13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
3 üncüde t Edebiyat. 4 fincüde l İÇ SAHİFELERDE Peyaml Safa Hikâye: Kime niyet... Ahmed Hıdayet 5 incide l Pazardan pazara Server Bedi 6 ncıda S Spor: Futbol işlerimiz Nüzhet Abbas 8 incide 1 Meşhur Türk zaferleri Celâl Dincer „ . JJMi İSTANBUL CAĞALOĞLU S3]fl! 4ödl Telgraf ve mektub adresl: Cumhurlyet, tstanbul Postafcutusn:Istantraı. No 246 Telefon: Başmunarrlr ve evl: 22368. Tahrlı heyetl: 24298 tdare ve matbaa fcısmi 24299 24290 um HALİDE ATEŞTE GOMLEK E D i, Pazar 24 Birinciteşrin 1937 I Sakarya zaferinin româhı yeni çıktı. 75 kuruş, A. HALiD KiTABEVi Avrupalı hocaların iş birlijji Türk Universitesini yükseltecekti A r a d a n d ö r t yıl geçtikten sonra b u m a k s a d yarı yarıya değil, h a t t a d ö r t t e b i r nisbetinde bile husul b u l a m a m ı ş t ı r ; ve e n fenası n e vakit v e nasıl husul bulabileceği d e m a l u m değildir 1 Hava şehidleri, Ankarada Türkiyeye gelen kıymetli misafirler Iran Hariciye Nazırı dün büyük merasimle defnedildi akşam Ankaraya gitti Kaybedilen beş memleket çocuğunun matemine bütün memleket iştirak etti, cenaze merasimi çok hazin oldu Yugoslav Erkânıharbiye Reisi bugün geliyor, General Papagos dün şehri gezdi ğer maksadımız sadece Türk gencliğini Avrupalı âlimlerin ilimlerinden ve fenlerinden müstefid etmekten ibaret olsaydı bunun için .Türkiyeye Avrupadan âlim getireceğimize Türkiyeden Avrupa üniversitelerinin muhtelif fakültelerine talebe göndermekte devam ederdik. Biz memleketimizde Avrupalı emsaline benzer bir üniyersite kurmak ve onu mümkün olan süratle Avrupadaki eşlerinin seviyesine çıkarmak için Avrupadan hocalar getirmeği iltizam ettik. Bu fikrimize göre büyük fedakârlıklarla Avrupadan celbetmiş olacağımız hocalar burada kendilerile beraber çalışmağa verilecek yerli elemanlarla elbirliği ederek Avrupalı çalışma usullenni burada kurmuş olacaklardı, ve böylelikle bir taraftan Üniversitemizin muhtelif branşlannda Avrupaî jusulle yapılacak tedrisattan talebe istifaDüşen ve milletin gönlüne yükselen vatan çocukları, milletin yarınını de ederken diğer taraftan sıralan geldikyükseltmeğe koşan bu vatan yavrularındandı çe Avrupalı hocalan istihlâf edecek yerli Ankara 23 (Telefonla) Bugün ve içindekiler vazifelerinin kurbanı ol büyük cesaret ve azmini çok iyi ve hocalar yetişmiş bulunacaktı. Muhtelif bütün Ankara vazifesi başında ölen beş duklan anda Türkkuşu meydanmda yakından bildiği için ta sabahtan kaza sebeblerle türlü şekillerde söylenilen söz Türk havacısma karşı son ve hazin vazi bulunanlar soğukkanlılığı kaybetmemiş kurbanlanna karşı son vazifesini büyük Jerin cümlesi şu noktada ittifak ediyor: fesini ifa için tezahürat yaptı. Öyle ki ler ve tayyarenin tekrar yükselerek uçu bir teessür ve heyecanla ifaya hazırlanAradan dört yıl geçtikten sonra bu mak bu merasim havacılığa karşı millî istidad şuna devam etmesini beklemişlerdir. Fa mıştı. Cenazelerin kaldırılacağı Nümune sad yarıyarıya değıl, hatta dörtte bir nisve rağbetin; şevk ve heyecanla tekrar iz kat menhus talihsizlikle tayyare düşmüş hastanesinin etrafı, Halkevi, Hava Ku betinde bile husul bulamamıştır, ve en rumu merkez binasınm önü, cenazenin harına hazin bir vesile oldu. ve facia meydana gelmşitir. fenası ne vakit ve nasıl husul bulabıle*** geçeceği yollar halkla hıncahınc dolmuşDaha talim tayyaresi yedi yüz metroceği belli değildir. Biz kendi kanaatimizi Bütün Ankara Türkkuşu gencliğinîn tu. [Arkası Sa. 9 sütun 3 ie] dan aşağı yuvarlanıp da yere saplandığı açıkça ifade ederek tereddüdsüz söyliyef g Dost İran Hariciye Nazırı Samyi İran kolonisi arasmda Dost ve komşu Iranın Hariciye Veziri Muhterem misafirimiz, Haydarpaşa Ekselâns Samyi dün Topkapı sarayını, gannda merasimle uğurlanmıştır. müzeleri ve camileri gezmiştir. Muhte Yugoslav ve Yunan Erkâmharbiye rem misafirimiz öğleden sonra saat 16 da reiueri Iran konsoloshanesihe giderek şehrimizYugoslav Erkânıharbiye Reisî Ge * deki İran kolonisini kabul etmiştir. Ek neral Nediç'in riyaseti altındaki Yugosselâns Samyi konsoloshanedeki resmikalav askerî heyeti bu sabahki ekspresle bulden sonra otele dönmüş ve oradan Belgraddan şehrimize gelecektir. Yu i Haydarpaşaya giderek dün akşamki goslav askerî heyeti için Perapalas ote * eksprese bağlanan hususî vagonla An linde bir daire hazırlanmıştır. karaya hareket etmiştir. lArkast Sa. 3 sütun 5 te] ^ ^ ' " I lllllltllltlllMI t , , , , lüne imkân yoktur. T Bu noktada Üniversitemîze getftflen Bocaların ilmî ehliyet ve salâhiyetlerini Fransızca davul manasına gelen asla mevzuu bahsetmiyoruz. Bunlann Tambour kelimesi Galatasaray lisesi içinde mesleklerinin ehli âlimler var oliçin ancak fransızca aslından aynen aduğunu garazsız konuşanlann kâffesi Immak suretile türkçeleştirilmiş gayet itiraf ediyor. Bidayetteki seçim usulünün munis bir sözdü, ki, o mektebe mahsus Jâzım olduğu kadar sert bulunmayışına an'ane halinde bir vaziyetin mana ciharağmen bunu biz de kabul ediyoruz. Enx bir ijadesini teşkil ederdi. Sınıjlara girişin, onlardan çikılarak bahçelere ger bidayetteki seçim usulii icabı veçhile yayılıp koşuşun kumandası, avniyesi dikkatli olsaydı belki hocaların hepsinin nin kakuletası arkasına düşmüş etine yeya ekseriyetinin çok ehliyetli kimselerdolgun beşuş davulcunun değneğile aden olması temin olunmuş olabilirdi. Facele acele gürliyen davulun mevzun akat vaziyetin en fena tarafı burada değilhenkli tekerleme gürülttisü ile verilmiş dir. Avrupalı hocalann yüksek dereceli, olurdu. orta dereceli hemen hepsi bizim ÜniversiSon yıllarda zaman zaman mektebin temizde kendilerinden asıl beklediğimiz içine girip çiktıkça. veya onun önünden Avrupalı çalışma usulii ile yerli elemangelip geçtikçe bize hep mektebe bir sülann yetişmesine hâdim olacak veçhile kutilik ârız olmuş gibi geliyordu. Biz mi ~lş görmek yoluna konulamamışlardır. Biöyle görüyorduk, yoksa hakikaten mekzim gördüğümüze göre bunda onlann tebe garib bir hüzün ve hasret mi çöfcmüştü? Yıllardır bir türlü sırrını keşkusurlan vardır, ve bizim kusurlanmız jedemediğimiz bu vaziyetin sebebi mevar. Onlarda veya bizde, ve yahud her ğer şu imiş: Bilmiyoruz kaç yıl evvel İkinıizde! işte bu kusurun izalesi çaresibir aralik mektebde müdürlük etmiş bir Ce bakılmak lâzımdır. zat Galatasarayın davulunu kaldırarak Tıb fakültesi hocalarından bazılannm yerine zil ikame etmiş. Bu yenilik hiç tan'at icra edip etmedikleri meselesile de büyük bir şey değildir. Fakat Galameşgul olmadığımızı tekrar ederken bu tasarayın eski halini bilenler için mekdedikoduya ebedî bir nihayet vermek tebin an'ane halindeki bir güzelliğini orjçin yabancı hocalan hatta konsültasyon tadan kaldırmıştır. külfetinden dahi kurtarmağı teklif ile ikŞimalî Çinde Japon piyadelerinin ilerleyişi Davulla zil arasında ne muhafaza tifa etmek isteriz. Memleket, hocalann dirler. Şanghay'dan gelen bir haber, kârlık vardır, ne de yenilik. Yalnız bize Londra 23 (Hususî) Uzakşarktan ilminden ancak kliniklerindeki imkân daJaponlann dün Ketsiao Pailu'nun ce öyle geliyor ki davulun ahengi mekteiresinde istifade etmiş olsun, kâfidir. Biz alınan son haberlere göre, dün akşam nubunda kâin Şiesi kasabasmı işgal ettik bin mazîsini istikbaline daima bağlı budanberi vahim bir şekil alan Çin taarruzu lundururdu. Orada her gün günde yedi, hocalann asıl buraya getirilmeleri maklerini göstermektedir. sekiz defa çalınan tambur, insana sanki sadının tahakkukuna bakalım, ve bu ci devam etmektedir. Çinliler mevziî bazı Evvelki gece Şanghay cephesinde ya melctebde ilk dövülen davulun sesini het bütün fakültelerdeki hocalann hepsi muvaffakiyetler de elde etmişlerdir. pılan hareketler muhasım tarafların vazi idome ediyor hissini verirdi. Şerefli mane şamil bir iştir. Maamafih, Japon kaynaklan, Çin taaryetlerini değiştirmemiştir. zileri uzadığı nisbette kıymetleri yükMukaveleleri raucibince üç yıl zarfın ruzunun durdurulduğunu ileri sürmekte\Arkası Sa. 3 sütun 6 dal selen böyle irfan müesseselerinin bazı «ııııııııııııııııııııııııııııııııı ı ıııııııııııııııııııııını »ı ıi""> IH ııııııiHHiHiııııınıı ııımmııııı ııınımımıııııııiH tfa türkçe öğrenecek hocalar daha ilk basit an'aneleri bile paha biçilmez antig'ünlerden itibaren kendilerile beraber rı da ikmal edebileceğimize şüphe yok Biz onlan forme etmek için mi Üniversi ka kıymetini haizdir. çalışmağa sevkolunacak Türk asistan ve tur. Fakat mevcud vesait bütün hocala te kurduk ve yabancı hocalar geürmek Bütün eski Galatasarayhlar rica edidoçentlerile kendi meslekleri üzerinde nn Türk elemanlarile elbirliği . ederek külfetine katlandık? Başımıza fesleğen yorlar: Mektebin o güzel ve munis tamtetkikler yaparak ilmin tetebbü ve tamikı tam Avrupaî usulde tetkikler icrasile or takmak kabilinden süs için mi bu kadar buru iade ohınsun. Kususunda Avrupaî usulün bizde de te :aya bu tetkiklerin mahsulü eserler koy masraf ve fedakârlık ihtiyar ediyoruz? Görülüyor ki Üniversitemizde aradan essüsüne hizmet etmiş olacaklardı. Sebe malarma kâfidir. îlmî taharrilerde bubi ne olursa olsun işte bu iş şimdiye kadar lunmak için vasıta noksanından şikâyet dört yıl geçtikten sonra ortada hemen hemen maksada muvafık hiçbir eseri olmı PEK böyle olmamıştır, ve bugünden yanna edilmeğe mahal ve imkân yoktur. YAKINDA: yan bu vaziyetin müdafaası kabil iler tuTürk Üniversitesinde Avrupalı hocaböyle olabileceğine aid olarak da elimizde hiçbir delil ve hatta emare yoktur. ların Avrupalı usulle çalıştıklarını göste tar tek yeri yoktur. Bilâkis mesele maatteessüf münakaşa rir kâfi vesikaya malik değiliz. ÇalışılaSözlerimizi ikmal etmek içîn Avrupamevzuu olduğu cihetle ortaya daha zi bilen miktann da daha ziyade gene yar lılara ve hatta bunlann tekniker denilen yade nahoş vaziyetler çıktığını görmek dımcı unvanile Avrupadan getirilmiş ka genc yardımcılarına bol keseden verdiğiEserleri bütün lisanlara ten müteellim olmamak elde değildir. dm ve erkek bir takım g m km genc elemanlarla miz semahatli maaşlara nisbetle Türk tercüme olunan maruf ve Maamafih her taraftan hüsnüniyet gös localar arasmda kalması, Türk Üniver asistan ve doçentlerine ve hatta profebeynelmilel romancı terilerek bu münakaşaları müşterek işin sitesine bu hocalann getirilmesine hâkim sörlerine kâfi para vererek şevksizlikten Üniversiteye sıkı bağlanamıyan Türk hayrına yarıyan hizmetler cümlesinden ılmuş olan maksadla tabantabana zıddır. Yardımcı unvanını taşıyan ve bida elemanlarım teşvik ve takviye etmek lülaymak mümkündür. Avrupalı hocalara tedrîs ve lâboratuar yette birer sene müddetle denildiği halde zumunu da hükumetimize ehemmiyetli un fevkalâde güzel bir a§k malzemesi olarak ne istedilerse verdiği müddetleri boyuna temdid veya tecdid bir nokta olarak hatırlatmağj vazife bilive macera romanî mizi zannediyoruz. Bu kadar fedakârlık dildiği anlaşılan kadmlı eTkekli bu Av yoruz. YUNUS NADt İhtiyar ettikten sonra eksikler varsa onla rupalı genc asistanlar nereden çıktılar? Çin Japon hartH vahtm Galatasarayın Tambum Bütün cephelerde çok şiddetli bir döğüş başladı tfendz kendimizi tenkid: Ispanya davasında devletlerin mücadelesi Ademi müdahale komitesinde esaslı ihtilâflar lapanya llUkftnm metkezîıiin Bar»elona nakli kararı kat'ileşiyor Londra 23 (Hususî) Ademî müdahale komitesinde yeni zorluklar ve ihtilâflar çık*ı£mdan, önümüzdeki salı gününe tehir edilen celsede mühim müzakereler cereyan edeceği temin edıliyor. Komitede çıkan başlıca ihtilâflar şunlardır: Italya, diğer devletlerce de ka bul edildiği takdirde îngiliz projesini kabul edeceğini bildirmiştir. Sovyetler İspanyadaki gönüllüler kâmilen geri çekilmedikçe muharib hakkı meselesinin mü zakere edilemiyeceği hususunda ısrar ettiğinden, müzakereler müşkülâta uğra mıştır. 2 Italya, Ispanyaya gönderilecek olan tetkik komitesi tarafından İspanya da kalmasma karar verilecek olan gönüllü miktannı kabul edeceğine dair şimdiden teminat veremiyeceğini söyle mişrir. Almanya ve Portekiz murahhas lan Italyanm bu noktai nazanna muza Ademi müdahale komitesinde Alman ve İtalyan mümessilleri heret etmişlerdir. M. Ribbentrop ve M. Grandi fArkast Sa 3 sutün 1 &ti\ llllllllllllllllllllllllllllll Çin hükumeti, Milletler Cemiyetine teşekkür ederek Brüksel konferansına tekliflerde bulundu A Limandaki kaza I llllllllllllll UHItlllllllllllllllll 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lllllllllllllllllllll Tahkikat, faciaya şiddetli akıntile beraber yanhş manevranm sebeb ojdugunu gösteriyor MODEL Vicki Baum Batan geminin, kurtanlan mürettebatı; sağda vapurun süvarisi Evvelki akşam, Dolmabahçe önünde, büyük bir şilebin batması ve iki kişbin boğulmasile neticelenen deniz faciası her tarafta umumî bir teessür uyandırmıştır. ,B,ir muharririınizin yaptıgı tehkikata göre, kazaya, sulann görülmemiş derecede şiddetli akması ve gemi süvarisinin bu akmtının farkma varamadan yaptığı yanhş manevra sebeb olmuştur. [Arkast £a. 9 t&tun 1 de\
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle