13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURIYET 24 Bîrîncîteşrîn 1937 Fareler Kediden Korkar Büyük fareler kediyi de öldürür HASAN t F FARE ZEHİRÎ Beyan ediyorum! A R Farelerl, sıçanları kat'iyyen öldilrUr. öldükten sonra kat'iyyen kokmaz. Kutusu 10, dört misli 25 kuruşa. Manisa İlbaylığından: 1 Vilâyet Nafıası Için Bakırköy Bez Fabrikasının 701 No.lı bezinden on beş çadır satın alınacaktır. 2 Şartnamesi parasız Manisa Nafıa Müdürlüğünden alınabilir. 3 Muvakkat teminat 78 lira 75 kuruştur. 4 Ihale 4/11/937 perşembe günü saat on birde Manisa Vilâyeti Daimî Encümeni önünde yapılacaktır. (7117) "BU BİOCEL Şayanı hayret bir. cild unsunıdur,, Sabit olmuştur ki cild yiyebilir. [Herkesin üzerinde ittifakl ettiği bir hakikat: Sabah, öğle ve akşam her yernekten sonra günde 3 defa kullanmak şartile YERLi MAUAP PAZARlABIna GİTMEKTE ACELE ET BAYRAKSIZ KALIRSIN ADEMİ İKTİDARA HALILARI ve BEL GEVŞEKLİGİNE EN MÜESSiR İLAC HAUCILIK Tflrk Ltd. Şti FORTESTiN'dir "* En oüzel BAYRAKLARINI A L DI N MI? RADYOLİN I Dişlerinizi tertemiz, bembeyaz ve sapsağlam yapar. Ona yirminci asır kimyasmm ha rikaJarından biridir, denile bilir. Kokusu güzel, lezzeti hof, mikroblara karşı tesiri yüzde yüzdür. Doktorum demiştir ki; bu hususî cild unsurunda bulunan Biocel, kemali itina ile seçılmiş genc hayvanlardan istihsal edilmiştir. Cildin derinlıklerine nüfuz eder. Ve genc ve taze görünmesi için muktazi gıda yı vererek besler. Büyük bir Viya na Üniversitesi Profesörü tarafın dan keşfedilen bu cevher, şimdi (beyaz rengindeki) Tokalon kremi ter kibine hdceyreleri beslemek için tam matlub nisbet dairesinde kanştınl mıştır. Bu kremi gece yatmazdan ev vel, sabahları da beyaz rengindeki Tokalon kremini kullanımz. Üç gün zarfmda teninizi gayri saf maddelerin den ve zayıflamış yüz adelelerinden kurtarmağa başlar. Doktor Stejskal tarafından bir Viyana hastanesinde 55 72 yaşlanndaki kadmlar üzerin de yaptığı tecrübelerde buruşukluk lann altı hafta zarfında zail oldukları görülmüştür. Vakltsiz ihtiyarlıyanlara gencllk, ve dincllk verir. Mağazasında bulacaksınız. 4 ncü Vakıt Han 58 Istanbul Nafıa Vekâletinden: RADYOLİN Kullananlar, dişlerini en ucuz şeraitle sigorta ettirmiş sayılırlar Sabah, öjle ve akşam her yemekîen sonra günde 3 defa Bursa Yenişehir Kazası Kaymakamlığından: 1 Kazamıza bağlı MeMr köyünün orta malına ekilmiş araziden çı kacak olan tahminen yirmi bin kilo çeltik 5/10/937 gününden 25/10/937 pazartesi gününe kadar 21 gün müddetle açık arttırmıya çıkanlmıştır. 2 Çeltiğin beher kilosu sekiz kuruştan olmak üzere yüzde yedi buçuk muvakkat teminat akçesi yüz elli liradır. 3 Şartnamesmi görmek ve pey sürmek istiyenlerin ihale günü olan 25/10/937 pazartesi günü saat 16 da Kazamız Hususî Muhasebe Dairesindeki Komisyona başvurmalan ilân olunur. (7065) 1 Eksiltmiye konulan iş: Küçükmenderes ıslah ameliyatı sahasmda yapılacak regülâtör keşıf bedeli 380933 lira 6 kuruştur. 2 Eksiltme: 3/11/937 tarihine raslıyan çarşamba günü saat 15 te Nafıa Vekâleti Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasmda kapalı zarf usulile ve götürü olarak yapılacaktır. 3 İstekiıler : Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık işleri genel şartnamesi, fennî şartname ve projeyi 19 lira 5 kuruş bedel mu kabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 18987 lira 32 kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve 50000 liralık Nafıa İşlerini taahhüd edip muvaf: fakiyetle b tirdiğine ve bu kabil işleri başannakta fennî kabiliyeti olduğuna dair Nafıa Vekâletinden almmış müteahhidlık vesikası ibraz etmesi, isteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. «3770» (6922) Kadıköy ıkıncı sulh hukuk hâkimliğinden: 21/9/937 tarihli Cumhuriyet gazetesıle satılacağı ilân edılen Yorgi Kaloyaniye aid Zaharof sokağmda 4 numaralı evin ilân edildiği üzere ikinci art» tırmasmm 6/11/937 cumartesi günü ılâ on ikıde icra olunacağı ilân olunur. Dr. Şükrü Ertan Cağaloğlu Nuruosmaniye cad. Na 30 (Cağaloğlu eczanesi yanında) iTelefon: 22566 GözHekimi 1 öksürenlere ve göğiis nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM ' Dr. Suphı Şenses idraryoilan hastalıkları mütehassısı Beyoğlu Yıld<z sineması karşısı Lekleıgo Apt. IVuayene 4 ten sonra cumartesl fakirlere paras'z Fel. 43924 Evinizde, kır gezintilerinizde ve sair eğleacelerinizde neşelenmek için Beyoğlunda: Eski H A Y D E N mağazalarmda nefis ve müntehab B A K E R mobilyaları teşhir edilmektedir. Y A T A K v e Y E M E K odalarile S A L O N takımlarınm en zengin çeşidlerini her yerden ucuz fiatlarla bulacaksmız. bu sene yeni model makineler çıkardı Bu makineleri her Gramofon mağazasından sorunuz Makineyi gOrOp, fiatını Işidınce, hayrvtte kalacaksınız. Buolar muhtelif renklerde olup, renkler icin fiaHarkı yokturl BLAUPUNKTİ Satiş yerl : N . V e S . N İ H A T , Istanbul Ga'ah», Ksra' öv PalasT No ^6 42023
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle