13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
CUMHURÎYET 7 tkincikânun 1937 Rıdvan, Bayan Sacidenin evinden çık nuyordu. Eskisi gibi, yemek zamanlannİSTANBUL: tığı zaman, sevincinden ayakları yerden da yemek salonuna inıyor, icabında mi 12,30 plâkla Türk musikisi 12,50 havaHalkevlerimizin faaliyeti her gun bikesiliyordu. Sacide, o müstesna kadın, safir salonunda oturuyor, babası ve üvey dis 13,05 plâkla hafif müzik 13,25 muhtelif plâk neşriyatı 18,30 plâkla dans muaylardanberi sevdiği ve aşkını itirafa bir annesile beraber sinemaya ve tiyatroya raz daha artmakta, biraz daha verimli sikisi 19,30 İstanbul Halkevi nesriyat kobile gidiyor, fakat, bütün tavırlarile, ya olmaktadır. türlü cesaret edemediği o şahane kadın, lu tarafmdan kıtab yayımı hakkmda bir Meselâ temsil şubelerinin faaliyeti nihayet, bahsi kendiliğinden açmağa ve bancı bir evde yaşamağa mecbur edilmiş konferans 20 Rifat ve arkadaşları tarabirçok yerlerde mahallî ihtiyaclan karfmdan Turk musikisi ve halk şarkıları sile icad etmiş, onunla evlenmeğe razı ol bir kimse olduğunu göstermeğe çalışı şılıyabilecek bir kudret göstermektedir. 20.30 Safıye ve arkadaşları tarafmdan yordu. muştu. Rıdvan, Sacideden on beş yaş Bunu takdir eden Cumhuriyet Halk Turk musikisi ve halk şarkıları 21 saat büyüktü, ergen değildi ve gelinlik bir de Şükufenin, zalimlik icadında göster Partisi bu teşekküllerin en çok müşküayari: Orkestra 22 ajans ve borsa ha berleri ve ertesi günun programı 22,30 kızı vardı. Buna rağmen, sevdiği kadın diği en büyük meharet, annesine benze lât çektikleri piyessizlik meselesini eH k : VZ **^ftîfcslA*i plâkla sololar 23 son. dan mukabele görmüş, onun tarafmdan mek hususunda hergün biraz daha terakki hemmiyetle ele almış ve bir müddet evVIY AN A: etmesiydi. Sabahleyin kalkar kalkmaz vel burada bahsettiğimiz veçhile, bu sevılmiştı. 18,20 kış sporları 18,35 şarkılar 19,05 Rıdvan, kızını aklına getirince, keyfi aynanın başına geçiyor, annesinin, ölü sahnelerin gayesine uygun bir takım haberler ve san'at, tiyatro, fen, iktısadi haberler 19,40 genclığin zamanı 20,05 ni bir parça kaybeder gibi oldu. Evlen münden üç ay evvel çıkmış bir resmini piyesler hazırlanmıştır. saat, haberler, hava, program haberleri Halkevlerinin memnuniyetle kaydo Ordudan umumî bir görünüş mek hususunda verdiği kararı kızına bil" karşısına alıyor, yüzünü o resme benzet20,20 kış sporları 20.35 eğlenceli musikl mek için saatlerce uğraşıyor ve muvaffak lunacak bir faaliyetleri de çıkardıklan dirmek lâzımdı. Bu iş pek kolay değildi. Ordu (Hususî) Karadeniz kıyılarıOrdu Mes'udıye, Ordu Ünye, Or 22,05 piyes 23,15 haberler, hava 23,25 ta oluyordu. Bütün buhaller, Rıdvan için mecmualardır. Bu mecmualan yakın nın güzel şehirlerinden biri de Ordu du Giresun yollarının köprüleri mü piyano musikisi 23,55 dans musikisi Eve gelince hizmetçiye: olduğu kadar, onun ölen karısmı yakm dan takib edenler, onların her gün bi dur. Karadeniz sahilinin aşağı yukarı kemmel surette betondan inşa edilmiş 24.35 haberler. Şükufeyi bana çağır, emrini verdi BERLIN: raz daha olgunlaştığını görmekle ayrı ve çalışma odasına girdi. Biraz sonra dan tanıyan Sacide için de bir işkence idi. bir sevinç duymaktadır. Bunların sayı orta yerini süsliyen bu yerlerde umu lerdir. Yalnız yol vaziyetleri biraz ıs 18,05 piyano musikisi 18,35 gene kızlar laha muhtacdır. Nihayet, Rıdvan dayanamadı ve bir lan tahmin olunamıyacak kadar çok mî nüfus, son tahrire göre, 280 bin kükorosu 19,05 gramofonla opera parçalaŞükufe göründü. Sanşın, ince yapılı, iri surdur. Ve kilometro başma 35 kişi düşKöylerin. hemen hepsi köy kanununa n 20,05 konuşma 20,20 şarkılar 20,50 ve güzel gözlü bir kızdı. Birkaç aydan akşam kansına dedi ki: tur. Size bir fikir verebilmek için isim mektedir ki bu mıktar İstanbul, İzmir günün akisleri 21,05 haberler 21.15 dort tevfikan urnumî şoselerle muntazam muhtelif orkestranın konseri 23,05 ha Sacide, artık sabrım tükendi. Bu lerini hece sırasile buraya sıralıyalım: beri, Rıdvan, kızını her görüşte gayriihve Trabzondan sonra dörduncü gelir. bir surette irtibatı temin etmiş bulun va, haberler, spor 23,35 eğlenceli musiki. tiyarî bir ürperme geçiriyor, zihninde, git densiz kızı halasının yanına gönderece Akpınar: Niğde, Aylık, 10 kuruş. Ünye, Fatsa, Mes'udiye ve Gölköy maktadırlar. PEŞTE: Altan: Elâziz, aylık, fiatı yazılı değil. kazalarından mürekkeb vilâyetin baş gide daha kuvvetle yer eden bir fikir ğim. 18,05 iktısadî haberler 18,35 koro konVilâyette köycülüğe çok ehemmiyet Sakın ha! Üvey kızını evden koAltın Yaprak: Bafra, aylık, fiatı ya lıca mahsulü fındıktır. Arazinin çok canlanıyordu: Şekufe, ölen annesinin tıpseri 19.15 konuşma 19,45 çingene orkesverilmektedir. Son defa yapılan muhtar trası 20,15 konuşma 20,45 gramofon van üvey annelere benzemek istemem... zılı değil. kısı idi. dağlık ve inişli çıkışlı olmasından hu Altıok: Edirne, aylık, fiatı yazılı de bubat yetiştirilememekte, yalnız hal intihabatında çok titiz davranılmış ve 21,15 piyes 22,45 haberler 23,05 piyano Rıdvan, Şükufenin kapıdan girmesile Zaten Şükufenin ben geldikten sonra herkes reyini her türlü tesirlerden a konseri 23 45 askerî mızıka 1,10 haberkm ihtiyacma tekabül edebilecek dereberaber aklına tekrar gelen bu düşünceyi bedbaht olduğunu söyleyip duruyorlar. ller. zade olarak kuîlanmıştır. Batı Yolu: Kırklareli, aylık, fiatı ya cede mısır ekilmektedir. BÜKREŞ: uzaklaştırmağa çalışarak, zoraki bir neş'e Bu dedikodulara yenisini ilâve etmeğe Köylerde mekteb yapma işi de yolun18,05 musiki 19,05 saat, hava, hava mana yok... Halasının yanına gönder zılı değil. Bütün köylüler açık arazilerine Zi ile: Devrimin Sesi: Bilecik, aylık, fiatı raat müdürlüğünün izahat ve iş'aratı dadır. Bilhassa Uzunisa, Bahaeddin, De dLs 19.55 konferans 20,10 konser 21 mektense evlendirmek daha doğru olur. Gel kızım, dedi, sana bugün büyük konferans 21,20 senfonik konser 22.15 yazılı değil. Güzel, zeki bir kız. dairesinde ve fennî şekilde fmdık dik likkaya, Artıklı, Akpınar gibi köylerde haberler, spor 22 55 gece konseri 23,50 bir haber, müjdeli bir haber getirdim. Dıranaz: Sinob, aylık, 10 K. mektedirler. Son yedi, sekiz yıl içinde bu hususta çok emekler sarfedilmiştir. fransızca ve almanca haberler 24" son haRıdvan ümidlenir gibi olmuştu: Sustu; bu mukaddemenin, Şükufenin Fikirler: îzmir: on beş günde bir, 15 açık arazinin yarısından fazlasının fın Vilâyetin nüfus kesafeti çok olduğun berler. Sahi, dedi, evlendirsek. lyi aklıma kuruş. üzerinde hasıl ettiği tesiri görmek ister LONDRA: dıklık haline gelmesi halkın bu hususa dan mekteb ihtiyacı, daha doğrusu mek getirdin. 20,45 tiyatrolardan nakil 21,05 saat, Halk Bilgisi Haberleri: Eminönü, ay verdiği ehemmiyetin derecesini göstergibi bir parça bekledi; sonra devam etti: teb buhranı daha fazla hissedilmekte haberler. hava 21,35 Iskoçya dans havaFakat bu ümid de boşa çıktı. Şükufe lık, 10 kuruş. Büyük bir müjde Şükufeciğim. meğe kâfidir. Bu gidişle Ordunun kısa ları 21,55 orkestra konseri 23,05 operet oldu, bütün Halkevi: Eskişehir, aylık, fiatı yazılı bir zamanda Karadenizin en çok fmdık dir. Tahmin edemedin mi?... Evleniyorum... bütün teşebbüslere engel yayını 24,05 saat, haberler, hava. spor, konuşma 24,30 dans orkestrası 1,35 haGünün birinde seni başgöz edeceğiz ta namzedleri reddetti. Rıdvan ve Sacide, değil. yetiştiren bir mıntakası olacağma şüp Bir çocuk tramvay altında berler ve saire 1,45 gramofon. biî... Ben burada yapyalnız kalacağım... bu inadcı kızra evlenmemeğe, evde kal Ilgas: Kastamonu, aylık, 10 kuruş. he yoktur. PARİS: Kaynak: Balıkesir, aylık, 15 K. kaldı Yakmda evlenmesen bile, bu er geç mır mağa karar verdiğini hissediyorlar ve bu Ziraat müdürlüğü Rizeden getirttiği 18,05 şarkılar 18,20 gramofon 18,35 19 Mayıs: Samsun, aylık, fiatı yazılı Eminönünde caddenin bir tarafm turizm propagandası, şarkılar. konuşma kadder... Onun için, düşündüm taşın karann kendileri için nasıl bir cehennem değil. portakal ve mandalina fidanlarını mecazabı manası ifade ettiğini düşünerek için dan diğer yanına geçmekte olan 12 yaş 20,05 org konseri 20,35 havadis 20,45 dım, evlenmeğe karar verdim... Ortayayla: Sıvas, aylık, fiaü yazılı canen köylüye dağıtarak bu mahsulün konserin devamı 21.30 spor, hava, ko için üzülüyorlardı. de buralarda yetişmesine çalışmak larında Remzi, vatman Mehmedin ida nuşma 21,50 şarkılar 22,05 konuşma Gene sustu. Şükufe birdenbire cevab değil. resindeki tramvayın altında kalarak fe 22,35 piyes 24.35 haberler, hava. tadır. vermedi. Gözleri kapah, suratı asık, dü Bir sabah, Rıdvan, Şükufenin kahvalTaşan: Merzifon, aylık, 10 K. tıya inmediğini görünce merak etti ve o Taşpmar: Afyon, aylık, 10 K. ROMA: Vilâyetin yol vaziyeti normaldir. Ün ci bir surette yaralanmıştır. şünüyor gibiydi. Nihayet, soğuk bir eda 20,25 yabancı dillerde haberler 21,10 dasına çıkıp baktı. Oda bomboştu. Gece Yaralı hastaneye kaldırılmış, vatman Türkün: Bursa, üç ayda bir, fiatı ya ye Nıksar yolu her türlü vesaitin geçile: saat. haberler, hava, Habeş harbl 21,45 dolabınm üstünde bir mektub duruyordu. zılı değil. mesine müsaid ve halkm istifadesine yakalanarak kaza hakkmda tahkikata komedi 23,05 konser 23,45 dans musi Baba, dedi. Bu evde ben fazla Zarfı yırttı ve okudu. hazırlanmış bir vaziyettedir. başlanmıştır. Ülker: Burdur, aylık, 10 K. kisi, Istirahat esnasında haberler 24.35 geliyorsam, derhal uzaklaşınm. dans musikisi. Ülker: Niksar, aylık, 10 K. Şükufe, mektubda, artık fazla gelmeRıdvan şaşırdı. Kızını, o ane kadar, Ün: Isparta, aylık, 10 K. bir çocuk telâkki etmeğe çalışmıştı. Şim ğe başladığını hissettiği bu evde oturmak Yeni Tokad: Tokad, aylık, 5 K. istemediğini terbiyesiz, küstah bir ifade di, o manasız çocuk, şu bir tek cümleden Yeni Türk: Eminönü, aylık, 20 K. ile anlattıktan sonra, sevdiği bir erkekle Bu gece nöbetcl olan eczaneler şunlar ibaret soğuk ve haşin cevabile, birden Istanbul Halkevinin bu değerli mecdır: kaçtığını haber veriyor ve bu hareketinbire şahsiyetini meydana koymuş, bu e r istanbul cihetindekiler: muasını karileri olduğuna emin olduğuden de babasını mes'ul tutuyordu. Aksarayda (Ziya Nuri), Alemdarda (Eş,de sözü dinlenmesi lâzım gelen bir v a r muz karilerimize metetmek için her Rıdvan, mektubu kansına okuttu. Iki hangi bir söz söylemeyi zaid addederiz. ref Neşet), Bakırköyde (Hilâl), Beyazıdda lık olduğunu göstermişti. Rıdvan, karşı(Haydar), Eminönünde (Mehmed Kâzım), Ülkülü başların çıkardığı bu mecmusında, kızını değil, senelerce tahakkümü sini de düşünce almıştı. Şükufenin, sevdiFenerde (Arif), Karagümrükte (Arif), Küğini söylediği erkekle babasının evinden aların başında da bütün Halkevlerinin çükpazarda (Hikmet Cemil), Samatyada ve istibdadı altında ezildiği, beş sene evkaçıp gitmesi, hiç şüphe yok, bu çirkin dergisi olan <Ülkü> vardır. Ülküyü şüp(TeofUos), Şehremlninde (Nazım), Şeh vel ölen kansını görüyordu. Şükufe, âmizadebaşında (Asaf). hareketile onlardan intikam almak içur hesiz karilerimiz pek iyi tanırlar. Fuad rane tavırları, kat'î ifadeli sözleri, soğuk Beyoğlu cihetindekiler: di. Fakat, bu hareket, bütün çirkinliğine, Köprülünün idaresi altında çıkmıya Galatada (İsmet). Hasköyde (Nisim Abakışlarile, annesini aynen temsil ediyor bütün ayıbına rağmen, Şükufenin evin başhyah çok özlü yazılarla dolu olan bu seo), Kasımpasada (Müeyyed), Merkez nadu, hiyede (Kanzuk). (Baronakyan), (İtimad), içindeki mevcudiyetine müreccah değil mecmua bundan böyle diğerlerine de Ölen kansının huşuneti, zalimliği, gır Şislide (Necdet), Taksimde (Taksim). güzel bir örnek teşkil edecek ve hars miydi? Üsküdar, Kadıköy ve Adalardakiler: ruru ve tahakkümü Şükufede, olduğu giâlemimizde yeni bir canlılık hâsıl ola Bu düşünce, fcarıkocanın dimağında caktır. Büyükadada (Merkez), Heybelide (Yu bi mevcuddu. Harikulâde sinema müsameresi olarak suf), Kadıköy Pazaryolunda (Merkez), Moayn ayn dolaşıyordu. Bunu birbirlerine Rıdvan ürperdi. Kansmm karşısında dada (Faik İskender), Üsküdar Ahmediyede (Ahmediye). boyun iğmeğe o kadar alışmıştı ki, kızı itiraf etmiyorlardı. Nihayet Rıdvan, te* Mevlid iie konuşurken de sesini yükseltmeğe ce essürünü daha zaptedemedi, hıçkırmağa Pangaltı TAN sinemasında Kızılay Unkapanı kamonundan: başladı: saret edemedi. Ikincikânunun onuncu pazar günü öğle sinemalarında ayni zamanda Ne felâket, yarabbi! diyordu, za zamanından sonra Unkapanı Elvanzade HALK OPERETi H A L K Yavrucuğum, dedi, yanlış düşünüSenenin en zengin En efis En muhteşem şaheserlerin şaheseri OPERETİ yorsun. Bu evde senin fazlalığından bah valh Şükufeciğim... Biliyorum... Den camisinde Kızılay İstanbul mümessili merBu akşam siz, hain, haşin bir kızdı... Fakat ne de hum General Alinin ruhuna ithaf olunmak seden var mı? Sa.na anne olacak kadın... olsa çocuk!... Beraber kaçtığı o haydud üzere Mevlidi şerif okunacağı ilân olunur. saat 21 d Şükufe, babasının lâfını yanda kesti: herifin elinde harab olacak... Bize çok Bugünden itibaren Zozo Dalmasın Rica ederim bu sözü bir daha söyiştirakile lemeyin: Anne kelimesini bir daha ağzr fenalık etti, lâkin ne de olsa kızımdır... Vah Şükufe vah! Sana acıyorum... nızdan işitmek istemem... P İ P İ Ç A Mahvolacaksm!... Peki, öyle olsun... Sana bir abla Biletler gişede Sacide kocasına yaklaştı, elini omzuolacak kadın, senin de tanıdığın Bayan satılmaktadır BİR SAN'AT ve DEHANIN AB1DES! Sacidedir. Kendisini seveceğine eminim.. na koydu ve dedi ki: Sen çok iyi adamsm Rıdvan! KıBUGÜNE KADAR GÖRÜLEN FİL1MLER1N EN GÜZELİ Başka söyliyecek bir şeyiniz var zm bu kadar fenalık ettiği halde gene omı baba? Fransızca sözlü ve bütün şarkılar orijinal lisandadır. Şükufe, bu sözü söyliyerek Rıdvanın na acıyorsun. Hakkm var; babasın; ıstr Fevkalâde İZD1HAMIN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN YERlâkırdısını yarıda kesmiş ve ayağa kalk rabını anlıyorum. Fakat üzülme, bir parLERİNİZİ ERKENDEN ALDIRINIZ. mıştı. Babasının cevabmı beklemeden, ça mantıkla düşün. Eminol ki bu göz Telefon: MELEK 40868 SAKARYA 41431 ayni soğuk eda ile yüriidü ve kapıdan yaşlann beyhudedir. Şükufenin acmacak tarafı yok. Asıl acınacak, onu kaçıran çık'ı. Büyük bir filim ... Bir konser ... Bir opera ... Rıdvan yalnız kalınca bir müddet dir budaladır. Hadi, sil gözlerinin yaşını! Dörduncü Vakıf Han dörduncü Nakili: şündıi. Sonra, kansile kavga ettiği devirkat, 18 numara, telefon 22537 HAMD1 VAROĞLU lerde olduğu gibi, kendi kendine küfürler Dünyanın en büyük tenoru ve «Unutma Beni» ile «Ave Maria» nın kahramam savurmağa başladı. Akşama kadar odaParkların, anıt meydan, ço sına kapandı, enine boyuna dolaştı durdu. cuk ve köşk bahçelerinin en Bacağı larıldı Evin içinde, o günden itibaren soğuk modern usullerle tarh ve tak Dün tstanbuldan kalkan banliyo treni en son ve en fevkalâde temsili olan bir hava esmeğe başlamıştı. Şükufe, ba Bakırköye muvasalat ettiği zaman Yusimatını ve araziye tatbikatını basmın bütün ısrarlarma rağmen fikrin suf oğlu Kenan isminde biri tren dur deruhte ve taahhüd eder. den dönmüyor, soğuk tavırlannı, inadmı madan atlamak istemiş ve yere düşerek Müessesat ve hususî bahçelerin l bırakmıyor, o zamana kadar «sen» diye bacağı kınlmıştır. ( Du Bist mein Glueck ) daimî nezaretini kabul eder. hitab ettiği babasına, «siz» diyor, yabanfilmi büyük bir sinema zaferi olacaktır. Mevzu güzel, musikisi enfes ve mîzanseni muhteşem bu şaheÇiçek, sebze tohumları, fide ve cı, hem de düşman bir yabancı muameHıristiyanların yortusu serin her sahnesi unutulmaz izler bırakacaktır. İlâveten: FOX JURNAL Bütün son dünya havadisleri fidanları; süs, meyva ağaç ve ağaçlesi gösteriyordu. Dün hıristiyanların haçı suya atma Not Piyano ve Şan için bu filimdeki en güzel şarkının notası cıkları; salon çiçekleri bahçe alât Rıdvan, kızınm muhalefetine rağmen yortusu idi. Bu münasebetle bazı hu ve edevatı ve ehliyetli bahçivanlar BAYANLARA HEDİYETEN takdim edilecektir. Sacide ile evlenmişti ve Şükufe, Sacide susî müesseselerce tatili faaliyet edilmiş gönderir. Kataloğ elli kuruştur. ye karşı da ayni soğuk muamelede bulu ve haç kiliselerde suya atılmıştır. L KüçUk hikâye Anasının Bibliyoğrafya Halkevleri Mevkut Neşriyatı Orduda fındıkçılığa ehemmiyet veriliyor RADYO Bu aksamki program J NOBETCI F.CZANELER BU AKŞAM MELEK ve SAKARYA ÇOLDE BİR TURKGENCI TupkçcsözPü F E R A H sinemada ZiGFELDÜSİft SİNEMASINDA GİGLİ'nin Üsküdar Hâle sineması ÖLÜM PERİSİ Mevlud Baysal • Bahçe Mimarı • BU AKŞAM S A R A Y BENJAMİNO SAADETİM SENSİN Gülmekten gözleriniz yaşaracak duramıyacaksınız . . . Hazır olun! Cuma Kahkahadan Çünkü: T Ü R K Aşk, SN M SN A I E AI D itibaren L O R E L YARIN AKŞAM j . ihtiras, dehşet filmi YILMIYAN ADAM ( Fransızca ) Büyük artistin en müthiş filmi. Bir kadın ona malik olmak için katil oluyor, diğer bir kadın ondan kurtulmak için ölüyor. Kadın ve erkek, para, şöhret mücadelesi. Kan sedlerini aşarak gelen bir aşk sevgilinin istihfafı öniinde zelil oluyor. Bu kadar hevecanlı filim görülmemiştir. llâveten: Ekler dünya haberleri. ÇOCUK ^ H A R D İ . . . . . ... HIRSIZLARI ,. ( , • * t f , ,• w Togo Karikatür Albümü En iyi CİBS kâğıd zerine basılmış 68 büyük sahifede yüze yakın karikatür, resim, renkli tablolarla 936 nm 937 senesine hediye ettiği yegâne ve en nefis karikatür albümüdür. Tanınmış muharrir ve mizahçıların yazılarmı da havi olan bu albüm az miktarda basıldığın dan müvezzi ve bayilerinizden şimdiden isteyiniz. D C |( 10 kısımhk buyuk komedı fılmınde tath bir ecnebı dilile, baştan sona kadar s i n . m a,md. TÜRKÇE KOHUŞÜYORLAR
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle