16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
•JUMHUKÎYIL 13 Birinciteşrin 1937 Osmanlı Rasputini a . a ( Şehir ve Memleket Haberleri ) Siyasî îcmal İki analı çocuk Beynelmilel tediye sistemi Çöp arabaları n Avrupada iki mihver talya hükumeti Ispanya meselesini vc bunun içinde gönüllülerin geri çekil mesi işini Almanyadan ayrı olarak yalnız Ingiltere ve Fransa ile müzakere etmek istemediğini, bu işlerin mercii olarak yalnız ademi müdahale komitesini tanıdığmı cevabî notasında Ingiltere ile Fransaya bildirmiş olmakla; M. Hitlerle M. Mussolini'nm ahiren yaptığı gö rüşmelerin resmî ve yanresmî tebliğler ve ilhamlarla neşredilmiyen neticesinin ne Onlar döğüşecekler demek? Ye'se düşen insanların dili uzar. duğunu iddia eden mahallebici Ali aley versite konferans salonunda beynelmilel cek; icab eden diğer bütün tedbirler de olduğunu bütün dünyaya ispat ettL Kedi bile öleceğini sezince babayiğitle hine, bir hakaret davası açılmıştı. Dava tediyat siyaseti hakkında faydalı bir kon almacaktır. Eşekler gibi! Bu neticede Almanya ile Italya Av * ya, dün üçüncü ceza mahkemesinde de ferans vermiştir. Nümune olarak on dört tane elarabası Perihan da buraya gelecek, değil şir, köpeğe saldınr! yam edildi. Davacı mevkiinde, Fatma Doktor Kienbörck zamanımızda bey yaptmlmış; tecrübe edilmek üzere ka rupanın garb ve şark ve ortasma aid herVe emir vererek Vardarın başını kesmi? Ilhan ve suçlu mevkiinde mahallebici Ali nelmilel tediye güçlüklerınin nereden ileri zalara taksim olunmuştu. Yapılan tec hangi mühkn meselede beraberce yürü tirdi, zafer müjdesile îstanbula yolladı. Tıpış, tıpış!.. oluruyorlardı. Yeminli şahid olarak din geldiğini ve bu güçlüklerden kurtulmanın rübelerde bu arabalann ancak asfalt yol meği ve diğer devletlere karşı müşterek îşte Osmanlı vak'anüvislerinin «Hu Ibrahim için bu armağamn kıymeti çok lenen Alinin karısı Fatma Nezahet, hâ nasıl kabil olacağını izah ettikten sonra, larda iş görebildıkleri anlaşılmıştır. Onun cephe almağı kat'î bir şekilde kararlaş ruc alessultan» başlığı altında kaydettik büyüktü. Vardarın bevni akıtıldıktan diseyi söyle anlattı: bilhassa altın para sisteminin bu gibi güç için bu arabalar asfalt yollarda kullanı tırmış. ve Berlin Roma mihverini Lon * leri Vardar Aali paşa isyanı bu kadın sonra güzelce yıkanmış, saçı ve sakalı iti İki buçuk sene kadar oluyor. Fat lüklerin doğmasında âmil olup olmadığım lacak, parke yollar için başka sistem ye dra Paris mihverine karşı sağlamlaştıryüzünden çıktığı gibi o isyan da ayni ka na ile taranmış olan kafasında o, sille mış olmalandır. Daha açıkçası Stresa tetkik etmiş ve beynelmilel tediye güç ni bir nümune yaptırılacaktır. dının kocası tarafından kanlı bir surette lenmiş gururuna verilen bir tarziye belâ ma İlhan, bir gün, bizim evin önünde, Ayrıca gürültüye mâni olmak için iki konferansına yani Avrupa meselelerinin gati görüyordu. O sebeble tarihin akıllı «kocanı öldürteceğim!» diye bağırarak lüklerinden kurtulmak için muayyen bir bastırıldı. geçti. Sonra gidip, kocamm sütlâç came altın paritesine dönmenin zarurî olduğu tane de tek beygir arabası yaptırılmış münhasıran Ingiltere, Fransa ve Italya atbşir, derme çatma bir ordu ile îstan tanıdığı birçok hükümdarlann da mümanu ve bundan başka para sistemlerinin tır. Bunlardan birinin tekerlekleri lâstikli, rasmda görüşülüp halledilmesine artık îbul üzerine yürümeğe yeltenen Vardarla sil vaziyetlerde göstermekten çekinme kânını, çantasile parçaladı! Sebebi de ŞM: Çocuğumuzu, bu kadına bakmak istikran hususunda beynelmilel anlaşma diğerininki lâstiksizdir. Bunlann da tec talya büsbütün veda etmiştir. Italya son müttefik gibi davranarak sahneye çıktığı dikleri vahşi bir inşirah içinde kelleyi lardan istifade edilebileceği ve memleke rübeleri yapıldıktan sonra bir karar ve notasile bir zaman M. Mussolini'nin ter< için emeline kolay erdi. Vardar, saraya karşısına koydurdu, Kleopatra için Ro için vermiştik. Benim haberim yok ya... tin ekonomik kuvvetlerle bilhassa silâh rilecektir. viç ettiği ve hatta projesini bile hazırla karşı onun kansını ve namusunu muhafa mayı feda eden meşhur Antuvan'ın ka Kocam vermiş. Fatma İlhan ise, yavrumuzu kabullenmeğe kalktı. Bize olan lanma faaliyetlerini telif etmeği ve bütdığı, Ingiltere ve Fransa tarafından da z* ettiği cihetle ihanete uğnyacağını ha rısı Fulvie'yi taklid eder gibi davrana ŞEHİR tSLERl imzalanıp lâkin sonradan tasdik edilmi « çeyi aşm derecede bu gibi masraflar fanna bile getirmiyordu. Bu gaflct sebe rak uzun bir çuvaldız getirtti. kellenin ka hırsı, bundan ileri geliyor. altında bırakmamak lâzımgeldiğini zira, Fatma İlhan, bu sözlere karşı: tılaşmış diline hınc ile ve belki yüz defa bile Ibşiri karşılamıya da hazırlanmıştı. Eminönü meydanı ve rıhtım yen Dörtler misakınm imzası, yahud bu Kat'iyyen yalandır.. Bir tanesi aksi halde maliye sisteminin çökeceğini ve sokup çıkardı. Belediye Fen heyeti tarafından E dört devletin iki cepheye aynlarak yekCinci Hocanın fasid dehası önünde sahi değildir. Hem, bay reis! Bir kadının bundan da gene silâhlanma faaliyetinin minönünde açılacak meydan için hazır diğerile sonuna kadar mücadele etmeleri Nasıl, dedi, bana küfür eder mi birer kukla derekesine inen iki vezir Çerkocasına şahidlik ettiği görülmemiştir. mutazarnr olacağını söylemiş ve kendi lanmakta olan proje yakında Nafıa Ve şıklanndan birinin ihtiyar edilmesi zarusin! Benim Padişah olduğumu unutup k«f ovasında birleşecekler ve aralanndaHem de sorun bakalım, bu çocuğu ner düşüncelerinin Türkiyede tatbik edilen kâletine gönderilecektir. Bu projeye na rî olduğunu îngiltere ile Fransaya anlat* b karara göre tstanbula vanp devlet iş aklına geleni söyler misin?... Gor günüsisteme ve telâkkilere pek ziyade yakin zaran, tasavvur olunan meydan açıldığı de doğurmuştur?.. dedi. mıştır. lerine nizam vereceklerdi. Vardar, na nü şimdi!.. (2) takdirde ileride Atatürk köprüsüne kaSuçlu Ali de; Fatma llhanın, kendi olduğunu ilâve etmiştir. Kesik başı Sengi ibret denilen uğursuz musunu kurtardığı dostun bir ayak evvel Italyanın notası gerek Pariste, gereü sine bu yakınlarda da hakarette bulun Bir buçuk saat devam eden konferans dar uzatılmak üzere şimdilik Halicin gebnesi için sabırsızlanıyor, Çerkej ova taşın üstüne koydurttuktan sonra da bir duğunu, cürmü meşhud mahkesince büyük bir alâka ile takib edilmiş ve üni Balıkhaneye kadar olan kısmında da bir Londrada adeta bir bomba gibi patlamış»ında at oyunLan yaptırarak cyalanıyor kaç gün dayanamadı, eğlencesini bırakıp tır. Italya Almanya ile birleşerek kat'î beraetine karar verildiğini, kocasile birlik versitenin bütün yerli ve ecnebi profesör rıhtım vapılması lâzım gelmektedir. dış avluya kadar çıktı, Vardann ölü didu. cephe almışür. Buna karşı Ingiltere « Hususî otomobillerin olup kendilerine bıçak çektiğini iddia leri hazır bulunmuştur. Ibşlr nihayet ordusile göründü, küçük lini iğneledi. Fransa cephesinin herhangi suretle bir teediyordu. Doktor Kienbörck'ün söylediklerini plâkaları Fakat bu öç alışlar, bu zalim hareketÇerke; ırmağını geçerek ovaya girdi. BeMüddeiumumî, mütalea etmek üzere türkçeye iktısad fakültesi asistanlanndan Seyrüsefer şubesince hususî otomo fevvuku yoktur. Bu tefevvuku temin için ri taraf mehterhaneleri terennüm ettire ler onun dünya güzeli hakkındaki iştiya dava evrakını istediği için duruşma, baş Sabri Ulgener çevirmiştir. bil plâkalannın değiştirilmesine başlan yegâne ümid Mister Roosevelt'in son rek, alkış tutarak müttefik orduyu selâm kmı avutamadığmdan sık sık Cinci Ho ka güne kaldı. mıştır. Eski plâkalarda otomobil numa nutkunda işaret eylediği Amerikanın InIıyordu. Fakat tbşir Paşalılar ırmağı aşar cayı çağırıyordu: rasile <îstanbul> ibaresi yazılı idi. Yeni giltere ve Fransa ile işbirliği yapmasın m Ey, diyordu, tbşir dediğin herif MÜTEFERRIK aşmaz kıhclannı çekmişler ve beri tarafa plâkalarda ise İ. H. harflerile numara dadır. Japonyaya karşı da gene bundarJ saldırarak kelle düşürmeğe koyulmuşlar Vardar gidisini giderdi amma dünya gülar yazılıdır. meded beklenmektedir. Bir tayin dı. Ibşirin kendisi, seçme bir müfrezenin zelini göndermedi. Ben burada boyuna Çocuk bahçeleri Galatasaray lisesinin bu seneki me Fakat bugün Amerikanın Avrupa ve başında, Vardarın üzerine hücum etmişti. «ya sabur!» mu çekeceğim?.. Nideceksen zunlarından, genc viyolonistımiz Mü Beşiktaş, Fatih, Üsküdar gibi sekenesi Sarkî Asya işlerine kanşacağı kat'î suO, neye uğradığmı anlamadan sıkı bir et, karıyı getirt!.. fıd Hasan, Ankara Riyaseticumhur ornisbeten fakir ve çok çocuklu olan mm rette malum değildir. Bugünkü vaziyet Molla Hüseyin kendi dilinin belâsı oçember içinde kaldı, Yusuf adlı bir levenkestrasına tayın edilmiştir. takalarda Belediye tarafından çocuk te Ingiltere ile Fransa Alman Italyan larak içine düştüğü çukurdan hırpalan Gümrük ve Inhisarlar Vekâleti gümdin darbesile attan yıkılarak bağlandı. bahçeleri yaptırılmasma karar verilmiş cephesi ve tesanüdile yüz yüze gelmiş ^ Ayni zamanda hukuk tahsilini ikmal maksızın ve postunu kaybetmeksizin kur edecek olan genc viyoloniste muvaffa rük tarifesinin bazı maddelerinde esasa tir. Bunlann yerleri tesbit edilmekte ve Vardar daha önce Köprülü Mehmed tulmak için yeni bir düzen kurmıya ça kiyetler dileriz. ve resim miktarlanna dokunmamak şar projeleri hazırlanmaktadır. Önümüzde tir. Paşanın kumandası altında üzerine yol lıştığı için deli adamı oyalamak yolunu tile bazı değişiklikler yapılmasına ka lanan bir fırkayı yenmiş, Köprülü vezir Londraya sipariş edilen üçün rar vermiştir. Bunun için tetkikler yapıl ki sene bütçesine bu iş için tahsisat ko Almanya ile Italya arasmda bütün tutmuştu. «Hay hay efendim, başüstüne Avrupa meselelerinde ve bilhassa Garbî mılarak filivata geçilecektir. ile Amasya valisi Kör Hüseyin, Divriki cü tayyare bugün geliyör maktadır. Şehrimizdeki alâkadar ma efendim, ferman sizindir efendim» diyeCEMÎYETLERDE Avrupanın siyasî ve askerî ahvali üzerinBeylerbeyi Kara Sefer Paşalan esir edeDevlet Havayollarmın Londraya si kamlara da bu hususta sualler sorul • rek işi savsaklıyordu ve îbşirin kendili de coğrafî vaziyeti itibarile büyük bir rek başlarından kavuklannı, arkalanndan Esnaf cemiyetleri bürosunda amil bulunan Ispanyada Italya ile Al ğınden bu hizmeti göreceğini ileri sürmek pariş ettiği dört motörlü tayyarelerden muştur. kaftanlarını almış ve kendilerini zincire suretile ona «hattı şerif» yollanmasma üçüncüsü Londradan hareketle dün Vi Öğrendiğimize göre, yapılacak tedilâmanyanın Franco'nun davasmı kazan <* içtima vurmuştu. Uç mağlub kumandan, Çer yanaya gelmiş ve oradan Bükreşe haremeydan vermemek istiyordu tın mahiyeti tarife maddelerinde birbiriEsnaf cemiyetleri müşterek bürosun dırmak hususunda birleşmiş olmalarından keş ovasında ve kendi çadın önünde kaket etmiştir. Bugün saat 12 de YeşilköBiri aldatmak ve biri aldanmak sure ye gelecektir. îstanbuldaki tngiliz sefa ne benzerlik dolayısile husule gelen ka da dün cemiyet idare heyetleri azaları Ingiltereden ziyade Fransa müteessir olzıklara bağlı olarak son günlerini bekli tile dünya güzeli mevzuu üzerinde çene reti ataşesinin refikası da ayni tayyare rışıklıktır. Bilhassa teşviki sanayiden is bir toplantı vapmışlardır. Toplantıda maktadır. Bunun için Ingiltere derhal yorlardı. tifade ederek gümrüklerden giren ve res 1938 senesi bütçeleri tetkik edilmiştir. mukabil tedbirler almakta teenni ediyor. çalıp duran bu iki kafadar vaziyetin na ile şehrimize gelmektedir. îbşir ilkin onların zincirlerini aldırtt\ sı] bir netice vereceğini kestiremiyerek boHava Kurumu tarafından Londraya mi az olan, bir kısım sanayi ham maddeGÜMRÜKLERDE Fransa ise kendisi için acil ve muhakkak üstlerine birer kaftan attırdı, saygı gös caladıklan sırada Deli îbrahim yeni bir sipariş edilmiş olan çift motörlü iki pa lerile tam resim vererek müfredat üzere bir tehlike görüyor. tererek kendilerine çadırında yer verdi, ilhamla heyecanlandı, Molla Hüseyni raşüt tayyaresi dün Yeşilköye gelmiş giren benzeri maddelerin birbirine kanş Gümrük memurları arasında Çünkü Ispanyada îtalya ile Alman « sonra Vardan getirtti. Gafil vezir yara bir geceyarısı yataktan kaldırtarak sara tir. Bugün Ankaraya gidecektir. Bandırma Gümrük Başmemuru Ga masına ve bu suretle eksik resimli ham yanm nüfuzu devamlı surette yerleşmeklıydı, yürüyemez bir haldeydi. İbşir, na ya getirtti. Gümrük ÜNtVERSfTEDE maddelerin piyasada satılmasına mâni lib Babacanla Mudanya maaşlarüeBaş le Fransa Ren hududunda olduğu gibî zik davranmak istiyerek ona da yer gösmemuru Emin Osmanm yerolacak tedbirler almacaktır. Şu Vardar gidisinin, dedi, karısı terdi: leri değiştirilmiştir. Derince gümrük Pyrenees dağlarındaki uzun hududda Büyük önderin genclerimize Meselâ, sanayi için gelen ipliklerin bu yok mu? memurlarından Lutfi Bengi maaşile Ça dahi büyük tahkimat yapmak ve birçok Paşa baba, dedi, bu ne haldir? teşekkürü şckilde müfredat üzerine gelen iplikler Olsa gerektir sultanım. nakkale gümrüğüne nakledilmiştir. kuvvetler bulundurmak mecburiyetinde Niçin kendini böyle muhataraya uğratîstanbulun kurtuluş bayramı dolayısi den daha ucuza mal edilerek piyasaya Öyleyse tiz Sadnazamı bul. İbşir îstanbul Gümrük Başmüdürlüğü me kalacaktır. Şimdiye kadar bu hudud §iIra? Paşaya bir ferman yazdırt. Vardann ka le Büyük Önder Atatürk, Üniversitelile çıkarıldığı anlaşılmış bulunmaktadır. murlarmdan Hâmid Altan 25 liraya termalî Amerikada Kanada ile Amerika Meseleye İktısad Vekâleti de büyük fi ettirilmiştir. Vardar, namusunu kurtardığı a nsını yakalasm, çınlçıplak edip kazıklara rin kendilerine karşı gösterdikleri temiz duygulara teşekkür etmiştir. Ittihadı hududu gibi adeta açık ve mu » bir ehemmiyet vermekte ve Vekâlet teşdamdan gördüğü ihanet sebebile son de bağlatsın, omuzlanna iki mum koydurup Ambar memurlarından Lutfi Yalman hafazasızdı. Fransa Büyük Harbdej MÜZELERDE kilâtı tetkikat yapmaktadır. rece müteessirdi. Bu sebeble dayana yaktırtsm, o kıhkta halka seyrettirsin! maaşile muayene sınıfına almmış, açıkhazinenin girdiği zarann önüne geçile tan Sahavet namzed olarak tayin edil Marn'de Alman istilâ ordusuna karşı komadı: Molla Hüseyin, hayret ve ıstırab içinAdliye arsasmda hafriyat cektir. yabilmesini Ispanya hududundaki kolormiştir. Niçin mi muhataraya uğradım?.. de yutkunuyordu. Yeryüzünde eşi gö hazırlığı Utanmadan bunu bana soruyorsun öy rülüp duyulmamış olan böyle bir alçakSAGL1K tSLERl dularını geri alarak Almanlara karşı sevDENIZ İŞLERl Yanan Adliye binası arsasmda ya keylemesine medyundur. le mi?.. Bre alçak herif. Saraydan senin lığın önüne geçmek için ne yapılmak IâMuayeneye götürülen pılacak hafriyata başlangıç olan sondaj karmı istediler. Irzmı kurtarmak için ver zım geleceğini düşünüyordu. Deli tbra Fazla yolcu alan vapurlar Halbuki Ispanyada İtalyan ve Alman ameliyesine dün sabah başlanmıştır. kadınlar medim, Padişahı tersledim. Meğer hata him, has müşavirinin yutkunuşunu ve dilLiman ve Seyrüsefer memurları Anüfuzunun yerleşmesile Fransa Ispanya Sondaj sahası şimdilik arsadan cadde Dün akşam elli, altmış kişilik bir kaetmişim. Senin kendi ırzmı kendi elile şu siz duruşunu, kendi iradesindeki inceliğin ye onar metro mesafede olmak üzere kay, Şirketihayriye ve Halic vapurlarıhududunda sıkı bağlanmış olacak ve Sovnın haddi istiabiden fazla yolcu alma dm kafilesi polis memurlarınm refakaDa buna peşkeş çeken bir kodoş olduğunu kavranmamış olmasma hamletti, kötü kö iki kısımda yapılmaktadır. yet Rusyası ve Çekoslovakya gibi müt * maları için muntazaman kontrolda bu tinde Beyoğlu istikametinden getirile anlamamışım. Işte şimdi fırsat elverdi. tü güldü: ADUYFDE lunmaktadırlar. rek Emniyet müdürlüğüne götürülmüş tefikleri Almanya tarafından sıkıştml * Beni Öldür, karmı allayıp pullayıp sar&ya Sen, dedi, gittikçe ahklaşıyorsun, dığı zaman bunlann yardımma gibneği Geçen pazar günü hava güzel olduğu lerdir. yolla. Mümkün ki bu hizmetine mükâfat beceriksizleşiyorsun. Bak, kaç ay oldu, Tevkif edildi için, İstanbul halkından birçoğu Ada Uygunsuz takımmdan oldukları an asla düşünemiyecektir. olarak sana Kubbealtında yer verirîer. dünya güzelini getiremedin? Şimdi de Kendisine zabit süsü vererek, başka lar ve Boğaza gitmiş, bu yüzden vapur laşılan bu kadınların Beyoğlunda muhFransa Umumî Erkânıharbiyesi ahvaKarın içeride çahşsın, sen dışarıda. Halk fermanımın manasını anlıyamıyorsun, bel sına aid hüviyet varakasını kullanmak lar kalabalık olmuştur. Memurlar, bazı telif evlerden toplattırılmış, muayene li çok vahim buluyor. Fakat hükumet erda bu işe alkış tutsun!.. bel yüzüme bakıyorsun. Ben, senden ha suretile, iğfal ettiği Nazlı isminde bir vapurların, nizamî hadden fazla yolcu ve vaziyetlerinin tetkiki için Emniyet kânı bu vaziyeti doğuran îtalyan nota » İbşir onu susturamıyacağmı bildiği için yır çıkmıyacağını anlayınca kendi işimi kızm 45 lirasmı dolandırmaktan suçlu aldıklarını görerek zabıt varakaları tut müdürlüğüne götürülmekte oldukları sına karşı derhal vaziyet alamadı. Çünçadırdakileri dışarı çıkarmış ve başbaşâ kendim görmek istedim, bu emri verdim. Şükrü, dün birinci sulh ceza mahkeme muşlardır. anlaşılmıştır. kü nazırlar ve parti Iiderleri Fransada sol kalınca cevabını vermişti. Bu cevab, ha Düşüncem çok incedir. «Kızımsana söy sinde muhakeme edilmiştir. cenah hükumetinin ve Halk cephesi bir • Suçlu, mahkemede, nüviyet varakası yasızhğm gerçekten şaheseriydı: lüyorum. Gelinim sen anla» demeğe benkendinin olmadığım, yalnız üzerine yaliğinin mevcudiyetini tehdid eden kan • Bak bunak, diyordu, elin ırzı için zer amma o kadar sade değil. Işin içinde pıştırılan fotoğrafın kendine aid oldu ton intihablarile son derecede meşguldür. telâşa düşenler çukura düşerler. Sen sa bir taşla iki kuş vurmak da var. ğunu söylemiş ve kimseden para alma Ancak bundan kurrulduktan sonra erkâ •* kalını değirmende ağartmışsm. Avrat deSaçlan arasmdan bir çiçek alarak u dığını iddia etmiştir. Fakat, hâkim Renıharbiyenin ciddî gösterdiği vaziyete dığin nedir ki?. Hangi esir pazarına git zun uzun kokladı, gözlerini baygınlaş şid, suçlunun tevkifile istintak hâkimlıkarşı ahnacak tedbirleri düşünecektir. sen yüzlerce satılık kadm bulursun. Lâ tırdı, sözüne devam etti: ğine sevkine karar vermiştir. kin vezirlik, valilik, serdarhk kolay ko(Arkast var) Muharrem Feyzi TOGAY BORSALARDA lay ele geçmez. Şu koca ülkede avrat (1) Naima bu vakıayı anlattıktan sonra kaygusu çeken bir adam yoktur. Vezir (Ibret) başlığı altında şu fıkrayı yazar: Frangın vaziyeti tnhisarlar hakkında bir lik hasreti taşıyan kimesnelerin sayısmı <Çok geçmedi. ibşir Paşa Asitar.eye gelup Londra borsasmda dün frank bir İnvezir olup der'akab katlolunup hatta İsise Allah bilir. İşte sen bu hakikati idrak konferans tanbulda sarayı yağmalandığı gün Vardarı giliz lirası karşılığı 148,96 da açılmış ve etmedin, elin ırzmı korumak uğrvnda kolundan urup yıkan Yusuf Ağanın koluna akşam 148,31 de kapanmıştır. Bir gün Arkadaşımız thsan Arif Gökpmar, kendini nara attın. Kendi düşen ağlamaz bir kurşun değerek kırmakla ol yaradan evvel Londra borsasında frangın kapadün akşam İstanbul Radyosunda dev • mş fiatı 149,48 idi^ derler. Sen de başın düşerken ah etme, helâk olup mucazat yerin bulmuştur!» letçilik rejiminde İnhisarların rolü ve C: 4. S: 271 ağlayıp inleme. Sanayiin tetkiki (2) Düşmanlarmın kesik başlarını kar millî iktısada olan hizmet ve faydalan Vardar, ruhunu saran istikrahı Ibşirin şılarma alıp eğlenen hükümdarlar çoktur. îktısad Vekâleti, yeni çıkarılacak sa hakkında bir konferans vermiştir. İyi bir şair şöhreti taşıyan Şah İsmail bile nayide tahdıd ve murakabe nizamna yüzüne tükürmek için bir hamle aradı: Ozbekler Hanı Seybeki pusuya düşürüp öl Başımı, dedi, keseceksm. Fakat durdükten sonra kellesini kestinnis ve ka mesine esas teşkil etmek ve diğer tarafTstanbula yollamadan kannın kucağına fatasmı elmaslatıp şarab kâsesl diye yıl tan «Sürprodüksiyon» nizamnamesinin tatbikı için fazla istihsalde bulunan sakoy. Belki o senden merd çıkar, kendi larca kullanmıştı. Nöshası 5 kurastar. Anamur kaymakamı Rükneddin NaAnamur (Hususî) Kırk beş yıllık Fulvie'nin yaptıgı işe gelince: Bu kadm, nayi şubelerini anlamak için örme sanamusunu korumak için feda ettiğim kelbir maziye malik olan kazamız ilkmek suhioğlunun himmet ve yardımile yeMark Antuvan'ın karısıydı. Meşhur hatib nayiinde fazla istihsal olup olmadığınm Jeyi öpüp okşar! (1) Cic^ron da Antuvan'ın düşmanıydı. Aley tetkikini istemişti. Vekâlet bundan son tebi yıkılmak tehlikesine maruz kaldı niden ve çok güzel bir ilkmektebe ka ibşir bu ağır sözü iğrenç bir tebessüm hinde sert nutuklar söylemişti. Antuvan bir ra da ipekli, yünlü, kıllı ve pamuklu a ğından bundan iki yıl önce yıktırılmış vuştuğundan çocuklar bir arada okuma2700 Kr. Senelik 1400 Rr. le karşıladı, Şeyh Sadinin meşhur bey fırsatım bulup Cicdron'u öldürttü, başmı lelumum mensucat sanayiinde istihsal ve o vakittenberi tedrisat evlerde te ğa başlamışlardır. 1450 • 750 • Altj aylık kansına yolladı. O da igneyle dilinl uzun Gönderdiğim resim, Anamur ilkmekHni Abaza şivesile ve basını aözünü ya uzun deldi!.. 800 > 400 > Üc ayhk fazlası bulunup bulunmadıîhmn tetki min edilen topluluklarla devam edil Yoktur 150 m tebini in§a halinde göstennektedir. *»»ol» . ntudıı; Bit aylık mis.ti. tini istemiştir, M.T. T, Muhakemeye dün de Belediye yeni şekiller Ceza mahkemesinde üzerinde tecrübeler Yazan : M. Turhan Tan Tarihî tefrika : 53 Avusturya Merkez Banbakıldı yapıyor kası müdürü bir kon Temizlik işlerinin önümüzdeki yaz Nermin adında bir çocuğa, Vardar Ali Paşa isyanı tarafından tesahüb edilmesinden iki ana doğan mevsiminde daha esaslı ve' salim bir şe ferans verdi kan davası, hukuk mahkemesinde devam kilde çevrilmesini temin için şimdiden bir Ibşirin namusunu korumak için çıkan isyan, edip giderken, bir de aynca, ceza mah Avusturya merkez bankası müdürü ve program yapılmağa başlamıştır. Buna sabık Maliye Nazın doktor nazaran; ıslah edilecek, İbşir tarafından kanlı bir surette bashrılmıştı! kemesinde analardan Dİri olan Fatma Kienbörck dün akşam saat 18 de Victor araba ve çöp istasyonlan ziyadeleştirile İlhan tarafından, Nerminin babası ol Uni amele miktarı D Gümrük tarifesi Bazı maddelerde tadilât yapılmak isteniyor Anamur yeni bir ilkmektebe kavuştu Cumhuriyet Abone şerâiti
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle