektrik motörü pazarlıkla satın alınacaktır. II Pazarlık 17/XI/937 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 14 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapı lacaktır. III Muhammen bedeli 335 lira ve muvakkat teminat 25,13 liradır. IV Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alınabilir. V İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 gü venme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. «B.» (7390) I Şemsipaşa Tütün İşleme evi apartımanının haricî badanası şart name ve keşifnamesine göre eksiltmiye konmuştur. n Keşif bedeli 2248.48 lira ve muvakkat teminatı 168.64 liradır. III Eksiltme 22/XI/937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla IV Şartnameler 6 kuruş mukabilinde hergün İnhisarlar înşaat Şu besinden almabilir. V İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. (7445) Miktan Bulunduğu yer Malm cinsi Topiaşı Bakımevi I Hurda inşaat malzemesi 500 çuval Cibali tütün fabrikası II Sandık imalâtmdan çıkan ince talaş. 325 aded Cibali nakliyat şubesinde III Boş benzin tenekesi 23 kalem Üsküdar depolar grupunda IV Hurda demirbaş eşya 10 aded Cibali Çocuk Yuvasında V Salmcaklı çocuk karyolası 35 aded Likör fabrikasmda VI Tahta fıçı hurda 166 aded Mecidiyeköy VII Küp. Su'için Yukarıda cins' ve miktarı yazılı mallar 25/XI/937 tarihine rasthyan perşembe günü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin malları hizalarmda yazılı mahallerde hergün görebilecekleri ve pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte % 15 teminat paralarile birlikte Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesi Müdürlüğündeki Satış Komisyonuna gelmeleri ilân olunur. (7636) I Malatyada şartname ve projesi mucibince yaptırılacak Başmü dürlük binası inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. II Keşif bedeli 34.040 lira 49 kuruş ve muvakkat teminatı 2553.04 liradır. , III Eksiltme 30/XI/937 tarihine raslıyan salı gunu saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. IV Şartname ve'projeler 170 kuruş bedel mukabilinde inhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesile Ankara ve Malatya Başmüdürlüklerinden alınabilir. V Eksiltmiye iştirak edeceklerin Nafıa Vekâleti müteahhıdlık vesıkasile diğer fennî evrak ve vesaiki İnhisarlar İnşaat şubesine ibraz ederek münakasaya iştirak için ayrıca fennî ehliyet vesikası almaları lâzımdır. VI Mühürlü teklıf mektubunu kanunî vesaiki ve eksiltmiye iştirak vesikasile % 7,5 güvenme parasını ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yukarıda adı geçen Komisyon Başkanlığına (7700) cB.ı makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. İNGİLİZ KANZUK CZANESi BEYOGLU İSTANBUL Harb Akademisi Satınalma Komisyonundan: Harb Akademisi eratmm kışlık ihtiyacı için 6000 kilo patates ile 2400 kilo kuru soğan 17 II. Teşrin 937 çarşamba günü saat onda açık eksiltme ile alınacaktır. Patatesin tahmin edilen bedeli 330 lira, kuru soğanın 96 liradır. Şartnamesi hergün Yıldızda Akademi Levazımmda görülür. İsteklilerin Be şiktaş Kazası Malmüdürlüğüne yatırılmış 32 liralık muvakkat teminat makbuzlarile birlikte o gün ve saatte Komisyona müracaatleri. (7449) I Mecidiyeköy Eminönü 6.45 18.30 Eminönü Mecidiyeköy 7.20 19.00 18 Al 1 Taksim Beyazıd Beyazıd Taksim Kurtuluş Beyazıd Beyazıd Kurtuluş Şişli (Depo) Eminönü Eminönü Kurtuluş Kurtuluş Eminönü 7.20 20 20 7.52 20.52 6.15 23.10 7.00 23.55 6.05 7.05 6.35 19.35 7.05 20.05 6.30 6.40 23.20 24.00 24.40 Satılık Motör ve Değirmen Levazımı Otuz beygir kuvvetinde müteharrik tangi ve on altı beygir kuvvetinde mazutla müteharrik Dizel motörleri ve iki parti ikişer taşlı değirmen levazımı Yenişehirde teslim edilmek şartile satılıktır. İstekliler Bursa Yenişehirde değirmenci Hacı Halile müracaat edebilir. 19 • s ! 1% 22 Bebek Eminönü Eminönü Bebek Bebek Beşiktaş Ortaköy Aksaray Aksaray Ortaköy .Beşiktaş F a t i h F a t i h Beşiktaş Havayolları ^ Devlet İşletmesi İdaresinden: istanbul Ankara arasında A 6/11/937 «dahil» den itibaren «pazar günleri haric» haftanm diğer günlerinde yolcu tayyarelerimizin meydanlarımızdan hareket saatleri şunlardır: Hareket Muvasalat Saat D. Saat D. îstanbuldan 10 11 50 Ankaraya Ankaradan 14 10 16 İstanbula B Pazar günleri sefer yoktur. C İdare Otobüsleri: İstanbulda Karaköy P. T. T. Acentemizden saat 9 da hareket eder. Ankarada Bankalar caddesi Acentemizden saat 13,30 da hareket eder. Saym yolcularımıza ilân olunur. .7552» (4166) 23 6.30 20,30 7.15 21.15 7.00 20.20 7.40 21.05 6.20 6.50 23.20 23.50 34 I Topkapı Sirkeci Sirkeci Topkapı Yedikule Sirkeci Sirkeci Yedikule ,7| | Edirnekapı Sirkeci Sirkeci Edirnekapı 6.15 23.15 6.45 23 45 6.10 23.10 6.40 23.40 6. İSilka Romatizma, lumbago, siyatik, sinir ve soğuk algınhğından ileri gelen şiddetli ağrıları teskin ve izale eder. I Emlâk ve Eytam Bankası Ilânları | L BAMKAII Depozitosu Esas No. Yeri No. sı Nev'i T. L. 409 îstanbul Büyükçarşı 102 Dükkân 57. Kalpakçılar 33,35/1 Arazi, ahır 27. 72 Üsküdar Validebağı samanlık Yukarıda adresleri yazılı gayrimenkuller 1 3 sene müddetle açık arttırma usulile kiraya verilecektir. İhale: 21/11/937 cumartesi günü saat 10 dadır. İsteklilerin bildirüan gün ve saatte subemke eelmeleri €718* .47604)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle