13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
24 Birinciteşrin 1937 CUMHURÎYET SON Edebiyat Yeni gemilerimiz Kat'î inşaat mukavelesi dün Ankarada imzalandı Ankara 23 (Telefonla)' Devlet Denizyolları İşletmesinin deniz seferlerine tahsis etmek üzere Krupp tezgâhlarına ısmarlıyacağı beş bin tonluk yeni üç gemiye aid kat'i mukavele, bugün İktısad Vekâletinde imzalandı. Bu gemilerden birincisi 1/9/1938, i kincisi 1/3/1939 ve üçüncüsü 1/6/1939 tarihlerınde teslim edilmiş bulunacaklardır. Hâdiseler arasında Ispanya davasında devletlerin mücadelesi Ademi müdahale komıtesinde esaslı ititilâflar îspanya hükumet merkezinin Barselona nakli kararı kat'ileşiyor IBaftaraft 1 inci sahifede \ Sovyet murahhası da komisyon tara fından tesbit edilecek olan miktarı kabul edeceğini, fakat diğer devletler de ayni surette hareke. etmedikço şimdiden her hangi bir taahhüdde bulunamıyacağmı söylemiştir. Bu vaziyet karşısında murahhaslar hükumetlerinden talimat istemek mecbu riyetinde kaldıklarından, miızakereler ö 1nümüz'eki sa "a tehir edilmiştir. Günlük gazete edebiyatı Peyami Safa Fransanın günlük gazetelerinde hikâye ve roman yazan imzalann çoğuna edebiyat tarihinde raslamıyoruz. Geçenlerde ölen Duvernois ile Pierre Mılle gibi üç dört imza istisna edilirse, günlük gazetelerde hikâyelerini ve romanlarını neşreden edebiyatçı yoktur. Maurois, Mauriac, Morand, Duhamel ilâh... gibi şöhretler, eserlerini büyük haftahk gazetelerde tefrika ediyorlar. Bilhassa Büyük Harbden sonra günlük gazetelerin hikâye ve roman nevileri, kendılerine has bir mahiyet içinde, bü yük edebî sahadan tamamile ayrılmağa başladı ve böylece, kendi başına, bir günlük gazete edebiyatı peyda oldu. Bu edebiyatın ötekine mahsus iddia ları yoktur. Okuyucular üstünde sabit ve devamlı tesirler aramaz. Gayesi, ro manda, bir günü ertesi güne bağlıyan alâka zincirinin halkalarını birbirine ekli yerek okuyucunun tecessüsünü eserin sonuna kadar uyanık tutmaktır. Mahrem hayatm içinde yapılmış bir röportaj hızı ve çevikliğile, vak'aların, heyecanlann mahirane tertib edilmiş bir filmini gözö nünden geçiren muharririn satıhta kal mak endışesı yoktur. Çünkü o, hayah az izah ederek daha ziyade haricî işaretlerile gözönünde canlandırmayı, titiz ve doymaz bir tahlilin oymalarına ve işle melerine tercih eder. Bilir ki günlük gazete okuyucusu pek sabırsız bir adam dır. Tramvayda, ayaküstü bile okumak istediği gazetesinin sahifelerinde büyük bir zihnî cehd istiyen yazıya tahammülü yoktur. «Tefrika romanı» adı altında ayrı bir yazı nev'inin bütün karakterlerini taşıyan bu eserlerde hâdise ve heye can, derin bir tefekkür ve hassasiyetten fazla kıymet alır. fakat eksiksiz inkişaf ettirmek, daima güzel bir netice veya sürpriz vadetmek, sözünde duramadığı takdirde hiç olmazsa hoşça bir nükte ile hikâyenin havasın: ısıtmak, anî ve geçici teessürler uyandırmak ilâh... Fransada bilhassa büyük haftahk ve aylık gazete sanayii inkişaf ettikten sonra, edebî eserlerin muharrirleri, yazıla rını neşredecek yeni bir saha buldular ve günlük gazete edebiyatı bunlardan daha kolaylıkla ayrıldı. Bizde günlük gazete şeklinde çıkan haftahk gazete ve edebî mecmua yok tur. Edebî eserler günlük gazetelerde tefrika edıhyor. Bunun edebiyatımız için birçok mahzurlan sayılabilir: Hayatla rını kazanmak zaruretinde olan bazı muharrirler, şuurlu veya şuursuz, tefrika romanmın tekniğine başvuruyorlar, eserlerinin bazı yerlerini lüzumsuz yere şişiri yor, bazı yerlerinde de satıhta kalıyor lar; sade ve aceleci bir ibareye düşüyorlar. Edebî iddialarına sadık kalırlarsa, kendi şan'atkâr taraflarını tatmin etme ğe mukabil, okuyucuya nahoş görünmek tehlikesini göze almış oluyorlar. Bu fe dakârhk yalnız kendi ziyanlarına olsa, iyi; fakat okuyucunun halis bir edebij'ata karşı sevgisini de azaltıyor. Geniş bir mecmuanm sahifelerinde bu eserden zevk alması ihtimali olan okuyucu, dar tefri ka sütunlarmda ondan hiç hoşlanmıyor. Bu karsıhklı intıbaksızlıktan en çok za rarlı çıkan, hiç şüphe yok, edebiyattır. Bir de genc nesiller günlük gazeteleri muntazam takib edemezler. Dar bütçeleri, yahud leylî bir mektebde bulunmalan buna mânidir. Kitablar da çok pahalıdır. Tefrika edilen bir eser, kitab ha linde çıktıktan sonra da bunlardan çoğunun eline geçemiyor. Günlük gazetelerin edebî neşriyata gösterdikleri misafirperverlik de olmasaydı edebiyatımız belki de hiç inkişaf et mezdi. Mütareke senelerindenberi pek süratle tekâmül eden Türk romancılığı, san'ata aid emellerinden bazılannı feda etmeğe mukabil, gene günlük gazetelerin tavassutile okuyucu alâkasını genişletmeğe muvaffak oldu. Bizim yevmî matbuatımız, yalnız edebiyat değil, askerliğe, doktorluğa, terbiyeciliğe ve saireye dair hertürlü meslekî yazı neşrederek mecmua yoksulluğunu telâfiye çahştığı için, okuyucular da, el lerindeki gazete sahifelerinde pek de sathî olmıyan eserleri yadırgamamıya alışıyorlar. Vasatî okuyucu seviyesi yüksel miştir. Bütün halka ve bütün güzıdelere ayni zamanda hitab etmeğe mecbur ka lan matbuatımızın istisnaî vaziyeti, ga zeteciliğimizin her koldan inkisafmı ko laylaştırdığı gibi okuyucunun ansiklopedik kültürünü de artmyor. Şu var ki ne ilim, ne san'at kültürü, sade bu ansiklopedi seviyesinde kala maz. Bir seçimin neticeleri eçen pazar günü, Fransada kanton seçimi bitti. Belediye intihablarına bütün partilerin ber zamankinden fazla verdikleri ehemmiyetin sebebi, bu defa, kanton seçiminin bir intikam maçı haline gelmesidir. Ekseriyeti radikal sosyalistlerden mürekkeb âyan meclisi, Halk cephesinin ilk hükumetini devirdikten sonra, komünistler ve sosyalistler bu seçime şimdiye kadar görülmemiş bir hızla girmişlerdi. Bilhassa komünistler büyük neticeler ümid ettiler. Fakat bu defaki seçim de, her zamanki gibi, radikal sosyalistlerin ezici bir çokluğile bitti. Beş yüzden fazla yer almalarına mukabil, sosyalistler bu miktarın yarısını bile tutamamışlar, komünistlerse 66 saıyısmda kalmışlardır. Radikal sosyalistlere rey verenlerin yüzde doksanı orta smıfa mensubdur. Bu partinin Halk cephesi içinde sol temayüllerin peşinde sürüklenir gibi olması, ona karşı orta sınıfın teveccühünü azaltmıştı. Kanton seçiminde radikal sosyalistlerin gayet az bir miktar rey kaybetmiş olmalan buna atfedilebilir. Fakat istihsal ettikleri netice ötekilerle ölçülecek olursa gene kahir ekseriyet onlardadır ve gene bugünkü Fransanın vıllardanberi olduğu gibi küçük burjuva hakimiveti altında olduğuna hükmedilebilîr .Yani Fransız âyanının ekseriyetini teşkil eden radikal sosyalistlere karşı, bu seçimde müfrit sollar tarafından yapılan taarruz tamamile akim kalmıştır. Hükumet merkezi Barselon'a gidiyor Madrid 23 (A.A.) Companys, hükumetin Barselon'a nakli meselesinin halledilmek üzere bulunduğunu beyan etmiştir. Bununla beraber bazı nezaret ler, Valencia'da kalacaklardır. Klerinç hesabları 16 T. Evveldeki alacak miktarlarını bildiriyoruz Fransa mültecileri çıkarıyor Aragon cephesinde San Pedro ma nastırını işgal ettik. Madrid cephesinde düşmanın Maja daleonda mıntakasında yaptığı bir taarruzu geri püskürttük. Valencia 23 (A.A.) Resmî tebliğ: Villaviciosa'nın asiler tarafından zaptı üzerine Asturies medisi mukavemete imlcân olmadığını görerek Gijon'u tahliye etmeğe karar vermiştir. Aragon cephesinde asiler, San Pedro manastırını almışlarsa da cumhuriyetçiler mukabil taarruza geçerek mevzilerini istirdad etmişlerdir. Cenub cephesinde cumhuriyetçiler, asilerin Sierra Peru'da yaptıklan birkaç taarnızu geri püskürtmüşlerdir. Paris 23 (Hususî) Fransız hükumeti İspanya harbindenberi Fransaya iltıca etmış olan 18 den 45 yaşına kadar bütün yabancılann tardına karar ver Harb vaziyeti Salamanca 23 (A.A.) Resmî teb miştir. tspanyadan kaçan halk liğ: Larochelle 23 (A.A.) 700 kişiyi Asturies havalisinde şimal cephesinin hâmil iki vapur, Gijon'dan La Pallice'e yıkılmasından sonra muhtelif mıntakalargelmiştir. da temizleme işlesrile meşgul olduk ve cuİki İngiliz vapuru da birçok mültecileri ma giinü akşama kadar 6.000 esir toplahâmil olduğu halde Gironde nehrinin dık. Cenubdan ilerliyen kollarımız, Las mansabına gelmışlerdır. Elguera ve Cargayin'e yaklaşmışlardır. Küçük bir İspanyol vapumnun 300 nıülteci ile Pointegrave'a geldiği bildirilmektedir. Larochsuryon 23 ( A . A . ) 4 7 8 mül teciyi hâmil üç îspanyol vapuru Yen adası civarından geçmişlerdir. Mültecile rin arasında birçok yaralı bulunmakta dır. Vapurlardan biri su almakta oldu ğundan tamir edilmek üzcre limana girmiştir. Gemilerin mürettebatı yiyecek ve içecek istemişlerdir. Bunlar karınlannı doyurduktan sonra vapurlar Saint Nazaire'e hareket etmişlerdir. ttalyaya gelen yaralılar Bir hükumet torpitosu hasara uğradı Rochefort 23 (A.A.) İspanya hükumetine aid 3 numaralı torpito, bir Fran«z destroyerinin arkasına bağlanarak Gijatr dart Leverdon'a getirilmiştir. 3 numaıalı torpito hasara Roma 23 (A.A.) Franco ordu suna mensub varalı ve sakat 25 îspanyol zabiti imdi Romada bulunmaktadır. Zabitler dün îsr>anyadan 700 yaralı getiren Gradisca ismindeki hastane gemisile Napoliye gelmislerdir. hpanyada 40 bin ttalyan varmif Londra 23 (Hususî) îtalyan hü kumeti Londradaki ve Paristeki sefirlerine verdiği talimatla İspanyada 40 bin îtalvan muha^l; bulunduğunu Ingiltere ve FransaVâ biMifrneSe meım» dmiştir. Hataya gelen yeni Fransız delegesi Ankarada ucuz elektrik Cumhuriyet bayramımız Bir buçuk senelik yeni da Ankarada bulunacak ücret tarifesi hazırlandı Antakya 23 (Hususî) Başkonsolo sumuz, Milletler Cemiyeti tarafından Hataya gönderilen heyet şerefine bugün Turizm otelinde bir öğle ziyafeti ver miştir. Sancak Delegesi M. Garreau da ziyafette bulunmuştur. Delege M. Garreau, hükumet namma. Cumhuriyet bavramma Ankaraya da vet edilmiştir. Delege, refikası ve Başkonsolosumuzun refakatinde olarak Ankaraya gidecektir. Kontrol heyeti yarından itibaren San,ağın her tarafmı gezecektir. Ankara 23 (Telefonla) Nafıa Ve kâletinin Ankaradaki elelctrik kilovat fiatlarını 20 kuruştan 15 kuruşa indirdiğini bildirmiştim. Nafıa ile şirket arasında bu husustaki protokol imzalandı. Şirket, abonelerinin bu ayın 14 ündeki hesablarını da bu tarife üzerinden vapacaktır. Tarife, bir bucuk sene muteber olacak. fakat bu müddet içinde kömür fiatlan indiği takdirde yeniden tetkik edilecektir. Ankara 23 (A.A.) Klering anlaşmasile bağlı bulunduğumuz memle ketlere yapılacak ihracat evrakının, bu memleketlerin klering hesablarmdaki alacaklan yekunla mahdud olmak üzere Cumhuriyet Merkez Bankasınca faizsiz olarak derhal iskonto edilmesi için hükumetçe ahnmış karar Cumhuriyet Merkez Bankasına tebliğ edilmiştir. Klering hesabları vaziyeti her hafta muntazaman gazetelerle neşredilmekte ve ihracat merkezlerindeki odalara ve borsalara ve Türkofis şubelerine de ayrıca her tüccar tarafından her zaman tetkik edilebilmek üzere bildirilmektedir. 16/10 1937 tarihindeki klering he sablan vaziyetine nazaran bizden ala caklı memleketler şunlardır. Bu memleketlere vâki olacak ihracat herbirinin hizalarında gösterilen alacaklan yekunu ile mahdud olmak üzere ve teknik bazı banker ihtiyatî tedbirler haricinde faiz siz olarak Cumhuriyet Merkez Banka sınca hemen finanse edilecektir: Muhtelif memleketlerin 16/10/1937 Hikâyeler de böyledir. Evvelâ, içine sığmağa mecbur oldukları sütun pek tarihindeki alacak miktarlan Memleket T. L. mahdud ve dar olduğu için, mevzuları herhangi bir noktada şişmeğe, genişleme2.687.500 Avusturya 158.600 Belçika ğe ve derinleşmeğe yer bulamazlar. Ni 5.700 Bulgaristan hayet iki yüz satır içinde, Anjel, doğma2.901.600 Çekoslovakya ğa, büyümeğe, birini sevmeğe, hayal su3.300 Estonya 1.030.900 Finlândirî kuruna uğramağa ve kendini öldürmeğe * 3.983.600 Fransa mecburdur. Hakikî edebiyat, Anjel'in 1.177.800 Holanda bu kadar acele etmesine izin vermez. Te8.484.400 Ingiltere 395.500 reddüdlerini ve geçirdiği şuur dramımn İspanya 1.712 600 İsveç safhalannı aydınlatmak ister. Fakat gün1071200 İsviçre"" " ~ ' lük gazetede Anjel'in fanî dünyadan bu 1.942 600 İtalya 31.800 kadaı çabuk ayrılması, hikâye sütununun Lehiştan * " r I . '„« tfîacârtstan'" * ^ altına birinci sahifeden mabad dönen 570.100 Norveç Lokarno misakma aid bir nutkun yarım Romanya 2.062 800 kalmaması içindir. Bu yüzden, günlük Yugoslavya 251.400 Yunanlstan 54 300 gazete hikâyecisi, masalını çabuk anlataYekun 29.279.100 rak sahifeden çekilmeğe ve günün başka Yekunundan anlaşılacağı üzere mem hâdiselerine yer bırakmağa mecbur ka leketimizden Türk malı almak üzere bek hr. liyen 29 milyon liralık bir alacağın isti Bu hikâyelerin kısa olmaktan başka mali ve tüccarlarımızın bu memleketlere riayet etmeğe mecbur oldukları prensipihracatı mühim şekilde kolaylaştırılmış ler de vardır: İlk satırlarda cazib olmak, bıılunmaktadır. okuyucunun, yandaki sütun başında haykıran bir serlevhaya kayabilecek dikka tini kendisine çekmek, vak'ayı süratle. 4 İ PEYAMİ SAFA Çin Japon harbi vahim safhada [BaştaraU 1 inci sahifede l Şansi'de Japonların zehirli gaz kullandıkları söylenmektedir. TientsinPukeu şimendifer hattı boyunda muharebeler siddetlenmiştir. Bir Japon tebliğine nazaran, Şanghay cephesindeki Çin ordusu, umumî taarruza geçmiştir. Japonlar, üç saatlik bir muharebeden sonra Çinlileri geri püskürt tüklerini bildiriyorlar. Bu muharebelerde Çinlilerden 550 kişi ölmüştür. Şimalî Çinde mukabil bir ta arruza başlıyan bir Çin ordusu, Japon kıt'alarının mukavemetile karşılaşmıştır. Çinliler gerilemektedir. Japon tayyarelerinin dün Taiyuan'ı beş kere bombardıman ettikleri söylen mekte ve bazı binaların hasara uğradığı da ilâve olunmaktadır. Japon erkânıharbiyesi, Mareşal ÇanKayŞek'in emrile Mareşal Çan Su Liang'm idam olduğunu öğrenmiştir. Şanghay'dan bildirildiğine göre, Çinliler, müdafaa bakımmdan büyük bir ehemmiyeti olan Pingyuan'ı istirdad et mişlerdir. i General Metaksas büyük merasimle karşılanacak Japonlar çekiliyor îzmir bankacılarının içtimaı İzmir 23 (Hususî muhabirimizden) Bankacılar, bugün Vali Fazlı Güleçin reisliğinde toülanarak klering hesablarmdan alacaklı bulunduğumuz memleketlere vapılacak kat'î satışlann Mer kez Bankasmca hemen finanse edilmesi hakkındaki emrin diğer bankalarla olan alâkası etrafında görüştüler. Cumhuriyet Merkez Bankasma gelen emir, piyasayı hareketlendirmiştir. Cumhuriyet bayramı Ankara 23 (Telefonla) Cumhurivet bayramı hazırhkları ilerilemiştir. Şeh rin bütün büyük müesseselerinde. meydan ve caddelerinde tenvirat tesisatı şimdiden hazırlandı. Bayrama, Ankarada istirak edecek olan Bahkesir, Edirne. Afyon, Bursa. Denizli, İstanbul ve Konva izcileri varın saat 16 da. Adana. Sıvas, Kavseri izcileri de avın 29 unda şehrimize geleceklerdir. Kastamonudan da bir izci kafilesi varın saat 14 e doğru şehrimize muvasalat edecektir. Merasimle karsılanacak olan izciler, avın 27 sinde umumî bir prova yapacaklar. 28 inde sehirde bir gerid resmi icra edecekler, Em niyet abidesine çelenk kovacaklar. bavramm ilk günü gecid resminde bulunacaklar, ve 30 birinciteşrinde Sehidliğe çelenk koyarak Orman eiftliğini peze cekler, avın son günü de hususî tren "•erle şehHnruzden avrıHcaklardır. Belcikada buhran Bu haft» icinde kabinenin çekilmesi muhtemel Brüksel 23 (A.A.) Kabine, 6 saat devam eden bir toplantı yapmış ve son yirmi dört saat içinde çok karışık bir hal alan dahilî siyaset meselelerini tetkik etmiştir. Parlamento ve siyaset mehafilinde bugünlerde bir kabine buhranının çok muhtemel olduğu söyleniyor MuZladaki hazırbk Bir tekzib Brüksel 23 (A.A.) Resmî makamlar, Kralm 3 birincikânunda Berline gideceği hakkmda Amsterdam'dan veri len haberleri tekzib etmektedirler. Muğla 23 (A.A.) Cumhuriyet bavramı hazırhkları devam etmektedir. Her tarafta taklar kurulmakta, şehir bastanbaşa süslenmektedir. Cumhuriyet bayrammda Büvük Ön derin heykelinin, Örnek fidanlığın, arıcıhk, tavukçuluk istasyonlarmm açılış törenî de yapılacak, Halkevinin temeli atılacaktır. îtalyada mahkum olan komünistler Roma 23 (A.A.) Cagliari şehrinde komünist partisini ihya etmekle zan altına alınan 17 Sardinya'lınm hususî mahkemedeki davaları nihayet bulmuş. içlerinden biri beş sene hapse, dokuz tanesi de bir ile iki sene arasında tehalüf eden hapis cezalarına mahkum edilmişlerdir. Maznunlardan yedi tanesi beraet etmiştir. Atina 23 (A.A.) Atina Ajansı bildiriyor: Gazeteler, yarın Faler'e çıkacak olan Basvekil M. Metaksas'a heyecanh bir halk hüsnü kabulü göstermek üzere bü tün işçi teşekküllerinin aldıklan karar suretlerini nesretmektedir. Pro' ı diyor ki: «Basvekil Metaksas Ankarada bü tün Elen milleti namına soz söylemiştir. Paris 23 (A.A.) Millî müdafaa ile Yarınki muazzam ve beliğ halk merasimi, alâkadar nazırların konferansı dün akAnkarada Hükumet Reisinin agzından şam toplanmıştır. Bu konferansa Chautemps ile, devlet bütün Yunanistanın konusmuş olduğunu nazırları, Hariciye. Maliye, Hava, Müssarih surette i<bat eyliyecektir.» temlekât ve Bahrive Nazırlan iştirak Kralın sevahati etmişlerdir. îki saat süren müzakereler Atina 23 (A A.) Gazetelerin hususî esnasmda memleketin ve müstemlekemuhabirleri Kralm 29 ilkteşrinde Bren lerin müdafaasile alâkadar meseleler dizi tarikile Roma, Paris ve Londraya görüsülmüştür. oidecesini bildirmektedirler. Hicbir resmî tebliğ neşredilmemiştir Kah'rede talebe nümayisleri Paris 23 (A.A.) Gazetelerin yazLondra 23 (Hususî) . Mısır parla dığma çöre. dün toplanan kabine, bil mentosunun fevkalâde toplantısı müna hassa hududların ve müstemlekelerin sebetile bugün Kahirede bini müteca müdafaası meselesile mesgul olmustur. viz talehe ile polis arasında musademeMüstemiekât Nazırımn Hindi Cinive ler olmus, talebeler nümayişler vap takvive kıtaatı göndermek icin 300 milmı^ardır. yon franklık tahsisat istediği sövlen Cekoslnvakvada hâdiseler mektedir. Kabine. gerek Müstemlekât Nazınnm Prag 23 (Hususî) Son hâd'seler dolayısile. kabine 14 tesrinisanide yapıl bu talebini, gerek Çin ile Hindi Çinî aması mukarrer olan Beledive intihaHa rasmdaki hududun kapatılması meseletmdan sarfı nazar edilmesine karar ver sini tetkik eylemiştir. miştir Bu münasebetle her nevi sivasî Bursada kömür buhranı mı tezahürat ve toolantilar vasak edilmişvar? tir. Teflice hâdiseleri dolavısile müd Bursa 23 (Hususî muhabirimizden) deiumumilik Alman Sudet meb'usu Frank alevhine dava açmış ve parla Belediyenin kömüre koyduğu narkı Vimento encümeninden meb'us Frank'm lâyet kaldırdı. Satış serbest bırakıldı. tesriî masuniyetinin kaldırılmasını is Buna rağmen, Bursada kömür bulmak temistir. imkânsızdır. Orman Umum Müdürü Fahreddin bugün buraya gelmiştir. Fransız Nazırları Dr. Sahtm istifası Dünkü toplantıda budud Meşhur maliveci. Devlet Banka»ı reisüorini muve müstemlekelerin müdaf aası pörüşüldü hafaza edecek Berlin 23 (A.A.) Havas muhabiri bildirivor: M. Schacht'ın Almanya İktısad Na zırlığmdan gelecek hafta içinde Istifa edeceği hakkında bir şayia dolaşmak tadır. M. Schacht'ın Rayisbank riyasetini muhafaza edece&i rivavet olunuyor. İktısad Nezareti M. Posse ve M Neumann adh iki müsteşar tarafından idare edilecektir. M. Neumann, M. Göring tarafından 4 senelik plânın tatbikma memur edil mistir. Şanghay 23 (A.A.) Central News ajansınm bildirdiğine göre, Çin kuvvetlerinin taarnızu karşısında PekinHankeu demiryolu hattı boyunca yer leştirilmiş Japon kuvvetleri, müteaddid zırhh trenlerin himayesi altında ric'at etmektedir. Çinlilerin müşterek bir tebliği Şanghay 23 (A.A.) Şanghay Ticaret Odası, Çin endüstri federasyonu odası, Şanghay Çin işçileri sendika fe derasyonu, pamuk fabrikaları aksiyonerleri birligi, Şanghay Çin bankalan birliği ve Şanghay inşaat birliği, bütün de mokrat memleketler ricaret odalanna hitaben asağıdaki müşterek tebliği neşretmişlerdir: Japonların, Çinde komünizmin ilerlemekte olduğu hakkında ortaya koyduklan ithamların kat'iyen aslı ve esası bulunmadığını isbata kâfidir. Esasen Japon larm bu ithamlan dünya efkân umumi vesini yanlış vola sevketmek ve Çin üzerinde tcsir edecek bir nefret doğurabilmek maksadı ile bilerek ileri sürülmekteîir. Almanyamn müstem^ke talebleri Londra 23 (A.A.) Times gazetesi, Almanvanm müstemleke taleblerin1' mevzuu bahsederek, İngiltere ile anlaşma istiven Almanyanm dostça müzakerelerde bulunmak tekliflerini kabul etmesi zamanmm artık geldiğini yazmaktadır. Çinin yeni teklifi Holandada büvük bir yanffm Amsterdam 23 (A.A.) Borneo'dan bildirildiğine göre. bir yangında, 800 ev ve dükkân yanmıstır. Türkiyeye gelen kıymetli misafirler IBaştaraft 1 inci sahifede] Fransız Fasında karışıklıklar Londra 23 (Hususî) Fransız Fasında yeni karışıklıklar çıkmış, birçok tevkifat yapılmıştır. Fransız makamatı askerî tedbirler almak mecburiyetinde kalmıştır. Cumhuriyel Almanağı İzmir Belediye reisinin seyahati İzmir 23 (Hususî muhabirimizden) Avrupada tetkikte bulunan Belediye reisi Behçet, Londradan sonra Paris ve Berline uğrıyacak ve ay sonunda İzmire dönecektir. 1938 nüshası için ilân kabulüne başlanmıştır Evvelki akşam şehrimize gelen Yu nan Erkânıharbiye Reisi General Pa pagos dün sabah istanbul Valisini, îs tanbul Komutanını ve Merkez KomutaJaponlar bir nehri aşmtslar nmı ziyaret etmiştir. General Papagos Pekin 23 (A.A.) Bir Japon yüöğleden sonra maivetindeki heyet aza sile beraber îstanbul tarafına geçerek rüyüş kolu, Çang nehrini geçerek TungPaoşao şehrini işgal etmiştir. müzeleri ve çar§ıyı gezmiştir. Cenevre 23 (A.A.) Çin «Milletler Cemiyetine müzaheret» Cemiyeti beynelmilel müzaheret cemiyetine bir telgraf göndererek sulhun yeniden tesisi için sarfedilen beynelmilel gayretlere teşek kür etmiştir. Brüksel konferansına şu tekliflerde bulunulmaktadır: 1 Müstevli ordulann Çin toprak lanndan geri alınması. 2 Her iki tarafm mütekabilen ademi tecavüz taahhüdünde bulunması. 3 îhtilâfın esaslı bir tarzda halli için tavassut yapılması. Eğer bunlar Japonlarm muhalefeti üzerine akim kalacak olursa Japonlara ekonomik sanksiyonlar tatbik edilmesi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle