12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
ıe 13 Birincitesrin 1937 H*. j Tfck UMI* UrMt N« ı Tfok mtni Lırut 1920 2005612 500 2379 500 5672 200 2425, 2006235' 255l! 5006335' 100 2666 100 6375 500 2869 100 6683 100 3255 100 675015000 3365 100 701& 500 23 tertip 4 keşide 15,000 lira kazanan «n Ltruı 23 tertip 2 keşide 40,000 lira kazanan 23 tertip 5 keşide 15,000 lira kazanan 1983 200| 9837 200 214915000(10215 100 2659 Uruı •*r« Ur*« 316*100 7659 3431, 100 7766 7800f 7856^ 23 tertip 1 keşide 30,000 lira kazanan # & * & ,r 103ıı 500liı . 500,! ı^ 500 u ^ 83693Q000ii^ #1/$, WJ N». T««k 23 tertip 3 keşide 12,000 lira kazanan u Ğ u rır ^*wm G w . ^> m /• ^ i W Im ^ . ^^/ca^^M •••^^^.iSfel 500 P.JOO 500 200 200 100 200 28750100 28%0. 23 tertip 4 keşide 12,000 lira kazanan 29671. 29972İ 30C61: 3Oİ14' 500 3014112000 30194 100 Hiç bir gişenin irîşemiyerek muvaffak | olamadığı büyük şans rekorunu I Uğur gişesi kazanmıştır, I iŞEo 23 tertip 4 keşide 3,000 lira kazanan 70 1G0 107 144 200 100 500 100 12521 12622J 12658' 12792' 5001 12797' 12809 3000! 24411 Türkiyede piyango tesisi olan 12 senedenberi binlerce kimseyi zengin olmağa kavuşturan uğur gişesi bu defa 38O21 21417 numaraya 2 0 0 , 0 0 0 So Tirt Lüa» «r, , Urut marı Liralık büyük ikramiyeleri verdi [Yeni tertip biletler gelmiştir ve taşra sipaı işleri kabul olunur. | Adres : Galata karaköy postanesi karşısında uğur gişesi Tel. 40021 Dikkat : Başka hiç bir yerde şubesi yoktur. ' " « » « » 20,000 15,000 31989 32069 32226 32794 32824 33166 33504 33641 10L ,36103. 5lX> 2C0 '36101' 3005 100 36514" 5UU ıooc 36>35 20) 10' 36837 200 ıoc 36897 10 J 10C 36909 103 2C0 37512 50P 23 tertip 5 keşide 3.000 lira kazanan HASAN HUSNU BAYRAK YAPIMEVI Satış yeri : Mısır Çarşısı, Erzak Ambarı No. 3 TeL 23723 l Devlet Demiryolları Işletme Umüm Müdiirlüğiinden Siyasal Bilgiler F İ A T L i S T E S i Ayyıldızı kendisinden dokunmuş Ayyıldızı patiskalı Merınos yununden Merinos yununden En Boy L.K. En Boy L.K. 35 X 52 .75 35 X 52 .45 50 X 75 1.30 50 X 75 .85 y 75 X 112 2.40 75 X 112 1.80 100 X 150 3.60 100 X 150 2.80 150 X 225 7.00 150 X 225 6.00 T. C. 29/5/936 tarih ve 2994 savılı Türk Bayrağı kanununa tamamen uygun sabit renklı al boyalı Merinos yerli yününden yaptırdığım kumaşlardan ayyıldızı dıkışsiz olarak kendmden imal etmeğe muvaffak oldum. Bu esaslı surette yapılan bayraklar temınatlı ve kafiyyen solmaz. Zarafetini de ayyıldızı kırmızı yün üzerıne patıskadan dıkılmiş olan bayraklardan daha güzel olduğunu sizın hüsnütabiatmıza terkediyoruz. Kırmızı zemın uzerme alâ metleri bevaz ve sabıt modellı devletlerin bayraklarmı tetkık ederseniz bu imal ettığım bayraklarımızm metanetınden hiçbir şey kaybetmedıği bariz bir şekilde anlaşılır. Muhammen bedeli 92,36 lıra olan muhtelıf cins saplar 10/11/1937 çarşamba günü saat 15 te kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasmda satın alrnacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin (692,70) liralık muvakkat teminatla kanunun tayin ettıği vesikaları ve Nafıa müteahhidlik vesikası ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar Komisyon Reıslığme vermeleri lâzımdır. Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, Haydarpa şada Tesellum ve Sevk Şeflığinden dağıtümaktadır. (6889) Okulu Müsabaka NETİCESİ İmtihanı Yüksek Iktisad ve Ticaret Mektebi Direktörlüğünden: Beyoglu Yıldız sineması karşısı Yerli veya yabancı fabrıkalar mamuLeklergo Apt. IVuayene 4 ten sonra lâtı olan ve her bir metrosuna tahmin cumartesi fakîrlere paras'z fel. 43924 edilen fiatı 95 kuruş olan 157,000 metro ekmek torbahk bez kapalı zarfla alınacaktır. Şartnamesini 746 kuruşa almak Satılık ev ve örneklerini görmek istiyenlerin her gün komısyona gelmeleri, ilk teminat Balıkesırde Borekçıler mahallesinde mıktarı 8707 lira 50 kuruştur. İhalesi askerî hastane caddesı üzerinde dort 15/10/937 cuma günü saat 11 dedır. Mü yol ağzında Rasim Bey hanesine bitışik nakasaya girecelkerin 2490 sayılı kanu 6 odalı ahşab hane satılıktır. Talıb olannun 2 ve 3 üncü maddelermde yazılı lar Balıkesır Noterı Rükneddine mü ^vesikaları ilk temınatlarile birlıkte tek racaat etsinler. lif mektublarını ihale saatınden en az bir saat evvel Ankarada M. M. Vekâletı rr ^ > ^ Satmalma komisyonuna vermeleri. «340> «5677> Yerli veya yabancı fabrikalar mamulâtı olan ve her metrosuna tahmm edilen fıatı 60 kuruş olan 141,000 metro arka çantalık bez kapalı zarfla ahnacaktır. Şartnamesini 423 kuruşa almak ve ör neklerini görmek istıvenlerın her gün komısyona gelmeleri. İlk teminat mik tan 5480 liradır. İhalesi 15/10/937 cuma günü saat 15 tedir. Münakasaya gire ceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncu maddelerinde vazılı vesikaları ilk te I minatlarile birlıkte teklif mektublarını I ihale saatınden en az bir saat evvel AnI karada M M. Vekâleti Satmalma ko l misyonuna vermeleri. <339> <5676» ı Cllt Frengi v« oiger ZührevT hastalıkiar oınnci sınrf mutaTıassıa ( , B ba at. VıOyet kofiijı ilerisf Tayyaı Mfib Hm. n a ıR Telefonı B19*3 Oc eoen eKsama kaasr rtesteıerını «o»w e*er Plzartesı Psrşefnbe gOnleri saat IS.Sdan 17,9 a KaOV > yalnız 2 5 «uru} mukabilinde H a v a K u r u m u mentjatma muayene ve damar icine enıekstyonlar yapıar l Mektebimizin orta ticaret ve ticaret lisesi kısımları teşrinievvelin 7 nci perşembe günü ve Yuksek İktisad ve Ticaret kısmı da teşrinievvelin 15 inci cuma günü saat 8.30 da dprslere baslıvacaktır. (6754) Haricî Askerî Kıtaatı ilânları idraryoüarı hastalıkları mütehassısı Dr. Suphi Şenses Muhammen bedellerıle miktar ve vasıfları aşağıda ya7ilı (7) gurup malzeme ve eşya her gurup ayrı ayn ihale edılmek üzere hizalarmda yazılı gun ve saatlerde Haydarpaşada gar binası dahilındeki Komisyon tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin hizalarmda yazılı muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlıkte eksiltme günü saatine kadar Komisyona müracaatleri lâzımdır. Bu işe aid şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 1 1000 kilo yazı mürekkebi muhammen bedeli 550 lıra ve muvakkat teminatı 4125 kuruş olup açık eksiltme 25/10/937 pazartesi günü saat 10 da yapılacaktır. 2 7500 aded çimento karo (25 X 25) muhammen bedeli 637 Vz lira ve muvakkat temmatı 4782 kuruş olup açık eksiltme 25/10/937 pazartesi gunü saat 10 da yapılacaktır. 3 6250 kılo (1250 aded) galvanize saç 0,5x1800X700 m/m ve 2880 kılo (1P0 aded) 1 X 2000 X 1000 m/m muhammen bedeli 1955 lıra 75 kuruş ve muvakkat teminatı 146 lıra 68 kuruş olup açık eksiltme 25/10/937 pazartesi gunu saat 10 da yapılacaktır. 4 2300 kilo levha amyant 4 m/m muhammen bedeli 1150 lira ve muvakkat teminatı 8625 kuruş olup açık eksiltme 25/10/937 pazartesi günu saat 10 da yapılacaktır. 5 1000 kilo tahta ve karton üzerine karton bitüme yapıştırmak için tutkal ve 2500 kılo beton üzerıne karton bitüme yapıştırmak için tutkal, muhammen bedeli 1250 lira ve muvakkat teminatı 9375 kuruş olup açık eksiltme 27/10/937 çarşamba günü saat 10 da yapılacaktır. 6 700 kılo muhtelıf kalınlıkta çelik talaş, muhammen bedeli 1085 lira ve muvakkat temmatı 8138 kuruş olup açık eksiltme 27/10/937 çarşamba gürm saat 10 da yapılacaktır. 7 4000 metre muhtelif cins kenarlık şerit, 200 metre kanepe ve pencereler için kolan, 2000 metre döşemeci kolanı, 3000 aded pirinç istor halkası muhammen bedeli 840 lira, muvakkat temmatı 63 lira olup açık eksiltme 27/ 10/937 çarşamba günü saat 10 da yapılacaktır. (6863) 1 Siyasal Bilgiler Okulu Müsabaka imtihanında kazananların adlan Ankarada Okul binası içinde, İstanbulda Yüksek Oğretmen Okulunda ilân edilmiştir. 2 Müsabaka imtihanında leylî olarak kazananlar taahhüd ve kefalete aid muameleleri yaptıracaklar ve birinciteşrinin 17 nci pazar günü Okul binssında bulunacaklardır. 3 Neharî olarak kazananlar ilkteşrinin 17 nci gününe kadar okula ^müracaatle kat'î kayid muamelelerini yaptırmalıdırlar. 4 Okul, birinciteşrinin 18 nci pazartesi günü sabahleyin derslere başlıyacaktır. Bütun okurlar o gün sabahleyin okulda bulunmalıdırlar. «3804» (6912) NEDVİN rîiKler,a5âbî zayıfhk,uyKusuzluK, baş ve yarım baş aörısı,baş dönmesı^ayamhK, carpmTı, ve sinirden ileri gelen bütun rahatsılıklan jLdetrir. Ankara Valiliğinden: Bâlâ Koçhisar yolunun 0+00029000 kilometrosu arasında yapılacak 43825 lira 21 kuruş keşif bedelli köprü ve menfez inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 25/10/1937 tarihine raslıyan pazartesi günü Vılâyet Daimî Encümeni odasmda yapılacaktır. İsteklilerin teklif mektublarını 3287 liralık muvakkat teminat mektubu veya makbuzu ve 937 yılına aid Nafıa Vekâletinden aldıkları müteahhidlik vesikası ve Ticaret Odası vesıkasile birlikte saat 14 e kadar Daimî Encümen Riyasetine vermiş olmaları. İstekliler keşif ve şartnameyi hergün Nafıa Müdürlüğünden görebilirler. «3733» (6822) Devlet Demiryolları 9 uncu İşletme Direktörlüğünden: Muhammen bedeli kilometre 27 de vagon üzerinde teslimi şartile beher metre mikâbı 155 kuruş olan 8,000 metre mikâbı balast kapalı zarf usulüe 26/ 10/937 salı günü saat 15 30 da Sırkecide 9. İşletme Arttırma ve Eksiltme Ko mısyonunda satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin % 7,5 nisbetinde muvakkat teminatla kanunun tayin ettığî vesikaları, Nafıa işlerine aid eksiltmelere girmek istiyenlerden arianacak müteahhidlik vesikası hakkındaki talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine ver meleri lâzımdır. Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinde ve Sirkecide îşletme Komisyonunda verilmektedıı\ (6908)^ Türkıye Cumhuriyet Merkez Bankası Istanbul Şubesinden: Bay Ahmed adına yazılı D sınıfmdan birlık 10643 numaralı Bankamız aksiyonu kaybedilmiş olduğundan artık hükmü kalmadığı ve sahibine başka numaralı yeni aksiyon verileceğı ilânen bildirilir. (6963) YÜN VE PAMUK İPLİĞİ VE AKMİŞE Kırklareli Valiliğinden: r Dr. NIŞANYAN • Hastalarım hergün akşama kadar Beyoğlu, Tokatlıyan oteli yanın da Mekteb sokak 35 No.li muayenehanesinde tedavi eder ^ ^ Vesaire İmaline Mahsus Türk Anonim Şirketinden: 1937 senesi martının 22sinde adi surette toplanan hissedarlar umumî he yetinde 1936 senesi safî kârından temettü hisseleri tevzii tarihlerinin tayini hususu İdare Meclisine bırakılmış olduğundan Şirketin müessis hisse senetleri hâmilermin 7 No lı kupon mukabilinde istihkakları olan hissei temettüün 14 birincitesrin 1937 tarihinden itibaren ve hergün saat 10,30 dan sonra tes viyesine başjanması bu kere meclısce karar altma almdığı alâkadarların malumu olmak üzere ilân olunur. İDARE MECLİSİ İhalesi Muhammen B. Teminatı Kalem Lira Lira Cinsi Alâtı cerrahiye 81 330 25 26/10/937 Salı saat 16 Eczayı tıbbiye 188 1066 80 » > » 16,5 Kırklareli Memleket hastanesi ihtıyacı için cins ve mıktarları şartna melerınde yazılı alâtı cerrahiye ve eczayı tıbbiye ayn ayrı eksiltmıye konmuştur. İsteklilerin şartnamelerini görmek ve eksiltmiye girmek üzere ilk teminat makbuz veya mektubile hizalarmda gösterilen gün ve saatlerde Kırklareli Daimî Encümenine müracaatleri ilân olunur. (6932)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle