12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
24 Birînrfteşrin 1937 Kime niyet, kime kısmet! Mediha o geceyi fena geçirdi. Belki yirmi defa kapının zili çahnıyor zannile uyanıp yataktan fırlıyor, fakat bunun sırf hayalden ibaret olduğunu anlıyarak bitkin ve harab tekrar gelip yatıyordu. Bu kızgınlıkla Cevdet hakkmda çok fena şeyler düşündü. Yatağm yanmdaki gece masasraın üstiinde duran şık siyah makineye gözünü dikerek: Hiç olmazsa telefon etseydi! Diyordu. Halbuki makine bütün gece sessiz ve hareketsiz kaldı. Mediha da kaç defa nişanlısınm evini bulmak için bir araya getirilmesi icab eden rakamlan toplamağa çalıştıysa da kabil değil ceyab alamadı. Acaba, Cevdet eve dönmemiş ımydi? jYoksa rahatsız edilmemesi için makine nin kordonunu prizden mi çıkarmıştı. İkinci ihtimal daha kuvvetliydi. Fakat sekiz buçukta uşağı Necib geldiği zaman kordonu muhakkak prize takardı. Onun için biraz daha beklemek icab ediyordu. Çünkü saat henüz yedi buçuktu. Evde herkes uyuyordu. Kalktı, yıkandı, tarandı, giyindi. Bir sigara içti, biraz okudu ve sonra parmağını rakamlar üstünde oynatb. Allo!.. Oh, çok şükür Cevdetin sesiydi. Benim!.. Ha, sen misîn Mediha, affeder sin, dün gece gelemedim. Mühim bir işim vardı. Şimdi de Bükreşten bir telefon bekliyorum.. Bizim firmanın direktörle rinden biri oraya gelmiş. Görüşeceğiz!.. fTelefonu derhal kapa.. Biraz sonra seni arar, uzun uzun rapor veririm... Peki!.. Mediha, ahizeyi yavaş yavaş yerine korken yoluna yoluna çok incelmiş olan kaşlarını manalı manalı kaldırdı. Bir müddettenberi Cevdet, kendisine karşı hissedilecek derecede soğuk davra nıyordu. Vakıâ şimdilik bütün masrafla rını görmekten henüz çekinmiyordu. Hatta doğum gününün yıldönümü için mü kemmel bir de bilezik hediye etmişti amma, Mediha Pekâlâ biliyordu ki bu münasebet nazik bir safhaya girmişti. Dün gece ilk defa olarak eve gelmemezlik edişi de onu pekâlâ ispat ediyordu. Genc kadın çok müteessirdi. Çünkü Cevdeti seviyordu. Delikanlı yakışıklı olduğu kadar zengindi de.. Heyhat, telefonda aldıgı soğuk cevab artık herşeyin bitmek üzere olduğunu ona ifham ediyor gibiydi. Cevdete söylenmek üzere acıklı bir nuruk da hazırlamıştı. Delikanlının onu dinlememek istemesi ise büsbütün canını sıkmışti. Telefonun başmdan bir saniye bile ayrılmadı. Gözlerini makineye dikmiş öyle bakıyordu. Dışandan bir gören olsa kaplumbağanın nazarlarile yumurtasm dan civciv çıkarması gibi Medihanın da göz kuvvetile telefonu çaldırmıya niyet etmiş olduğunu zannedecekti. Ah.. Bir kere konuşsa.. Arada geçici bir dargınlık mı var, yoksa Cevdet kat'î surette hesabı kesmeğe mi hazırlanmıştır. hiç olmazsa onu anlıyacaktır. Hesabı kesmek mi? Fakat acaba buna tahammül edebilecek miydi? Hayır.. Kızkulesi açıklarındaki dalgalar arasın da ümidsizce çırpmmak, yahud yanm şi§e tentürdiyod kanştınlmış bir kadeh Popof çayı içmek daha müreccahtı. Aradan yanm saat geçü'ği halde hâlâ Cevdetten hiçbir ses sada yoktu. Neyse.. Nihayet, zil dırladı. Bir erkek sesi soruyordu: Orası Şadan Beyin evî mi? Hayır... Peki, neresi?.. 428670.. Affedersiniz.. Sabahm bu saatinde, ihtimal sizi uykudan uyandırdım.. İstağfirullah.. Şimdi değil, epey zamandanberi uyanığım, yalnız rica ederim, telefonu çabuk kapatınız.. Çünkü şu anda bir başka yerden beni çağınnalannı bekliyorum.. Ya.. Teessüf ettim, halbuki bu güzel sesin sahibile birkaç dakika fazla konuşabilmek benim için hakikî bir saa det olacaktı. Rica ederim, telefonu kapatınız.. Yoksa fena sözler işiteceksiniz.. Birbiri mizi bilmeden, tanımadan, aramızda hiç birşey cereyan etmeden, sıze hakaret etmekliğimi istemezsiniz, zannederim.. Eh.. Krmbilir, belli olmaz, belki bir gün görüşürüz! Zevzek muhatabı belki sözüne daha devam edecekti. Fakat Mediha ahizeyi yerine koydu. Sonra tekrar kaldınp Cevdetin numarasını buldu. Karşısına çıkan Necibdi. , Çabuk bey telefona gelsin!.. Maatteessüf evde yok efendim. Ya.. Acaba nereye gitti? Bilmiyorum efendim.. Mediha birden müthiş bir karar verdi. Geçen sene bozuştuklan zamanki gibi hareket edecek, kalkıp Cevdetin bürosuna gidecek, orada adamakıllı izahat vermesini istiyecek, kendisini tatmin edecek bir cevab alamazsa bağınp çağıracaktı. Tam şapkasmı giyip çıkacağı sırada telefon gene çaldı. Hiç şüphe yok Cevdetti. Kendisini başka kim çağırabüirdi? Allo! Küçük hanım, affedersiniz amma, bu sefer mahsus yaptım.. Kimsiniz, rica ederim? Demin, size yanlışlıkla telefon eden.. Peki numaramı nasıl buldunuz? Demin siz kendi ağzınızla söylemediniz miydi? Bak, bu aklına hiç gelmemişti. Mediha ilk seferki gibi acı sözler söylemeğe yeltenmedi. Bilâkis yumuşadı. Ne istiyorsunuz ? Sizinle konuşmak.. Ne hak ve ne cesaretle!.. O hak ve cesaretin bana nasıl geldiğini müsaade buyurursanız görüştüğümüz zaman izah ederim.. Fakat siz neler söylüyorsunuz kuzum.. Mediha son cümlesini dahi müstağni davranır gibi söylemişti amma, karşısın daki sesin genc ve güzel bir adamın sesi olması ihtimalini düşünmeğe de başla mıştı. Onun için en nihayet bir yerde buluşmak teklifini reddedemedi. *** Bir iki hafta sonra Cevdetle Suzan Türkayın nikâhlandığını yazan gazete nin bir başka sütununda da mühendis Şevki Güratın Mediha ile nişanlandığı okunuyordu. Şevki de Cevdetten ne güzellikçe, ne de servetçe aşağı bir adam değildi. Tatlı bir yüzü, mütenasib endamı, mükellef bir apartımanı ve şık bir arabası vardı. Nakleden: EM A Şarlonun projeleri Meşhur komik Holivudda edebî bir meclis toplamak istiyor RADYO Ç Bu aksamki program j ISTANBUL: 12,30 plâkla Türk musikLsl 12,50 havadis 13,00 Beyoğlu Halkevi gosterit kolu tarafından bir temsil 14,00 SON 18,30 plâkla dans musikisi 19,00 Inci tarafından türkçe Şan: Keman ve piyano refakatıle 19,30 konferans: Kâzım Nami Duru tBatıl ınanışlar ve terbıyede menfi tesırleri) 22,00 Muzaffer ve arkadaş ları tarafından Türk musikisi ve halk şarkıları 20,30 Ömer Rıza tarafmdan arabca soylev 20,45 Vedia Rıza ve arkadaşları tarafından Turk musıklsl ve halk şarkıları, (Saat âyarı) 21,15 ORKESTRA 22,15 Ajans ve Borsa haberleri ve ertesi gıinun programı 22,30 plâkla sololar, opera ve operet parçaları 23,00 SON. VrXANA: 18,05 BÜYÜK KONSER 18,35 kıraat m 19 MUSİKİ VE ŞAN 19,25 karışık yayın 20,40 MUSİKİ, 21,10 KONSER 22,40 karışık yayın 23,85 DANS MUSİKISI. BERLIN: 19,05 EĞLENCELİ MUSİKİ 20,05 ha berler 20,15 EÖLENCELI MUSİKİ 20,45 spor haberleri 21,05 KONSER 23,05 hava, haberler, spor 23,35 DANS HAVA LARI. PEŞTE: 18,35 şıirler 19,05 ÇİNGENE ORKES TRASI 19,55 BÜYÜK KONSER 20,45 OPERET 22,50 haberler, spor 23,15 CAZBAND TAKIMI 24,05 ÇİNGENE ORKESTRASI 1,10 son haberler. BUKREŞ: 18,20 ASKERÎ BANDO 19,35 gramofon, ulusal yayın 20,30 ŞAN KONSERİ 21,05 plyes, hava, haberler, gramofon, spor, gramofon. BELGRAD: 18,05 BÜYÜK KONSER 18 35 MUSİKİ19,05 halk şarküarı 19,45 KONSER 20,15 gramofon, ulıısal yayın, haberler, Sırb gecesl 22,35 KONSER 23,05 ulusal yayın 23,25 KONSER 23,50 DANS MUSIKİ8İ. LONDRA: 19,05 Alman halk şarkılan 19,35 MU • < SİKİ 20,20 musiki konusması 20,35 ORKESTRA KONSERİ 22 karışık yayın 23,10 KORO KONSERİ 23,40 karışık ya . yın 24,10 MUSİKİ 24,35 son. PARİS tP.T.T.J: 18,20 gramofon 18,35 ŞARKILAR, P İ YANO KONSERİ 20,05 piyes 21,05 ha berler, halk gecesl 22,35 KONSER 24,35 haberler, gramofon, hava. 1,05 DANS MUSIKI8I. ROMA: 18,05 BÜYÜK KONSER 18,35 karışık ya« yın 21,45 KARIŞIK MUSİKİ 22,05 pl yes 22 35 EĞLENCELİ KONSER 23,45 DANS MUSIKISİ, istirahatlerde hava, ha berler. Pek yakmda T Ü R K sinemasında Dünyanın en bflyük maceralar filmi... 20000 figüran. 10000 valişi a t . , Hakikî kırrnızı derilüer... Meşhur artist Şarlo Fransızca «CineMonde» gazetesinin Holivud muhabiri Eddie Taylor, Georges Brent'le kansı Constance Worth'un bir davetinde Charlie Chaplin ile konuşmuş ve ondan müstakbel projeleri hak kında bazı malumat almıştır. Maruf komik hulâsaten §unları söylemiştir: Bazılan pek nadir filim yaptığımdan dolayı beni tenkid ediyorlar. Fakat san'atın ne kadar güç olduğunu takdir etmiyorlar. Harold Lloyd birkaç senedir piyasadan çekildi gibi. Buester Katon'un feci akıbeti malum.. Bunların yerini tutan yok.. Benim ayakta durabilmekliğim sırf böyle nadir gözükmekliğimdendir. Kâfi miktarda param olduğunu biliyorsunuz.. Maksad maişetimi temin değildir. Sırf san'at kaygusüe çalışıp uğraşıyorum. Sinemanın bugün her şubesinde mütehassıs kimse aranıyor da senaryo meselesinde böyle bir endişeye düşülmüyor. Yeni çıkan bir roman veya yeni oynanmağa başlanan bir piyesi hemen beyaz perdeye aksettirmek için tertibat alıyor lar. Ben, senaryo meselesini çok mühim gördüğüm için münasib bir vakitte sırf bu maksadla edebî bir meclis toplamak istiyorum. Oraya muhtelif milletlerin en büyük yazıcılannı çağırmak niyetinde yim. Meselâ; Bernard Shaw, Andre Gide, Iskandinavya'h Knut Hamsun, AngloSakson Upton Sinclair, Gabrielle d'Annunzio, Macar Franz Molnar, Alman Thomas Mann ve saire.. Bütün bu zevatın davetimi kabul edeceklerinden eminim. Şayed kabul etmezlerse malum ya bir şayia çıkartmışlar.. Gizli yaptığım birçok filimler varmış, bunlan kilid altında sıkı sıkı saklıyormuşum.. Bir müddet işi onlarla idare ederim ve yeni ilhamlar almak, yeni fikirler bulmak için zihnimi yormak fırsatım kazanmış olu rum! GARY GOOPER J E A N ARTHUR BUFFALO BiL ve önümiizdeki perşembe günU matinelerinden itibaren Maceralar kralı ( Türkçe sözlü ) S A R A Y Sinemasında Güzel "Marietta,, ve "Rose Marse,, filminin yıldızlan NELSON EDDY ve JEANETTE MAC DONALD'ın en son ve en büyuk musikili temsilleri Gaşyedici aşk ve güzellik şaheseri Onümüzdeki Çarşamba akşamından itibaren M E L E K sinemasında NOBETCI ECZANELER İstanbulda doğmuş... Bir Fransum zevcesi ve Alman casusu ATMAZEL DOKTOR Tekrar Istanbula gelmiştir. Onu bu hafta Acıklı bir ölüm Gazetemiz posta memurlarmdan Sezai, tutulmuş olduğu hastalıktan kurtulamıyarak evvelki gün vefat etmiş ve cenazesi dün defnedilmiştir. Allah rahmet evlesin. DİTA PARLO PİERRE BLANCHARD PİERRE FRESNAY ile oynadıkları büvük Fransız filminde, Harbi Umumî esnasında SELÂNİK'te çevirdiği entrikalarile yaptığı casusluğu ve esrarengiz hareketlerini görünüz. İlâveten: EKLER JURNAL ve dost Yunan Başvekili S. E. Metaxas İstanbulda, Taksim âbidesine çelenk koyma merasimi bütün teferrüatile, orijinal sesi ve musikisile, Yavuz ve Averof zırhlıları bir arada. Bugün saat 11 de tenzilâtlı matine. SUMER sinemasında Bu gece şehrimizdeki nobetçl eczaneler şunlardır: îstanbul ciheti: Eminonu Yemlşte (Bensason), Fatih Şehzadebaşmda (Asaf), Karagümrükt« (Mehmed Fuad), Bakırköyde (Hllâl), Ak sarayda (Zlya Nurl), Fener Balatta (Merkez>, Beyazıdda (CemlU, Kuçükpazard» (Yorgi), Samatya Kocamustafapaşada (K\clvarij," Âîemdar Ankara caddeslnde (Nes'et), Şehremlninde (Ahmed Hamdi). Beyoğlu ciheti: Şl?ll Halâskârgazi caddesinde (Halk), Taksimde (Nızameddin), Beyoğlu Tarlabasmda (Nihad), Istiklâl caddesinde (Kan zuk), Dalrede (Günes), Galata Topçular caddeslnde (Sporidisi, Kasımpaşada (Vasıf), Haskoy Halıcıoglunda (Barbud), Sarıyerde (Osman), Tarabya, Yenıköy, Emlrgân, RumelihLsar, Bebek, Arnavudköy, Ortaköy eczaneleri, Beşıktaşta (Süleyman Receb). Kadıköy İskele caddesinde fSotiryadls), Yeldeğirmeninde (Üçler\ Üsküriarda fömer Kenan), Heybeliadada (Tomadli), Büyükadada (Merkez). Ahmed Hidayet Işte, büyük bir snerna hâdısesıni teşkil edecek bir fılm daha ; Osmanlı Bankası İLÂN Osmanh Bankasınm Galata, Yenicami ve Beyoğlu daireleri, Cumhuriyetin ilânmın yıldönümü münasebetile ilk* teşrinin 28 (öğleden sonra) 29 ve 30 un« cu günleri kapalı bulunacaktır. Pek yakında S U M E R Sinemasında MAURiCE DEKOBRV om meşhur romanından iktibas edilen ve SESSUE HAYAKAWA PiERRE R CHARD WıLLM MiCHiKO TANAKA ile en güze! ve hakikî GEiSHAS lar tarafından temsil edilen Hazin bir ölüm Şurayı Devlet azasından merhum Ziya Beyin mahdumu Erzurum saylavı General Pertev Demirhanm teyze zadesi ve mizahçı muharrir Rauf Yazarm dayısı Bay Münib, kısa bir kalb hasta hğını müteakib vefat etmiştir. Cenazesi bugün kaldınlarak öğle namazı Fatih camisinde kıhndıktan sonra Edirnekapıdaki aile kabristanına defnedilecektir. Cenabı Hak merhuma rah met ve mağfiret ve ailesine de sabırlar ihsan buvursun. aşk ve esrar Hlmi, Bambaşka bir tarzda ve sonderece bir mevzuda o'an bir Fransız Hlmidir. YOŞİVARA Osmanh Bankası İLÂN fc5 faizli, 1918 tarihli îstilcrazı Dahilî tahvilâtı hâmillerine 1 ikinciteşrin 1937 vadeli ve 40 No. U kupon bedelinin, 1 ikinciteşrin 1937 ta rihinden başhyarak, Osmanh Bankası nm Galata ve Ankara idarelerile vilâyet merkezlerindeki bütün şubeleri gişelerinde tediye edileceği ilân olunur. Beheri 20 Türk lirası itibarî kıymetin deki birlik tahvil kuponuna karşı kâğıd para olarak 50 kuruş verilecektir. ihtirasü Bugün Bugün MELEK MEKTEBLi KIZLAR fiiminîn nnutulmaz yıldızı, Amerikanra Avupadao ttoparıp aldıgı büyâk yıldız sinemasında i P EK Sinemasında LA DAM 0 KAMELYA Filminde BiR Bugün saat 11 de tenzilailı matine GRETA GARBO ROBERT TAYLOR Üsküdar Hâle sineması BÜLBÜLLER ÖTERKEN Marta Egert ERTUĞRUL SADİ TEK Tiyatrosu (AKSARAY) da Bugün saat 15 te HAMLET Bu gece saat 20.30 da KUDRET HELVASI Giriş 20, 30 kuruş. Her tarafa tramvay. SiMONE SiMON ve Tarahndao sahane bir surette yaratılan JAMES STEWART ŞAHESER .... Fransızca sözlü aşk ve oüzellik filmi Seanslar: 2 4.15 6,30 Suvare 9 da BOgOn saat 11 de tenzllâtlı matine BEYAZ MELEK Zengin ve göz kamaştmcı bir filim NİNA PETROVNA'nıo YALANI şaheseridir. C A D A V sinemasına en büyük muzafferiyeti kazandıran bu emsalsiz filmi Bugün mutlaka göreceğiniz filim Bütün îstanbul halkınm bahssettiği filim' Fernand Gvavey ve Isa Miranda gibi iki büyük artist canlandırmakta ve neş'e ve zevk saçmatkadır. Bilhassa Viyananın göz kamaştırıcı lüks ve ihtişamı şayanı temaşadır. îlâveten : FOX JURNAL son dünya havadisleri. • • • • H H M ^ H H H B İ M İ H I ^ M H M Bugün saat 11 de tenzilâtlı matine M H H M H H İ ^ H H B H B H B M B ^ H İ M B Teşekkür Ederiz ! TelefoDİa, mektupia, bİ2zat bu haftaki m lilsiz pro^ramımırı tebrik eden halka teşekkSr Vals dalgası Bugün SAKARYA MEŞ'UM SİNEMASI seyircilerini gaşyedecek, heyecanlandıracak ve ağlatırcasına güldürecektir. GİNGER ROGEBS ve FRED ASTAtRE İlâveten : PARAMOUNT JOURNAL ve ( 3 dakika) öğretici filim Seans saatleri : 2 4,15 6,30 ve suvare 9 da Bugün saat 11 de tenzilâtlı matine Bu kadar fevkalâde bir musiki, aşk ve zevk filmi yapılmamıştır. Viyananın muhteşem saraylannda en müşkülpesent musiki üstadları huzurunda verilen bu muazzam konserde siz de bulununuz. Filmi görüp te havran olmamak kabil değildir. Diğer yıldızlar: MAX MİCHEL, COLETTE DARFEUİL, FELİX ODUART. • • • • • • i ^ ^ H I ^ H Bugün saat 11 de tenzilâtlı matine M ^ ^ ^ H B H ^ ^ M SARAY KONSERİ Bugün TÜRK sinemasında MARTHA EGGERTH'in ilk Fransızca ve en büyük filmi EDVARD ARNOLD Aşk ve halfe eseri ve : A R i Z O N A ÇETELERi KENMAYNAR MiLLî sinemada
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle