13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
24 Birinciteşrin 193*« CÜMHÜRÎYET 11 İLKO ROMATİZMA LUMBAGO SIYATİK inir ve soguK al^ıniı^ından ileri jelen şiddeîlt aörıları eskin vg izale eder her eczanede araı Yüksek Deniz Ticaretî Mektebi Müdürlüğünden: CÎN S î Haricî elbise Kasket iki beyazile Kaput Gemici elbisesi Miktan Muhammen Çogü Azı Aded Aded Lira 80 76 59 56 34 30 34 30 19 '2 16 16 Fiatı K. 50 50 00 00 Coğututan Muvakkat teminatı Lira K Lira K. 1560 00 147 50 544 00 ) 544 00 ) 2795 50 209 66 j tş Bankası asgarî 25 lira mevduatı bulunan bütün kumbara sahiblerine senede kur'a ile 20,000 lira mükâfat dağıtmaktadır. Bu senenin son keşidesi: 1 Birincikânım 1937. Eksiltmenin şekli: Açık. \ Mektebimiz t»lebelerine lüzumu olan cins, miktar ve fiatlan ve mu • vakkat teminatı yukarıda yazılı dört kalem eşyanın 25/10/937 pazartesi gü nü saat 14 te ihaleleri yapılacaktır. Taliblerin, şartnameyi görmek uzere mekteb muhasebesine ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki sartlan haiz olmalan lâzım gelen eksiltmiye iştirak edeceklerin de muvakkat t e minatlarını İstanbul Yüksek Mektebler Muhasebeciliği veznesine yatırdıklarmı gösteren makbuzlarile veya Banka mektublarile mektebde müteşekkil Komisyonu mahsusuna belli gün ve saatte müracaatleri. (6875)' SUMER BANK Istanbul Şubesinden : Lise mezanlan arasında 10 Eylul 1937 tarihinde yapılan musabaka imtihanında kazananlar ile liseleri Pek iyi derece alarak bitirenlerden seçilenlere adresleri değişmesi yüzünden tebligat yapılamadığından Istanbulda bulunanların bizzat, taşrada olaDİarm da yazı ile şubemize müracaatleri. I Inhisarlar Umum Müdürlüğünden: » > 300 » » 200 > » 170 120 Kıvrılmış 150 Yuvarlak I 1 Eksiltmiye konulan i ş : Aydın bataklığı kurutma kanah keşif bedeli 48.974 lira 40 kuruştur. 2 Eksiltme : 3 son teşrin 937 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 15 te Nafıa Vekâleti Sular Umum Müdürlüğu Su Eksiltme Komisyonu oda 200 aded 110/ 75 aır sında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 100 • 110/200 » 250 • 110/150 » 3 İstekliler: Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Baymdırlık iş • 600 • 220/ 15 > leri genel şartnamesi, fennî şartname ve projeyi 2 lira 45 kuruş bedel mu • ı 150 • 220/ 25 kabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 400 220/ 60 4 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 3673 lira 10 kuruşluk mu 150 220/ 75 » vakkat teminat vermesi ve 20.000 liralık Nafıa işlerini taahhüd edip muvaf200 • 220/150 » fakiyetle bitirdiğine ve bu kabil işleri başarmakta kabiliyeti olduğuna dair 2050 Y e k u n Nafıa Vekâletinden alınmış müteahhidJik vesikası ibraz etmesi, îsteklilerin 1 Müfredatı yukanda yazılı cem'an 2050 aded ampul pazarlıkla sateklif mektublannı ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Sutın alınacaktır. lar Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. Postada 2 Pazarlık 26/X/937 tarihine raslıyan salı günfl saat 16 da Kabataşta olan gecikmeler kabul edilmez. €3808» (6925) Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 3 Isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. «M.» (6886) Naf ıa Vekâletinden: 300 Metre Yassı Kayış 30 m/m 40 > ı• 60 » 1 > 70 » J 8 > ı 8 > 1240 Y e k u n . I Miktar ve eb'adı yukarıda yazılı cem'an 1240 metre kayış numune ve şartnamesine tevfikan pazarlıkla satın alınacaktır. II Pazarlık 25/X/937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alun Komisyonunda yapıla caktır. III Şartnameler parasız olarak hergun sözü geçen şubeden alınabilir. IV isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte yüzde yedi buçuk güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olu nur. «M.» (7060) SÜMER BANK Umum Müdürlüjjiindeıı: Bankamız tarafından muhtelif fen şubelerinde yüksek tahsil ettirilmek üzere Avrupaya gönderilecek lise mezunlarının musabaka imtihanları İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi profesörleri tarafından yapümış ve aşağıda müracaat kayid numaralarile isimleri yazılı olanlarm imtihanı kazandıklan tesbit edilnuştir. Bunların muameleleri ikmal edilmek üzere, derhal Ankarada Bankamız Umum Müdürlüğünde M. E. şubesine ve îstanbulda Bankamız İstanbul Şubesi Müdürlüğüne müracaatleri. Kayid numarası 84 120 106 115 144 83 128 105 34 169 82 170 77 38 , Adı Feridun Civelekoğlu Dündar Arif Orhan Tarhan, * Cemal Uluant Nezih Rona Halidun Civelekoğlu Müfid Erenli Nâzım Berk Seyid Ulubay Nureddin Besen Etem Tokgözlü Arif Uluğ Suad Yasa Hasan Erdener ADEMi İKTİDAR ve BEL GEVŞEKLîGiNE KARŞI Su Borusu Satın Alınması Hakkında Tabletleri. Ker eczanede arayınız. fPosta kutusu 1255 Horumobin) Galata, istanbul HORMOBİN I Şartname ve keşifnamesine tevfikan FerMye Bakımevleri ve Boğaziçi Depoları Grup Müdürlüğu binalarında ve çatılarında yapüacak tamirat pazarlıkla ihale edilecektir. II Muhammen bedeli 1999.71 lira ve muvakkat temmatı 150 liradır. III Pazarlık 2/XI/937 tarihine raslıyan salı günü saat 14 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. IV Şartnameler 10 kuruş mukabilinde hergün Inhisarlar Inşaat Şu besinden alınabilir. V İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7.5 güven me paalarile birlikte adı geçen Komisvona gelmeleri ilân olunur. *B.» (7110» 1 22/X/937 tarihinde eksiltmiye konulacağı evvelce ilân edilmiş olan Paçabahçe fabrikasında yeniden örtülecek ve tamir olunacak çatılar işinin ekşiltmesi, keşfi ve şartnamesi mucibince 4/XI/937 tarihine raslıyan per şembe günü saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 2 Keşif bedeli €7419.98» lira ve muvakkat teminat c556.5» liradır. 3 Şartnameler «19» kuruş mukabilinde hergün Inhisarlar Müskirat Fabrikalar Şubesi Müdürlüğünden alınabilir. 4 İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte yüzde yedi buçuk güvenme paralarile birl'Me adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olu nur. (7161) I Kapalı zarfla eksiltmiye konmuş olan 2 aded sigara paket makinesi için teklif edilen bedel haddi lâyıkta görülmediğinden pazarlıkla alınması kararlaştırılmıştır II Pazarlık 4/XI/937 tarihine raslıyan perşembe günü saat 14 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. III Muhammen bedeli 18000 lira ve muvakkat teminatı 1350 liradır. IV Şartnameler parasız olarak hergün yukanda adı geçen Komisyondan alınabilir. V İdarece tYağenberg» makinesi alınması mütesavver olup, eksiltmiye girecek makine «Yağenberg» dir. Münakasaya iştirak etmek istiven başka firmalar fiatsız fennî tekliflerini eksiltmeden en az 3 gün evvel tetkik edUmek üzere İnhisarlar Tütün Fabrikalar Şubesine vemeleri ve tekliflerinin kabul olunduSuna dair vesika almaları lâzımdır. VI İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte eksiltmiye iştirak vesikası ve yüzde vedi buçuk güvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona müracaatleri ilân olunur. «B.» (7122) 1 Eskişehirde inşası mukarrer kapsül deposu, keşfi, şartnamesi ve plânır.a tevfikan pazarhkla vactırılacaktır. 2 Pazarlık 26/X/937 tarihine raslıyan salı günü saat 14 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 3 Muhammen bedeli 3879,38 lira ve muvakkat teminat 291 liradır. 4 Şartnameler 20 kurus mukabilinde hergün înhisarlar înşaat Şubesinden ve Eskişehir Başmüdürîüğünden alınabilir 5 îsteklilerin, pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güven me paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur, «B.» (6899). Ordu Belediyesinden: Ordu şehri su şebekesi tesisatma muktezi boru vesair teferrüatm satın almma işi kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. 1 îşin muhammen keşif bedeli 30284 lira 31 kuruştur. 2 îstekliler bu işe aid şartname. malzeme listesi vesair evrakı p» • rasız olarak Ankara, İstanbul, Ordu Belediyesinden alabilirler. 3 İhale 26 birinciteşrin 937 tarihine raslıyan salı üünü saat 15 te Ordu Belediyesi Encümeni huzurile yapılacaktır. 4 Muvakkat teminat 2271 lira 32 kuruştur. 5 Evvelce ilân edilen şartnamelerde hiçbir değişiklik yoktur. Yalnız üç ay teslim müddeti dört buçuk aya çıkarümıştır. 6 Bu iş hakkında fazla malumat almak istiyenlerin Ordu Belediyesine müracaat eylemeleri. (7185) Bandirma Merinos Yetiştirme Çiftliği Şefliğinden: Bandırma Merinos Yetiştirme mmtakası ihtiyacı için mubayaa edilecek 2500 kilo Kayseri malı yonca tohumu kilosu 70 kuruştan 1750 lira mu hammen bedeli üzerinden kapalı zarf usulile ve on beş gün müddetle münakasaya konmuştur. Şartnamesi Bandırma Merinos Yetiştirme Şefliğinden meccenen alınabilir. Münakasa 1/11/937 tarihine musadif pazartesi günü saat 15 te Bandırma Merinos Yetiştirme Şefliği binasında yapılacaktır. Taliblerin yevmi mezkurda % 7,5 muvakkat teminatlarile hazır bulunmaları ilân olunur. (6924) 4 i î j PROFiLAKSiN Belsoğukluğu ve frengîden korur. Türk Hava Kurnmu Acık Eksiltme İle Dolab Yaptırılacak Akademi Tatbikat bürosu için yaptırılacak Tahta dolablar ve bazı marangozluk işleri açık eksiltmiye konuİmuştur. Yapılacak işin muhammen bedeli 1765 liradır. Muvakkat teminat miktarı 133 liradır. Şartname ve resimle Akademiden bedelsiz olarak alınabilir. Eksiltme 3/ 11/937 çarşamba günü saat 15 te Cağaloğlunda Yüksek Mektebler Muhasebe ciliğinde yapılacaktır. Eksiltmiye muayyen kanunî vasıflardan başka bir ma • rangoz fabrikasma sahib olduklannı isbat edenler iştirak edebilirler. (7268) BÜYÜK Büyük İ k r a m i y e : PÎYANGOSV 3 0 . 0 0 0 Mradır... 24. iincü YENI tertib başlamıştır... Birinci keşide 11 İKİNCİTEŞRİN 937 dedir. Güzel San'atlar Akademisi Arttırma 1 ve Eksiltme Komisyonundan: Bundan başka: 15.000. 12 000, 10 000 liralık büyük ikramiyelerle (10.000 ve 20.000) liralık iki aded mükâfat vardır... Şimcîiye kadar bînlerce kisiyi zengîn eden bu piyangoya iştirak ediniz. Münhal Muhasebecilik Nazilli Belediye Reisliğinden: Belediyemizde 98 lira maaşlı bir Muhasebecilik münhaldir. Beş seneye yakın Belediye vesaire yerlerde muhasebecilik yapanların Belediyemize mü racaatleri. Bu evsafı haiz muhasebecilerin içinde lise mezunlan tercih edi lecektir, (7258). NEOKALMiNA GRiP NEZLE NEVRALJI BAŞ ve DiŞ ağrıları ARTRiTiZM J
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle