16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
13 Birinciteşrin 1937 CÜMHURIYET İst. Borsası 12/10/937 P A BA LA B Açılıs Kapanış Sterlrn 625. 629. Dolar 123. 127. 86. Frank 78. LİJet 105. 110. 84. Belçika Fr. 80. 23. 18. Drahm) tsviçre Fr. 580. 570. 23. 20. Leva 70. 65. Florin 74 84. Kron Çek 21. 23. Şilin Avusfarya 28. 31. Mark 20. 22.50 Zloti 21. 25. Pengo Ley 12. 14. 48. 52. Dinar Kron tsvec 30. 32. 1062. 1060. Altın 263. 262. Banknot Ç E K LE R Kapanış Açılı? 627. 627. Londra 0.79 0.7906 NewYork 23.6550 23.65 ' Paris 15.0190 15.0270 Milâno 4.69 4.6885 Brüksel 87.1610 Atina 87.1610 3.4350 3.43 | Cenevre 63.7958 63.7958 Sofya 1.43 1.43 Amsterd. 22.5775 22.5775 Prag 4.1914 4.1914 Vivana 11.9617 11.9617 Madrid 1.9685 I Berlin 1.9675 4.18 l 4.18 ! Varşova 3.9875 3.9875 ' Budapeşt'" Bükreş 107.3365 107.3365 34.41 34.41 t Belgrrad 2.74 2.74 Yokobama 20.305 20.305 Moskova 3.0933 3.0933 Stokholm , E S HA M Kapanıs Açılıs 11.45 11.40 Aslan çimento tSTİKR A ZLA R Kapanış Açüı? Türk borca I Pesin 13.70 » • I Vadeli 13.75 13.50 13,50 » 11 Pesin 96.25 96.25 Ereanf % 5 Hazine 64.50 64.50 %2 • T AH VİLAT Açıli3 Kapanış Anadolo I Pesin 41.35 41.35 ' » m Pesin GÜNÜN BULMACAS1 1 1 i 8 4 6 6 2 8 4 5 6 T 8 9 10 • • • • • • • 8 • •• • H • • • 1 \t • •l •l •ı 1 • DAIMA DÂWA PARLAK, DAİMA DAJIA BEYAZ SONBAHAR GELDİ PARDÜSÜLÜK KUMAŞLARINIZI ALMADAN EWEL YERLİ MALLAR PAZARLARINA Soldan sağa: 1 Birşeyi muvakkaten para mukabili kullanmak. 2 Bursada bır mabed, bır hayvan. 3 Skandal, bir soru edatı. 4 Bır muslki aletı, danslı toplantı, çok değil. 5 Almanyada üniversitesile meşhur bir şehir, zam. 6 Arkasına «konu» kelime sini ilâve edersek «şoyle boylo manasına gelır, Avrupada bir nehir. 7 Romanyada bir şehir. 8 Bir mayii midesine akıtan, kolun kLsımlarından biri . 9 <Şen> den sonra gelir. 10 Sofra levazımatından, bir emir. Yukarıdan a$ağıya: 1 Bazı cins meyvanın dunnuşu. 2 Getlren, bir emir. 3 Iran dilinde <gün>, maksad. 4 Tereddüd edatı, abide. 5 Erkek çocuk dadısı, meşguliyet, bir mabud. 6 Pratik. 7 Esatir. 8 Isim, yanar dağın fırlattığı. 9 Bir çesld işleme usulü. 10 Abdülhak Hâmidin bir piyesinin lsmi, temizliği ortadan kaldıran sebeb. Evvelkj bnlmacanın halledilmiş şekll 1 1 3 4 GELEN HEREKE ve FESHANENİN ZENGİN ÇEŞİTLERİNİ GÖRUNÜZ Bursa Yenişehir Ciğerler için hava ne ise difler için de RADYOLİN odur. Hasta ciğerler kadar sağlam ciğerlere de hava lâzım ol duğu gibi, bakımsız dişler kadar temiz ve beyaz dişlere de RADYOLÎN lâzım dır. Hava kanı, RADYOLİN ağzı temızler. Havasız kalan en sağlam vücud nasıl zehirlenirse, RADYOLİN ile fırçalanmıyan temiz ve beyaz dişler de b'ylece sararmağa ve çürümeğe mahkumdurlar. Kazası Kaymakamlığından: RADYOÜN kullanınız ! 1 Kazamıza bağlı Karasıl köyünün orta malına ekilmiş araziden çıkacak olan tahminen kırk beş bin kilo çeltik 6/10/937 gününden itibaren 26/10/937 salı gününe kadar yirmi bir gün müddetle açık arttırmıya çı karılmıştır. 2 Çeltiğin beher kilosu sekiz kuruştan olmak üzere yüzde yedi buçuk muvakkat teminat akçesi iki yüz yetmiş liradır. 3 Şartnameyi görmek ve pey sürmek istiyenlerin ihale günü olan 26/10/937 salı günü saat 15 da Kazamız Hususî Muhasebe Dairesindeki mahsus Komisvonuna baş vurmaları ilân olunur. (6962) Bu son kesidede dahi 24411 No.ya isabet eden TUNÇAY GİŞESİ 5 T 8 9 10 KİUİŞİAİDİA S l •10 2 A Z İ z tİM • S İ A İ Ç 3 YİAİNİAİRİAİK •|Ş|B 4 AİT • • E LİE MİBİG 5 B 1 Ç A K • R EİHİA 6 AİL I İ K İ B ç İ İMİEİN 7 ş A R • İK o MİE D I 6 1 R A K • İKİE L A M • • A K 1 L •••Y E to E KB zlu H UİR AİT Sabah, öğle ve akşam her yemekten sonra günde 3 defa dişlerinizî fırçalayınız 2 0 0 0 0 0 LİRA Kocamustafapaşada Toprak sokağmda 116 No.da Bayan HİKMET'e çıktı. İzmir Beledivesinden: Cumhuriyet Meydanı arkasında sureti mahsusada ayrılan arsada inşa edilecek olan Belediye sarayının projesi müsabakaya konulmuştu. Görülen lüzum üzerine şartnamesinde tadilât yapıldığmdan müsabaka müddeti 15 şubata kadar temdid edilmiştir. Müsabakaya iştirak edecekler tanzim edecekleri projeleri bu müddet zarfında Belediye Fen Heyetine imza mukabilinde teslim edeceklerdir. Bu hususta malumat almak istiyenler Belediye Başmühendisliğine müracaat etmelidirler. Müddetin hitamından on beş gün sonra dereceleri tasnif edilerek yalnız birinci gelene iki bin lira verilecektir. Müsabakayı kazanamıyan projeler sahiblerine iade olunacaktır. «3367» (6546) TUNÇAY G İ Ş E S İ 4 5 . 0 0 0 lirayı Bu tertibin üçüncü keşidesinde Akbıyıkta, Hamam sokağmda 23 No. da Bay Aliye. Dördüncü keşidesinde Marpuççularda 53 No.da Bay Nasihe. 5 inci keşidesinde 4 üncü Vakıf hanında Bahçe Mimarı Mevlud Baysala BÜYÜK FIRSAT J Azimet dolayısile Taksimde Lamartin caddesinde Bürün apartımanında ay MENFAATiNi SEVENLERE lığı 55 lira olan 2 numaralı beş odalı, Inşaat ve tamiratta çok kolaylık gdsterilir. işinize başlamadan evrel bir kaloriferli dairesi kuntrat müddeti olan kere de muessesemize uğrayınız. Galata Seyrüsefer sırdsı Maohaym han 11 aylığı ayda kırk beş lıradan devre ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ No. 21 ^ m ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ dilecektir. tçindekilere müracaat. TUNÇAY G İ Ş E S İ Hiçbir keşide yokrur ki büyük ikramiyelerden birisini vermiş olmasın. Borçluları halas eden ve fakirleri zenginliğe kavuşturan T U N Ç A Y G İ Ş E S İ , perakende ve toptan satış yapar. Sipariş kabul eder ve müş terilerine kolaylık göstererek memnun eder. Biletlerinizi TUNÇAY GİŞESİNDEN temin ediniz. ADRESE D İ K K A T : Bahçekapı. Hamidiye caddesi 4 üncü Vakıf han karşısında No. 61. verdi. İstanbul Tramvay Şirketinden: Üniversite ve Yüksek Mekteb Talebelerine İ LÂ N Tenzilâtı tarifeden istifade etmek hakkını bahşeden ve evvelce veril miş olan 1936/1937 mekteb senesine mahsus yeşil kartlar 1937/1938 senesi için değiştirileceğinden, Üniversite ve Yüksek mekteb talebeleri 15 ilkteşrin 1937 tarihinden evvel yeni kartlarını almak iizere Tramvay Şirketinin Galatada, Tünel arkasında, Söğüd sokağmda Hareket Kalemine vesikala rile birlikte gelmeleri ilân olunur. DİREKTÖRLÜK Üçüncii Mıntaka Etîbba Odası Riyasetinden: 9 birinciteşrin 1937 de icra edilen İdare Heyeti ve Haysiyet Divanı seçiminde nizamnamenin 6 ncı maddssi mucibince lâzun gelen ekseriyet hâsıl olmadığmdan nizamnamenin ayni maddesi buyruğuna gdre 23 birinciteşrin 1937 cumartesi günü oda binasında saat 13 ile 15 arasında yeniden yapüacak seçime sayın üyelerimizin iştiraki rica olunur. (6992) ^BBH^^^M^^HB^^HB Serbayl: M. H M 1 ^ A D Yüksek Mühendis Okulu Direktörlüğünden: Tahmin Pey Eksiltme Günüve Eksiltmiye konan Miktarı fiatı akçesi tarihi saati eşyanm cinsi 296 aded 183 Ku. Gömlek 444 » 36 Fanilâ 888 » 14,50 Mendil 18/10/937 Pazartesi 444 » 52 » 129 Li. Don 14 296 » 27,50 Havlu 592 çift 25 Çorab 148 takım 285 Pijama Mektebimiz okullarına verilmek üzere yukarıda cins, miktan, muhammen bedel ve ilk teminatı yazüı 7 kalem çamaşır açık eksiltmiye konmuştur. Eksiltmesi yukanda gösterilen gün ve tarih ve saatte yapılacaktır. Şartname sini görmek istiyenlerin hergün ve eksiltmiye girmek istiyenlerin belli gün ve saatte Gümüşsuvundaki mekteb binası dahilinde toplanan Komisyona müracaatleri ilân olunur. (6552) ABİDE GiŞESi 24411 TAKSÎM Beyoğlu Birinci Sulh Hukuk Hâkimliğinden: Esas No.sı 937/1033 Sular İdaresi vekili Münirin Cerrahpaşa Sancaktarhayreddin mahallesrnde Tekke sokağmda 43 No.da mukim Ahmed İkincioğlu aleyhine açtığı alacak davasının cari duruşmasmda: Mahkemece müddeaaleyhin yeminden kaçın mış sayılarak ikametgâhmın meçhuliyetine mebni bu kararm ilânen yirmi gün müddetle teblığine karar verilmiş olduğundan muhakeme günü olan 11/11/937 saat 10,30 da mahkemeye gelerek yemin etmeniz son tebligat ma kamına kaim olmak üzere ilân olunur. (6986) numaralı bilet gişemizden Bayan P a k i z e ' y e satılmıştır. Bu bilete isabet eden Liralık birinci ikramiye bayi Ferid Anıt tarafından keşide devam ederken derhal verilmiştir. 13 senedenberi hiçbir tertibde büyük ikramiyeyi kaçırmıyan gişemizden yeni tertib biletlerini almalarını muhterem müşterilerimize tavsiye ederiz. îpek Dokumacısı Aranıyor Pazardan maada hergün 9 dan 12 ye kadar Kasımpaşa Kaptanpaçaçıplağı sokak 16 No.lı fabrikaya müraacat. Harb Akademisi Komutanhğından: Konya İli Kültür Dîrektörlüğünden: Kapalı zarf usulile eksiltmeye konularak 1/10/1937 tarihinde ihalesi ya pılacağı evvelce ilân edilen Konyada îplikçi camiinin tamirine istekli çıkmadığmdan 2490 sayılı kanun hükümleri mucibince pazarlığa konulmasına ka rar verilmiştir. 1 Keşif bedeli cl0029> lira c28» kuruştur. 2 2490 sayılı kanun hükümlerine göre verilecek muvakkat teminat «752» liradır. 3 1/10/1937 tarihinden itibaren bir ay müddetle pazarlık 2/11/937 tarihine raslıyan salı günü saat 15 te Konya Hükumet dairesinde Kültür Direktörlüğü makammda Komisyonu huzurunda neticelendirilecektir. 4 İsteklilerin adı geçen kanunun 2, 3 üncü maddelerile bu işin münakasa ve mukavele şartnamelerinde yazılı şartları ve Nafıa Vekâletinden 937 senesi için alınmış ehliyeti fenniye vesikasını haiz bulunmalan. 5 İsteklilerin bu işe aid mukavelename, fennî ve münakasa şartnamelerile keşif cetveli ve projesini Konva Âsari Atika Müzesi Direktörlüğünde hergün görebileceği. dışanda bulunanların sarih adreslrile posta parasını gönderdiklerinde adreslerine vollanacaeı ilân olunur. (6820) 20 0 . 0 0 0 3 Harb Akademisi Cihannüma köşkünün dahilî yağlı boyası müna kasaya konmuştur. İstekli olanların 1. Teşrin 937 15. cuma günü saat 10 da 75 lira pey akçesile beraber Yıldızda Akademi Satınalma Komisyonuna müracaatleri. (6882) Edirne Kültür Cinsi Azı Direktörlüğünden: Kapalı Zarf Usulile Eksiltme İlânı Bolu Nafıa Müdürlüğünden: I İstanbul Vakıflar Direktörlüğü İlânlan I Müdiriyetimizde (94) kalem köhne eşya pazarlıkla satılacaktır. Pazarlığı 15/10/937 cuma günü saat on beşte Komisyonda yapılacaktır. Bu eşyaların muhammen bedeli «50» liradır. Teminatı «7» lira «50» kuruştur. Eşyalarla şartname hergün Levazım kaleminde görülebilir. (6984) Uşak Belediyesinden: Belediyemizin fen memurluğu açıktır. Aylık ücreti 165 liradır. Musad dak şehir plânı 1/2000 mikyasmda ise de 1/500 mikyasında büyültülerek tev ziat paftaları yapılacaktır. Gerek şehir plânmı tatbik gerek paftaları yapmak iktidarmda olan isteklilerin 15 gün zarfında Belediyemize yapacaklan müracaatlere evrakı müsbitelerini de elemeleri lâzımdar. (6959) Vakıf Paralar Müdürlü<Kinden: Komisyon Miktarlarının YenHen İndirildiğine Dairdir Kârgir binalarla hali inşada bulunan emlâke aid ikrazlardak' kumnsvon miktarlanmız tekrar indiriimıstir. tlân ederi*. (6952) 1 Eksiltmiye konulan iş: Bolu Vilâveti Daimî Encümen kararile 6/10/ 937 tarihinden itibaren 20 gün müddetle tekrar eksiltmiye konulan Bolu Vi *^\ eti hastane binasi. Kesif bedeli 54010 lira 70 kuruştur. 2 Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır. A Eksiltme şartnamesi B Mukavele projesi C Bayındırlık işleri genel şartnamesi D Hastane binasına dair fennî ve hususî şartname E Keşif hulâsası. sılsilei fiat, mesahat cetvelleçi F Hususî ve malî şartname, elektrik tesisatı keşfi, elektrik tesisatı hakkmda umumî, fennî şartname C Proje. İstiyenler bu şartnameleri ve e\Takı saireyi Bolu Nafıa Müdürlüğünden 2 tıra 70 kuruş mukabilinde alabilirler. 3 Eksiltme 26/10/937 tarihinin salı günü saat 15 te Boluda Hükumet binasında Daimî Encümen Daimî salonunda bedel haddi lâyık görüldüğü takdirde ihalesi vapılacaktır. 4 Eksiltme kapalı zarf usulile vapılacaktır. 5 Eksiltmive girebilmek için isteklinin 3951 lira muvakkat teminat vermesi bundan baska asağıdaki vesikaları haiz olup göstermesi lâzımdır. 1 Ticai;et Odasmda kavidli bulunduğuna dair vesika. 2 İsteklilerin Nafıa Vekâletinden verilmiş 937 tarihli ehliyet vesikasını haiz olmaları. 6 Teklifi mektubları yukarıda üçüncü maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Bolu Daimî Encümen Dairesine getirilerek eksiltme Komis yonu reislığine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektublarm nihayet üçüncü maddede yazılı saate kaaar gelmiş olması ve dış zarfm mühür mumile iyice kapatılmış olması lâzımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (6911) I Günü Saati Eksiltme Çoğu Tahmin tlk Kilo bedeli teminat şekli Ekmek 107,00C 136,000 10 K.Ş. 1020 L. 14/10/937 15 Kapalı zarf Sadeyağ 5,700 7,700 100 K.Ş. 588 L. » » Yatılı orta okullarm mayıs 938 sonuna kadar ihtiyaçlan olan cins ve miktarları yukanda yazılı iki kalem erzakın 30/9/937 den itibaren bu defa görülen lüzum üzerine yeniden eksiltmiye konulmuştur. İstekliler şartları görmek üzere hergün dairemize basvurmaları ve kır dırmıya girebilmek için de 2490 savılı kanunun 32, 33 ve 34 üncü maddele rine göre hazırlanmaları ve teklif mektublannı saat 14 e kadar Komisyon Başkanlığma vermeleri lüzumu ilân olunur. (6674)' İstanbul Üniversitesi Arttırma ve Eksiltme Pazarlık Komisyonu İlânlan 1 46360 lira 83 kuruş keşif bedelli İstanbulda Gureba hastanesi haricî hastalıklar anfısi inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 2 Bu işe aid şartnameler şunlardır: A Eksiltme şartnamesi B Mukavele projesi C Bayındırlık genel şartnamesi D İnşaata dair fennî şartname E Keşif hulâsa cetveli ve ilişikleri F Projeler Tstivenler bu şartname ve projeleri 250 kuruş bedelle Üniversite RektÖrlüğünden alabilirler. 3 Eksiltme 18/10/1937 pazartesi günü saat 15 te İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacaktır. 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3477 lira 6 kuruş muvakkat teminat vermesi ve Bavmdırlık Bakanlığından alınmış 1937 senesine aid bina müteahhid vesikasile bir defada 40,000 liralık inşaat taahhüd ve ikmal etmiş olması lâzımdır. 5 Teklif mektubları 3 üncü maddede yazılı saatterı bir saat evveline kadar Üniversite Rektörlüğüne makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. 6 Posta ile gönderilecek mektubların nihayet 3 üncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfınm mühür mumu ile iyice kapatılmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (6575) Üniversite merkez ve fakültelerile müştemilâtına pazarlıkla soba kuru lup tamir edilecek ve boru almacaktır. İsteklilerin 50 liralık teminatlarile son iki sene zarfında resmî dairelerde taahhüdlerini tamamile ifa etmiş oldukla rını gösteren vesikasım hâmil olarak 18/10/937 pazartesi günü saat 16 da Üniversite Rektörlüğüne başvurmalan, muhammen fiat listesi hergün Rektör liıkte görülür. (6985)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle