12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
10 CUMHURİYET ROMANYA SEYRİSEFAİN İDARESİ Hareket edecek vapurlar: RECELE KAROL vapuru 26 T. evvel salı saat 18 de (Pire, Beyrut, Hayfa ve İskenderiye) ye. DUROSTOR vapuru 28 T. evvel perşembe saat 12 de (Köstence, Sulina ve Kalas) a. Brüksel, Lahey, Lwaw ve Warszawa için tenzilâtlı fiatlarla müttehid bilet • ler verilir. Bütün Romanya, Polonya ve Tuna limanlan için ve Türkıye • Romanya hükumetleri arasmdaki itilâi mucibince merkezî ve şarkî Avrupa için tenzilâth fiatlarla eşyayi ticariye sevk ve nakledilir Fazla tafsilât için Galata Yolcu salonu karşısında Ta hirbey hanında tstanbul umumî acentahğına müracaat Telefon: 4944949450 24 Birinciteşrin 1937 Cumhuriyet Matbaası SOD sistem makinelerle mücehhezdir. En mntena işler Içîn her zanaan sipariş kabnl eder. Sür'at ve nefaset temin olunur. Telefon: 24290 Matbaa A L G O P A N senelerdenberi tecrübe edilmiş en tesirli ve zararsız ilâçtır. Daima ismine ve madenî kutulardaki markasına dikkat Taklidlerinden sakınınız. Her eczanede bulunur. Bütün ıstırabların çaresi istanbul birinci icra Memurluğundan: SABAHAT: Tophane Boğazkesende Tophane caddesmde 68 No lı Mikelidis apartımanının 2 No. lı dairesinde mukim mütekaid Ahmed İzzet kızı. Sümer Banka, Beyoğlu birinci sulh hukuk hâkimliğinin, 13/1/936 tarih ve 35/833 sayılı ve 30 karar No. lı ilâmile (132) lira borcunuzdan dolayı hakkı nızda yaptığı takib talebi üzerine tebliğ edilmek üzere mübaşire verilen icra emri arkasma gösterilen adreste olmadığınız gibi ikametgâhınızm da meçhul bulunduğu şerh verilerek iade edilmiş olduğundan 15 gün müddetle ilânen tebliğat icrasına merci'ce karar verilmiştir. İşbu ilân tarihinden itibaren 15 gün içinde borcunuzu masraflarile birlikte ödemeniz lâzımdır. Ödemez, tetkik merciinden veya temyiz ve yahut iadei muhakeme yolile aid olduğu mahkemeden icranın geri bırakılmasına dair bir karar getirmedikçe cebrî icra yapılacağı ve gene bu müddet içinde mal beyanında bulunmanız ve bulunmaz Lseniz hapisle tazyik olunacağımz ve hakikate muhalif beyanatta bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız, müddeti içinde borcunuzu ödemezseniz gıyabınızda cebrî icra yapılacağı icra emri yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. (1027) Cenevre Üniversitesinden tnezun Başı ve dişi ağrıyanlara, nezlesi ve kırıklığı olanlara, romatizma ve bel ağrılarına Bayanlar! Dişlerinizin siir'atle beyazlanmalarını istersenîz!.. KOLYNOS Diş macunile fırçalamağa başlayınız. Ne çabuk beyazlanmış ve göz kamaştırıcı bir parlaklık almış olduklarını gö recek ve bu hale imreneceksiniz. Başka bir macunun veremiyeceği bu güzelligi KOLYNOS size hemen temin eder. Çok az bir zamanda dişlerinizin birkaç derece beyazlandığını görmek arzu ederseniz bugünden itibaren dünyada milyonlarca Bayan ve Bayların severek kullandığı K O L Y N O S âiş macununu istimal ediniz. Pastil Antiseptik KANZUK I Oevlet Demiryolları Işletme Umum Müdürlüğünden Muhammen bedellerıle mıktar ve vasıfları aşağıda yazılı 2 grup malzeme her grup ayrı ayrı ihale edilmek şartile 3/11/937 çarşamba gunü saat 15 te Haydarpaşada gar binası dahilindeki Satınalma Komisyonu tarafından pa zarlıkla satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve hizalarmda yazılı muvakkat teminatlarile birlikte pazarlık günü saatine kadar Komısyona müracaatleri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 1 1000 kilo dana derisi, 500 kilo yağlı kösele, 100 kilo keçi derisi muhammen bedeli 3289 lira, muvakkat teminatı 246 lira 68 kuruştur. 2 1000 kilo yağlama için yün fıtil (yerli) muhammen bedeli 1200 lira, muvakkat teminatı 90 liradır. (7124) I Karyola ve Çelik Möble M EŞ H ERi Son sistem karyolalar muhtelif cinste çelik somyeler ve çe'ik madeni moblelerimiz teşhir edümistir. Salkımsösüd Demirkapı caddesi 7 Tel 21632 Halil Sezer karyola ve madenî eşya fabrikası Akay İşletmesinden: Camialtmda işletmemize aid «Sebat» motörü teknesi heyeti hazırasile 1 ikinciteşrin 937 pazartesi günü saat 14 te açık arttırma ile satılacaktır. Tafsilât istiyenlerin hergün ve arttırmıya iştirak için yüzde yedi buçuk muvakkat teminatlarile tayin olunan gün ve saatte Akay Levazım Şefliğine müracaatleri. (7218) Teneffüs yollarile geçen has tahklara karşı koruyucu, tesiri kat'î pastillerdir. Nezle, bronşit, grip ve boğaz rahatsızlıklarında, ses kısıklığında pek faydahdır. Bütün eczanelerde bulunur. İNGÎLİZ KANZUK ECZANESİ Bevoğlu, İstanbul TURK ANTRASiTi Satış En kuvvetli, en idareli, en temiz kömür Her türlü sobalarda ve salamandıralarda kullanılır. . Gilkrist Voker ve ksı. LTD. Galata yolcu * salonu karşısında Tahir Han 5 inci kat Tel. 44915 İnşaat İlânı Karacabey Merinos Yetiştirme Çiftliği Müdürlüğünden: 1 Karacabev harasın&a müteşekkil Merinos Yetiştirme Çiftliği için bir koyun ağılı inşaatınm açık eksiltme suretile ihalesi on gün uzatılmıştır. 2 İnşaatın keşif bedeli 9787 lira 54 kuruştur. 3 Eksiltme 1 teşrinisani 937 tarihine musadif pazartesi günü saat on beşte Merinos Çiftliği İnşaat Komisyonunca yapılacaktır. 4 Muvakkat teminat «739» yedi yüz otuz dokuz liradır. 5 Bu işe aid evrak ve şartname şunlardır: A Malî şartname B Fennî şartname C Proje D Baymdırlık işleri genel şartnamesi E Baymdırlık işleri fennî şartnamesi. 6 İsteklilerin şeraiti kanuniyeyi haiz bulunmaları «bu işi yapmağa muktedir olduğuna dair Nafıadan almmış bir vesikası bulunması» ve 2490 sayılı kanun tarifatı dahilinde eksiltmiye iştirak eylemeleri ilân olunur. (7256) Türk Kadınları Beşiktas Biçki, Dikiş Yurdu Türkiyenin en eski ve en yüksek tahsilli biçki, dikiş mektebi olup mem lekete şimdiye kadar bir çok san'atkâr yetiştirmiştir. Mezunlarma verilen diplomalar Kültür Bakanhğından tasdikli olduğu için her yerde muteberdır. Yeni sene için talebe kaydi devam etmektedir. Dikiş bilenler için ayrıca kısa devreli üçer aylık kurslar açılmıştır. Talimat ve program gönderilir. Adres: Beşiktas Akaretler, No. 87 Tevsiat dolayısile Afvon istasyonunda yapılacak yeni gar binası, hangar, ambar, kömür deposu, hat ferşiyatı ve döner köprü kârgir aksamı inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmiye konmuştur. 1 Bu işlerin muhammen keşif bedeli cem'an 360.000 liradır. 2 İstekliler bu işe aid fennî şartname, proje vesair evrakı Devlet De miryollarınm Ankara, Haydarpaşa, Sirkeci ve Afyon veznelerinden 18 lira bedel mukabilinde alabilirler. 3 Eksiltme 5/11/937 tarihinde cuma günü saat 15 te Ankarada Devlet Dem'ryolları îşletme Umum Müdürlüğü Yol dairesi binasında toplanacak Merkez Birinci Komisyonunca yapılacaktır. 4 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin aşağıda yazılı teminat, ve veistanbul birinci icra saiki ayni gün saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine tevdi etmiş olmaları lâ Memurluğundan: zımdır. A 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 nci maddelerine uygun 18 150 liralık ASİYE: muvakkat teminat. Tophane Boğazkesende Tophane cadB Bu kanunun tayin ettiği ve şartnamede vazılı vesikalar, desinde 68 No. lı Mikelidis apartımanı C Nafıa Vekâletinden musaddak ehliyet vesikası. No. lı dairesinde mukim mütekaid 5 Teklif mektubları ihale günü saat 14 e kadar makbuz mukabilinde kolağası Ahmed İzzet zevcesi. Komisyon Reisliğine tevdi edilecektir. Posta ile gönderilen teklif mektublarıSümer Banka. Beyoğlu birinci .şujh^ nm iadeli taahhüdlü^olması ve nihayet Jju saate kadar Korrusyona geimış bu^ . hukuk hâkimliğinin 13/1/936 gün ve lunması lâzımdır. 6 Bu işler hakkmda fazla malumat alma£, istiyenlejyn Devlet Demjr35/834 esas ve 32 karar^ No. iı ilâmile ( r ydlları Yol Dairesine müracaat etmeleri. «384Ü» (7011) 150) lira borcunuzdan dolayı hakkı nızda yaptığı takib talebi üzerine tebliğ edilmek üzere mübaşire verilen icra ?mri arkasma gösterilen adreste olmadığınız gibi ikametgâhınızm da meçhul bulunduğu şerh verilerek iade edilmiş olduğundan icra tetkik merciince 15 gün müddetle ilânen tebliğat icrasma karar verilmiştir. İşbu ilân tarihinden itibaren 15 gün çinde borcunuzu masraflarile birlikte ödemeniz lâzımdır. Ödemez, tetkik merciinden veya temyiz ve yahut iadei muhakeme yolile aid olduğu mahkemeden icranm geri bırakılmasına dair bir karar getirmedikçe cebrî icra yapılacağı ve gene bu müddet içinde mal beyanında bulunmanız ve bulunmaz iseniz hapisle tazyik olunacağımz ve hakikate muhalif beyanatta bulunursayfiETT nız hapisle cezalandırılacağınız, müddeÇlZİR ti içinde borcunuzu ödemezseniz gıyabmızda cebrî icra yapılacağı icra emri yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur. (1027) Dr. M. Osman Saka GÖĞÜS VE DAHİLÎ HASTALIKLAR MÜTEHASSISI Her gün öğleden sonra hastalarını kabul eder Belediye karsısmda Sinan Ağa daireleri Telefon: 23565 Dr. Hafız Cemal Lokman Hekim Dahiliye miltehassısi Pazardan başka günlerde ögleden sonra saat (2% tan 6 ya) kadar tstanbulda Divanyolunda (104) numarai hususî kabinesinde hastalannı kabul e« der. Salı, cumartesi gunleri sabaE t9 Vz • 12» saatîeri hakikî fıkaraya mafcn s.ustuı. Muayenehane ve ev telefonu 22398, 38 48. Kumb&râl biri Malive Vekâletinden: ı Birincikânun 937 başından mayıs 938 gayesine kadar depoda mahfuz şartnamesi mucibince Kabataşla Beşiktas arasındaki her hangi bir iskeleden Dolmabahçedeki Kırtasiye deposuna ve mütekabilen depodan iskeleye ka dar eşya nakliyatı açık eksiltmiye konulmuştur. îsteklilerin 125 lira muvak. kat teminatile birlikte ihale günü olan 8/11/937 pazartesi saat 14 te Dolmabahçe Kırtasiye deposuna müracaat eylemeleri. (7074) Dogum ve kadın hastalıklan mütehassısı Cağaloğlu, Nuruosmaniye caddes No. 22, Mavi yapı RIZA ÜNVER Telefon 22683 Operatör ŞEFKATLİ BİR ANA Kız evlâdma âdet gördüğü vakit ( F E M İ L ) kullandıran anadır. Yavrusunu bütün hayatmda neş'e ve sıhhatle yaşatır. Bütün asabî ve rahim hastalıklarmdan korur. Bütün sefkatli anaların kız evlâdlarına öğretecekleri ilk vazifedir. Gayet sıhhî, kanı çekici ve muhafaza edici hassası fazla, hususî yu muşak bir pamukla hazırlanmıştır. Büyük eczanelerde. parfümöri ve tuhafıye mağazalarmda, kadın berberlerinde kutr.su 65 kuruştur. F E i L Saatler btrb rmı tck p edıyor ve riölâ sabahîey n toze bir kuvvetle kalkab [nnek ıç n bıze lâzım olan sâkın bir uykuya bir turıu kovuşamıyoruz Işte burodo VALI D O L imdadımıza yetişir! Onu bir kere tecrübe edınız Zarcrsız ve sınırlerı teskın edıcı olan bu ılâç uykusuzljğa karşı umulmaz bır devâdır. Merinos Yetiştirme Çiftliği Müdürlüğünden; 1 Karacabey Merinos Yetiştirme Çiftliği hayvanatı ihtiyacından 64.000 altmış dört bin kilo susam küspesi açık eksiltmiye konmuştur. 2 Susam küspesinin tahminî fiatı beher kilosunun altı kuruştur. 3 Muvakkat teminat olarak «288» lira alınacaktır. 4 ihale günü 12 teşrinisani 937 tarihine musadif cuma günü saat on beşıir. 5 İhale yeri Karacabey Merinos Yetiştirme Çiftliği Müdürlüğü bi nasıdır. 6 İstekliler yukarıda gösterilen gün ve saatte ve 2490 sayılı kanun tarifatı dahilinde Çiftlik Komisyonuna müracaatleri ilân olunur, . (7255). Yem ilânı SaMb ve Bçfmuharriri: Yanus Nadt Umumi neşrtyatı Idare eden Yazı tşlen Mudürü: Hikmet Münif Cumhurtyet matbaan EIöAflfT.BANKftSI TÜRKİYB CUMHU RIYETI CUMHU RIYETI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle