20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURIYE1 13 Birinciteşrin 1937 KUçük hikâye Madam Bluz'un cinayeti Pierre Mille'den Bibliyoğrafya Nazarî ve Amelî Didaktika RADVO Amerikada yeni bir jönprömiye C Bu aksamki program ) ISTANBUL: 12,30 plâkla Türk musikisl 12,50 havadis 13,05 muhtelif plâk neşriyatı 14 son18,30 plâkla dans musikısi 19 tamburi Cemllin nadıde plâkları 19,30 radyofonık komedı: Toska 20 Ahmed Rasımm eserleri, Ahmed Kemal Sazseverın 20,30 Omer Rıza tarafından arabca soylev 20,45 Bayan Muzaffer ve arkadaşları tarafından Ttirk musikisi ve halk şarkıları, saat aya rı 21,15 şan orkestra refakatüe: Julya tarafından 21,45 orkestra 22,15 ajans ve borsa haberleri ve ertesı gunun programı 22,30 plâkla sololar, opera ve operet par çaları 23 son. VIYANA: 18,05 karışık yayın 18,35 MUSİKİ 19,05 karışık yayın 20,40 BUYUK KON SER 23 05 DANS MUSIKİSİ, lstirahatlerde haberler, hava ve saire. BERLIN: 18,05 KUÇÜK KONSER 18,50 röportaj 19,05 MUSIKI 20 05 haberler 20,15 ŞAN VE MUSIKI 21,05 gunun akisleri, sonra MUSIKI 22,05 ORKESTRA KONSERI 22,05 hava, haberler, sporlar 23,25 spor 23 40 Breslav'dan nakil. PEŞTE: 18,05 ŞAN VE MUSIKI 18,50 konferans19,20 VIYOLONSEL VE PIYANO 19,50 konusma 20,05 dans plâkları 20,35 fa cia 22,25 çmgene orkestrası ve şan 22,50 haberler 23,15 PIYANO 24,05 haberler. BUKREŞ: 19,05 ORKESTRA KONSERI 20,05 konferans, gramofon 21,40 PIYANO KON SERI, ŞAN KONSERI 22,35 karışık ya yın 22,50 GECE KONSERI 23,50 haberler. BELGRAD: 18,25 KONSER 19,25 gramofon, ulusal yayın 20,55 VTYANADAN NAKLEN KONSER 21,45 haberler, mizah, haberler 23,55 ODA MUSİKİSL LONDRA: 18 50 PIYANO 19,05 çocukların zamanı20,05 MUSIKI, org 21.05 karışık yayın 21,35 ORKESTRA KONSERI 22,35 konuşma 23,05 ŞARKILAR, DANS ORKE3 TRASI 24,05 haberler ve saire 24,30 DANS ORKESTRASI 1,35 haberler, hava ve saire 1,45 gramofon. PARIS [P.T.TJ: 18 05 karışık yayın 18,35 ŞARKELAR 18,50 gramofon ve saire 19,05 PİYANO KONSERİ 19,35 ŞARKILAR 19,45 ko nuşma 20,05 ODA MUSIKİSİ 21,05 haberler 22,05 Maeterlinck'in 75 inci doğum yılı münasebetile müsamere 24,25 gTamofon, haberler ve saire. ROMA18,20 ŞAN VE PİYANO 18,55 karışık yayın 21,45 KARIŞIK MUSİKİ 22,05 piyes 22,20 EĞLENCELİ MUSIKI, en sonra DANS MUSIKİSİ. istiraha«Jerde hava, haberler Eminonünde (Necati Ahmed Mehmed Kâzım), Alemdarda fSırrı Rasım), Beya zıdda (Asador), Şehzadebasında (Üniver site), Aksarayda (Sarinı), Şehremmlnde (Hamdı), Karagumrukte (Fuad), Samat yada (Teofilos), Fenerde (Vıtali), Eyiıbde (Hıkmet), Bakırkoyde HMerkez). (Galatasaray), rGarıh), Galatada (Hı dayet), Taksimde (Kemal Rebul), Şişlide (Maçka), Besiktaşta fNaıl Halid), Orta koyde (Ortakoyi, Arnavudkoyde (Mihal lldis), Bebekte (Merkez), Hasköyde (Ne sim Aseo), Kasımpaşada (Müeyyed), San yerde fOsman). Kadıkoyde (Saadet ve Osman Hulusi), Üskudarda Çarşıboyunda (Omer Kenan), Adalarda (Şmasi Rıza). ERTUĞRUL SADI TEK Bu gece (Büyükada) da SEKİZİNCÎ Cuma akşamı Pangaltı Tan sinemasmda Erkekler 40 mdan sonra azarlar Doktor, ezber okur gibi bir iki ıstılah Sonbahar, ağaçların son yapraklarını daha sıraladı ve: dökmeğe başlamıştı. Madam Bluz, bahIrikilâb Kitabevi îstanbul 1937 Evet... Evet, dedi, kuşpalazı... çede, dört yaşındaki oğlu Mark'ı kucaFiah 125 kunış Çocuklarda çok olur... ğ'na almış: Madam Bluz, ellerini bitiştirerek yalTerbiye usullerinin gittikçe tekem Neren agrıyor evlâdım? Göster bavarırcasına: mül etmesi sayesinde bugün talebe kayım!.. * Ah! Doktor, dedi. Yanmızda se muallimler, hatta ebeveyn karşılaşmış Diye soruyordu. oldukları zorlukları daha kolaylıkla Küçük Mark, sapsan kesilmişti. Sesi, rom var değil mi? Aman bir iğne yapıhalle çare bulabilirler. Yeter ki terbiyebirdenbire, yaşlı bir adam sesi gibi kalırı nız. Doktor Baltusse'e de haber gön «Şampanya Valsi» nde güzel sesli nin bu tekâmül safhasına bigâne kalmalaşmış ve kısılmıştı. Elile boğazını göste derdim... O da şimdi gelince size yardım sınlar. Gladys Steahourt'un partbneri Fred riyor, boğulur gibi hınltılar çıkarıyordu. eder... İşte bu sebebden dolayı bugun yazı Mac Murray Amerikamn ücra bir köşe Serom mu? Evet .. Malum... Birdenbire yüzü kıpkırmızı kesildi, vücumıza mevzu teşkil eden bu kitab ve em sinde, Kankakee'de doğmuştur. Eğer dü müthiş bir öksürükle sarsıldı ve ağzm Genclerin başka işi yok... Gelsin serom... salini mekteb işlerile, içten ve dıştan, Amma, kuşpalazı fudruayan nev'inden alâkadar olan herkese tavsiyeyi bir borc Fred'in kasabası olmasaydı, belki dün dan kan geldi. yada onun ismini işitmezdik. Kendısi gibi O zaman, Madam Bluz, çocuğun miş, onu düşünmezler! Ben teşhisimi koy biliriz. artist bir anne babanın çocuğu olduğu «Nazarî ve Amelî Didaktika» nın mühastalığını anladı. Hizmetçisine seslendi: dum, tedaviyi de tesbit ettim. Yarmak lâiçin ruhundaki san'at aşk ve kudreti hiç Koş, Eliz! Doktoru çağır. Çocuk zımdır, derhal yaracağım... Aletlerim ellifi Gazi Terbiye Enstitüsü pedagoji de zaten yanımda... ve didaktika öğretmeni Hasib A. Aytu şüphesiz irsidir. Çok küçükken saksofon kuşpalazı olmuş! çalmasını öğrenen Fred vakıâ bu işte Doktor, alet çantasmı masanın üstüne nadır. Eliz doktora koştu. öksürükten biraz Müellif, eserini gerek dilimizde, gerek büyük bir meharet gösteremediyse de ankoydu. Elleri öyle titriyordu ki, kapağı sonra açılır gibi olan küçük Mark, boğabaşka dillerde yazılmış bu namdaki o nesile beraber yerleşmiş olduklan yeni bir açılan çantanm içinden, aletler masanm zmdan gene hırıltılar çıkararak çırpm üstüne döküldü. Madam Bluz doktorun rijinal ve tercüme birçok yazılan oku kasabadaki muhtelif cazband takımlarınmağa başlamıştı. Sesi, gitgide daha fazla yarak. bilhassa Sofya Üniversitesinin da vazife alarak hayatını kazanmış. ve elini tuttu: kısılıyor, nefesi gitgide daha daralıyorbellibaşlı profesörlerinden birkaçmın e bu sayede Üniversite tahsilini bitirmeğe Konsultasyon yaptıracağım, dok serlerile yazılanndan azamî derecede muvaffak olmuştur. du. tor! Biraz bekleyiniz, doktor Baltusse istifade ederek hazırlamıştır. Madam Bluz, çocuğu yatağma yatırgelsin. Amerika turnesine çıkan bir cazband dı; sabırsızhk içinde, hizmetçinin avdetiBaşlangıcında muallimin pedagojik Doktor, mağrur bir eda ile cevab takımile Holivud'a geldiği vakit iklim hazırlığı, didaktika nasıl bir ilimdir? ni beklemeğe başladı. Biraz sonra, hiz verdi: Didaktikanm taksimi, didaktikamn hoşuna gitmiş, annesini, teyzesini ve da metçi nefes nefese geldi: Hastalar ve hastalann aileleri, mevzuuna giren meseleler başhklı u yısını da oraya çağırarak mütevazı bir ev Fred Mac Murray Doktoru evinde bulamadım, dedi, konsultasyon istemek hakkına daima sa mumî yazılar vardır. Sonra bütün mev kiralamıştır. Sinemaya intisab için yap kazinoya gitmiş; orada gördüm... Ma hibdirler. Fakat, müstacel ahvalde, dok zu yirmi iki kısma ayrılarak birer bi tığı ilk teşebbüslerde kat'iyyen muvaffak şahsiyeti temsil etmiş, en nihayet «Şamdam acele sizi bekliyor dedim; gelecek. tor, bilhassa aile doktoru, tecrübesinin rer tahlil edilmektedir. olamamış, ancak günde 7 dolar ücretle panya Valsi» ni yaratmışhr. Biraz sonra, kapı çalındı. Madam kendisine verdıği salâhiyeti kullanıp icab Fred Mac Murray, evvelce manken Fena talebe iyi hoca, iyi talebe fena bazı filimlerde figüranlık etmiştir. Bluz, hastamn başucunda, nefes almağa eden tedbirleri almakta serbesttir. Çocu hoca mütekabil iddiası artık tarihe kaBu işin sökmiyeceğini anlayınca tek ken şimdi kendisi gibi artist olan Lilian cesaret edemeden dinledi. Kapmm açılğun hastalığı vahimdir. Binaenaleyh... rışmıya mahkumdur. «Nazarî ve Amelî rar cazband turnelerine başvurmuş, Nevdığını işitti. Sonra, methalde, mütereddid Lamont'la evlidir. Madam Bluz, gene yalvarmağa baş Didaktika» dünün ve bugünün fena ta york'a kadar uzanmış, orada gerek vü bir ayak gürültüsü oldu; portmantoya lebelerini, vazifesini, mektebini ve Sğçarpan bir adamın, ağız dolusu küfür ladı: cudünün tenasübü, gerekse sesinin güzel Istirham ederim, doktor. On beşrenmeyi sever iyi talebe yapmıya ve liği sayesinde en mühim sahnelerden bi eavurduğu işitildi. Arkasmdan bir kah dolayısile muallimi fenalık töhmetin •Jf Gene îtalyan artistlerinden Milli kaha koptu. Bu kalın erkek sesinde, Ma dakika müsaade edin, sadece on beş da den kurtarmıya, iyi yapmıya, iyi tanıt rinde oynanmakta olan Roberta revü kika! Sonra ne ısterseniz yaparsınız... Monti de Amerikaya gitmek üzere Holidam Bluz, hasta oğlunun sesindeki kımıya yarıyacak bir eserdir. Ders sene sünde, Fred Astaire'in filimdeki rolünü vud filim âmillerinden biri tarafından ansıklığı hisseder gibi oldu. Tıpkı onun gi Aşağı inelim, yemek salonunda size bir sinin başlangıcı olan bu aylarda alâka deruhde etmeğe muvaffak olmuştur. gaje edilmiştir. San'atkâr kız «Böyle bi kısık, fakat alkol içinde boğulduğu şey ikram edeyim, biraz istirahat eder darlar tarafından büyük bir dikkatle oParamount şirketi onu işte bu rolde siniz... kunmalıdır. anlaşılan bir sesti, bir sarhoş sesiydi. keşfetmiş. Vaktile kapı kapı dolaşıp da Berbad Bir Gecede!..» filminde mühim Doktor homurdandı: Aradan kısa bir zaman geçti. MethalMüellif mahviyet göstererek: «Ens kimsenin yüzüne bakmadığı Fred, bu se bir rol oynryacaktır. On beş dakika... On beş dakikaya titüdeki talebemin günlük ihtiyaclannı deki mütereddid adımlar, oda kapısma, •^ Silvia Sidney yakmda George fer sinema payitahtma muzaffer bir kusürtüne sürtüne yaklaştı ve doktor, içekadar hasta ölür . . . karşılamak gibi bir zaruret bizi, henüz mandan gibi girmiştir. Fakat oynıyacağı Raft ile birlikte «Sen ve Ben» isminde Ve titriyen parmaklanm, aletlere doğ not halinde olan bu eseri, vaktinden evri girdi. filim altı aydan evvel hazırlanamıyacağı bir filim çevirecektir. Hizmetçi, çocuğun hastalığmı tarif ru uzattı. Bu sefer, Madam Bluz, hay vel matbaaya vermek mecburiyetinde •jf «Nina Petrovna'nm Günahı» nı bırakmış olmasaydı, göze çarpan bazı için artist gene boşta gezmeğe başlamış, etti, dedi. Buna iltihabı sarsari derler... kırdı: eksikleri tamamlamak ve eseri, biraz canı sıkılarak nihayet R. K. O. şirketi sesli olarak vücude getiren Italya nartisti Çocuğumu ö'ldüreceksin doktor, Hunnak zannedilir amma, değildir. Medaha olgunlaştırmak mümkün olacaktı. tarafından teklif edilen küçük bir jön Isa Miranda Holivud'a vâsıl olmuş ve ne yapıyorsun? rak edılecek birşey yok... Keyfinize baParamount stüdyolarında çalışmağa başOkuyucularımm. ihtiyac mahsulü o prömiye rolünü kabul etmiştir. Doktorun, gene ehemmiyet vennedi kın, üzülmeyin... lan bu eserdeki eksikliklerl, maksadı İşte Fred'in yıldızı ancak o vakit par lamıştır. Madam Bluz, doktorun odaya girme ğini görünce, tehdide başladı: ma ve iyi niyetime bağışlıyacaklarını lamış, Claudette Colbert «Gidiş ve Dö•jc Çinli artist Anna May Wong resile beraber, çocuğunu, ?orhaşa karşı mü Sizi, çocuğuma el sürmekten me umanm» divor. Halbuki eserin etraflı dafaa etmek istercesine vücudünü, kar nediyorum! Benim müsaadem olmadıkça bir tetkik olduğunu içindeki 22 kısmm nüş» kordelâsında kendisine partöner ol jisör Robert Florey'ın idaresi altında yolaya siper etmişti. Heyecandan titri ameliyat yapamazsınız. Sarhos olduğu tâli serlevhalarını okumakla da takdir masını muvafık bulmuş, bunu «99 nu «Şanghay'm Şarkında..» isimli bir filim maralı araba» «Isimsiz Insanlar» takib vücude getirecektir. yen bir sesle: nuzu bilmiyor musunuz? Parmaklanm etmek kabildir. etmiştir. Bu sefer Katherin Hepburn o T^ Grace Moore gelecek filmini Al Evet, hakkınız var doktor, dedi. zm titrediğini de mi görmüyorsunuz ? Ben beyhude telâş etmişim. Küçük za Bu son cümle, doktorun kanını beynine nunla birlikte oynamağa talib olmuş ve berni ismindeki İtalyan aktörile birlikte Doğum ten biraz açıldı. Sizi nafile rahatsız et çıkartmıştı. Yüzüne vurulan sarhoşluğuAlice Adams kordelâsını beraber çe oynamak arzusundadır. İşin tuhafı Louis Orman müfettişi umumisi Mahfi E virmişlerdir. «Evlenmek îstiyorum!» da Alberni İtalyan olmakla beraber Holi tik... nu tekzib etmek ister gibi birdenbire, ğilmezm damadı ve Ziraat Bankası mü tekrar Claudette Colbert'Ie buluşmuş, vud'da ilk defa ispanyolca bir filimde Madam Bluz, ayni zamanda hizmet olduğu yerde doğruldu ve: çisini çağırdı, kulağına fısıldadı: Y a ! Öyle mi? dedi. pekâlâ! Şim fettişi Ata Sanerin bir kızı dünyaya gel Carole Lombard'la «Eller» filmini oy oynamıstır. Çünkü Alberni üniversite Çabuk, başka bir doktor bul. Han di görürsünüz sarhoş muymuşum, değil miş ve «Maviş» tesmiye olunmuştur. namış, Silvia Sidney ve Henry Fonda'nm tahsilinin bir kısmını Barcelona'da yap Tebrik eder ve yavruya saadetler di g! doktor olursa olsun. Kimi bulursan miymran! yapmakta olduklan kordelâda mühim bir mıştır. leriz. getir! Sonra, aletlerinin içinden uzun bir nişHitmetçi, telâşla çıkarken, Madam ter aldı, karyolaya doğru bir adım attı... Teşekkür Bluz, gene doktora döndü ve onu bir Ikinci adımı atamadı. Madam Bluz, Sevgili ve fedakâr babamız topçu müddet avutmak için lâkırdıya devam hasta çocuğu ile doktorun arasına gir yarbaylığından mütekaid Mehmed Lütetti: miş ve doktor, elini boğazma götürerek, fi Kurşuncunun bizleri ve bütün dost Analık ifte! Çocuğun güç nefes al kanlar içinde yere yuvarlanmıştı. Bu senenin en büyük ve yegâne zaferi larmı unutulmaz ve derin hüzün ve kedığmı görünce, birdenbire telâşa düştüm.. Madam Bluz, elindeki nişteri yere fır derlere salan baka dıyanna intikali Sahiden de merak edilecek birşey değil lattı. Oğlunu, muhakkak bir ölümden münasebetile gerek bızzat zahmet ıhtimiş... Biraz tentürdiyod sürüp bir de şu kurtarmıştı; içinde vicdan azabı duymu yar edıp gelerek son teşyide ve gerek filminde bütün seyircileri ga^yediyor. rup verirseniz bir şeyciği kalmaz, değil yordu. yazı ve söz ile taziyet ve tesellıde bulunnıi doktor? Isterseniz şu masaya oturun... suretile kederlerimizi paylaşıp O sırada, doktor Baltusse, hizmetçi ile mak Bizim için gorülmemiş tevkalâde bir hâdise daha : Kâğıd, kalem herşey var; reçetenizi ya beraber içeri girdi. Hizmetçi kadın, yer gönlümüzü alan kadirşinas ve baba dosHıç bir fiiimde gorülmemiş temaşayı .... tu zevata teşekkür ve minnettarlıklarıtıverin... de yatan adama, sonra. gözleri yuva mızı sunarız. Doktoru yatağın yanından uzaklaş ldrından fırlamış, haşyet içinde, ayakta Çocukları: Mediha Kurşuncu, Dr. Osfcrmağa çalışıyordu. Doktor da inadına, duran Madam Bluz'a baktı. Vaziyeti man Said Kurşuncu, Ziraat mühendısı muayenede ısrar ediyordu. Yayvan bir derhal kavramıştı. Ali Fuad Kurşuncu. sarhoş ağzile, hastalığın ârazını saymağa O ne! dedi, dokfor kendini mi yabaşladı: raladı? Belli bir şeydi. Insan öyle sar Nefes darlığı, hınltı, gışai muhati hoş olur da, bıçakla oynar mı? 20 birinciteşrin çarşamba saat 21 de lerde iltihab var... Artık bu kadarını anSonra, doktor Baltusse'e döndü, karlamamak imkânı yok! yclada yatan küçük Mırk'ı göstererek: Madam Bluz, gayriihtiyan sordu: Frarjsızca sözlu Hltniode goreceksiniz. İşte doktor, hastamız, dedi.., tarafından O halde, hastalık kuşpalazı mı, Çeviren: MEVSiMiN İLK BUYUK cloktor? HAMDİ VAROĞLV K ON S ER i «Şampanya Valsi» nde gördüğünüz Fred Mac Murray kısa bir zaman içinde meşhur olmuş bir san'atkârdır Ç Bir iki satırla,. ) NOBETCI ECZANELER MAURICE CHEVALIER Bu hafta S A K A R Y A Sinemasmda S E V İ M L İ S E R S E R İ ALKAZAR S İ N E M A S I Yarın akşam SARAY sinemasmda BUGÜN Matinelerden itibaren 1 Şanlı ordumuzun TRAKya manevraları tekmil teferruatile TÜRKÇE. SARAY sinemasmda Münir Nureddin DEVLET KUŞU ÇiFTE KUMRULAR'i Çünkü asrî bir sevişme, Buzlar perisi S O N J A HENIE'nin temsili H CANİLER KRALICONRAD VEİDT Holivud sinemacılığmı iflâs ettiren ve tekrar Avrupada göstenlmeğe hazırlanılan nazirsiz eser A L L O ! A L L O! Bugün Sezonun ilk BUyük Haftası Başhyor! VI ÖTENEVVi ve ZeDgin proçrram • T Ü R K sinemasmda: 2 ÖLÜM GOLGESİ BUGUN öğleden sonra Beyoğlunda Bir Y I L D 1 Z • DOĞUYOR ! Çünkü : Sinemaların yıldızı, yıldızların sineması Y I L D I Z sinemasmda büyük ve rakibsiz program: MISCHA ELMAN Bu akşam saat tam 9 da LİLİAN HARVEY • HENRY GARAT modern b r evlilik Muzik ve e^lence BALALAYKA kahramanının son ibdaı BAKİR DELİKANU GARY COOPER JEAN ARTHUR 36 37 DÜNYA BÎRİNCÎSİ FİLÎM ve: Sinema mevsiminin ilk muhteşem filminin gösterilmesi şerefine M E L E K sinemasmda 3RUCE CABOT ve JOSEPH CALLEİA Gangsterler filmi, heyecanlar 3 ARİZONA ÇETELERİ Ken Maynard'ın Müthiş sergüzeşt filmî filmi CLEOPATRA ve EHLİSALÎB LA Büyük ve resmî sinema müsameresi SEVENLERtN... SEVİLENLERtN... AŞKI TANIYANLARIN FİLMİ... 0 KAMELYA BAHSA OELEN VAR MI ? Gülmeden : MİLLİDE. 1 No. lu Bugün I HALK D ü Ş M A N I ve ilâveten bu gün ilk seansta LA KUKARAÇA Baş rollerde: GRETA GARBO ROBERT TAYLOR LIONEL BARRYMORE DiKKAT : Bo möıamere için loca kalmamıştır. Bütün koltuklar numaralıdır. Halkımıza hoş bir vakit geçirtmek için birçok sürprizler hazırlanmış, Foli caz orkestrası temin edilmiştir. Yalnız bn geceki reımî müsamere için SmokİDj veya Frak mecburidir KAN KARDESLER (Türkçe) AĞLAMADAN: HBi Zevk ve neşe eseri LOREL HARDi C ŞERLOK HOLMES* Dünyanın en meşhar polis hafiyegi^ RTHA EGGERTH I MAI ilk Frans zca filtni SARAY KONSERI rSA T ü R K sineması Filoyu takib edelim D M E L E K glşesi bugOn sabatitan itibaren açıktır. Telefon: 40868 L A D A M O K A l ü E L Y A filminin ikinci kopyası Yarın akşamdan itibaren Moskova • Şanghay Filimlerini seyredebilenler hodiri tneydan; İZMİRDE ELHAMRA sinemasmda büyük mösamere olarak başhyor. POLA NEGRI ALMDARDA Bugün başhyor
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle