16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
13 Birincitesrin 1937 CUMHURÎYET 11 TEK Bu keşidede kazandırdığı Bütün istanbul halkını davet edîyor! KOLLU 200.000 25.000 KOLLU 40.000 15.000 CEMAL Lira TEK Liralık dört büyük ikramiyenin biletlerini kendi gözlerinizle camekânında görünüz. Dört büyük ikramiye vermekle gene rekorların rekorunu kırdı. Adresinin gizli tutulmasını emreden sayın müşteri Bayan Pakize 24411 No. lu biletle GiŞESi 2OO.OO o 40.0 00 Galatada, Sen Benua Fransız mektebinde öğretmen sayın müşteri Bayan Ferhunde 26694 No.lu biletle Lira Kadıkoyünde Hal altı 17 19 No. da aşçı Bay Hamid 21417 No. lu biletle 15.ooo DiKKAT : Lira lirayı kaybetti Birinci keşidede başladığınız bilete sonuna kadar inad edercesine devam etmeli, orta yerde almaktan vazgeçmek hiç doğru değildir. Işte bir misali: Fatihte Reisülhatatın Bay Kfimil birinci keşidede aldığı 3482 No. lu bileti dördüncU keşideye kadar aldı, sonra almaktan vaz geçtl 2 5.ooo Taşra siparişleri muntazam ve seri gönderilir. Adrese dikkat: istanbul Eminönü No57 TEK KOLLU CEMAL GİŞESİ sahibi CEMAL GÜVEN Telefon: 24093 [ ADEMİ İKTİDAR KATRAN HAKKI EKREM Porselen Emay Merkezi: îstanbul Marpuççular, Kohen han No. 7. Tel: 23501 Şubesi: Beyoğlu İstiklâl cad. 326. Her nevi hediyelik eşya, sofra takımlan, kristal vesaire. Tecrübe edilmiş ucuz tehlikesiz «Porsemay ve Dario» benzin ocaklarımızı tavsiye ederiz. Yeni çıkan taklidlerinden sakınınız. Perakende fiatı 70 kuruştur. Pompasız ve Tabletleri. Her eczanede arayınız. (Posta kutusu 1255 Horumobin) Galata, istanbul HORMOBİN ve BEL GEVŞEKLiGiNE KARŞI İStİklâl ÜSeSİ direktörlüğünden: llk, Orta ve Lîse tasımlarına gündüz ve yatı kız ve erkek talebe kaydına devam ohmmaktadır. • Son sınıflarda neharî talebe için yer kalmamıştır. îstivenlere mektebin kayıd şartlannı bildiren tarifname parasız gönderilir. I Adres: Şehzadebası Polis karakolu arkası. Telefon: 22534 istanbul Arabacılar Cemiyetinden: Müddetlerini ikmal eden îdare heyeti azalarınm nısfı için seçim yapı lacaktır. Reylerini hangi gün ve saatlerde kabul edileceği aşağıda yazılıdır. Cemiyetimiz azalarmın tayin edilen gün ve saatlerde Yenipostahane caddesinde Alyanak Hanındaki merkezimize gelerek reylerini kullanılması rica olunur. 14/10/937 perşembe günü saat 10 dan 16 ya kadar 15/10/937 cuma günü saat 10 dan 16 ya kadar 16/10/937 cumartesi günü saat 10 dan 12 ye kadar. En çok ve en büyük ikramiyeleri vermek suretile KADER ikramîyeler GiŞESi K A Z A N A N kaynağı DOKTOR ÇiPRUT Cildiye ve Zühreviye mfltehassısı Beyoğlu Yerli Mallar Pazan karşısında Posta sokağı köşesmde Meymenet apartunanı. Tel: 43353 Beşiktaş icra memurluğundan: Klara Kamhi, Isak Kamhi, Edvta Kamhi vasisi Jozef Kamhi, David Kamhi, Cemil Avikdorun şayian mutasar • rıf olduklan Ortaköyde Viran Vatman Rıza sokağında 14 No. lı hanenin kabili taksim olmadığmdan mahkemece şü • yuun izalesine karar verilmiş ve dairemizce açık arttırmıya çıkanlmıştır. Evsafı: Kapıdan girildikte ufak mal« ta düşeli bir taşlık ve 2 ayak merdivenle çıkılır bir ufak oda, arkada bir maa« tulumba kuyuyu havi bir mutfak ve halâ. arkada ufak bir bahçe, 2 nci katta dolab ve yüklüklü bir sofa üzerine birl caddeye diğeri bahçeye nazır 2 oda, 3üncü katta ufak bir sofa üzerine tavan arası vazivetinde ufak bir oda ve ya nmda halâ mevcud olup muhtacı tamir bir vaziyette olduğu elektrik ve sair te« sisatı bulunmadığı. Hududu: Bir tarafı 12 No. lı hane, blr tarafı 16 No. lı hane, bir tarafı paçavraa Yako bahçesi ve cephesi sokak. Kıvmeti: 1680 liradır. Şartnamesi 12/10/937 tahirinde divanhaneye talik edildi. Tellâliye ve ihale pulları müş teriye aid olmak üzere 17/11/937 tarihine musadif çarşamba günü saat 14 ten 16 ya kadar satışı yapılacaktır. Muhammen kıymetin ^75 ini bulduğu takdirde ihalesi icra edilecektir. Aksi takdirde en son arthranın taahhüdü baki kalmak şartile 2/12/937 tarihine musadif per • sembe günü saat 14 ten 16 ya kadar ikinci arttırma neticesinde en çok arttırana ihalesi icra edilecektir. 2004 No. lı icra kanununun 126 ncı maddesi mucibince ipotek ve diğer hak sahiblerinin faiz ve masarife dair olan iddialarım ev» rakı müsbitelerile 20 gün içinde bildir*. meleri, aksi halde hakları tapu sicillerile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasmdan haric kalacaklan ve fazla malumat almak istiyenlerin dairemizin 937/1390 No. lı dosyasına müracaatleri lüzumu ilân olunur. PROFiLAKSiN Belsoğukluğu ve frengîden korur. Yapı İşleri İlânı 1 Eksiltmiye konulan iş: îsteklilerin vesikalan noksan tevdi etmiş olmaları hasebile 27/9/937 tarihinde ihalesi mümkün olmıvan Ankarada Mahmudpaşa Bedesteninin tamir ve takviye inşaatıdır. Keşif bedeli 55.803 lira 75 kuruştur. 2 Eksiltme 22/10/937 cuma günü saat 15 te Nafıa Vekâleti Yapı İşleri Umum Müdürlüğü Eksiltme Komisyonu odasmda kapalı zarf usulile yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 280 kuruş bedel mukabilinde Yapı İşleri Umum Müdürlüğünden ahnabilir. 4 Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 4040 lira 20 kuruşluk mu vakkat teminat vermeleri ve bizzat diplomalı Yüksek Mimar veya Yüksek Mühendis olmaları ve Nafıa Vekâletinden almmış yapı müteahhidliği vesikası ibraz etmeleri. 5 îşin hususiyetine binaen, isteklilerin, bu işi yapabilecek derecede vukuf ve ihtısası haiz olduklan hakkında Maarif Vekâleti Antikiteler ve Müzeler Müdürlüğünden almmış ayrı bir vesika göstermeleri lâzımdır. 6 İsteklilerin teklif mektublannı ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. «3729» (6801) Bu keşidede dahi altı büyük ikramiye birden vermekle birçok ailelerin zengin ve bahtiyar olmalarına sebep olmuştur. KADER B i R i N C i L i G i GiŞESi LİRAUK Nafıa Vekâletinden: Amell re catbikî kamblyo Kr. 35 Yeni mtiftasebe usulü 122,50 Ticarî malumat ve bankacılık 105 İktısad ilmi 87,50 Ihtısas muhasebeleri (şlrket, sanayi, zlraat, banka) 175 Ticarî ve malî hesab 1 inci kısım 70 Zihnî hesab kaideleri 20 Logaritma cetvelleri (yeni rakam) 56 Yeni hesabı ticarî (mufassal eser) 200 Malî cebir (Lstikraz ve sigorta h e sablan) 100 Başlıca satış yeri: İkbal Kitabevi Profesör K. Kömürcan'ın 200000 En büyük ikramiyeyi Uşakta Bay Şükrüye 4 0 0 0 0 LİRALIK tkinci ikramiyeyi İstiklâl caddesinde 57 No.da Boyacı Necib ve Kadriye 2 5 0 0 0 LİRALIK tkramiyeyi de Bayan Seniha Karaca, Merkez Rıhtım han, Galata •En sağlam sıhhf ve ipekli 1 2 0 0 0 0 LİRALIK PrezervatiHerini kemali emniyetle kullamnız. ikramiyeyi de Sultanhamamında manifaturacı Bay Varan 1 Kurumumuzun önümüzdeki kış mevsiminde kalöriferli binalann kalöriferle kalörifer olmıyan binaların da kok kömürü sobasile ve 165 gün müddetle ısıtılması işi kapalı zarfla eksiltmiye konulmuştur. 2 Muhammen bedel 32,000 otuz iki bin lira olup muvakkat teminat 2400 liradır. 3 İhale Yüksek Enstitü Rektörlük binasmda toplanan Komisyon ta . rafmdan 14/10/937 tarihine rashyan perşembe günü saat 16 da yapılacaktır. f ~ Teklif mektublarmın ihaleden bir saat evveline kadar makbuz mu • kabılmde Komisyon Reisliğine vermeleri ve ihale saatinde Komisyonda hazır bulunmaları. r> • 5 77.?. a l ?. a . f . a z l a i z a h a t v e Parasız şartname almak istiyenlerin Enstitü Daore Mudurluguae müracaatleri ilân olunur. «356U (6482) Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: ݧ aranıyor Arvupada tahsil görmüş, yollar, de miryollar, köprüler ve umumî inşaat mütehassısı Nafıa Bakanlığmdan ruhsatnameli, diplomalı bir doktor mühendis iş aramaktadır. Mühendis rumuzile Galata Ada Han No. 19 mektubla müracaat. Sahtb ve Bafmuharrtrtt Yunn» Nadi ümumi nesriyah tdare eden Tagt tşlen Mudüru: Hİkmet MSnif matbaan 15000 Üsküdarda LİRALIK Bayan Melek 1 0 0 0 0 LİRALIK ikramiyeyi de Doğruyolda Edirneli Bay Mison Her keşidede en büyük ikramiyeler, KADER gişesinden satıIan biletlere isabet etmektedir. Siz de, YENİ TERTİP biletlerinizi mutlaka KADER gişesinden alınız. Eminönü, Valide Hanı yanında No. 4 İstiklâl caddesi, Parmakkapı No. 109 Tajra siparişleri kabul edilir ye derfaal gönderilir.'
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle