09 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
7 tkincikânun 1937 CUMHURÎYET Madrid harbi nihaî safhaya giriyor Kızıllar rehineleri kurşuna dizdiler M. Eden Berlin ve Romadan kat'î cevab istedi. Beynelmilel kontrol teşebbüsü suya düşüyor. Amerika senatosu silâh ambargosunu kabul etti Çekoslovakyanm temennileri Çekoslovakya, Italyan ingiliz anlaşmasından nikbin görünüyor Istanbul Borsası kapanış GUNUN BULMACASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 H fiatleri 6 1 1937 PARALAR 1 Dolar 20 Fraosız Pr 20 Llret 20 Belcika Fr 20 Drahml 20 İsvlcre Pr 20 Leva 1 Florin 20 Cek kromı 1 Avusturva SL 1 Mark 1 Zlotl 1 Penefl 20 Lev 20 Dinar Ruble 1 İsveç kuronu 1 Turk altmı 1 Banknot Os B ; Cumhuriyet Üsküdarda Solaksinan mahallesinde Bağlıbahçe sokak 10 numarada Adem Hilmi imzasile aldığunız mektubda deniliyor ki: «Geçenlerde Bursadan Yalovaya gelırken sekiz lira değerinde bulgur, sade yağ ve sair eşyamın kaybolduğunu görerek Yalova zabıtasına haber vermiştim. Aradan birkaç gün geçti. kaybolan eş yam, tamamile ümidimi kesmiş vaziyette iken, elime tam olarak tesllm edilince şaşırdım, hayran oldum. Yalova zabıtasına gazeteniz vasıtasile alenî teşekkurlerimin iblâğını dilerim.> 1 1 Sterim 7• Roma 6 (A.A.) Gazeteler, Çe M • koslovakya Dış İşleri Bakanı Krofta'nm 8 • so! îstefani ajansı muhabirine verdiği bir 38. » 28 mülâkatı neşrediyorlar. 10 23. • 23. M. Krofta, Çekoslovakyanm ingiliz 14. Soldan sağa: Avila 6 (A.A.) Havas ajansı Londrada bulunmryan Başvekille tele İtalyan anlaşmasmı memnuniyetle kar 1 Karışık musiki parçası, büyükçe. Bandırma Halkevinden bir temenni şıladığını, İtalyanm Akdenizde banşı Bandırmada Arastaiçinde 23 numarada 2 Insanı istediği tarafa goturen kuvvet, muhabirinden: fonla görüştükten sonra Berlin ve Ro arabca «kısa söyleme». 3 Pertavsız, ke kunduracı Şahin oğlu Ahmed Ozşenol imsağlamladıktan sonra orta Avrupa işle 1028. 1080 Asilerin kuvvetleri, Madrid cephesin madaki Ingiliz sefirlerine telgrafla tali nar. 4 Kapayamn aksi, kaba. 5 Yü zasile aldığımız mektubda deniliyor ki: 243. İ45. mat vererek her iki hükumete, 23 kânu rine daha ziyade alâka göstererek ve de ilerlemektedirler. Bu kuvvetler, Las zun kısımlarından biri. 6 Eskiden yok «Benim gibi gerek kitab ve gerekse hertürKüçük Anlaşma ile faydalı teşriki mesasullara yiyecek dagıtüan yer, bir iç için lü malumatlı gazeteleri her vakit alamı ÇEKLER Rozas'a bir buçuk kilometro mesafeye nuevvelde Fransa ve İngiltere tarafından peşin verilen para. 7 Bir emir, bilinme yan isci ve fakir gencler Halkevinin okuverilen notalara bu haftanın sonuna ka ide bulunacağım ümid eylediğini bildirgelmişler ve çok büyük bir sevkulceyş Satl? AUs den gelen felâket. 8 İşaret, bir mevslm. ma salonuna devam ederek ancak geceleri Londra 618 616, ehemmiyeîini haiz olan Cumbre dağını dar cevab vermeleri lâzım geldığini bil miştir. 9 <In> in tersi, hastalıga karşı içilen saat yedl üe sekiz arasında okuyabiliyor U7940 u.7941 duk. «Budapeşte ile Prağ arasmdaki müna Nev Yok şey. 10 İskambilde bir kâğıd, arzu. işgal etmişlerdir. Bu dağ, Escurial yolu dirmelerini söylemiştir. Paris 17.0125 L6 985 Yukandan aşağıya: Bu kısa zamanlarda da ekseriyetîe şu 15.K5J 15.CS na hâkim bulunmaktadır. Ayni gazete bazı Londra mehafili sebetlerin salâhı Tuna havzasmda de Mılâno 1 Zeytinyağü yemeklerden birl, bir belerln toplantılan yapılıyor ve gürültü 4.7U4 4,7035 vamlı bir banş imkânmı ümid ettirecek Brüksel Atlna SS iö 38 2075 denbire. 2 Ramazanda tutulan şey, es arasında bir satırcık oLsun okumak mümKesif bir sis, dün öğleden sonra bütün nin, Alman ve İtalyan hükumetlerinden Cenevre 3.475 3.4540 kiden küçük hukumdarlara verilen unvan. kün olmuyor. Bandırma Halkevi riyasetinmuayyen bir tarihe kadar cevab istiyen mahiyettedir. harekâta mâni olmuştur. Sofva 64.725 64.6 i 3 Hırlstiyanlann ruhanî reisi. üye. 4 den bu işin bir düzene konulması için ta Teslihatta müsavi hakka dair olan çe AmstenJam 1.4J25 L46 M. Eden'in yakm bir mazide İngiltere Avila 6 (A.A.) Havas ajansının Alaturka bir saz. çok taneli bir yemiş, bir vassutta bulunmanızı rica ederim > 22.615 22.6776 hükumeti tarafından tatbik edilen meto tin meseleye gelince, orta Avrupada mır P r a a deniz ölçüsü. 5 Oy, ötesi berisi kirli. 6 4.2475 4.2t muhabiri bildiriyor: Vivana vazeneyi bozmıyacak bir tara hal bul MadrH Abide, bazan <lşte!> kelimesinin önüne 7.5566 7.545 da hiç uymryan bir usule müracaat etmeMadrid ve civarını kaplıyan kesif bir 1.976Ö gelen tabir. 7 İtikad, Ermenilerin çok 1.9733 Berlin sini hayretle karşılamış olduklanm ılâve mak icab edecektir. 4.2075 4.20 kullandıklan kelime. 8 Birşeyi yoktan Varsova sis tabakası bu sabah Escurial mıntaka Prag ile Berlin arasmdaki münasebat BudaDeste etmektedir. 4.3675 4.3620 vücude getirme, hak. 9 Hind hükümdasındaki asi kuvvetlerin iki saatten fazla L06.4142 106 24 Bükres daha iyi hale gelmiştir. n, cefa. 10 Birşeyin diğer şey üstunden Bir hükumet gemisi battı 31.4910 34.5470 Belerad ilerlemelerine mâni olmuştur. geçerken bıraktı&ı tesir, yalvarma. Yugoslavya Bulgaristan pakü Çe Yokohama 2.7940 2.7987 Evvelki balmacanm halledilmiş şekli Lizbon 6 (A.A.) General Cjueipo koslovakya ile Bulgaristan arasında da Moskova Asiler Cumbre sırtlannm tepesinde 26. 24 98 * 1332 2 S 4 5 8 7 10 yeni mevziler işgal etmişlerdir. Milislerin de Llano dün akşam Sevil rasyosunda bir yaklaşmayı imkân dahiline koymak Stokhohn kızıl tarafa mensub bir geminin Malaga adır. ESHAM bu sırtlardaki müdafaası pek az sürmüş• A|Hı |A|N açıklarında bir torpile çarparak battığını tür. Kapanıç İtalya Yugoslavya yaklaşması, RoY|A N • İLİAİN E T|B Anadoln şna, % Cumbre sırtlannm asiler tarafından if söylemiştir. Bundan başka beyazlara aid ma 22.25 protokolu memleketleri ile Küçük 60 peşın 22.26 A|D • İMİUİZ •İT|A galini müteakıb hükumet kuvvetleri Es harb gemilerinin Cebelüttank açıklarında Anlaşma arasında bir teşriki mesaiye Merkez Bankası 93. 93. L R K • A|L|B A! curial'dan birçok treni geri çekmeğe mu harb malzemesi yüklü hükumete aid bir doğru mes'ud bir alâmetrir.» tSTİKRAZLAR vapurla Bilbao'ya gitmekte olan patates • R U • K İ S • vaffak olmuşlardır. Bu trenlerin içinde AÇll* K&panış yüklü başka bir vapuru tevkif etmiş ol S E SİB E R • K N muhtelif kıt'alar bulunduğu zannedil 22,675 Türfc boren I vadell 23. duklarmı bildirmiştir. 21.30 21. dO > > n oesin mektedir. Bu mıntakadan hükumete aid A • A Y • I K • M 2L25 > > n radeli 21.575 yüz kadar kamyonun da geri çekilmesi Amerikadan gönderilecek silâhlar 97.25 !L • Y A • K A Y|A K Ereanl 95. 95. SıvasErzurum * kabil olmuştur. . Vaşington 6 (A.A.) Hariciye |A Ş • N • Y A|» A [Baştarafı 1 incî sahifede] Nezareti dün mühimmat simsan Richard dır. Bundan başka ihtilâl tahrikâtçılan TAH VİLAT Bilbaoda ve Malagada • 10 M A G|A|Z Deneley'e kızıl ispanyaya gönderilecek nın elinde tehlikeli bir silâh olacaktır. Açüıs. öldürülenler Anadolu harb malzemesi için bir ihrac müsaadc Felsefe konferanslan Toplanhda iltizam olunan bir kanun 37.95 38.10 > I vadeli Londra 6 (A.A.) Saint Ean namesi verdiğini tebliğ etmiştir. 37.95 38.10 Eminönu Halkevinden: > n vadeli Iâyihasına göre yerlilere mahdud intihab de Luz'dan Moming Post'a verilen bir 41. 41. Tertib edilen felsefe ve içtünaiyat kon> m ü va Deneley kızıl ispanyaya dört beş mil hakkı ve gene bu şekilde parlâmentoda habere göre Bilbao şehrine yapılan bir feranslarınm birincisi Universite ordinaryus profesorlerinden Mustafa Şekib Tunc hava hücumundan sonra halk Kızıl mi yon dolar kıymetinde tayyare, tüfek, mümessil bulundurmak salâhiyeti ve tarafından bugün saat 17,30 da evimizde mitralyöz ve cepane gönderecekrir. Fransız vatanma hizmet etmiş olan yerlilislerin iştirakile pazartesi günü öğleden verilecektir. Konferans mevzuu (TürkiyeHariciye Nezareti ayni zamanda baş lere fahrî olarak hemşerilik hakkı verilesonra hapisaneye hücum ederek Bilbao de felsefi hayatın inJüşafını temin edecek 1 İthalât: Buğday 779, çavdar 150, ya hazırlıklar) dır. Kızıl makamatile Burgos hükumeti ma ka bir simsann pazartesi günündenberi cektir. Bu gibi yerlilere yerli Fransa vakamatı arasında Saint Jean de Marcantabrico vapuruna tayyare ve mo tandaşı ünvanı verilecektir. Cezayir müf pak 130 1/2, un 45 1/2, mısır 105, arpa 28, Herkes gelebilir. mercimek 15 1/2, nohud 12, kuşyemi 24 3/4, Luz'da başlıyan müzakerelerin akamete tör yüklemeğe başladığın bildirmektedir. ritleri mehafili, fırsattan bilistifade kar bulgur 1, iç badem 2 3/4, pamukyağı 49 1/4, Kadıköy Halkevinin kış balosu Kadıköy Halkevinden: uğraması üzerine geçende hapisaneye Simsar bu malzemeleyi, kongre bu gibi aşalıklar çıkarmışlardır. Toplantmın ni zeytınyağı 66, susam 8 1/2, tiftik 1, pamuk Kadıkoy Halkevi Sosyal Yardım şubesi öksürük, Nezle, Boğaz ve Göğüs bu sene Kadıköy Süreyya salonunda büyük hastalıklarile sesi kısılanlara şinakledilen 200 rehineyi katletmişlerdir. ihracaatm menedilmesine karar vermeden hayetinde dağılan belediye reislerini yüz 40, susamya^ı 3 ton, evvel sevketmek istemektedir. Ihracat: Yapak 143 3/4, İç fmdık 4 3/4, bir kı? balosu tertib etmiştir. Koyün fakir lerce komünist yuhaya tutmustuı. Londra 6 (A.A.) Londraya ge faî tesirleri çoktur. 30 kuruş. ketentohumu 9 3/4, iç ceviz 3 ton, ve muhtacı himaye yurdda^larını seven ve len bir habere göre geçen cumartesi gü ispanyaya giden tngiliz gemileri şubenin azası olan vatandaşlarm 9 ikinci Hasan deposu: Istanbul, Ankara, 2 Satışlar: Çinde bir tngiliz memurutıu Londra 6 (Hususî) Maltada bu nü asilere aid tayyarelerin Malagayı Buğday yumusak kilosu 6 kunış 20 pa kânun 937 cumartesi akşamı verilecek bu Beyoğlu, Beşiktaş, Eskişehir. öldürdüler radan 6 kuruş 35 1/2 paraya kadar, buğ baloya teşriflerini rlca ederiz. bombardıman etmeleri neticesinde 150 lunan Hood ve Quenne Elisabeth zırh day sert kilosu 6 kuruş 30 paradan 6 knKanton 6 (A.A.) KuanÇaırUan ruş 32 1/2 paraya kadar, arpa kılosu 5 kukişi ölmüş ve 300 kişi yaralanmıştır. Mu larile dördüncü muhrib filosu buradan limanı gümrük makamatı nezdinde bu ruştan 5 kuruş 5 paraya kadar, çavdar kikabele bilmisil olmak üzere 150 rehine üebelüttarıka hareket etmiştir. lunan bir îngiliz memuru katledilmiştir. losu 5 kuruş 30 paradan 5 kuruş 35 paraya kurşuna dizilmiştir. Tevkif edilen Sovyet vapuru kadar. burçak kilosu 4 kuruş 35 paradan, Hükumet tahkikat yapmaktadır. Bu me mısır sarı kilosu 4 kuruş 30 paradan 5 kuIspanya hükumefinin yeni Moskova 6 (A.A.) Tas ajansı murun kaçakçılar tarafından öldürüldü ruşa kadar, mısır beyaz kilosu 4fcuruş25 bildiriyor: bir protestosu paradan 4 kuruş 30 paraya kadar, susam ğü iddia edilmektedir. kilosu 17 kuruş 10 paradan, iç fındık kiloKömür yüklü olarak Nikolawdan A Cenevre 6 (A.A.) Ispanya hükusu 71 kuruştan. meti, Alman harb gemilerinin Ispanyol merikaya gitmekte olan Komiles adlı ReisicumhuT Roosveltin beyannamesinde 3 Telgraflar 5/1/937 sulanndaki faaliyetini Milletler Cemiyeti Sovyet gemisi Cebelüttank boğazı huduLondra mısır Laplata ikincikâmm tah zikredilen bütün harb levazımmın îspannezdinde protesto etmiştir. ProtestA no du içinde 3 ikincikânuda durdurularak ayaya ve yahud İspanyaya gönderilmek i mili korteri 24 Şi. 1 1/2 Pe. Ki. 3 Kr. 41 S., tasının dün Londraya verilen ve metni ranılmış ve Centaya gönderilmiştir. A Londra ketentohumu Laplata ikincikânun çin bütün diğer memleketlere ihracı me tahmili tonu 12 Ster. 7 1/2 Şi. K. 7 Kr. 52 bu akşam neşredilecek olan nota ile ayni raşbrmalarm neticesiz kalmasına rağ nedilecektir. S., Anvers arpa Lehistan ikincikânun men Komiles ancak 4 ikincikânun ak§a mealde olduğu söylenmektedir. Bu karann makabiline de şümulü ola şubat tahmili 100 kilosu 117 B. frank. Ki. mı sebrest bırakılmışhr. 4 Kr. 97 S. Liverpol buğday mart tahmili Bir Alman kruvazörü daha cak ve hükumet tarafından şimdiye ka 100 lıbresi 9 Şi. 11 1/4 P. Ki. 6 Kr. 82 S., Ademi müdahale komisyonunda tspanyaya gidiyor dar verilmiş olan ihrac ruhsatiyelerine de Şikago buğday Hartvinter mayıs tahmili gülünc sahneler buşeli 132 3/4 sent. Ki. 6 Kr. 13 S., Vinipek tatbik edilecektir. Berlin 6 (A.A.) Koeln kruvazöbuğday Manitoba mayıs tahmili buşeli Paris 6 (A.A.) Ouvre gazetesiSenato azasından Robinson'a göre, en rünün İspanyanın şimal sahillerine harenin Londradan öğrendiğine göre Ispan evvel nazan dikkate almacak mesele, Is 126 1/2 sent. Ki. 5 Kr. 84 S., Hamburg iç fmdık Giresun derhal tahmil 100 kilosu ket etmek üzere emir aldığı bildirilmekya işlerine ademi müdaihale komitesinin panyol meselesinin gittikçe vehamet kes 155 R. mark. Ki. 78 Kr. 41 S., Hamburg iç tedir. dünkü maliye komisyonu toplantısı müza betmesi üze/ine, Amerikan bitaraflığını fındık Levan derhal tahmil 100 kilosu 155 Fransadan gelen gonüllüler R. mark. Kİ. 78 Kr. 41 S. kereleri gülünc bir tarzda cereyan etmiş daha ziyade şümulleştirmek olacaktır.» Paris 6 (A.A.) Echo de Paris tir. İngilizlerin teklifi vechile İspanyada Diğer taraftan musırran deveran eden gazetesinden: «Yeniden iki bin gönüllü tesis olunacak kontrol masraflarmın yani şayialara göre, yalnız İspanyaya değil fayü hâmil bir nakliye vapuru, Katalon 80 milyon frangm 27 devlet arasında takYeni kütübhane sahibi kat ayni zamanda Almanyaya gönderil ya'ya gitmek ve oradaki millî müfrezeyi simi mevzuu bahsoluyordu. Büyük dev mekte olan silâhlar üzerine de ambargo • M. Naci takviye etmek üzere Perpingnandan ha letlerin hissesine bittabi küçüklerden dakonacaktır. Bunun sebebi Alman donan Cumhuriyet gazetesinin ve bütün reket etmiştir. ha fazla bir masTaf isabet edecektir. masile İspanyol hükumetçilerinin halen mekteb kitablan, kırtasiye, gazete 20 kânunuevvelden 31 kânunuevvele Fakat Romanya delegesi on para ve ilânı harbsiz muhasama halinde bulun ve mecmualann tevzi yeridir. kadar 1306 Marksist İspanyaya gitmek remiyeceğini söylemesi üzerine'derhal bir malandır. üzere Perthus'dan hududu geçmiştir. çok murahhaslar bunun etrafında top Katalonya ordulart başkumandanı lanmış ve Alman murahhası ise parayı vermeği kabul ettiğini fakat bu paranm tevkif edildi Salamanca 6 (A.A.) Katalonya mark olarak tediye edileceğini ve ancak kuvvetleri kumandanı miralay Sandino, Almanyada sarfedilmek şartile tahsis c Mont Juiche hapisanesinde mevkuftur. dilebileceğini söylemiştir. Alı» 61İ LU. 114. 1*1 «2. 19. Ö6ö. 20. 63. 75. 30. 25. 20. <0. 12. 48. Satt> 622. l<?5 117. 125, öö. 23. 575. 23. 66, 2 3 4 5 6 1 • • !• • II 1 1 mm Yalova zabıtasına bir teşekkür • 1 • • 1 1 1 m •ı •I [Al[DfOfLlU 1 I s fÂ" 1 Dı t Müstemleke siyasetinin fecayii i AlîHLL Zahire Borsasında dünkü muameleler Nezle, grip, bronşitle, tekmil ağrıların yegâne ve en kuvvetli ilâcı! G Ri Pi N Harareti sür'atle düşürür, üşütmeden ileri gelen rahatsızlıkları önler, mideyi bozmaz, klabi yormaz, böbreklere zahmet vermez. Konyada GRİPİN Romatizma ve mafsal ağrılannı durdurmakta kat'î tesiri haizdir. BERLİTZ kursları Gripini Tercih Ediniz Satılık Eczahane Ambargo kararı kabul edildi... Miralayın Fransaya firar etmek için hazırhkta bulunduğu tesbit edilmiştir. Vaşington 6 (A.A.) Senato, amMuhasamatm bidayetindenberi Katalon bargo hakkındaki karar suretini kısa bir ya başkumandanı olarak vazife görmüş müzakereden sonra kahir bir ekseriyetîe olduğu için tevkifi burada kuvvetli bir kabul etmiştir. alâka uyandırmıstır. Silâh götüren gemi geri çevrildi Ademi müdahale kontrolunun Nevyork 6 (A.A.) Sahil muha masrafı faza gemilerile bir tayyare, MarkantabLondra 6 (A.A.) Dün ademi mü riko vapurunu Sandyhook açıklannda dahale komitesinde kontrol plânınm tat yakalıyarak Broklyn'e çevirmişlerdir. bikı için vuku bulacak masrafların müza Amerika Ispanya ve Almanyaya da keresi sırasmda zorluklar çıktığı bildiril silâh göndermiyecek mektedir. Bazı hükumetler yekunu sekiz Vaşington 6 (A.A.) Royter bil yüz milyon İngiliz lirasına yükselecek diriyor: İspanyaya yapılacak silâh ihra olan bu masraflara iştirak etmekten imti catı üzerine ambargo koyan karann, konna etmişlerdir. greden müstaceliyetle geri almmasını is tihdaf eden bir proje etüd edilmektedir. M. Eden bu haftanın sonuna kadar cevab bekliyor Senato Dış İşleri Encümeni reisi olup böyle bir projerçin mevcudiyetini ifşa eden Londra 6 (A.A.) Daily Mail ga zetesi, İngiliz Hariciye Nazın M. Eden M. Pitrman, bu hususta şu beyanatta butarafından tatbik edilen usule şimdiye lunmuştur: kadar kimse tarafından müracaat edil « Bu projeye hükumet tarafından memiş olduğunu söylemektedir. M. E müzaheret edilmektedir. Bu proje kabul den, malum olduğu veçhile, bu aralık edilirse, İtalyan Habes harbi esnasında Türkçe, Fransızca, ingilizce, italyanca, Almanca, Rusça v. s. KAYID MUAMELESi BAŞLAM1ŞTIR. Tecrübe dersi p parasızdır 3 7 3 Istiklâl caddesi Ibl Istanbul Konya caddesi Ak Ankara Nafıa Vekâletinden: Betonarme Köprü Inşaatı Eksiltme Ilânı Çanakkale Vilâyetinde Gelibolu Keşan üzerinde «22,800» lira keşif bedelli Kavak betonarme köprüsü inşaatınm kapalı zarf usulile eksiltmesi 28/1/1937 perşembe günü saat «16» da Nafia Vekâleti Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak «114» kuruş bedel mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabileceği gibi istiyenler bu şartnameleri Çanakkale Nafia Müdürlüğüne müracaat ederek görebilirler. Eksiltmiye girebilmek için taliblerin «1710» liralık muvakkat te minat vermesi ve Resmî Gazetenin 3297 sayılı nüshalarında çıkan talimatnameye tevfikan müteahhidlik vesikası ibraz etmesi lâzımdır. İsteklilerin teklif mektublannı 28/1/1937 perşembe günü saat 15 e kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir. «2252» (7). Kadıköy İkînci Sulh Hukuk Hâkimliğinden: 936/49 1 ölen ve mirasmın taksimi Hâkimliğimizden istenen Leon Çubukçiyanın Kadıköyünde Muvakkithane caddesinde 47 numaralı Saadet Eczanesi açık arttırma suretile kül halinde devren satı lacaktır. 2 Eczanenin demir baş eşya, ecza, işletme hakkı dahil tahmin olunan kıymeti 6955 lira 65 kuruştur. 3 Eczacılar ve eczaneler kanunu hükümlerine tevfikan işbu eczaneyi devren satın almak hakkını haiz bulunanların % 7,5 pey akçesile birlikte 26/1/937 salı saat 10 da mahallinde hazır bulun maları. 4 Birinci arttırmada tahmin olunan kıymetin yüzde yetmiş beşi elde edilmediği takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile ikinci ihalenin 9/2/937 salı günü saat 10 da yapılacağı. 5 Eczaneyi görmek istiyenlerin muvakkat müdürü mes'ul Tevfik Hakkıya, fazla izahat istiyenlerin Hâkimliğimize müracaat ey lemeleri ilân olunur. (86)
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle