09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
13 bırinciteşrin 1937 n i ü L İİIJL IU ± HâdiseJer arasında Japon taarruzu bütün şiddetîle devam ediyor Nankin'den Şanghay'a gitmekte olan Ingiliz sefareti otomobillerine tayyareden ateş açıldı Şanghay 12 (A.A.) Bugün öğleden sonra ]apon tayyareleri Nankini 20 dakika kadar bombardıman etmişler ve tayyare meydanile tersaneye bomba at pıışlardır. Çin hava müdafaa toplan ateş açmışlar ve Çin avcı tayyareleri Japon tayyarelerine hücum ederek bunlardan iki tanesini düşürmüşlerdir. Şanghay 12 (A.A.) Japon topçu ve hava kuvvetleri bu sabah Şanghay daki Çin mevzilerini bombardıman et r..işlerdir. Japonlar, ateşlerini bilhassa Chopei üzerinde teksif etmişlerdir. Uutung'daki Çin bataryalan mukabele ederek dört Japon nakliye gemisini hasara uğratmışlardır. Kültür makinesinin bozukluğu eçen gün kitabsızlıktan bahseder bir yazı yazmış tım. Sonradan bana haber verildi ki yalnız liselerde değil, Istanbul Üniversitesinde de kitab yoktur ve koca Hukuk fakültesinde okunan eser, Rektör Cemilin tek bir kitabm dan ibarettir. Biliyorsunuz ki bizde mekteb kitablarından başka meslek eserler de yazılmaz. Şimdi şu sorguya hangi babayiğit cevab verebilir: Talebe, sınıfta hoca ların takrirlerinden gelen kulak dol gusu bilgiyi daha iyi anlamak ve benimsiyebilmek için ne okusun ve ne öğrensin? Geçmiş zaman Sultan Ibrahimin ilk veziri 2 General Metaksasın istikbal programı Dost memleketin Başvekili büyük merasimle karşılanacak Dost ve müttefik Yunan hükumetinin Başvekili General Metaksas'ın gelecek hafta memleketimizi ziyareti münasebetile bir merasim programı yapılmıştır. Vilâyete tebliğ edilen merasim programına nazaran General Metaksas ayın on altıncı günü Averof zırhlısile Pireden limanımıza müteveccihen hareket ve ayın on sekizinci pazartesi saat dörtte İstanbula muvasalat edecektir. Zafer ve Tınaztepe torpido muhrib lerimız filotıllâ kumandanının kuman dasmda olduğu halde Averof'u Marmara adası açığında karşılıyacaklar ve limanımıza kadar gemiyi takib edeceklerdir. Averof 21 pare top atmak suretile şehri selâmlıyacak, Selimiyeden de 21 pare top atılmak suretile bu selâma mukabele edilecektir. Averof Haydarpaşa açıklannda iken Vali ve Belediye Reisi ile misafiri kar şılamak üzere Hariciye Vekâletince tayin edilecek zevat ve mihmandar subay i lar Averof'a giderek Yunan Başvekiline beyanı hoşamedî edeceklerdir. Yunan Başvekili, emrine tahsis edilen bir istimbotla Denizyollan nhtımına çıkacaktır. Burada îstanbul Kumanda nı, Merkez Kumandanı, Deniz Kumandanı, Emniyet Müdürü müttefik mem leketin Başvekilini karşılıyacaklar, bir istikbal kıt'ası resmi selâmı ifa edecek, bando Yunan milli marşile Istiklâl marşı çalacaktır. 1 Şimalde harb vaziyeti ve Japonların iddiası Pekin 12 (A.A.) Çin kıt'alan Şhihşiasuang civarında bozguna uğra mışlardır. Bu kasaba şimdi Japonlann elinde bulunmaktadır. Japon tayyareleri Çinlilerin Şhihşiasuang'ın 140 mil cenubunda kâin Şangtes şehrinin etrafında istihkâm inşa ettiklerini görmüşlerdir. Şangtes şehrinin Şansi cephesinden gelen kıtalar ve cenub hududundan gelen bir çok fırkalarla dolu olduğu söylenmektedir. Japonlar Şhihşiasuang'ın 20 mil cenubunda kâin Yuanshin şehrile Şhihşiasu ang'ın garbmda kâin bir maden merkezi olan Tsingsing'i zaptettiklerini bildir mektedirler. tngiliz sefareti otomobillerine gene ateş açıldı Şanghay 12 (A.A.) Bugün öğleden sonra Nankin'den Şanghay'a git mekte olan Ingılız sefarethanesme aid dört otomobil, altı tayyarenin taarruzuna uğramıştır. Bunların Japon tayyaresi olduğu zannedilmektedir. Tayyareden atılan mer miler, kimseye isabet etmemiştir. Şanghay 12 (A.A.) Japon askerî mahfillerinde söylendiğine göre îngi liz sefaretinin üç otomobiline ateş eden tayyarelerin pilotlan bu otomobillerde bir işaret görmedikleri için içlerinde yüksek rütbeli Çin zabitleri bulunduğunu zannetmişlerdir. Mogol askerlerinin ileri hareketi Japon tayyare bombardımanları Şanghay 12 (A.A.) Central News Ajansmm bildirdiğine göre, Ja pon tayyareleri Şanghay ile Nankin arasında bulunan Kaşing'i bombardıman ederek bir mülteci kampını tahrib etmiş lerdir. Birçok kişiler ölmüştür. Şimalî Çinde Japon tayyareleri Çin münakale yollarını bombardıman ederek Pekin Yankeu şimendifer hattında kâin Kaoyi ve Anyang istasyonlarını hasara uğratmışlardır. Dün öğleden sonra bir Japon hava filosu Chapei mmtakasile şimal istasyonunu siddetle bombardıman etmiştir. Dün Japon kuvvetleri Yangtse'nin membaında kâin Liuho havalisine dört kere asker ihrac etmeğe teşebbüs etmişlerse de her defasında ağır zayiatla geri püskürtülmüşlerdir. '"»n nı Pekin 12 (A.A.) Çin matbuatı mn bildirdiğine göre Prens Teh'nin kumandasında bulunan Moğol yürüyüş kolları şimalden ve şarktan Mogolların mukaddes addedilen ve dinî eski bir şehir olan Suiyan'm merkezine doğru iler lemektedirler. Eyalet hükumeti Çin komünist kıt'alannın yardımile şehrin müdafaasını idare etmekte ise de ayni zamanda mağlubiyet halinde Mugchina istikametinde geri çekilmeğe de hazırlanmaktadır. 9 lar konferansı Brükselde toplanacak Londra 12 (A.A.) Daily Herald gazetesine göre Brüksel'de toplanacak olan dokuz devlet itilâfını imza eden başlıca devletler konferansına iştirak e decek olan Ingiliz murahhas heyetine Eden rivaset edecektir. Kara Mustafa Paşa okuma yazma bilmezdi; fakat devleti zâfa düşüren hastalığı tamamile anlamıştı. Ayni zamanda Padişahın zevkini okşamaktan da geri durmadı. Kuş isimli bir kimseden devlete zarar geleceğini falcılar Sultan Ibrahime anlattılar. Bu, kim olabilirdi? Rodosa sürülen Şahin Giray... Şahin Giray derhal öldürüldü. Sultan Ibrahimin deliliğine ilk kurban Şahin Giray oldu Sonra, bir de Emirgüne oğlu vardı: EFakat bu sene lise ve Üniversite mirgâna adını yadigâr bırakan adam.. imtihanlarında talebe, yarıya yakın O da Dördüncü Muradın kadeh arka nisbetlerle sınıfta kaldı. Bunun bü daşı idi. «Vücudü lâzım olmamakla izayiik sebebleri arasında bir de kitab le olundu.» kıtlığı ve üssümizan yüksekliği varKara Mustafa Paşa memleketin en dır. büyük derdi para olduğunu iyice anlamıştı. Elde gezen bütün paralar mağşuşMersinde ve Tarsusta iki talebe tu. Kuruş eskiden 80 akçe iken, şimdi mekteb müdürlerini öldürdüler. İk 125 akçe idi. Altın 120 akçe iken 250 cinayetin sebebi de imtihanlardır. akçe idi. Sebebi, Yahudilerin akçeyi kırKitabsızhk, tedrisat noksanlan, karak ortaya züyuf akçe sürmeleri ve akimtihan neticeleri ve bu cinayetler çenin kıymetini düşürmeleri idi. Ne aktopyekun bir tek meseledirler: Kül çeler yoktu? Kırkık akçe, meyhane akçesi, kızıl akçe, züyuf akçe... tür makinesinin bozukluğu. Bu cihaz işlemiyor; talebeleri katil Kara Mustafa Paşa derhal yeni akçeve velileri deli edecek derecede kötü ler kestirdi. Kuruş 80 akçeye, altm 160 neticeler veriyor. Gene de ortalıkta akçeye, Mısır parası da iki akçeye indi. bir ıslahat kımıldanması yok. Mustafa Paşa, Sultan Ibrahime yaranmak istedi. Tahta çıkmaktan korkan Masamin üstüne, talebe velilerinSultan İbrahim, kendisinin hahikaten den gelmiş bir deste mektub var. padişah olduğuna aklı erer ermez, etraBunlar, birbirlerinden haberi olmafmı en güzel cariyelerin sardığını gördü. dan, memleketin muhtelif köşelerinMasum görünürken, zalim kesildi. Kara de yazılmış olduklan halde, maarifin Mustafa Paşa da, mevkiini korumak hep ayni bozukluklarından şikâyet için, Sultan îbrahime uydu. O da Anaediyorlar. Günü geldikçe bu meseledoluda zulme karçı ayaklanan bir «eşkileri ele alacağım. ya reisi» ni Ayasofyada bir kasab dükPEYAM1 SAFA kânına astırd. Fakat Silâhtar Paşanın garazından kurtulmasının imkânı yoktu. O nasıl veziriazam kaldıysa, Silâhtar Paşa da yerinden oynamadı. Ve husumetini sonuna kadar devam ettirdi. Fakat muvaffak olamadı. Kara Mustafa Paşa, Silâhtan Tamışvara attırdı. Istanbula geleceğini duyar duymaz Sultan Ibrahimi kandırdı: Tamışvara kırk cellâd yollattı. Onu Tamışvarda, Kösem Sultan yanmdaki sevgilisini de Istanbulda boğdurttu. n Şer'le davamız vardır diyen adam ile mukatele olur mu? dedi. Veziriazam, bu sefer, Sultan İbrahi me döndü: Olmaz. Asidir, padişahım! Katl vacibdir. Saltanat vekilile mürafaa suretinde husumet idüp böyle cemiyet ile gelmek ve ana müsaade olunmak âbı ruyi saltanata nakisadır. Sonra, nicesi dah baş kaldırmak lâzım gelür. Efendiler! Hakkı söylesenize! Diye bağırdı. Nihayet Nasuh Paşa zadenin katline fetva aldı. Nasuh Paşazade Üsküdara gelmişti Padişah, vüzera, hep Üsküdara geçtiler. Bir taraftan da, îstanbulda Kara Mustafa Paşanın düşmesini istiyenler, Nasuh Paşaya mektub yağdınyorlardı. Yazılan mektublardan birinde şu cümle vardı: «Siz Üsküdara geldiğiniz gibi, mührü şerif size karşı gider.» Nasuh Paşazade Üsküdara geldi. Durdu. Fakat mührü şerif bir türlü gelmedi. Ağîa ey gözlerim ağla. Ne gelür var ne gider Suriyede siyasî bir cinayet oldu Amerikan jpeneral konsolosu bir Ermeni tarafından öldürüldü RRHfffflllllintlllllllllllillllHIHINniHlluıınnnnıtnmmm Fransa Yugoslavya Yunan manevraları M. Stoyadinoviç dün Pa Harekât dün muvaffariste temaslara başladı kiyetle nihayet buldu Paris 12 (A.A.) Stoyadinoviç, refakatinde Kalemi Mahsus müdürü Gragan Petroviç ve Hariciye Nezareti kâtiblerinden Nenadoviç olduğu halde saat 8,40 ta buraya gelmiştir. Yugoslavya Başvekili istasyonda Hariciye Nazırı Delbos, Yugoslavyanın Paris elçisi Bojidar Puriç, Türkiye se firi Suad Davaz, Çekoslovakya elçisi Osusky, Yunan elçisi Politıs, Romanya maslahatgüzarı Georgiou ve birçok zevat tarafından karşılanmıştır. Paris 12 (A.A.) Yugoslavya Başvekili Stoyadinoviç, refakatinde Yugoslavyanın Paris elçisi Puriç olduğu halde saat 12,15 te Hariciye Nezaretine gitmiştir. Stoyadinoviç'le Delbos Fransız Yugoslav dostluk ve istişare muahedesının yenilenmesine dair olan evrakı imza et mişlerdir. İki devlet adamı bundan sonra memleketlerini alâkadar eden muhtelif meseleler hakkında görüşmüşlerdir. Camille Chautemps, Yugoslavya Başvekilinin şerefine Hariciye Nezaretinde ir ö^le yemeği vermiştir. Atina 12 (Hususî) On günden beri Serez ovasında devam etmekte bu lunan büyük Yunan manevraları mavilerin galebesile bitmiştir. Başvekil Metaksas Atina ve Selânik gazeteleri mümessillerine manevrada gördüğü intizam ve harekâttan dolayı fevkalâde memnun kaldığını söylemiştir. Bu sabah manevralarda bulunan bü tün kıt'aların iştirakile Kral ve Başvekilin huzurunda büyük bir geçid resmi yapıl mış ve ondan sonra askerî kıt'alar garnizonlarına dağılmışlardır. Kral, prensler ve Başvekil bugün öğ leden sonra Atinaya hareket etmişlerdir. Beyrut 12 (A.A.) Amerika ge neral konsolosu henüz anlaşılamıyan bir sebebden dolayı bu sabah meçhul bir şahıs tarafından tabanca ile katledilmiştir. Beyrut 12 (A.A.) Amerika ge neral konsolusunun katili firar etmek ü zereyken tevkif edilmistir. Katil, geçenlerde Amerikadan gelmiş olan 35 yaşmda bir Ermenıdır. Atatürkle Yunan ve Bulgar Kralları arasında samimî telgraflar Ankara 12 (A.A.) Yunan Veli ahdi Prens Paul'un nişanlanması münasebetile Reisicumhur K. Atatürkle Yunan Kralı Majeste İkinci Georges arasında aşağıdaki telgraflar teati olunmuştur: Majesle ikinci Ceorges Yunan Kralı ATİNA Italyanın bize verdiği kontenjan Ankara 12 (Telefonla) lhracat mallanmızdan deri, yumurta, pamuk, palamut ve hulâsası için Italyadan munzam kontenjan temini ve buna mukabil Ilalyanın mutlak surette genel ithalât rejimimizden istifade ettirilmesi Vekiller heyetince kararlaştırıldı. Italyanın munzam kontenjan listesini bildiriyorum: 4,5 milyon liretlik kümes hayvanı yumurtası, 3 milyon liretlik taze balık, 40 milyon liretlik alelumum tohumlaı, 2,5 milyon literlik yağ istihsal edilen tohumlar, 400 bin liretlik kuru üzüm, 600 bin liretlik balıkyağı, 12 milyon liretlik ham pamuk, 500 bin liretlik zım para, 500 bin liretlik kitıe, 500 bin liretlık palamud, 6 milyon liretlik kürk imaline yaramıyan ham derileı. 400 bin litrelik yün paçavralar, 400 bin liretlik kâğıd paçvaralar, 3 milyon liretlik ipekböceği kozası, 200 bin liretlik afyon. Yunan. Veliahdi Altes Ruvayal Prens Paul'un nişanlanması münasebetile, Kral ailesinin daimî saadeti ve dost ve müttefik Yunanistanın büyük iyıliği ve refahı hakkındaki en iyi temennilerimi majestelerine bildiririm. K. Atatürk Ekselans Reisicumhur ANKARA Temennileri hakkında hararetle teşekkür ederim. ekselansmıza Hayvan hastalıklarile mücadele Ankara 12 (Telefonla) Ziraat Vekâleti hayvanlarda gorülen ve insanlara da geçebilen veremle mücadele için esaslı bir program hazırlamıştır. Bunun i!k kısmmın tatbikına Ankara ve ha valisinde teşrinisaninin birinde başla nacaktır. Şubat sonuna kadar sürecek olan çalışmalarla bu m'ntakadaki 52 bin iııeğe tüberkılin tatbik edilecektir. Mücadele plânının ikinci safhası önümüzdeki kış mevsiminde şehir ve kasabalarda bulunan ineklerin muayene ve aşıîsmi değiştirilen bir kaza lanmasile başlıyacaktır. Bu suretle sayısı 100 bini bulan inek muayene edilecektir. Ankara 12 (Telefonla) Vana Bundan sonra Türkiyede mevcud bü bağh Kâzımpaşa kazasînm merkezi Katün ineklerin bu noktadsn muayene ve a rakallı köyüne götürülmüş, kazanm adı şılanmasına devam edilecektir. Bu suretle da Özalp olarak değiştirilmiştir. 3 mılyondan fazla hayvan gözden geçirilmiş olacaktır. t skenderiyedeki tngiliz kış Paris 12 (Hususî) Paris borsasının bugünkü kapanış fiatları şunlardır: lası Mısıra teslim edildi Londra 148,40, Nevyork 29,89 1/4, Iskenderiye 12 (A.A.) Ingiliz Berhn 1205, Brüksel 520,50, Amsterdam muhafızların başlıca kışlası ve Ingiliz 1657, Roma 157,60, Lizbon 134,90, Ce erkânıharbiyesinin merkezi. Ingiliz Mı nevre 688, kurşun 18,3,1, 1/2, bakır 53 s;r muahedesi mucibince resmen Mısır 54. kalay 230,7,6, altm 140,4 1/2, gümüş memurlarına teslim edilmistir. 19 15/16, çinko 17,17,16,8 Ceorges Ankara 12 (A.A.) Bulgar Kralı Majeste Üçüncü Boris'in tahta çıkışmın yıldönümü münasebetile, Reisicumhur Atatürkle Majeste Uçüncü Boris arasında aşağıdaki telgraflar teati olunmuştur: Majeste Uçüncü Boris Bulgar Kralı SOFYA Majestelerinin tahta cüluslarının yıl dönümü münasebetile, en samimî tebriklerimi bildirir ve şahsî saadetile Bulga ristanın refahı hakkındaki iyi temennile rimin kabulünü kendilerinden rica ede rim. K. Atatürk Ekselans Kemal Atalürk ANKARA PARİS BORSASI Ekselansınızm telgraflarından derin surette mütehassis olarak kendılerine en samimî ve kalbî minnettarlık hissiyatımı bildiririm. Boris Küçük îtilâf iktısad komisyonu Prague 12 (A.A.) Küçük Îtilâfın ıktısadî komisyonu Trentschin Teplitz'de mesaisine başlamıştır. Aksine Sultan İbrahimden, emri itaat fermanını aldı. Ne yapacağını şaşırdı. Kınm Hanına sığınmak istedi. Kaçarken Rusçukta yakalandı. Bir arabaya bindirilerek İstanbula doğru yola çıkarıldı. Ken disini karşılamağa ilk çıkan, Kara Mustafa Paşa oldu. Onu hemen, görür görmez öldürttü. Kafasını kestirdi. «Kellesini göndermişler» diye Padişaha haber Misafirimiz buradan emrine tahsîs eyolladı. Nasuh Paşazadenin kellesi orta dilen otomobille ve mihmandarlan ve rekapı önünde ibret taşı üzerine konuldu. Hatta kardeşini de boğdurdu, cesedini fakatindeki zevatla birlıkte Perapalas oteline giderek kendilerine tahsis edilen denize attırdı. dairede istirahat edeceklerdir. General Artık ondan sonra mevkiini adamakılMetaksas saat 6,45 te Perapalastan halı kuvvetlendirdi. Devlet işlerini yoluna reketle Denizyollan nhtımına gelecek ve koymak için çalışmağa başladı. Kara oradan motöre binerek Haydarpaşaya Mustafa Paşanm bütün düşüncesi, devgeçecek ve rükublanna tahsis edilen treletin gelirini artırmak, masrafmı azaltne binerek Ankaraya gidecekrir. maktı. Bunun için gümrükten ve sair yerDost ve müttefik devletin Başvekili lerden para alanlann aylıklannı indirtti. için Ankarada ayrı bir merasim prograIş görmeğe liyakatleri olmıyanların aylıklannı kestirtti. Yeniçerileri yoklama et mı hazırlanmıştır. Kendisi Atatürk taratirdi. Bir çoklarının esamilerini defterden fından kabul edilecek Başvekâlet vekilisildirtti. Tabiati gayet sertti. Birdenbire ni, Hariciye Vekilini, Büyük Erkânıharbiye Reisini ziyaret edecek, şerefine zjFakat Kara Mustafa Paşanın düşma parlar, hiddetle bağırır, hilimden ve yafet ve suvareler verilecektir. mülâyemetten anlamazdı. Divan erkânı nı bir değildi ki... Bir de Nasuh Paşa Paşanın hiddetinden tir tir titrerlerdi. SıGeneral Metaksas ayın yirmi ikinci oğlu Hüseyin Paşa vardı. Hüseyin Parasında Sultan Îbrahime bile kafa tutar cuma günü saat 9,20 de Haydarpaşaya şa Halebi kasıp kavuruyordu. Kara dı. avdet edecek, ayni merasimle karşılana Mustafa Paşaya ehemmiyet bile vermicak, doğruca Perapalasa gidecektir. O Bir gün tezkerecisi Ahmed Efendiye yordu. Onun adı anıldığı zaman, Kara kızdı. Herifi azkaldı katlettirecekti. O gün saat 12 de Taksim abidesine çelenk Mustafa Paşa demezdi. Çorbacı derdi. koyacak ve bu çelenk koyma merasiminSultan îbrahim tahta geçince, birdenbire sırada dostlarmdan biri yanına girdi. de Averoftan bir kıt'a askerle bahriyelilekendini topladı. Akılâne icraata başladı. Ahmed Efendi için şefaat etti. Kara rimiz, Vali ve kumandanlar bulunacakVeziriazam derhal kuşkulandı. Yerine Mustafa Paşa biraz sükunet b*îdu. lardır. Dost misafir ayın yirmi üçüncü geçecek diye içine bir ürküntü geldi. Hü Dostuna tenbih etti: Şu haramzadenin bir büyük aybı günü sabahleyin Yunanistana mütevec seyin Paşanın nüfuzunu kırmıya çalıştı. cihen hareket edecek, torpidolarımız O zamanlar serhad vezirleri, ruğrakeş dahi vardır. Divanda ve bunda dururken Marmara açıklarına kadar Averof'u teşvezirlerdi. Kendileri tuğra çekerlerdi. uçkuru sarkıp karşumuzda görünür. Es yi edeceklerdir. Nasuh Paşa zade de kendısini tuğrakeş vabınm kıyafeti perişan. Kapaması açılıp Yunan Başvekili Ankarada bulunduvezirlerden sayıyordu. Halbuki bu usul uçkuru göründüğünden haberdar olmaz. Allahı seversen, şu edebsize tenbih eyle. ğu müddetçe burada bekliyecek olan babası zamanmda kaldmlmıştı. Kara Mustafa Paşa, Hüseyin Paşanın hâlâ Uçkurun saklayup libasını adam gibi Averof zırhhsı kumandan ve zabitanı şerefine ziyafet ve resmi kabuller tertib etuğra çektiğini işitince, ağasını Nasuh gıysun dilecektir. Ayın on dokuzuncu günü saAhmed Refik Paşa oğlu Hüseyin Paşaya yolladı. bah saat dokuz buçukta Averof ku Tuğra çekmemesini emretti. Hüseyin PaTeşekkür mandanı îstanbul Valisile îstanbul Kuşa bu emre kulak bile asmadı: Türk tarihçisi babam rahmetli Ah mandanını ziyaret edecek, saat on birde Ben vezi ibni vezirim. Ve tuğrayı med Refiğin cenazesinde hazır bulun bana Sultan Murad merhum gibi bir mak ve mektubla, telgrafla beni taziye bu ziyaretler iade edilecektir. Saat ikide filotillâ kumandanı da Agazi sahibkaran ısmarladı. Senin Paşan etmek suretile matemli kalbime tesliyet verof kumandanını ziyaret edecek, saat Arnavud diyarından gelip ol makama ışığı serpen bütün dostlara ve merasi nail ola da bana tuğrakeşliği çok görme me iştirak eden âlicenab insanlara te dörtte bu ziyaret iade edilecektir. Ayni gün saat 20,5 ta Perapalasta ;e mucib nedir? Ve bu emri şeriften Pa şekkür için muhterem gazetenizin lu tufkâr delâletini rica ederken babamın Vah tarafından Averof süvarisi şerefine dişahm haberi yoktur. Bu men, kendi admda Türk tarihçiliğinin yüksek şerefi 45 kişilik bir akşam yemeği verilecektir. anibindendir, dedi. ni görerek pek büyük zahmetler ihtiyar Kara Mustafa Paşa bu haberi alır eden îstanbul Valisi sayın Bay Muhid Ayın yirminci günü Averof süvarisi ve ılmaz kızdı. Nasuh Paşazadeyi Halebe din Üstündağa ve Daimî Encümen aza Erkânıharbiyesi refakatlerinde mihmandar binbaşı Seyfeddin ve Emin bulundu:ayin etti. Oradan da azledince: smdan Avni Adalıya şükranlarımı tak Ben bu mansaba elli keseden ziya dim etmeği vicdan borcu addettiğimi ğu halde otomobillerle müzeleri ve şehrin şayanı temaşa mahallerini gezeceklerdir. de akçe verdim. de tasrihle iftihar ederim. O gün saat 12 de Parkotelinde İstanDiyerek yerinden kımıldamak istemedi. Kızı: Belkis Ahmed Refik bul Kumandanı tarafından 45 kişilik bir Nihayet büsbütün galeyana geldi. îstanıulda Kara Mustafa Paşanın ayağını Mersin ortamektebindeki hâ ziyafet verilecek, öğleden sonra da şirket vapurile Boğazda bir tenezzüh icra kaydırmak istiyenlerle birlik oldu: dise tel'in edildi edilecektir. Anınla huzuru hümayunda şer' ile Ankara 12 (Telefonla) Mersin Ertesi günü vapurlarla Feybeliye gi mürafaa olunacağım. ortamektebindeki alçakça cinayet bütün Diye yola çıktı. îstanbul halkmı müt memlekette umumî bir nefret uyandır dilecek, Deniz Harb mektebi gezile hiş bir korku aldı. Şehirde halkı ürküte mıştır. Bugün Ankara erkek îisesinde bu cek, oradan Büyükadaya gidilerek Yat cek dedıkodular başladı. Hergün kor nefrete makes olan bir tcplantı yapıldı. Kulübde filotillâ kumandanının verece kunc bir haber çıktıkça, esnaf derhal Vazifesi başında öldürülen hocanm ha ği 100 kişilik gardenparti de hazır buludükkânlarını kapatıyordu. Kara Musta ırası anılarak menfur hâdiseye karşı lâ nulacaktır. Averof mürettebatı torpidolanmızı gezecektir. fa Paşa her tarafa hafiyeler saldı. Na netler izhar edildi. suh Paşadan bahsedenleri birer birer yaErkek lisesi talebesi, ortamekteb mükalattı. Halkm gözünü korkutmak için dürlüğüne çektiği bir telgrafta «bunu ya Hicaz ve Maverayi Şeria huhapisaneden mahpusları çıkarttı. Sokak pan bizden değildir» demektedir. dudunda hâdiseler »rtalannda hepsini astırdı. «Fitneye müAyrıca Ankara muallimleri de mer Kahire 12 (A.A.) Alman istih teallik kelimat ile nâsa dağdağa verenlehum Ejderin ebedî gaybubeti karşısında barat bürosu muhabirinden: rin cezaları budur!» diye sokak sokak i derin teessürlerini ve bu harekete karşı «Amman'dan gelen bir habere göre tellâllar gezdirdi. Herkesi bir korku alduyduklan derin nefreti ve taziyetleri Ibnissüud, Maverayi Şeria hududu bodı. Mersin ortamektebi müdürlüğüne bildir yunca beş askerî mevzi ihdas etmiştir. Kara Mustafa Paşa, Nasuh Paşaza diler. Bundan başka takviye kıtaatının hududa denin katli için fetva almak istedi. Sultan Varşovada nümayişler doğru tehacümü devam etmektedir. Bu Ibrahimin huzurunda bir meclis kuruldu. Varşova 12 (A.A.) Tramvay a tehacüm, Maverayi Şeria'da o kadar büMecliste Şeyhülislâm Yahya Efendi de melesi, idare binasınm önünde nümayiş yük bir heyecan tevlid etmiştir ki, hudud vardı. Kara Mustafa Paşa Nasuh Payapmış ve ücretlerin artirılmasım istemiş kıtaatı kumandanı, umumî karargâhını ;azadenin Istanbula yürüdüğünü, kendiir. Işçiler memurları taşa tutmuşlar ve Hicaz demiryolu istikametinde hududa iinin katli lâzım geldiğini anlattı. Meclisbinayı tahrib etmişlerdir. Polis nümayiş pek yakın bir noktaya nakletmiştir. :en biri söze geldi: ileri dağıtmış ve elebaşılarmı yakalamışBundan başka Amman'dan Maan'a [*] İlk yazı dünkü nüshamızda çıktı. tır. )irçok askerî tayyare nakledilmiştir.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle