09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
24 Birinciteşrin 1937 £UMHURÎYET Limandaki kaza Tahkikat, faciaya şiddetli akıntile beraber yanlış manevranın sebeb oldugunu gösteriyor (Bastarafı 1 inct tan.ilede) Ordu vapuru Hasan Rıza tarafından daha yakınlarda satın alınmış ve kömür nakliyatma tahsis edilmişti. Vapur, 1518 gros ve 918 safi tonajında idı. 1880 senesinde ınşa edildiğine göre 56 yaşında bulunuyordu. Vapur sahibi tarafından sigorta ettirilmişti. Hava şehidleri, Ankarada merasimle defnedildi Cumhuriyet Halk süt «•ONI •SBJIİTİ M GÜNÜN BULMACAS1 ! • II Karanar •• • • • • • • Fırtına felâketzedelerinin Maarif Vekâletinin nazarı {Baştaraft 1 tnct sahilede) hâlâ bir akşam evvelki facianın heyecateşekkürü nı altında şunlan sÖylemiştir: dikkatine Aralannda, Medis Reisi AbdülhaBalâhaddin Oaden ve Mehmed Yılmat « Deniz çok fena idi. Mütemadiyen lik, Dahiliye Vekili ve Parti Genel Bürhanlyede mübaşir Feytl ve «abuncu imzalarııu taçıyan ve son fırtinalarda Ka makine ile kazan arasındaki boşluğu dö Sekreteri Şükrü Kaya, Riyaseticumhur radenizin Midye sahillermde kazaya uğra Suad Hergül imzalarile aldığımız bir mektubda deniliyor kl: «Geçen sene ilkmektebl vüyor ve gemiyi ahyordu. Bir an geldi yaverleri, Parti umum idare heyeti aza dıkları anlaşılan iki tayfadan aldığımız mektubda deniliyor ki: «Midyede yedi kişi bitiren çocuklarımıö San'atlar v« İnjaat ki koca gemi, kâğıd gibi Hamidiyenin ü lan, Türk Hava Kurumu erkânının da aç ve çıplafc olarak karaya düştuU. Hall Usta mektebine yerleştirmek üzere BalıkeIt zerine düştü. Gemimizde koca bir delik bulunduğu kesif bir kalabalık Nümune mizl gorüp acıyan kömür tuccarı Şaban oğ* sirin Gazi mektebinde imtihana soktuk. O vakit bütün evrakı müsbite berayi tetaçıldı. Makine dairesi bir dakikada su hastanesine gitmişlerdir. Soldan sağa: Cenazeler iki lu Mehmed bızi giydindl, yedirdi, içirdi ve m&srafımıaı ödeyerek İstanbula yoaaaı. kik Ankaraya gönderllmisti. Aradan bu ka 1 çocuklarin sevdlği bir »ey. 2 KüKaza nasıl olmuş? ile doldu. Biz ikinci çarkçı ile yukan fır ayn araba içinde ve tabutlan bayraklardar zaman geçti, bir netice alamaylnca EdOrdu vapuru 2000 ton kömür yüklii ladık. Eğer biraz daha geç kalmış olsay la sanlı ve çiçeklerle örtülü olduğu hal Bu hamiyeüi ve insanlığı seven adam di remid Ortamekteb Müdürlügüne müracaat şade, gelinlık levazımatından. 3 Acele^ ğer melhuz kazalan da gözönünde tutarak parlaklık. 4 Bedava alınan «ey, adamakılolduğu halde, evvelki gece saat 8 de de dık, şimdi, ahirette bulunacaktık. Çünkü de hastaneden kaldırıldı. Önde askerî sahilde sabahlara kadar ateş yaktırdl, nÖ ettik. Eliniede evrakınız olmadığı için ço lı sarhoş. 5 Çok eski zaman. 6 Yemek* cuklarmaı kaydedemeyiz, cevabıru verdi muvafakat eden. 7 Nota, bir emlr, bir iç< mirli bulunduğu Beşiktaş iskelesi açığın gemi 4 dakika içinde kaynayıp, gitti.» bando cenaze marşını çalıyor, iki yanda betçi bulundurdu. Kendlsine alenen teçefr kür etmek husasunda gazetenizin tavassU' ler. Deraler ilerlemektedir. Ne yapacağımızı ki. 8 Bir çesid nakliye vasıtasmin birçodan hareket etmiştir. Esasen 67 milden Yağcı Necib de faciayı şöyle anlat Türkkuşunun uçucu ve paraşütçü çocuk tunu rica ederiz.» saşırmış bir hale geldlk. Alâkadar makam ğu. 9 Olü muharrirlerimlzden birinin i « fazla gidemiyen vapur bir müddet ilerle maktadır: larm dikkat naiarlarını çekmenizi dileriz.» kinci Ismi, açıklık yer. 10 tnglliz alfabe< lan birer dizi halinde ilerliyor, ve muazEdirne Belediyesinin naz&rı miş, anafor sulardan çıkarak şiddetli asirtde bir harfin okunuşu, bağışlamaklık, « Güvertede vinç işletiyordum. Su zam bir çelenk yığını da ayn bir bölük Belediyenin nazarı dikkatine budala. dikkatine kmtılara dahil olmuştur. Geminin süva Iar çok fena akıyordu. O kadar ki Ha teşkil ediyordu. Kasımpaşada Nahncıbayui 64 numarada Yukarıdan âşağıya: Tekirdağında Pe?temalcılar caddesinde risi Siileyman hafif bir seyirle giden ge midiyenin baş tarafından oluk gibi sular Kahraman genclerin temiz hatıralarına 163 numarada Haydar Alkor imzasile aldi deniz emekli yarbayı İzaet Ayğen imzasi1 Deniz nakliye vasıtalarından birinin] minin birdenbire 6 mil süratle akan sulara fışkırıyordu. Bu vaziyette insan Hamidigönderilen çelenkler arasında Cumhuri ğımız mektubda deniliyor kl: «Trakya di le aldığımız mektubda deniliyor kl: «Yur cem'i. 2 Mayi birşeyi mîdesine yollıyan, dumuzun köylerine varınciya k&dar tarihl bir içkl. 3 Yapılmaktşı olah geminin ya, • < kapıldığını ve ileride demirli bulunan ye gemisini son süratle gidiyor sanırdı. yet Halk Partisi, İsmet İnönü, Celâl Ba yince buranın inclsi Edirneyi hatırlama mak mümkün değildir. Geçenlerde orasıni âaarımızı meydana güzel bir fekilde çıkar tağı, karşı gelen. 4 Ölüm vuıtalarından, Hamidiyenin üzerine düşmek üzere ol lşte gemimiz bu çok kuvvetli sulara yar, Şükrü Kaya, Genelkurmay, Devlet gezmek kasdlle bir seyahat yaptım. Şelıre mak için sarfolunan meşkur faaliyetı göz eski bir Türk musikişinası. 5 Bezi katl duğunu dehşetle görmüş ve birdenbire kapılarak zırhlmın başına karnından binHavayollan Hava Müsteşarlığı, İzmir girerken duvarlfttı yıkık fakat nefis bir ml önünde tutarak bir nokta üzerine nazarı hale getirmekllk. 6 tslm, tran dillnda gün. 7 > Yeme|İn bashca İüEtimlu şeyi, bir gemiye tam sürat vererek ve arayı açarak dirdi ve derhal parçalandı. Ben hemen hava alayı, merhum Nuri Conkerin aile mari eser olduğuna şüphe etmedığim bir dlkkatl celbfltmek Lsterim. Malum olduğu emir. 8 Tavana asılır, temiz, 9 Bir ça« mezarhğın b«rbad haîini görunce çok mü üzere Kasımpaşa ile Haskoy ve ilerisi arafelâketten kurtulmak istemişse de muvaf denize atladım. Sular beni Sarayburnusi, îş Bankası, Sümer Bankla Ziraat, teessir oldum. Buranm duvarlarına abdeSt amda tarihî büyük kıymeti haia ve s&yısı ğirma edatı, hota. 10 tran tftrihinde bl* fak olamamıştır. na doğru auyordu. On metro açılmıştım Eti ve Ticaret Bankaları, Muammer bozanlar ve mezarların arasında gübre yl yetmişi bulan ok, nişan taşları vardır. Şe hükümdar sülâlesi. Gemi dört dakikada batmış ki koca geminin birdenbire kaynadığını Eriş, Nevzad Tandoğan, Atlıspor, Me ğmları vardı. Mezarlıklara hor bakışımll hirden buralara en kestirme giden yol ta Evvelki bulmacanm hal]«dllmiş şekll umuır.î bir noksanlık halinde goee batmaltFacia, çok anî ve müthiş olmuştur. gördüm. Ortada hiçbir şey kalmamıştı. teoroloji Enstitüsü, Türkkuşundaki mü tadır. Avrupanın parkı andıran mezftrhlc mire fevkalad« muhtaç bir vazlyettedlr. M 1 •i 5 10 thyasma gayret edilen millî ok «porumuj Koca gemi kazan dairesile makine kısmı Gemi batarken korkunç bir uğultu duy tehassıslardan Anohim Romanof, Esnaf larından sarfınazar Çanakkalenin Çınar için bir kulüb kuruldu, yakında herhalda E, L 1 WAJW A B İ A cık mevkilndeki İngiliE kabrLstamna bir arasındaki boşluktan Hamidiye mekteb dum. O da geçince feryadlar işittim. Deemiyeti ve Hava Kurumunun mütead goz atıp aradaki farkı Rnlamak kabtldir. fıleü de çalı^maUrına ba«hyacaktır. Oe2 AİS rek bu sporu yapacakiar ve gerekse buraL AİNİE L gemisinin sivri ve çok kuvvetli burnuna nizin üstü güverteden dökülen tahtalarla did çelenkleri de göze çarpmakta idi. Ölülerimlze azıcüî hürmet edelim.> laruu gezecek ecnebiler herhalde ve ekşiddetle bindirmiştir. Hafif ay ışığı altın doluydu. Bu sırada Hamidiyenin motö Kafile hastaneden Hava Kurumu mer 9 RİA Y I L E Z serlyetle yukarıda anlattığım kestirme yoDinarlılar doktor iitiyorlar da dehşetle seyredilen faciayı müthiş bir rü gelerek beni kurtardı. Istimbotla gelir kez binası önüne geldi. Orada bir dakika 4 A B A N lu takib edeceklerdir. Karakış bastırmadan MİEİN Beyazıdda Tiyatro caddesi seklzihci Tıb gürültü ve canhiraş feryadlar takib et ken denizde süvarimizi gördüm. Onu da tevakkuf edildi. Sonra bulvar takib edi Talebe Yurdunda Mes'ud Atasagun imia bu yolun tamiri hususunda alâkadar yükb B İ N A ŞİB miştir. Herkes ne oldugunu anlamağa içeri aldık. Süvari kendini bilmiyordu. lerek Ulus meydanına gidildi. Atatür sile aldığımız mektubda deniliyor kl: sek makamların dikkat nazarlanni çekme6 E Y E M nlıl dilerim.> AİŞ vakit bulamadan, açılan rahne ile hemen Motörün kazanı yanına oturttuk. Ateşi kün heykeli önünde duruldu. Tekrar «Memleketim olan Dinardan geleli çok ol« muyor. Hemşerilerim üç aydır doktorsui "i L E T NİB D L A Bir fikâyetin cevabı hemen ikiye bö'lünen Ordu vapuru azgın görünce: «Neye soba yaktmız?» diye Bahariye caddesi önünde ilerlendi ve ce kaldıklarını, bu yüzden çok sıkıntı çektiltl İstanbul Tel«fon MüdürlU|ünden su tezsordu. Sonra üstünün ıslaklığmın farkına nazeler Cebecideki şehidliğe götürüldü. 6 DA V suların arasında kaynayıb batıvermiştir. lerinl ve bunun gatetenig vuıtajlle Sıhhl kereyi aldık: vararak: «Yagmur yagmış» diye söylenye Vekâletinin dikkat naaarlarına konma9 K A. M \ Kurtardanlar ? Vazife kurbanı beş gencimiz gözyaş«26/9,937 tarihli Cumhuriyette (Halkm sını rica ettiler. Dinardaki mükemmel bir di; daha sonra da dili tutuldu.» 10 Hâdise akabinde Hamidiye mekteb an arasında şehidlikteki mevkilerine ebe eczane asprin, kinin, pamuk gibi reçetesi* Şikâyeti ba^lığüe) vâki neıriyaU semin o* A K • |M A A R gemisinden atılan zincir ve halatlarla deOrdu vapurunun kamarotu Ahmed de diyen tevdi olundular. Bu hazin mera satılan eczalardan başka blrşey sarfetmi lan şikâyet Beyoğlu santralının fazla mahmui bulunmaaındftn ve urlfenin tenztlile nize indirilen motorler ve sandallarla kur diyor ki: simde Türk Hava Kurumu başkanı Fu yor. Hastaların Benginleri blrçok me|»k beraber yevmî konu?ma miktannm mütekat ve masrafa Katlamp civar kazalar dok tarma işine başlanmıştır. O civarda bağlı « Düşündükçe hâlâ tüylerim diken ad Bulcanın söylediği nutku bildiriyo torlarına gidebiliyorlar. Fakirlerae elleri madiyen yükselerek yevmi elli kusur blna bulunan Averof zırhlısı ile diğer gemiler diken oluyor. Temizlik yapıyordum. rum. böğürlerinde tabiatin lutfunu bekleşiyor * çıkmasm<lftn ilerl gelmlç ve bu vaziyetin F A R A L A B karşılanması İçin Şifllde on bin abonelik lar.> de motör ve sandallarile kurtarma işine Müthiş bir sarsmtı işittim. Ahçmın karısı: AeiLtş Kapanış Türk Hava Kurumu Başkammn «lada bir otomatik santralın kurulmasına Bir çocuk babasının dileği Sterlin 625 yardım etmişlerdir. 630.^. «Eyvah yanıyoruz» diye bağırdı. Ben ftid istihzarat da ikmal edilmiş bulunnıaknutku Çamlıcada oturan karilerimizden fiik tadır. Dolâr 123. 127. Batan gemiden kurtarılanlar süvari hemen ahçmın çocuklarından birini kap« Sayın hüzzar, kahraman, fedak&r met imzasile aldığımız mektubda denili 82. 88. Yeni Şişli santralının faaliyetile bu sür Frank ım. Yukarı fırladım. Sonra elbiselerimi Siileyman, ikinci süvari Remzi, birinci yor ki: «Çocuğum buradakl 14 üncü İlk şarj vaBiyeti «all olacaktır. Bu izahatımm havacılar, 100. Ldret 105. çarkçı İbrahim Hasan, ikinci çarkçı Os almak için aşağı indim. Baktun gemi tamektebi bltirdi. Kendisini en yakmı olan 80. Belcika Fr. 84. Türk Hava Kurumu bugün Türkkuşu Paşakapısj Ortamektebine yazdırmak Iste lutfen neşrinl rica ederim.» man Hurşid, makine lostromosu Cema mamen batıyor, hemen delikten kendimi 18. 23. Drahmi nun çok kıymetli iki muallim pilotile üç dim. Elinde şehadetnamesi olduğu halde Gaib aranıyor leddin, güverte lostromosu Osman Ke fırlattım. Biraz sonra gemi kaynadı. Fa570. tsvicre F t . 580. paraşütçü talebesini toprağa verdiği için pullu ilmühaber, pullu t&sdikname, pullu Kilisin Göktaş köyünde Ali Melek oğul20. kat ben denizde rahat yüzemiyordum. Leva 23. mal, makine yagcısı Necib Mehmed, güaşı şehadetnamasi, pullu tifo şehadetname larmdan Dabu oğlu Mehmed inuasile al65. Florin 70. Denize dökülen büyük kalaslar üstüme derin bir acı içindedir. Bir milletin yaşa sl, pullu tramvay tasdiknamesi, pullu pa dığımız mektubda deniliyor kl: «Kırcaali verte serdümeni Dursun Ali, güverte ser74. ması için gencliğinin kanadlanması şart so tedarik etmek mecburiyetlnde kaldık. Kron Cek 84. muhaclrlerinden olup Kasımpaşada Kasımdümeni Mustafa Hüseyin, ateşçi Meh çıkıyor, beni bastırıyordu. Kuvvetimin 21. 23. Şilin Avusrurya ve zarurî olduğu bir devirde yaşıyoruz. Hükumet, çocuklarm tahailinl temin 1 ağa çeşmesi civarında 8 numarada oturan med Mustafa, Ahmed Zekeriyya, Ah bitmek üzere olduğu bir sırada 26. 29.50 Mark Bu hakikate inanan bütün dünya genc çin koylere vannciî'a kadar milyonlar sar topçu marangoz ustası Mehmed Tahir oğmed Kerim, Mustafa Abdullah, komürcü beni kurtardılar.» 20. 22.50 Zlori federken birçok îakir aileler, dullar, a« lu Rifat. karısı GüLsüm, kızı Mahide ile liği uçucu olarak yetişmek yolundadır.» 21. 25. para alan mutekaldler, bir aürii pul ma& Bejiktajta cerrah Şakir karuı Nahideden Mustafa Sefer, kamarot Ahmed MustaPengo Sarhoş tayfamn Hatib, hava âlemindeki kazalan an rafına katlanıyorlar. Bu saydığım i»lerin sekiz, on aenedenberl haber »lamıyorum. 12. 14. Ley fa ile gemi ahcısı Recebin karısı Saniye Dün, hayatlarını güç kurtaran gemicilatmış ve: pul masrafından istisna edilmeleri husu Hayat veya mematları hakkında malumat 52. OiBar 48 ve çocukları Yılmaz ve Neş'eden ibaret ler, beşinci şubede ifade verirlerken, kori32. Kron tsveç « Tabiate hâkim olmak için asır «unda alftkadarlftrın dikkat nazarlanni lan olanların yukarıkl adresime bildirme30 tir. dorda sarhoş bir adam peyda olmuştur. çekmenizl dilerim.» lerlnl lnaanlyet namma rica ederim.> 1068. AJtın 1067. lardanberi uğraşan insanı hiçbir tehli• * * Boğulan zavallılar Isminin Salih oldugunu ve Ordu vapuruBanknot Kitabaız mektebliler 263. 264. ke yolundan alıkoymuyor, demiştir. H a Geminin ahçısı Receble kömürcü Ha nun makinisti bulunduğunu söyliyen bu CEKLER Gazi Ayıntabda aktar H. M. Bilgiç im Ankarada Cebeci Attllâ caddesi 143 nu vacılık artık kahramanlığın baş vasfı olAçılıs Kaparuş zasile aldığımız mektubda deniliyor ki: marada raportör Şakir vasıtasile Şevkiye Iilin gemiden çıkamıyarak boğuldukları adam vapurun batacağını tahmin ederek muştur. Kahramanlık, Türk milletinin ta «Şerirlmizin lisesine devam eden çocukla imzasile aldığımız mektubda deniliyor ki: Londra 627. 627. anlaşılmaktadır. Kurtulanların anlattık bu sefere iştirak etmediğini söylemij ve rihî meziyetidir. Türk ordusunun hava rın kumı azamı bu seneki imtlhanJaMa «Bundan on üç yıl evvel, Kayseride ZinciNewYork 0.7894 0.7885 larına göre, ahçı Receb facia akabinde demiştir ki: yiğitlerinin bugüne kadar ne harikalar tarih muallimlerinin hıımına ugradılar, fa dere Yetim mektebinde 72 numara ile mu Paris 23.32 23.32 karısile cocuklannı güverteye çıkarmış, « Rüyamda gördüm, beyaz bir göstermiş olduklannı hepimiz biliriz.» kat seslerini çıkarmadılar. Yeni yılın ders kayyed kardeşim Hacı Sabit oğlu Arnavud Milâno 15.0144 15.0144 lerine başlıyan çocuklar, evlerine döndttk Halimi anyorum. Hayat ve mematı hak kendisi de zincirden Hamidiyeye geç mendil alıp cebime sokuyorum. Bu faliBriJksel 4.6858 4.6858 Bundan sonra Fuad Bulca, şimdiye lerinde: «Tarih muallimlmiz bulunduğu kında malumatı olanların yukarıki adre mek üzere iken aklına eşyaları gelmiş, hayır değildir, dedim ve arkadaşlara bu Atina 87.1610 87.1016 kadar Türkkuşunun verdiği şehidleri an muz sınıftan iki, hatta üç smıf evvelki ta sime bildirnvelerini insaniyet namma rica Cenevrfl 3.43 3.43 geminin bu kadar çabuk batacağmı kes geminin batacağmı haber verdim. Kenrih kitablarıru da daima yanınızda bulun ederim.> latmış ve demiştir ki: Sofya 63.7958 63.7958 durmazsanız lmtihanlarda döndürürüm; tiremediğinden onları almak için tekrar dim de bütün ısrarlara rağmen sefere çıkTramvay firketinin nazarı Amsterd. 1.4285 1.4285 « Geçen sene gene bugünkü gibi diyor> diye şikâyette bulunuyorlar. aşağı indiği sırada gemi ile birlikte kay madım. lşte dediğim oldu. Gemi battı. Prag 22.5675 22.5675 Blrçok veliler çocuklannm «ınıflarına ald dikkatine cumhuriyet şenlikleri için Ankarada topBen keramet sahibiyim.» namış gitmiştir. 4.1914 4.1914 lanmıştınız. Genc ve ateşli Eribe, bu 16 kitabları temlnden &ciz bir vaziyetteyken Beyazıdda Soğanağa mahallesinde Tat Vlvana tarih mualliminin bu suretle hareketine ne lıkuyu Hamun aokak S numarada Kâzım Madrid 12.60 12.60 Bu zavallı adamm, henüz çok küçük Dün yapdan tahkikat yaşındaki kahraman kız, paraşüt talim isim vereceğlmizl bllemiyorum. Alâkadar Berlin 1.9662 1.9662 olan iki yavrusu, dün beşinci şubenin koDün nöbetçi Müddeiumumisi ile De leri yaparken düştü, bir kurban daha ver makamlarm dikkat nazarlanni çekmenizl Erk imzasile aldığımız mektubda deniliyor Varşova 4.1866 4.1866 ki: «Geçenlerde Beyazıd durağında Tramridorlarında, anneleri bir taraftan gizli niz Ticaret Müdürlüğü fen heyeti reisi miş olduk. Fakat gene korkmadmız, dilerim.» Budapeşte 3.9950 3.9950 vay Şirketinin otomatik kapüı arabalarıgizli gözyası dökerken, geçirdikleri büyük Hayri ve eski Liman Reisi Hayreddin ve ürkmediniz, yılmadınız. Eribenin ölü Bükre$ 107.1770 107.1770 na binmek üzereyken biletçl zili çekince İstanbul Belediyesile Evkaf felâketten bihaber, oynaşıp gülüşüyorlar beşinci şube müdüründen mürekkeb bir münden iki saat sonra Türkkuşunun yi vatman kapüarı süratle kapatarak tram Belerad 34.41 34.41 idareıinin nazarı dikkatine vayı sürdü. Ben de az daha yere yuvarlanıdı. Yokohama 2.74 2.74 heyet, hâdise etrafmda tahkikatta bulun ğit çocuklan hep birden paraşütle atlı Okuyucularunızdan Adil Aytaç imzasl • yordum. Kendlml toplıyarak karşı taraî • Mo<kovt 20.305 20.305 Kömürcü Halilin ise asağıdan çıkma muftur. yarak bayram törenine iştirak ettiniz. Je aldığımız mektubda deniliyor ki: «Bir taki durakta tramvayı yakaladım ve binStokfaolm 3.0933 3.0933 ğa vakit bulamadan boğulduğu anlaşıl ' Alâkadarlartn tahminleri Bugün iki değerli öğretmeninizle üç kaç gün evvel gazetenlade, bir milyon Ura dim. Numarasmı söylemek istemediğim B SB A M sarfile Yenicamlnin Küzel bir şekllde or biletçl; beni arabaya binmek üzere oldumakta' .r. Kazada Hamidiye mekteb gemisinin arkadaşmızı toprağa veriyorsunuz. DünAcılış Kaparuş taya çıkarılacağı müjdesini okudum ve ta gıunu gördtiğün halde ne diye hareket zl Süvari suurunu haybediyor Aslaö çîmento 11.05 baş tarafı ehemmiyetsiz surette yaralan kü elemli kaza vuku bulurken ben de si biatlle her Türk gibi çok sevindim. Fakat 11.05 Şileb batmadan kendini denize atan mıştır. Alâkadarların fikirlerine göre, ka zinle beraberdim. Uçuslarınızı, atlama beri tarafta koca Sinanın eseri olan Şeh* lini çektin, sualime, ben durdurmak lçln ISTİK R AZL A R çektlm, cevabmı verdl. Bu sudan cevaba Acıfıs Rapanış süvari Süleyman Mahmud motörle kur za suların şiddetli akmasından olmuştur. larınızı heyecanla takib ediyordum. Ka zade camisinin Fatih polis karakolu kar kanmadığım ve ayni halin Beyoğlunda iki Türk bor. I vadell 14.05 14.025 tarılarak Hamidiye gemisine çıkarılmış Ordu vapurunun geçtiği yer üzerinde Ha zadan sonra ilk işim hepinizin gözlerine şısma lsabet eden kısmında senelerdenbe kadınm başma da geldiğini gordüğüm için p ""«n» 96. 96. rl ahsab bir halde duran binanın yıktırıla Tramvay Şirketile diğer alâkadar makamtır. Faciadan aklî müvazenesini kaybeden midiye, Averof, Tınaztepe ve daha ileri bakmak oldu. İçim bir baba ıstırabile yaİstikrazı Dahilî 99. 99. rak yerlne bir kârglrinin yapıhnakta oldu ların bu hususta nazarı dikkatierini celbekaptan bir müddet konuşmamış, sonra de Gülcemal demirliydi. Vapur kalkar nıyordu. Vak'a karşısında babanızdan gunu gözlerimle görünce çok müteeMlr ol diyorum.» saçmasapan sözler söylemeğe başlamıştır. ken sularm akıntısı ve bu gemilerin vazi çok acı duymakta çok haklı idim. Sizi, dum. Caminin kapısı yanında yıkılması lâZiraat Vek&letinin nazarı Bunun üzerine kendisi battaniyelere sa yeti hesab edilmesi lâzim gelirdi. Ordu hiçbir yeriniz incinmeden yetiştirmek, ü zım geîen iki köhne dükkâna bir yenisinin AMASYADA llâve edilmekte olmasmı Belediye ile Ev dikkatine rılarak imdadı sıhhî otomobilile Beyoğlu şilebinin demirlediği nokta, bu bakımdan zerime verilen bir memleket ödevi idi. Cemaleddin Kitabevi zükur hastanesine kaldınlmıştır. Gemi sü hatalıdır. Akınta, geminin süratinden çok Herhangi birinize gelecek kaza, ananız kafın ihmallne hamlediyor ve bu lkl ma tslm ve adresi bizde mahfuz bir ziraat Cumhuriyet Gazetesinin ve bütün kamm dikkat nazarlannı çekiyorum.» memurıından aldığımız mektubda deniliyor varisi kendisini bilmez bir haldedir ve daha fazlaydı. Gemiyi kaldırırken bunu dan, babanızdan çok beni rencide ede Hüriyetiebediyenin civarı mekteb kitablan, kırtasiye ve moloz ki: «On beş aenelik ziraat memuruyunı. Bu ihtilâttan menedilmiştir. yatağı oluyormuş mecmualann tevzi yeriidr. da düşünmek icab ederdi. Fakat bu sii ceği şüphesizdir. Gözlerinizde bulacağım müddet zarfında hep ayni para ile istihKarilerimizden Asım Çellk lmzasile al dam edlldim. Halbuki diğer Vekâletlerde iş İkinci kaptanın söyledikleri ratte ve bu vaziyette her vapurun böyle azim ve kahramanlık ışıgile müteselli olmak istiyordum. Ben sizi teslliye hazırla dığımız mektubda deniliyor ki: «Şlşllden görenler muntazaman ve yahud sırası gelİkinci kaptan Remzi hâdise hakkında bir tehlikeye düşmesi tabiî idi. Haydar Rifatın Hürrlyet abidesine giden asfalt yolun ke dikçe terfi ettirilmektedirler. Bu hususta şunlan söylemektedir: Ordu vapuru, olduğu gibi Hamidiye nırken bir arkadaşınız da kederli tebes narları hayli zamandanberl kamyonlann bir çok defalar müracaatler edildi, bütçe eserterinden taşıdıgı topraklarîa doldurulmaktadır. Bu müsaid değildir, sabredln, yeni teşkilât ka« Akıntıyı bildiğimiz için tam yol nin bağlı bulunduğu yerin altına kay sümle bana şunlan soyledi: KaragömlekJiler thtüâli 100 Kr gibi molozlann, »ehrin tenezzüh yerlerinden nunu çıkmca hepiniz gözönünde tutulacakIa ilerliyorduk. Fakat suların kuvveti ge mıştır. Bunun için dün Hamidiye gemisi « Başkan.Jîiz vazifemizin nekadar gavrl bir mahalle döktürülme^lne nezaret 20 ı 1 Etrüsk Vazosu «ınız, cevabı verildi. Şimdi yeni teşkilftt kaminin süratinden fazla geldi. Bütün tah zincir toplamış ve sulann çekilmesi sure büyük fedakârlıîlar istediğini bilerek dilse lyl olmaz mı? Alftkadarların dikkat 1 Iliçm Olümü 50 ı nunu çıkmış bulunmaktadır. Terfi edenlerl minlerimiz altüst oldu ve bildiğiniz gibi tmde bir kaza olmaması için yerini de Türkkuşunun kanadları altında toplandık. nazarlarmı çekmenizi dilerim.» 40 i de gazeteniz yazdı, fakat terfi edealerin i Efendi île Uşak Hamidiyenin üzerine düştük.» ğiştirmiştir. Büyük Atatürkün hitabesi, kafamızda, 30 ı ekseriyetini masa basında çalışanlar, ara i Vikontun ölümü Diğer felâketzedelerin anlattıklan 100 Diğer bir deniz kazan kalblerimizdedir. Yolumuzun nekadar v akmak bu müessif kaza dolayısile Ha mızdakl tâblrlle, salon zlraatçlleri teşkil et 1 îklünler 100 ı Ölümden kurtulan Ordu vapuru müDün sabah, «aat 9,5 ta bir tayfamn çetin ve sarp oldugunu bir an unutmiyarak va Kurumu başkanlığma şu telgrafı gön tikleri halde köylü İle başbaşa olanlara hlç 1 İlk Ask bir zam yapılmamıştır. 1 Küçük Hikâyeler 100 i> rettebatına, kaza akabinde yardım edil boğulmasile neticelenen başka bir deniz çalışmamıza devam edeceğiz.» V e aziz dermiştir: On beş sene bekledlk. Bir zam yüzü gÖr i Mevud Toprak 125 ı• miş, kendilerine giyecek ve yiyecek veril kazası olmuştur. şehidlerin düştüğü yerden başka bir tay «Memleketin yüksek müdafaasını mek için ba#ka bir tejkllât kanunu dsha 1 Stalin 150 i> miştir. Büyükada iskelesine mensub Pazar yare ile havalandınız ve atladınız. Türk müdrik ve bu mefkure uğrunda henüz mı bekliyeceğiz?.. • Lenin Mezhebi 75 ! Geminin ikinci çarkçısı Osman dün bir simli motör, mal yüklemek üzere Kuru kuşunun yılmaz çocuklan, yanı bajinız çok genc yaşta iken hayahnt fedaya I Felsefe 35 ı muharririmize hâdise etrafmda şunlan ceşmeye giderken Kızkulesi açıklannda da duran ordunun hava kahramanlarma hazır bulunan kahraman Türkkuşu talei Tarih Felsefesi 125 ı gönülleri de belerinden bcşinin dün pek müessif bir Şirketi Hayriyenîn 47 numaralı vapurile bakınız. Ağabeylerinizin söylemiştir: 1 Anarsizm 60 i Ziya Gökalp gîinü böyle ebedî ayrılıklarla arasıra sızla kaza neticesinde şehid olduklannı tees • « Makine başında manevra ile meş karsılaşmıştır. Şehremlnl Halkevinden: guldük. Kazadan az evvel torna emrini Pazar motörü suların tesirile bu vapu maktadır. Fakat, yollarından biran şaş :ürle duydum. Bu teessürün yegâne te Büyük Türk mütefekkirl Zlya Gökalpın mıyorlar.» ;ellisi istikbali gören ve onun için haya ölüm yılınm dönümü münasebetlle 24/10/ aldık. Evvelâ ağırca hareket, sonra da run arkasma düşmüş ve geminin kıçına Surdinleri sayesinde gürültülü Türk Hava Kurumu Başkanı, bundan tını her an istihkara amade bulunan 1937 pazar günü saat 21 de Evlmizde bir tam yol emri verildi. Aradan çok geçme bindirmiştir, Tayfalardan Paraskova motoplantı yapılacaktır. Bu meraaime aid yerde çalışmak ve hatta uyuörün vapura çarpmasına mâni olmak için sonra şehid analanna sabır ve metanet Türk gencliğinin ordu üzerinde bıraktı programımız asağıda yazılıdu:. den müthis bir gürültü ve sarsıntı ile akmak kabildir. Tayyare seyahâtleJımız başımızdan gitti. Hemen kendimizi baş tarafa kosarak elile tekneyi itmek it tavsiye ve genc şehidlerin hatıralannı yad güzel hisler ve yüksek idealdir. Başta 1 On 6Öz. 2 Ziya Gökalpm huausî rinde, fabrikalarda gürültüden müyukarı attık. Baktık ki batıyoruz. O za emiş, bu sırada müvazenesini kaybederek ederek sözlerini bitirmiştir. zatıâlileri olmak üzere bütün Hava Ku hayatı, edebî, ilml hizmetleri. 3 Ziya teessir olmazlar. Eczanelerde reGökalpın feLsefesi ve içtimaiyatı. 4 Ziya denize yuvarlanmış ve boğulmuştur. Mareşalin telgrafı rumu üye ve talebelerile Türk gencliği Ookalpın şilrleri. 5 Herkes eelebilir. Son 'îıan da başımızın çaresine baktık.» çetesiz satılır. Fiatı 1 liradır. V apura v Genelkurrnav Başkanı Marcsal Fev7İ ne tazivelerimî saygılanmla sunarım.» Makine lostromosu Cemaleddin &* tramvay 24,30 dadır 1 • •• a • • • • t X• lı • •t İo c AT •l • m• u • o 1 •ç t z •• • uiş • • c EİT İst. Borsası 23/10/937 J 1 İ (Çajrılar, Konîeranslar, kongreler) OHROPAX 1
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle