20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYET 21 BlrfncKeşrfn 193? Duymadıklarımız ve bilmediklerimiz Gazianteb Cezaevinde okutma faaliyeti Futbol işlerimiz Futbol Federasyonunun verdiği son karar hakkında bazı düsünceler Şehirde bugünkü spor hareketleri Kadıköyde atletizm, Sipahiocağında atlı müsabakalar yapılacak Mussolini ve Ingilizler İtalyan Başveki linin Berline son seyahati münase betile alınan fev kalâde tedbirler arasmda en mühimmi, Emniyet müdürünün, bir polis ordusu başmda, Mussolini'ye bizzat refakat etmiş olması dır. Duçenin, esbabı istirahatine varıncıya kadar her işini bu zabıta memur ları görmüşlerdir. Fakat, her hangi bir suikasde mey dan vermemek üzere ittihaz edilen bu tedabirden başka, Duçenin girip çıka rağı yerlerdeki eşyanın açılıp söküle rek, içi dışma çıkarılarak muayene edilmesi, Başvekâlet binası bahçesinin sabaha kadar aydınlık bulundurulması ve bahçenin, polis köpeklerinin muhafazası altma konulması gibi daha bir çok ihtiyat tedbirleri de vardır. Wilhelmstrasse kordon altma alınmış, o caddede bulunan İngiliz se farethanesi memurları binaya girememiş ve kançılarlık, M. Mussolininin avdetine kadar kapalı kalmıştır. Acele vize almak mecburiyetinde bulunan iki İngiliz, bu tedbirleri «cüz'î mübalâğalı» bulmuşlardır. Bu iki İngilizden biri, İngilterenin bu işteki durumunu şöyle tarif etmiş: «Duçe söylüyor; îngiltere, onu daha iyi işitmek için, duruyor!> Yanlış hesab Bağdaddan döndüğü gi haklarını kaybetmesi şeklindedir. Gazianteb (Hususî) Halkevimizin halk dersaneleri şubesi iki sene bi geçen seneki şu mahud otomatik 3 Lik maçı demek birinci, ikinci denberi Cezaevinde mahpuslar için kurs açmaktadır. Cezaevinde müsaicl yer man küme değiştirme meselesi de ev ilâh.. takımların hakikî bir tarzda tesolmadığından dersler yaz günleri avluda verilmektedir. Bu devre sonunda yavelâ İstanbul futbol maclarını bir hayli biti için icad olunmuş bir usul demekpılan imtihan neticesinde 67 vatandaş Millet mektebi şahadetnamesini almageri bıraktıktan ve gerek Futbol Fede tir ki bunun yerine konacak daha manğa muvaffak olmuştur. Gönderdiğim resim şahadetname almağa muvaffak rasyonunu, gerekse îstanbul bölgesini tıkî ve âdil bir usul gösterilemez. olanları muailimlerile birlikte göstermektedir. bir hayli yorduktan sonra nihayet, da 4 İşte bu mahzurlar dolayısiledir ha dürüst bir karara bağlanmış bulunu ki, iki kümeye ayrılarak oynanacak oyor. lan İstanbul lik maclarını, gerek birinBu sütunlarda geçen senedenberi bir ci. gerekse ikinci kümede hakikî birinci, kaç defa yanlışlığını meydana koyduğu ikinci ilâh.. kulübleri tesbite yaramak muz meselelerden biri de bu otomatik bakımından doğru bulmuyoruz. man yer değiştirme meselesi idi. PrenBütün bunlarm esasmı da bir devreli sip noktasından değil de. millî kümeye maçlarda takımların hakikî kuvvetleri ayrılan İstanbul kulüblerinden dördün meydana çıkamıyacağmda ve işin bi Şirketimiz, mevcud acentalık teşkilâfana ilâveten, aşağıda cülüğe düşenin otomatikman, ikinci kü raz da şansa bırakılmıs olmasında arayazılı şehir ve kasabalarda çaüşmak üzere mezkur mahallerin me birincisile bilâmüsabaka yer değiş mak lâzımdır ki futbolda olsun, baska tanılmış tacir ve firmalan arasında acenta aramaktadır. Bu işe tirmesinin tatbikat sahasında hatalı o sporlarda olsun sporun moral'i namma labileceği şununla da kabili ispattır ki en kaçınılması lâzım gelen noktadır. istekli olanların şirketin istanbulda, YenipostaAe karşısmda, İstanbul millî küme dördüncüsünün, Erzurum hanında kâin muamelât merkezine referaoslarını da Bir memlekette futbolün ilerilemesi Ankara, İzmir ve İstanbul arasında yabildırmek suretile tahriren müracaatleri : için esaslı şartlardan biri de usul dairepılan müsabakalar sonunda millî küme sinde ve mümkün olduğu kadar fazla Affyon Çanakkale Gemlik Mardin (ve isterseniz Türkiye) birincisi çık ması da ihtimal dahilinde idi. Yani Tür lik maçı oynanmasmı temindir. Amasya Gümüşhane M. Kemal Çorlu Alınan yeni kararlarla İstanbuldan kiye birincisinin İstanbul millî küme Antalya Diyarbekir insbolu paşa maçlarında dördüncü oldu diye ikinci millî kümeye ayrılacak dört kulübe teAyancık izmit Dörtyol Ordu like atılıvermesi en hafif tabirile abes min olunan bu imkân, geride kalan 18 Yunan vasat sıklet boss şampiyonu kulübden diriğ edilmiş gibi görünüyor. Bafra Kars Rize Düzce meşhur Vasis olurdu. Her halde 10 kulüble oynanacak bir Bartın Erzurum Kastamonu Sinop • Kaldı ki bundan başka bir sürü ikinci Bugün İstanbulun muhtelif sahalannde\Teli birinci küme maçlarından haric derecede mahzurlar da vardı ki bugün Sıvas Biga Fatsa Kayseri kalacak 6 kulüb için vaziyet kat'î ola da birçok spor hareketleri yapılacaktır. artık tarihe karıştıkları için saymağa Manş denizi aTokat Bilecik Fethiye KUtahya rak böyledir. İkinci likte oynanacak 12 Bir iki haftadır havalarm yağrçlı gidişinhacet görmüyoruz. biri: kulübe iki devreli lik maçlan yaptırıla den spor zevklerini tatmin edemiyen me dalarından Urfa Bolu Gazi Anteb Malatya adası. Yeni kararların mahiyeti caksa, bunu da ortada gene otomatik raklılann bu mütenevvi program karşı Guernesey Zonguldak Ceyhan Gelibolu Maraş Teşrinievvelin o Alman yeni kararlarla İstanbul fut man yer degistirme meselesi olduğu isında tereddüde düşeceklerini tahmin e nu ve günlerden bol faaliyetinin merkezi sikleti 10 ku çin doğru addedemeyiz. Su halde lik pazar. Adalılar, haf lübden teşkil edilecek birinci ve 12 ku maclarmın bir devreye inhisar ettiril diyoruz. " • Beyogıunda Mis sokağında • * Bugünkü spor hareketlerite en yüklü tanın yorgunluğu lübden teşkil edilecek ikinci lik üzerine mesinin bu bakımdan da mahzurlu ol Mimosa apartımanının 1 numabinmektedir. Gerek şimdiki vaziyete, duğu bir âsiha tebeyyün etmiş oluyor. saha Kadıköy stadyomudur. Filhakika nu çıkarmak için, rasında kâin gerekse daha iyisinin şimdilik mevcud burada sabahleyin saat onda askerî lise kimi evinde oturarak, kimi ailece Ne yapılmalıydı? imkânlarla kurulamıyacağma göre son ve mektebler arasındaki atletizm müsaba gezerek, kimi kahvede, meyhanede çedikiş evi, Avrupa seyahatinden av Bizce iki devreli lik maçlan yapmak larınm ilk hafta yarışları yapılacak. Öğ ne yarıştırıp kadeh tokuşarak vakit gekarar İstanbul futbolu için çok yedet ettiğinı ve sonbahar ve kışlık için vaktin darlığı hasebile ve mükte leden sonra saat üç buçukta da İstanbul çiriyor. rindedir. Çünkü: modellerİDİ muhterem müşterile1 Gerek birinci lik, gerekse ikinci seb haklarm yenmemesi kaygusile alı futbol muhtelitini seçmek Ü2ere bir futbol Ada açıklarmdan, dumanmı savurarak rinin emrine amade buluodurdu lik kulüblerinin bir mevsim zarfmda nan kararlar geçen sene verilenlerden maçı cereyan edecektir. Manşın mavi sularmı yara yara bir vagunu bildirir. kuvvet esasına istinad eden şartlar al cok daha isabetli olmakla beraber şöypur geçiyor. Ortalık günlük, güneşlik... Bugunden itibaren Atletizm müsabakaları tında ve aşağı yukarı ayni kategori ta le bir yol takib olunsa daha yerinde oTam o sırada anî bir fırtma, denizi, lurdu: Askerî mekteblerin diğer lise ve mekkımlarla daha çokça maç yapmalarını, deniz de gemiyi altüst ediyor ve beş da2 İkinci likten birinci like terfi meA Lik maçları iki devreli yapıl teblerimize ve hatta spor teşekküllerimize kika evvel ummana meydan okuyan bu Yunan Opereti artistlerinden selesinin daha akla yakın ve spor ru malı idi. nümune olabilecek bir intizdm ve mükem gemi, neye uğradığmı anlıyamadan. huna daha uygun bir şekle ircamı, meşhur meliyette senelerdenberi devam eden bu kendini sahilde, kayalarm arasında buAnkaradan ve İzmirden millî kümeye 3 Geçen seneki haksızlıklara yol iştirak eden takımlar, iki devreli maç spor hareketlerini takdir etmç^ jâzımdırf luyor. açma kihtimali olan usulün ortadan kal lar neticesinde taayyün ettiği için bu Ancak atletizm müsabakalarınm ohu^Meğer, geminin ambarları, ağzına kadırılmasile İstanbul kulüblerile oyun şekilde hareket hem ahenk. hem de müzdeki senelerde daha evvel yapılmadar şarab fıçılarile dolu imiş. Fıçılar sa/•*•'•• S e v i m l i tenor cularmın itimadlarının tekrar iadesini sportif bakımdari daha doğru bîr Tıare sını temenni ederiz. Çünkü hâlen ttevs'îm hile dökülüyor; geminin karaya vurduY U N K A ' mn iştirakile temin etmektedir. ketin ifadesi olurdu. her tarafta kapatılmıştır. Bugün 100, ğunu gören ada ahalisi sahile hücum een modern ve yeni şarkılarını Bir devreli lik maçlart B îmkân ve şartlar elverinciye ka 400, 800, 4 x 4 0 0 bayrak koşularile diyorlar ve bir cünbüştür başlıyor. Öyokuyacaklardır. Yalnız ahnan son kararlar arasında dar millî küme maçları bir devreli ku uzun ve sırıkla atlamalarla cirid atma mü le bir cünbüş ki, masallarda okuduğuD'şarıdan meze getirilemez. bir hataya sapılmışhr. Bu da lik maç pa usulüne inhisar ettirilmeli idi. Bu sabakalarında genclerin memnuniyeti mu muz gibi, üç gün üç gece sürüyor. AhaDub'e bira 20 kuruş ^ M larının bir devreye inhisar ettirilmiş ol belki millî kümeye ayrılan takımlar cib dereceler elde edeceklerini zannetmi liyi, gökten inen kudret helvası gibi, masıdır. Oynanacak maçlar, lik maçı için az maç yapmış olmak ve hakikî yoruz. Fakat bu müsabakdların uyandıra denizden gelen bu kudret şarabı fıçılaMahkemei asliye birinci ticaret dai' namı altmda oynanacaksa, bunların bir millî küme birincisini belli edememek resinden: cağı alâka ile esaslı çalışnaya devam e rının başmdan ayırmağa imkân yok. devreli olması. lik maçı addedilmeleri mahzurlarını doğururdu. Fakat İstan dildiği takdirde Türkiye atletizm dere Gene, ihtiyar; kadm, erkek; çoluk. ço Türkiye İş Bankası İstanbul şubesine esaslı bir mânidir. Yok, sadece millî bulda futbol mevsiminin tam vaktinde Diş macunu dişlere ebedî cuk durmadan, dinlenmeden, tıkanın ba'lamasile her iki mahzurun da gele celerinin askerî mektebler sayesinde kı cıya kadar içiyorlar, adeta şarabla yı nin İstanbul Asmaaltında 18 20 numa« kümeye seçilecek dört kulübü tesbit ve hayat verir. Dişleri temizler, gelecek sene, iş, başka şekillere dökü cek sene önüne geçilmesi kabil olduğu rılacağına kanıız. rada mukim Hatapkapılı Mehmed Kadkanıyorlar. Tam manasile bir âlemi ab! parlatır ve beyazlatır. Çürü lecekse bu bakımdan da gene yanlıştır. nu düşünecek olursak, bu senelik millî Futbol maçı ri aleyhine açtığı alacak davası neticeAda jandarması, halkm coşkunluğu kümeye ayrılan İstanbuldan dört, An mesine mâni olur, diş etlerini Bunları da izah edelim: Önümüzdeki pazar günü Peşteli oyun na mâni olamaymca, inzibatî tedbir yesinde 12/5/937 tarihinde kabili temyiz kuvvetlendirir. 1 Futbolda bir devreli lik maçı di kara ve İzmirden de ikişer kulübün az culara karşı çıkarılacak Istanbul muhte rine, sadece sıhhî tedbir almağa mec olmak üzere sadır olan gıyabî hükmii ye bir şey yoktur. Hatta bir devreli maç vapmış olmak zararlarını ecnebi litini seçmek için tertib edilen futbol ma bur olmuş ve sızanları, karga tulumba Hergün sabah ve akşam havi 22/7/937 tarihli ve 168 adedli ilâm temaslarile telâfi ve yılan masalı gibi maç dive de bir şey yoktur. uzamak ve her sene tazelenmek ihti çına gelince: Takım teşkili hususunda edip. adanın biricik hapisanesine nak oturduğu yeri belli olmıyan Mehmed mutlaka DANTOS ile dişleri2 Bir devreli kupa maçlan bizdemali olan bn meseleyi de kökünden hal futbol ajanının bundan başka bir çareye letmiş. Kadriye tebliğ olunamadığından işbn ki şild maçlan diye bir şey vardır ki. nizi temizleyiniz. başvurmamasını haklı buluyoruz. Çün letmiş olurduk. Ayılanlar, geceyi geçirdikleri misafirbunun oynanış usulü ayrı ve yenilen ilâmı tebelluğle alej'hine yüksek vazi< DANTOS HASAN ismine kü komşu milletlerde bile futbol şampiyo hanenin nasıl bir yer olduğunu görünce NÜZHET ABBAS takımm maçlar üzerindeki her türlü feli mahkemeye müracaat etmek için, nasının bilmem kaçmcı hafta maçlan oy her halde şaşırmışlardır amma, neye ve markasına dikkat. kendisine bir ay mehil verümiş ve ilân nanırken İstanbul futbolü tamamile âtıl yarar. Fıçılarm dibine darı ekılmiş. Fiyatı : Tüp 7,5, büyük 12,5 Beyoğlu Halkevinin spor sureti dahi mahkeme divanhanesine tabir vaziyette durmaktadır. Bu halde odört misli 20 kuruştur lik edilmiş olduğu hukuk usulü muha şenlıgı yuncuların geçen seneki durumlarmı na ceğini zannetmiyoruz. kemeleri kanununun 141 ve 142 nci zan itibara alarak bir takım tesbit edil Beyoğlu Halkevi önümüzdeki cumarHASAN DEPOSU Bu mühim maçtan evvel Coşkunla mesi doğru olamazdı. Bu doğru gidişin maddeleri mucibince ilân olunur. (1113)] tesi günü için muazzam biı spor şenlıği Mehmed, Hıristo ile Şemsi, Ovard ile önümüzdeki hafta herkesi memnun edetertib etmiştir. O gün Halkevine mensub Kadıköy stadyomunda İsmail, Panayotla Fahri, Kâni ile de bilecek bir takım teşkiüle de devamını kızlarla erkekler ayn ayn olarak uzun Askerî mektebler arasında atle Menaşe arasında da müsabakalar yapılalemenni ederiz. tizm müsabakaları saat 10 da müddettenberi hazırladıkları yeni idman caktır. 25 ilkteşrin 1937 pazartesi günü açık arttırması yapılacağı ilân edilen muhİki İstanbul muhteliti arasında şekil ve numaralarını veUlerile davetli Kadıköy stadyomundaki bu müsaba * ** futbol maçı saat 15.30 da telif cins müstamel eşyanın satışı görülen lüzum üzerine 10 ikinciteşrin 1937 lerine göstereceklerdir. kalardan başka Sipahiocağının Harbi çarşamba günü saat 14 e bırakıldığı ilân olunur. (7267) T. S. K. İstanbul Bölgesi Futbol AjanlıHarbiyede Sipahi Ocağında yedeki sahasında atlı müsabakalar, Tak ğından; Bakırköyünde bugünkü Atlı müsabakalar saat 14,30 da sim stadyomunda da boks maçlan yapıFutbol Federasyonunun tanzim ve genel futbol maçları Taksim stadyomunda merkezin tensib ve iş'arı üzerine bu senelacaktır. Boks maçları saat 14 te ki birinci kümeyi teşkil eden aşağıda adları Bugün Bakırköy Barutgücü spor sa yazılı kulüblerin lik heyetini teşkil, oyun Atlı müsabakalar hasında Şafakspor B takmıile Barutgücü fikstürünü tanzim ve hakemleri seçmek üSipahiocağının müsabakalan evvelki zere 26/10/1937 salı günü saat 18 de salâgene takımı, Şafakspor A takımile BaAskerî mektebler basketbol hafta başlıyan yarışların devamı ve so hiyetli birer murahhaslarını bölge merkerutgücü B takımı, federe olnnyan kulübmüsabakası nudur. Yedi müsabakaya ayrılan bugün zine göndermeleri tebliğ olunur. ler şampiyonu Kadirga Genclergücile Beşiktaş, Beykoz, Eyüb, Fenerbahçe, Gak;j yarışlara sivil ve zabit bütün binicile latasaray, Güneş, İstanbulspor, Süleyma Barutgücü birinci takımiarı arasında üç Dün Beyoğlu Halkevinin spor salo runiz iştirak edeceklerdir. İlk defa yapı niye, Topkapı, Vefa. futbol müsabakası yapılacaktır. nıında askerî mektebler arasında tertib da alâka veTaksimdeki turnuva maçları edilen muhtelif müsabak.)lann basketbol lacak olan brik yarışlarının tahmin edil rici bir hususiyeti olacağ: Futbol Federasyonunun tanzim ve genel ve bütün ağrılarınızı derhal keser. Taksim stadının hazırladığı turnuva kısmına başlanmış ve nelicesi alınmıştır. mektedir. Manialı yarışîarda tertib edi merkezin tensik ve iş'arı üzerine bu seneki icabında günde 3 kaşe alınabilir maçlarına bugün saat onda devam edile Kuleli ve Deniz lisesindcn gayri mek len bahsi müşterekler ise seyircilerin alâ ikinci kümeyi teşkil eden aşağıda adları yazılı kulüblerin lik heyetini teşkil, oyun cektir. fikstürünü tanzim ve hakemleri seçmek üteblerin basketbol maçlanna iştirak et kalarını büsbütün artırmaktadır. İlk müsabakayı Tak?bı Yeniyıldız ile zere 27/10/1937 çarşamba günü saat 18 de memeleri dünkü maçı bir final karşılafBoks maçları salâhiyetli birer murahhaslarım bölge merKurtuluş takımlan yaparak, ikinci mü ması mahiyetine çevirmiştir. İstanbulda ismini bile unutmağa baş kezine göndermeleri tebliğ olunur. Dördüncü icra memurluğundan: sabakayı da Kırmızısan takımla GalataAltmordu, Anadolu, Anadoluhisar, Bey Paris, 18/10/1937 Bir borcdan dolayı mahcuz olup pa Salondaki seyircileri her iki mektebin ladığımız boks sporu Yunan şampiyonu lerbeyi, Davudpaşa, Doğan, Fener Yılmaz, spor takımlan yapacakt:r. Yasısin buraya geleceği haberile tekrar Galata Gencler, Hilâl, Karagümrük, Ka Eski Osmanlı İmparatorluğunun raya çevrilmesine kadar verilen gümüş Bu müsabakalarda galib gelen takım kumandan ve zabitlerile spor meraklısı taksime uğramış Düyunu kulaklarımıza çarpmağa başlamıştı. Yu sımpaşa, Ortaköy, Sümer. tabak, masa, büfe, kasa, masa örtüleri, lar gelecek hafta finali oynıyacaklardır. talebeleri teşkil ediyordu. Kuleli ve Denu *** çini tabak, bardak, abajur, raf ve saire nan şampiyonu nihayet evvelki gün geldi Umumiye meclisi Türkiye futbol birinciliği lisesi takımlan kendilerhıden ümid edil ve bugün Taksim stadyomunda Kiryako Aşağıda adları yazılı hakemlerin bu seneTaksimde Sıraselvilerde kâin Maksim Osmanlı borçlarına aid ilân Barı binasmın büyük salonunda peşin ki lik maçları hakkmda konuşulmak üzere miyecek derecede teknik birer oyun gös ile bir maç yapacaktır. Bursa (Hususî) Millî küme hari25/11/1931 tarihinde tediyeye vaze para ve açık arttırma ile 27/10/937 çar25/10/1937 pazartesi günü saat 18 de Cacinde kalan takımlar arasında yapılacak tererek fevkalâde muvaffak oldular. Sa1929 senesinde sikletjıin Yunanistan ğaloğlunda C. H. Partisi binasındaki bölge dılmiş olan eski Osmanlı tahvillerine şamba günü saat 10 da satılacaktır. Mezolan Türkiye birinciliklerine Bursadan yılarda kâh Kulelinin, kâh Deniz lisesinin şampiyonluğunu kazanan Vasis Avrupa merkezine gelmeleri rica olunur. aid kuponların 26/11/937 tarihinde mü kur günde mahcuz eşya takdir olunan Nihad Bekdik, Bürhan Atak, İzzet Mu ruru zamana uğnyacağı alâkadarlara Acaridman yurdu takımı iştirak edecek üstünlüğü alması maçın heyecanmı çok ve Amerikanm birçok yerlerinde maçlar kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmadığı hiddin Apak, Şazi Tezcan, Ahmed Âdem tir. Bursa takımı, Bursa, Eskişehir, Afyaparak kabiliyeti nisbetinde tecrübe e Göğdün, Nuri Bosut, Adnan Akın, Bedri, ilân olunur. takdirde ikinci arttırma olan 1/11/937 artırdı. Neticede Kuleliier cidden kıy yon, Denizli ve Muğla grupuna veril dinmiş bir boksördür. Yaşmın otuz üçü Feridun Küıç, Samim Talu, Adil Giray, Hâmiller, işbu tarihten evvel, muhte pazartesi günü saat 10 da satılacaktır. miştir. Müsabakalara 3 teşrinisanide Af metli olan rakiblerini 47 40 yenmeğe bulmuş olması kendisinin tecrübe husu Muammer, Bahaeddin Uluoz, Ekrem Ersoy, lif piyasalardaki tediye servisile mü Alıcıların muayyen gün ve saatlerde yonda başlanacak ve grup birincisi çıka muvaffak olarak basketbol şampiyonlu =undakı avantajını eksıltecek bir hal ise ds Etnin Fuad, Halid Galib Ezgü, Tarık, Hüs kellef müesseselere mezkur kuponlan mahallinde hazır bulunacak memura nü (Beşiktaş), Rüştü (Beşiktaş), Basri müracaatleri ilân olunur. cak takım Ankaraya gıdecektır. ıbraz etmc^e davet olunurlar. ğunu aldılar. Lurunla Kıry?konun maçı kazanabıle Butun, Tahsin Özsöz. ACENTA aramyor Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketinden : Kudret sarabı HASAN DANTOS Bayan SOFiA NOVOTNİ' ARi HRYSOHOOS r Bugünkü spor hareketleri a Akay Işletmesinden: J Baş, diş, nezle, grip, romatizma Isim ve markaya dikkat. Taklidlerinden sakinınız.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle